Maki 2:1-28

  • Jezu gbɔ azɔn nú ayǐsónɔ ɖé (1-12)

  • Jezu ylɔ́ Levíi (13-17)

  • Nǔkanbyɔ́ dó nubláblá wú (18-22)

  • Jezu, “Aklúnɔ gbɔjɛzán ɔ tɔn” (23-28)

2  Amɔ̌, ɖo azǎn ɖé lɛ́ gúdo ɔ, é lɛ́vɔ́ wá Kafaanawúmu bɔ mɛ lɛ́ se ɖɔ é ɖo xwégbe.  Énɛ́ ɔ, ahwan e kplé ɖo fínɛ́ é sukpɔ́ sɔmɔ̌ bɔ tɛn ɖěbǔ sɔ́ ɖe ǎ, ali tlɛ sɔ́ yi xwé ɔ gbe ǎ, bɔ é jɛ xó Mawu tɔn ɖɔ nú yě jí.  Súnnu ɛnɛ ɖé lɛ́ hɛn ayǐsónɔ ɖokpó wá n’i.  Amɔ̌, yě sixú sɔ́ ɛ yi Jezu gɔ́n ǎ, ɖó ahwan ɔ wútu. Énɛ́ wú ɔ, yě kɔ́n xɔ ɔ ɖo fí e Jezu ɖe é tanu; bɔ ée yě ɖe ali gbɔn fínɛ́ gúdo é ɔ, yě sɔ́ zan e jí ayǐsónɔ ɔ ɖo ayǐmlɔ́mlɔ́ ɖe é jɛ te gbɔn fínɛ́.  Ée Jezu mɔ nǔɖiɖi yětɔn é ɔ, é ɖɔ nú ayǐsónɔ ɔ ɖɔ: “Vǐ ce, è sɔ́ hwɛ towe lɛ́ kɛ we.”  Sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé lɛ́ ka ɖo fínɛ́ bo ɖo ayǐjínjɔ́n, lobo ɖo ɖiɖɔ dó ayi mɛ wɛ ɖɔ:  “Étɛ́wú nya élɔ́ ka ɖo xó ɖɔ gbɔn mɔ̌ wɛ? Nu nylá wɛ é ɖe. Mɛ̌ ka sixú sɔ́ hwɛ kɛ mɛ zɛ Mawu ɖokpónɔ wú?”  Amɔ̌, tlóló ɔ, Jezu mɔ ɖo éɖée mɛ ɖɔ yě ɖo nǔ mɔ̌hun lin wɛ ɖo yěɖée tɛ́ntin, énɛ́ wú ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ lin wɛ ɖo ayi mitɔn lɛ́ mɛ?  ‘È sɔ́ hwɛ towe lɛ́ kɛ we’ ɖiɖɔ nú ayǐsónɔ ɔ, alǒ: ‘Sí te bo sɔ́ zan towe lobo ɖi zɔnlin’ ɖiɖɔ ɔ, ɖětɛ́ ka bɔ wǔ hú ɖě? 10  Amɔ̌, bónú mi ná dó tuun ɖɔ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó acɛ bo ná sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖo ayǐkúngban jí wútu ɔ, . . .” É ɖɔ nú ayǐsónɔ ɔ ɖɔ: 11  “Má ɖɔ nú we: Sí te, sɔ́ zan towe, bo yi xwé.” 12  Énɛ́ ɔ, é sí te bo sɔ́ zan tɔn tlóló, lobo ɖi zɔnlin bo tɔ́n ɖo nukún yě bǐ tɔn mɛ. É kpácá yě bǐ bɔ yě kpa susu nú Mawu bo nɔ ɖɔ: “Mǐ mɔ nǔ lěhun kpɔ́n gbeɖé ǎ.” 13  É lɛ́vɔ́ tɔ́n bo yi xu ɔ tó, bɔ ahwan ɔ bǐ kpo ɖo gɔ̌n tɔn wá wɛ; énɛ́ ɔ, é jɛ nǔ kplɔ́n yě jí. 14  Ée é ɖo wǐwá yi wɛ é ɔ, é mɔ Levíi, Alufée ví ɔ ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ sín azɔ̌xɔsá bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Xwedó mì.” Énɛ́ ɔ, é sí te bo xwedó è. 15  Nukɔnmɛ ɔ, Jezu ɖo nǔ ɖu wɛ* ɖo Levíi sín xwégbe, bɔ tokwɛ́yítɔ́ kpó hwɛhutɔ́ kpó gěgé ɖo nǔ ɖu wɛ* xá é kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó; ɖó yě mɛ gěgé wɛ ɖo xwixwedó è wɛ. 16  Amɔ̌, ée sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó mɔ ɖɔ é ɖo nǔ ɖu xá hwɛhutɔ́ lɛ́ kpó tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ kpó wɛ é ɔ, yě jɛ ɖiɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ jí ɖɔ: “É nɔ ɖu nǔ xá hwɛhutɔ́ lɛ́ kpó tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ kpó wɛ a?” 17  Ée Jezu se mɔ̌ é ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mɛ e ɖo jógúnjógún lɛ́ é ɖó hudó dotóo tɔn ǎ, amɔ̌, mɛ e ɖo azɔn jɛ wɛ lɛ́ é ɖó hudó tɔn. Nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ lɛ́ ylɔ́ gbé wɛ un tɔ́n bo wá ǎ, loɔ, hwɛhutɔ́ lɛ́ wɛ.” 18  Ahwanvú Jaan tɔn lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó nɔ ɖo nu blá wɛ. Énɛ́ wú ɔ, yě wá Jezu gɔ́n bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Étɛ́wú ahwanvú Jaan tɔn lɛ́ kpó ahwanvú Falizyɛn lɛ́ tɔn lɛ́ kpó nɔ ɖo nu blá wɛ, bɔ ahwanvú towe lɛ́ ma ka nɔ wa mɔ̌ ǎ?” 19  Bɔ Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ényí asisúnɔ ɔ ɖo kpɔ́ xá xɔ́ntɔn tɔn lɛ́ ɔ, yě ɖó hwɛjijɔ ɖěbǔ bo ná blá nu ǎ, kabǐ? Ényí asisúnɔ ɔ kpo ɖo kpɔ́ xá yě jɛ́n wɛ ɔ, yě sixú blá nu ǎ. 20  Amɔ̌, gbe ɖokpó ná wá su bɔ è ná ɖe asisúnɔ ɔ sín gɔ̌n yětɔn; énɛ́ ɔ, yě ná blá nu gbe nɛ́ gbe. 21  Mɛ ɖěbǔ nɔ sɔ́ avɔxwɛ yɔ̌yɔ́ dó ɖɛ́ awu xóxó ná ǎ. Ényí é wa mɔ̌ ɔ, avɔxwɛ yɔ̌yɔ́ ɔ ná dɔn xóxó ɔ bɔ tlɛ́ntlɛ́nkpa ɔ ná lɛ́vɔ́ nylá d’é jí. 22  Gɔ́ ná ɔ, mɛ ɖěbǔ nɔ kɔn vɛ̌ɛn yɔ̌yɔ́ dó anyǔgo xóxó mɛ ǎ. Ényí é wa mɔ̌ ɔ, vɛ̌ɛn ɔ ná hɛn anyǔgo ɔ wú, bɔ vɛ̌ɛn ɔ kpó anyǔgo ɔ kpó bǐ ná lá mɛ. Amɔ̌, vɛ̌ɛn yɔ̌yɔ́ ɔ, anyǔgo yɔ̌yɔ́ mɛ wɛ è nɔ kɔn dó.” 23  Din ɔ, ée é ɖo jinukúngle ɖé mɛ gbɔn wɛ ɖo gbɔjɛzángbe é ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ jɛ jinukún lɛ́ ba jí hwenu e yě ɖo yiyi wɛ é. 24  Énɛ́ wú ɔ, Falizyɛn lɛ́ ɖɔ n’i ɖɔ: “Kpɔ́n fí! Étɛ́wú yě ka ɖo nǔ e ma sɔgbe xá sɛ́n ɖo gbɔjɛzángbe ǎ é wa wɛ?” 25  Amɔ̌, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi xa nǔ e Davídi wa hwenu e é ɖo hudó mɛ, bɔ xovɛ́ sin é kpó mɛ e ɖo kpɔ́ xá ɛ lɛ́ é kpó é kpɔ́n ǎ cé? 26  Ðo tan e kúnkplá vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán Abiyatáa é mɛ ɔ, é byɔ́ xwé Mawu tɔn gbe bo ɖu wɔ̌xúxú e è xwlé Mawu lɛ́ é, lobo lɛ́vɔ́ ná ɖě mɛ e kpó é kpó ɖo kpɔ́ lɛ́ é. É ka sɔgbe xá sɛ́n bónú mɛ ɖěbǔ ná ɖu zɛ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ lɛ́ wú ǎ. Mi xa mɔ̌ ǎ cé?” 27  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Gbɛtɔ́ wútu wɛ gbɔjɛzán ɔ dó tíin; ényí gbɔjɛzán ɔ wútu wɛ gbɛtɔ́ dó tíin ǎ. 28  Énɛ́ wú wɛ Gbɛtɔ́ví ɔ tlɛ nyí Aklúnɔ gbɔjɛzán ɔ tɔn.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo tó.”
Alǒ “ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo tó.”