Wěma nukɔntɔn e è wlán sɛ́dó Kɔlɛ́ntinu lɛ́ é 15:1-58

  • Fínfɔ́n sín kú Klísu tɔn (1-11)

  • Fínfɔ́n sín kú jí wɛ nǔɖiɖi jínjɔ́n (12-19)

  • Fínfɔ́n sín kú Klísu tɔn nyí gǎnjɛwú ɖɔ fínfɔ́n sín kú ná tíin (20-34)

  • Agbaza ayǐkúngban jí tɔn, agbaza gbigbɔ tɔn (35-49)

  • Agbaza e ma sixú kú ǎ é kpó agbaza e ma sixú gblé ǎ é kpó (50-57)

  • Ðǒ nǔ gěgé bo ná wa ɖo Aklúnɔ sín azɔ̌ ɔ mɛ (58)

15  Din ɔ, nɔví lɛ́, un jló ná flín mi wɛn ɖagbe e un jlá mi, bɔ mi yí gbe ná, lobo lɛ́ tɛ́ d’é wú gbánwúngbánwún é.  È lɛ́ ɖo mi hwlɛ́n gán wɛ gbɔn wɛn ɖagbe e un jlá mi é gblamɛ, ényí mi tɛ́ d’é wú gbánwúngbánwún ɔ nɛ́, afi nú mi húzú nǔɖitɔ́ dó wǔvɔ́.  Ðó ɖo nǔ nukɔn nukɔntɔn e un sɔ́ dó así nú mi lɛ́ é mɛ ɔ, nǔ e nyi lɔ mɔ yí lɛ́ é ɖ’é mɛ; yě wɛ nyí: Klísu kú dó hwɛ mǐtɔn lɛ́ tamɛ, sɔgbe xá Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́;  è ɖi i, bɔ azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ gbe ɔ, è fɔ́n ɛ, sɔgbe xá Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́;  é sɔ́ éɖée xlɛ́ Sefási,* bɔ énɛ́ gúdo ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ mɛsɛ́dó 12 lɛ́.  Énɛ́ gúdo ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ nɔví 500 jɛjí zɛ̌ɛ́n; yě mɛ gěgé kpo ɖo kpɔ́ xá mǐ, amɔ̌, mɛɖé lɛ́ ko kú.  Énɛ́ gúdo ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ Jaki, lobo wá sɔ́ éɖée xlɛ́ mɛsɛ́dó lɛ́ bǐ.  Amɔ̌, é lɛ́ wá sɔ́ éɖée xlɛ́ nyi lɔ gbɔn gǔdo bǐ, vǐ e azǎn tɔn ma kpé ǎ bɔ è ji é ɖɔhun.  Nǔgbó ɔ, nyi wɛ nyí mɛ e hwe hú mɛ bǐ ɖo mɛsɛ́dó lɛ́ mɛ é, bɔ un jɛxá bónú è ná ylɔ́ mì ɖɔ mɛsɛ́dó ǎ, ɖó un ko dó ya nú agun Mawu tɔn ɖ’ayǐ. 10  Amɔ̌, gbɔn fɛ́nú Mawu tɔn gblamɛ ɔ, un nyí mɛ e un nyí din é. Fɛ́nú tɔn e é ná mì é nyí dó wǔvɔ́ ǎ, ɖó un w’azɔ̌ syɛ́nsyɛ́n hú mɛsɛ́dó lɛ́ bǐ, amɔ̌, é nyí nyɛ wɛ ǎ, loɔ, fɛ́nú Mawu tɔn e ɖo kpɔ́ xá mì é wɛ. 11  Énɛ́ wú ɔ, é ná bo tlɛ nyí nyɛ, alǒ yě wɛ kplɔ́n nǔ mi hǔn, wɛn e mǐ nɔ jlá é nɛ́, bɔ nǔ e mi ɖi nǔ ná é nɛ́. 12  Din ɔ, ényí è nɔ jlá ɖɔ Klísu fɔ́n sín kú ɔ, étɛ́wú mɛɖé lɛ́ ka ɖo mi mɛ bo nɔ ɖɔ fínfɔ́n sín kú kún tíin ó? 13  Nǔgbó ɔ, ényí mɛkúkú lɛ́ ma ná fɔ́n ǎ ɔ, hǔn Klísu fɔ́n sín kú ǎ nɛ́. 14  Amɔ̌, ényí Klísu ma fɔ́n sín kú ǎ hǔn, wɛn e jlá wɛ mǐ ɖe é nyí nǔ yǎyá, bɔ nǔɖiɖi mitɔn lɔ nyí nǔ yǎyá. 15  Gɔ́ ná ɔ, mǐ ná lɛ́ nyí kúnnuagɔɖenúmawutɔ́, ɖó ényí è ma ná fɔ́n mɛkúkú lɛ́ nǔgbó ǎ ɔ, Mawu fɔ́n Klísu sín kú ǎ nɛ́, bɔ ɖɔ e mǐ ɖɔ ɖɔ é fɔ́n ɛ sín kú é ɔ, kúnnu agɔ wɛ é nyí bɔ mǐ ɖe dó wǔtu tɔn nɛ́. 16  Ðó ényí è ma ná fɔ́n mɛkúkú lɛ́ ǎ ɔ, è fɔ́n Klísu lɔ sín kú ǎ nɛ́. 17  Gɔ́ ná ɔ, ényí è ma fɔ́n Klísu sín kú ǎ ɔ, nǔɖiɖi mitɔn nyí nǔɖéwanú ǎ nɛ́; mi kpo ɖo hwɛ mitɔn lɛ́ mɛ. 18  Bɔ mɛ ɖěɖěe kú ɖo bǔ e yě ɖe xá Klísu é mɛ lɛ́ é ko dɔn. 19  Ényí gbɛ élɔ́ kɛ́ɖɛ́ wú jɛ́n mǐ ɖó nukún Klísu hǔn, nǔ mǐtɔn blá wǔ hú mɛ ɖěvo ɖěbǔ tɔn. 20  Amɔ̌, è fɔ́n Klísu sín kú, é wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e è fɔ́n ɖo mɛ e kú lɛ́ é mɛ é.* 21  Ðó lěe kú gbɔn gbɛtɔ́ ɖokpó jí bo wá gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛ́n fínfɔ́n sín kú lɔ gbɔn gbɛtɔ́ ɖokpó jí bo wá gbɔn é nɛ́. 22  Ðó lěe mɛ bǐ nɔ kú ɖó nǔ e Adámu wa é wútu gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛ́n mɛ bǐ ná lɛ́ nɔ gbɛ, ɖó nǔ e Klísu wa é wútu gbɔn é nɛ́. 23  Amɔ̌, è ná fɔ́n mɛ ɖokpó ɖokpó sɔgbe xá tuto élɔ́: Klísu wɛ nyí mɛ nukɔntɔn ɔ,* bɔ mɛ e nyí Klísu tɔn lɛ́ é ná bɔ d’é wú ɖo fí ɖiɖe tɔn hwenu. 24  Énɛ́ gúdo ɔ, vivɔnu ɔ ná wá. Hwenɛ́nu ɔ, é ná sɔ́ Axɔ́súɖuto ɔ dó alɔ mɛ nú Tɔ́ tɔn Mawu, hwenu e é ná ko gbídí axɔ́súɖuto bǐ, acɛkpikpa bǐ kpó hlɔ̌nhlɔ́n bǐ kpó é. 25  Ðó é ɖó ná ɖu axɔ́sú káká jɛ hwenu e Mawu ná sɔ́ kɛntɔ́ lɛ́ bǐ ɖó afɔ tɔn lɛ́ glɔ́ é. 26  Bɔ kɛntɔ́ gǔdo tɔn e sín kún è ná sú dó é wɛ nyí kú. 27  Ðó Mawu “sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ ɖó afɔ tɔn lɛ́ glɔ́.” Amɔ̌, hwenu e Mawu ɖɔ ɖɔ ‘è sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ ɖó glɔ̌ tɔn’ é ɔ, é ɖo wɛn ɖɔ mɛ e sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ ɖó glɔ̌ tɔn é kún ɖ’é mɛ ó. 28  Loɔ, hwenu e è ná ko sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ ɖó glɔ̌ tɔn é ɔ, Vǐ ɔ ɖésúnɔ ná hwíhwɛ́ éɖée dó Mɛ e sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ ɖó glɔ̌ tɔn é glɔ́; mɔ̌ mɛ ɔ, Mawu ná nyí nǔ bǐ nú mɛ bǐ. 29  É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, le tɛ́ mɛ e bló batɛ́mu ná wɛ è ɖe bɔ yě ná kú lɛ́ é ka ná mɔ ɖo mɔ̌ wiwa mɛ? Ényí è ma ná fɔ́n mɛkúkú lɛ́ nǔgbó ǎ ɔ, étɛ́wú yě ka ɖo batɛ́mu mɔ̌hun bló wɛ lo? 30  Étɛ́wú mǐ ka nɔ lɛ́ sɔ́ gbɛ mǐtɔn ɖ’axɔ́ nu ɖo ganxixo lɛ́ bǐ mɛ?* 31  Gbɛ ce nɔ ɖo axɔ́ nu ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe. Nɔví lɛ́ mi, nǔ énɛ́ nyí nǔgbó lěe gǒ e un nɔ gó ɖó ta mitɔn mɛ ɖo Aklúnɔ mǐtɔn Klísu Jezu mɛ é nyí nǔgbó gbɔn é. 32  Hun e un xo xá gběkanlin lɛ́ ɖo Efɛ́zi mɛ ɖěvo lɛ́ ɖɔhun* é ɔ, le tɛ́ ka ɖ’é mɛ nú mì? Ényí mɛkúkú lɛ́ ma ná fɔ́n ǎ hǔn, “mi nú mǐ ní ɖu nǔ, bo nu ahan, ɖó sɔ ɔ mǐ ná kú.” 33  Mi ma blɛ́ miɖée ó.* Gbɛ̌ nyanya lɛ́ ɔ, walɔ ɖagbe lɛ́ wɛ yě nɔ hɛn gblé. 34  Mi byɔ́ miɖée mɛ, bo nɔ wa nǔ jlɔ́jlɔ́, lobo ma sɔ́ nɔ hu hwɛ ɖě ó, ɖó mɛɖé lɛ́ ɖo mi mɛ, bo tuun nǔ ɖě dó Mawu wú ǎ. Un ɖo xó ɖɔ wɛ bónú winnyá ná hu mi. 35  É ɖo mɔ̌ có, mɛɖé ka ná ɖɔ: “Nɛ̌ è ka ná fɔ́n mɛkúkú lɛ́ gbɔn? Ɛɛn, agbaza alɔkpa tɛ́ yě ka ná ɖó hwenu e è ná fɔ́n yě é?” 36  Xlonɔ, ényí a dó nǔkún ɔ, é nɔ to kú hwɛ̌ cóbó nɔ wú ǎ cé? 37  Atín e ko su é wɛ a dó ǎ, loɔ, nǔkún yǎyá kpowun wɛ a dó; é sixú nyí blěe, alǒ nǔkún alɔkpa ɖěvo; 38  amɔ̌, Mawu nɔ ná agbaza e é jló é atín ɖokpó ɖokpó. É nɔ ná agbaza e nǔkún ɖokpó ɖokpó ɖó ná ɖó é è. 39  Agbaza lɛ́ bǐ wɛ nyí ɖokpó ɔ ǎ; gbɛtɔ́ lɛ́ ɖó yětɔn, kanlin lɛ́ ɖó ɖěvo, xɛ lɛ́ ɖó ɖěvo, bɔ hweví lɛ́ ɖó ɖěvo. 40  Agbaza jǐxwé tɔn lɛ́ tíin, bɔ agbaza ayǐkúngban jí tɔn lɛ́ tíin; amɔ̌, susu e agbaza jǐxwé tɔn lɛ́ ɖó é gbɔn vo nú susu e agbaza ayǐkúngban jí tɔn lɛ́ ɖó é. 41  Hwesivɔ́ ɖó susu e nyí étɔn é, bɔ sun ɖó susu ɖěvo, lobɔ sunví lɛ́ lɔ ɖó susu ɖěvo; nǔgbó ɔ, susu e sunví ɖé ɖó é gbɔn vo nú susu e sunví ɖěvo ɖó é. 42  Nǔ ɖokpó ɔ wɛ é nyí kpó fínfɔ́n sín kú mɛkúkú lɛ́ tɔn kpó. È ɖi* agbaza e sixú gblé é, amɔ̌, è fɔ́n agbaza e ma sixú gblé ǎ é. 43  È ɖi* agbaza e ma ɖó yɛ̌yi ǎ é, amɔ̌, è fɔ́n agbaza e ɖó susu é. È ɖi* agbaza e ma ɖó gǎn ǎ é, amɔ̌, è fɔ́n agbaza e ɖó hlɔ̌nhlɔ́n é. 44  È ɖi* agbaza gbɛtɔ́ tɔn, amɔ̌, agbaza gbigbɔ tɔn wɛ è fɔ́n. Ényí agbaza gbɛtɔ́ tɔn ɖe hǔn, agbaza gbigbɔ tɔn lɔ ɖe nɛ́. 45  Énɛ́ wú ɔ, è wlán ɖɔ: “Gbɛtɔ́ nukɔntɔn ɔ, Adámu, húzú mɛ* gbɛɖe.” Adámu gǔdo tɔn ɔ húzú gbigbɔ e nɔ ná mɛ gbɛ é. 46  É ɖo mɔ̌ có, nǔ e nyí gbigbɔ tɔn é wɛ jɛ nukɔn ǎ, nǔ e nyí agbaza tɔn é wɛ jɛ nukɔn, bɔ nǔ e nyí gbigbɔ tɔn é wá bɔ d’é wú. 47  Gbɛtɔ́ nukɔntɔn ɔ, ayǐkúngban jí wɛ é gosín, bɔ kɔ́ wɛ è sɔ́ dó bló è ná; gbɛtɔ́ wegɔ́ ɔ ka gosín jǐxwé. 48  Mɛ e è sɔ́ kɔ́ dó bló lɛ́ é cí mɛ nukɔntɔn e è sɔ́ kɔ́ dó bló é ɖɔhun. Bɔ mɛ e ɖo jǐxwé lɛ́ é cí mɛ e gosín jǐxwé é ɖɔhun. 49  Lěe mǐ nyí akpajlɛ́ mɛ e è sɔ́ kɔ́ dó bló é tɔn gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛ́n mǐ ná lɛ́ wá nyí akpajlɛ́ mɛ e gosín jǐxwé é tɔn gbɔn é nɛ́. 50  Amɔ̌, nɔví lɛ́, má ɖɔ nú mi, agbaza kpó hun kpó sixú ɖu Axɔ́súɖuto Mawu tɔn sín gǔ ǎ; mɔ̌ jɛ́n nǔ e sixú gblé é ma sixú ɖu nǔ e ma sixú gblé ǎ é sín gǔ ǎ é nɛ́. 51  Din ɔ, un ná ɖɔ nǔbúdo Mawu tɔn ɖokpó nú mi: Mǐ mɛ bǐ ná kú ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, Mawu ná húzú mǐ mɛ bǐ 52  afɔjíafɔjí ɖo nukúnxwixwe ɖokpó* mɛ, hwenu e kpɛn gǔdo tɔn ɔ ná ɖɔ nǔ é. Ðó kpɛn ɔ ná ɖɔ nǔ, bɔ mɛkúkú lɛ́ ná fɔ́n dó agbaza e ma sixú gblé ǎ é mɛ, bɔ Mawu ná húzú mǐ. 53  Ðó agbaza élɔ́ e sixú gblé é ɖó ná húzú agbaza e ma sixú gblé ǎ é, bɔ agbaza élɔ́ e sixú kú é ɖó ná húzú agbaza e ma sixú kú gbeɖé ǎ é. 54  Amɔ̌, hwenu e agbaza élɔ́ e sixú gblé é ná húzú agbaza e ma sixú gblé ǎ é, bɔ agbaza élɔ́ e sixú kú é ná húzú agbaza e ma sixú kú gbeɖé ǎ é ɔ, xó élɔ́ e è wlán ɖ’ayǐ é ná jɛnu: “È sɔ́ kú mì káká sɔ́yi.” 55  “Kú, fítɛ́ ɖuɖéjí towe ka ɖe? Kú, fítɛ́ aɖǐvɛ́ towe ka ɖe?” 56  Hwɛhuhu wɛ nyí aɖǐvɛ́ e nɔ dɔn kú wá é, Sɛ́n ɔ wɛ ka nɔ ná hlɔ̌nhlɔ́n hwɛhuhu.* 57  Amɔ̌, mǐ dó kú nú Mawu, ɖó é ná mǐ ɖuɖéjí gbɔn Aklúnɔ mǐtɔn Jezu Klísu gblamɛ! 58  Énɛ́ wú ɔ, nɔví ce vívɛ́ná lɛ́ mi, mi lí dǒ, bo gbí dɔn, bo nɔ ɖó nǔ gěgé bo ná wa ɖo Aklúnɔ sín azɔ̌ ɔ mɛ hwebǐnu, lobo tuun ɖɔ azɔ̌ syɛ́nsyɛ́n e wa wɛ mi ɖe, ɖo bǔ e mi ɖe xá Aklúnɔ é mɛ é kún nyí dó wǔvɔ́ ó.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Piyɛ́ɛ.
Blǔju tɔn, “é wɛ nyí sínsɛ́n nukɔntɔn ɔ ɖo mɛ e kú lɛ́ é mɛ.”
Blǔju tɔn, “sínsɛ́n nukɔntɔn ɔ.”
Alǒ “hwelɛ́bǐnu.”
Alǒ vlafo, “sɔgbe xá linlin gbɛtɔ́ lɛ́ tɔn.”
Alǒ vlafo, “Mɛ ɖěvo lɛ́ ní ma blɛ́ mi ó.”
Blǔju tɔn, “dó.”
Blǔju tɔn, “dó.”
Blǔju tɔn, “dó.”
Blǔju tɔn, “dó.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “cɛ́jú.”
Blǔju tɔn, “hlɔ̌nhlɔ́n hwɛhuhu tɔn wɛ nyí Sɛ́n ɔ.”