Luki 24:1-53

  • È fɔ́n Jezu sín kú (1-12)

  • Ðo Emawúsi li jí (13-35)

  • Jezu tɔ́n dó ahwanvú lɛ́ jí (36-49)

  • Jezu yi jǐxwé (50-53)

24  Ðo azǎn nukɔntɔn aklúnɔzángbla ɔ tɔn jí ɔ, nyɔ̌nu lɛ́ hɛn nǔhwɛ́nkún e yě ko sɔ́ nǔ ná lɛ́ é, bo wá yɔdo ɔ kɔn zǎnzǎn tɛɛn.  Amɔ̌, yě mɔ ɖɔ è ko blí awǐnnya e ɖo yɔdo ɔ nu é síin,  bɔ ée yě byɔ́ yɔdo ɔ mɛ é ɔ, yě sɔ́ mɔ cyɔ Aklúnɔ Jezu tɔn ǎ.  Nǔ énɛ́ bú vo dó yě, bɔ ɖo hwe ɔ nu ɔ, súnnu we ɖo awu e ɖo kínkɔ́n wɛ lɛ́ é mɛ, bo wá nɔ te ɖo yě kpá.  Xɛsi jɛ nyɔ̌nu lɛ́ jí, bɔ yě dó kɔ do. Énɛ́ ɔ, súnnu lɛ́ ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo mɛ e ɖo gbɛ é ba wɛ ɖo mɛkúkú lɛ́ mɛ?  É ɖo fí ǎ, è ko fɔ́n ɛ. Mi flín nǔ e é ɖɔ nú mi hwenu e é kpo ɖo Galilée é.  É ɖɔ ɖɔ è ɖó ná jó Gbɛtɔ́ví ɔ nú hwɛhutɔ́ lɛ́, bɔ yě ná xwe è nyi atín wú, lobɔ ɖo azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ gbe ɔ, é ná fɔ́n.”  Énɛ́ ɔ, yě flín xó tɔn lɛ́,  bo lɛ́ kɔ sín yɔdo ɔ kɔn, lobo yi ɖó nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ sín gbe nú mɛsɛ́dó 11 lɛ́ kpó ahwanvú ɖě lɛ́ bǐ kpó. 10  Nyɔ̌nu énɛ́ lɛ́ wɛ nyí Mali Magidálanu ɔ, Jani, kpó Mali, Jaki sín nɔ kpó. Nyɔ̌nu ɖěvo e zɔn xá yě lɛ́ é lɔmɔ̌ ɖɔ nǔ énɛ́ lɛ́ nú mɛsɛ́dó lɛ́. 11  É ɖo mɔ̌ có, xó énɛ́ lɛ́ cí xlonɔxó ɖɔhun nú yě, bɔ yě ba ná ɖi nǔ nú nyɔ̌nu lɛ́ ǎ. 12  Amɔ̌, Piyɛ́ɛ sí te, bo kán wezun yi yɔdo ɔ kɔn. É fɛ bo kpɔ́n mɛ, loɔ, lɛ̌ɛnkanvɔ lɛ́ kɛ́ɖɛ́ jɛ́n é mɔ. Énɛ́ wú ɔ, é lɛ́ kɔ, bo ɖo nǔ e sixú ko jɛ é kanbyɔ́ éɖée wɛ. 13  Ðo azǎn énɛ́ ɖokpó ɔ jí ɔ, ahwanvú we ɖo ali jí xwe gletoxo e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Emawúsi, bo ɖo kilomɛ́tlu 11* mɔ̌ dó Jeluzalɛ́mu é mɛ. 14  Yě ɖo xó ɖɔ ɖó kpɔ́ dó nǔ énɛ́ lɛ́ e jɛ é bǐ wú wɛ. 15  Ée yě ɖo xó ɖɔ ɖó kpɔ́ dó nǔ énɛ́ lɛ́ jí wɛ é ɔ, Jezu sɛkpɔ́ yě bo jɛ zinzɔn xá yě jí. 16  Amɔ̌, yě kpé wú bo tuun ɖɔ é wɛ ǎ. 17  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́ lɛ́ jí dɔn nǔ dó wɛ mi ka ɖe dó ali?” Bɔ yě nɔ te wǔbláwúblá. 18  Mɛ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Kleopási é yí gbe n’i ɖɔ: “Jǒnɔ wɛ a nyí bo nɔ nɔ fí e jɛ zɔ é ɖo Jeluzalɛ́mu,* bo dán nǔ e jɛ ɖo azǎnví élɔ́ lɛ́ mɛ lɛ́ é a?” 19  É kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Étɛ́ lɛ́ ka wɛ?” Yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǔ e jɛ dó Jezu Nazalɛ́tinu ɔ wú lɛ́ é wɛ. É ɖe xlɛ́ ɖo Mawu kpó gbɛtɔ́ lɛ́ bǐ kpó nukɔn ɖɔ émí nyí gbeyíɖɔ hlɔ̌nhlɔ́nnɔ ɖé, ɖo xó kpó nǔwiwa kpó mɛ. 20  Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán mǐtɔn lɛ́ kpó nukɔntɔ́ mǐtɔn lɛ́ kpó jó è, bónú è ná ɖó kúhwɛ n’i, bɔ è xwe è nyi atín wú. 21  Mǐ ka ko ɖo nukún ɖó wɛ ɖ’ayǐ ɖɔ nya énɛ́ wɛ nyí mɛ e ná hwlɛ́n Izlayɛ́li é. Nǔ énɛ́ lɛ́ jɛ din é ɔ, é ko bló azǎn atɔn ɖo égbé. 22  Gɔ́ ná ɔ, xó e nyɔ̌nu e ɖo mǐ mɛ é ɖé lɛ́ ɖɔ lɛ́ é kpácá mǐ tawun, ɖó yě yi yɔdo ɔ kɔn zǎnzǎn tɛɛn, 23  bɔ ée yě ma mɔ cyɔ Jezu tɔn ǎ é ɔ, yě wá bo ɖɔ ɖɔ wɛnsagun lɛ́ tɔ́n dó émí jí, bo ɖɔ ɖɔ é ɖo gbɛ. 24  Bɔ mɛ e ɖo mǐ mɛ é ɖé lɛ́ yi yɔdo ɔ kɔn, bo mɔ ɖó lěe nyɔ̌nu lɛ́ ɖɔ ɖó é. Yě ka mɔ Jezu ǎ.” 25  Énɛ́ ɔ, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Xlonɔ è mi, nǔ ɖi nú nǔ e gbeyíɖɔ lɛ́ ko ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ́ é bǐ nɔ vɛ́ wǔ nú mi* tawun mɛ! 26  É ɖo dandan ɖɔ Klísu ní se nǔ énɛ́ lɛ́ sín wǔvɛ́ cóbónú è ná kpa susu n’i ǎ cé?” 27  Énɛ́ ɔ, é tínmɛ nǔ e Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ ɖɔ dó wǔtu tɔn lɛ́ é bǐ nú yě, bɛ́sín nǔwlánwlán Mɔyízi kpó gbeyíɖɔ lɛ́ bǐ kpó tɔn jí. 28  Yě wá sɛkpɔ́ gletoxo e mɛ yě xwe é, bɔ Jezu bló nǔ mɛ e xwe nukɔn hú mɔ̌ é ɖɔhun. 29  Amɔ̌, yě byɔ́ ɛ vɛ́návɛ́ná ɖɔ é ní cí ayǐ. Yě ɖɔ: “Nɔ kpɔ́ xá mǐ, ɖó ganmɛ ko yi, bɔ zaanɖé din ɔ, ablu ná dó.” Énɛ́ ɔ, é byɔ́ xwégbe, bo ná nɔ fínɛ́ xá yě. 30  Bɔ hwenu e é ɖo nǔ ɖu xá yě wɛ* é ɔ, é sɔ́ wɔ̌xúxú, bo byɔ́ nyɔ̌ná d’é jí, lobo fɛ́n, bo jɛ sísɔ́ nú yě jí. 31  Ée é bló mɔ̌ é ɔ, nukún yětɔn lɛ́ hun, bɔ yě wá mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ Jezu wɛ. Amɔ̌, é bú sín tɛ́ntin yětɔn. 32  Bɔ yě ɖɔ nú yěɖée lɛ́ ɖɔ: “Hwenu e é ɖo xó ɖɔ nú mǐ wɛ ɖo ali ɔ jí, bo ɖo Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ tínmɛ nú mǐ wɛ* é ɔ, akpakpa sɔ́ mǐ tawun ǎ cé?” 33  Énɛ́ ɔ, yě sí te tlóló, bo lɛ́ kɔ yi Jeluzalɛ́mu. Yě mɔ mɛsɛ́dó 11 lɛ́ kpó mɛ ɖěɖěe kplé ɖó kpɔ́ xá yě lɛ́ é kpó. 34  Mɛsɛ́dó 11 lɛ́ kpó mɛ ɖěɖěe kplé ɖó kpɔ́ xá yě lɛ́ é kpó ɖɔ: “È fɔ́n Aklúnɔ sín kú nǔgbó, bɔ é sɔ́ éɖée xlɛ́ Sinmɔ́ɔ!” 35  Énɛ́ ɔ, yě wlí nǔ e jɛ ɖo ali ɔ jí lɛ́ é kpó lěe é fɛ́n wɔ̌xúxú, bɔ yě wá tuun ɖɔ é wɛ gbɔn é kpó ɖɔ. 36  Hwenu e yě ɖo xó énɛ́ lɛ́ ɖɔ wɛ é ɔ, Jezu wá tɔ́n ɖo tɛ́ntin yětɔn, bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Fífá ní nɔ kpɔ́ xá mi.” 37  Amɔ̌, xɛsi ɖaxó e jɛ yě jí é kpó ayi yětɔn e gba dó é kpó zɔ́n bɔ yě vɛ́ dó ɖɔ nǔɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé mɔ wɛ émí ɖe sín. 38  Énɛ́ wú ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú ayi mitɔn ka gba dó? Étɛ́wú mi ka ɖo nǔ xo kpɔ́n wɛ? 39  Mi kpɔ́n alɔ ce lɛ́ kpó afɔ ce lɛ́ kpó; nyiɖésúnɔ wɛ. Mi ɖ’alɔ wǔtu ce bo kpɔ́n, ɖó nǔɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖě nɔ ɖó lanti kpó xú kpó, lěe nyɛ ɖó gbɔn bɔ mi ɖo mimɔ wɛ é ǎ.” 40  Hwenu e é ɖo mɔ̌ ɖɔ wɛ é ɔ, é xlɛ́ alɔ tɔn lɛ́ kpó afɔ tɔn lɛ́ kpó yě. 41  Amɔ̌, yě ko ɖi ǎ, ɖó awǎjijɛ yětɔn túnflá, bɔ é lɛ́ jí wǔ nú yě wútu. Énɛ́ ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi ɖó nǔɖuɖu ɖé ɖo fí a?” 42  Yě ka sɔ́ hweví hihi sínsɛ́n ɖokpó n’i, 43  bɔ é yí bo ɖu ɖo nukún yětɔn mɛ. 44  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Hwenu e un kpo ɖo kpɔ́ xá mi é ɔ, un ɖɔ nú mi ɖɔ nǔ e è wlán dó wǔtu ce ɖo Mɔyízisɛ́n ɔ, wěma gbeyíɖɔ lɛ́ tɔn lɛ́ kpó Ðɛhanwéma* kpó mɛ lɛ́ é bǐ ɖó ná jɛnu.” 45  Énɛ́ ɔ, é hun ayi yětɔn, bónú yě ná mɔ nukúnnú jɛ tínmɛ Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ tɔn mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́. 46  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nǔ e è wlán é ɖíe: Klísu ɔ ná se wǔvɛ́ bo ná fɔ́n sín kú ɖo azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ gbe, 47  bɔ ɖo nyǐkɔ tɔn mɛ ɔ, è ná jlá ɖo akɔta lɛ́ bǐ mɛ ɖɔ hwɛ mɛ lɛ́ tɔn ɖó ná vɛ́ nú yě,* bónú è ná sɔ́ hwɛ kɛ yě; Jeluzalɛ́mu wɛ è ka ná bɛ́sín. 48  Mi ɖó ná nyí kúnnuɖetɔ́ nǔ énɛ́ lɛ́ tɔn. 49  Éɖíe! Un ná sɛ́ nǔ e sín akpá Tɔ́ ce dó é dó mi. Mi bo nɔ toxo ɔ mɛ káká jɛ hwenu e mi ná mɔ hlɔ̌nhlɔ́n yí sín jǐxwé é.” 50  Énɛ́ gúdo ɔ, é kplá yě yi káká Betaníi. É bɛ́ alɔ dó jǐ bo xo ɖɛ dó yě jí. 51  Ée é ɖo ɖɛ xo dó yě jí wɛ é ɔ, é jó yě dó bɔ Mawu sɔ́ ɛ yi jǐxwé. 52  Yě ɖe kɔ́* n’i bo lɛ́ kɔ yi Jeluzalɛ́mu kpó awǎjijɛ ɖaxó kpó. 53  Yě nɔ ɖo tɛ́npli mɛ hwebǐnu, bo nɔ ɖo susu kpa nú Mawu wɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “sitádi 60.” Sitádi ɖokpó nɔ bló mɛ̌tlu 185.
Alǒ vlafo, “Hwi wɛ nyí jǒnɔ ɖokpó e ɖo Jeluzalɛ́mu.”
Alǒ “nɔ lín dó ayi mitɔn.”
Alǒ “ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo tó xá yě.”
Alǒ “tínmɛ nú mǐ wɛ céɖécéɖé.”
Énɛ́ dó gesí wěma Biblu tɔn e ɖo Nǔwlánwlán mímɛ́ Ebléegbe tɔn lɛ́ mɛ lɛ́ é sín kplékplé ɖé; wěma Ðɛhan tɔn jí wɛ kplékplé énɛ́ bɛ́sín.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”