Jaki 5:1-20

  • È gb’akpá nú dɔkunnɔ lɛ́ (1-6)

  • È dɛ kpó suúlu kpó ɔ, Mawu nɔ kɔn nyɔ̌ná d’é jí (7-11)

  • “Ɛɛn” mitɔn ní nyí ɛɛn (12)

  • Ðɛ e è xo kpó nǔɖiɖi kpó é nɔ w’azɔ̌ tawun (13-18)

  • Alɔ dídó hwɛhutɔ́ ɖé bónú é ná lɛ́ kɔ (19, 20)

5  Din ɔ, mi mɛ dɔkunnɔ lɛ́, mi ɖótó: mi ya avǐ bo ná alě, ɖó wǔblá e ja mi jí lɛ́ é wú.  Dɔkun mitɔn lɛ́ nyɔ, bɔ avɔɖwivɔɖwi ɖu avɔ mitɔn lɛ́.  Siká mitɔn kpó kpatágan mitɔn kpó ná jɛ ko, bɔ kojijɛ yětɔn ná ɖe nǔwanyido mitɔn xlɛ́, bo ná ɖu agbaza mitɔn. Nǔ e mi xo kplé lɛ́ é ná cí myɔ ɖɔhun, ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn lɛ́ mɛ.  Mi ɖótó! Azɔ̌watɔ́ ɖěɖěe ya nǔkún ɖo gle mitɔn lɛ́ mɛ lɛ́ é ɖo xó sú wɛ magbokɔ, ɖó mi sú azɔ̌kwɛ́ yě ǎ wútu. Xó e sú wɛ nǔkúnyatɔ́ lɛ́ ɖe, bo ɖo alɔdó byɔ́ wɛ é jɛ Jexóva ahwankpá lɛ́ tɔn sín tó mɛ.  Mi zán vivomɛninɔ sín gbɛ, bo kpo nú gbɛɖuɖu ɖo ayǐkúngban ɔ jí. Mi bló bɔ ayi mitɔn dó jǒ káká jɛ gbe e gbe è ná hu mi é.  Mi ɖó hwɛ nú mɛ; mi hu nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ ɔ. É ɖo gbe klán xá mi wɛ ǎ cé?  Nɔví lɛ́ mi, mi bo ɖó suúlu, káká jɛ fí ɖiɖe Aklúnɔ tɔn hwenu. Éɖíe! Glesi nɔ nɔ te kpɔ́n sínsɛ́n xɔ akwɛ́ ayǐkúngban ɔ tɔn, é nɔ ɖó suúlu káká jɛ hwenu e xwejí kpó zǒjí kpó nɔ ja dó é.  Mi lɔmɔ̌ ní ɖó suúlu; mi ná hlɔ̌nhlɔ́n ayi mitɔn, ɖó fí ɖiɖe Aklúnɔ tɔn ko sɛkpɔ́.  Nɔví lɛ́ mi, mi ma nɔ húnhún nǔ ɖɔ* dó miɖée lɛ́ wú, bónú è wá ɖó hwɛ nú mi ó. Hwɛɖɔtɔ́ ɔ ko ɖo hɔn ta. 10  Nɔví lɛ́ mi, mi cí gbeyíɖɔ e ɖɔ xó ɖo nyǐkɔ Jexóva tɔn mɛ lɛ́ é ɖɔhun. Yě se wǔvɛ́ ɖo ali gěgé nu, bo dɛ kpó suúluɖíɖó kpó. 11  Mǐ nɔ mɔ ɖɔ awǎjijɛnɔ* wɛ nú mɛ ɖěɖěe dɛ lɛ́ é. Mi se lěe Jɔbu dɛ gbɔn é sín xó, bo tuun nyɔ̌ná e Jexóva kɔn dó jǐ tɔn é, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mi mɔ ɖɔ Jexóva nɔ kú nǔbláwǔ nú mɛ, bo nɔ lɛ́ yí wǎn nú mɛ titewungbe. 12  Nɔví ce lɛ́ mi, tají hú bǐ ɔ, mi ma sɔ́ nɔ xwlé jǐxwé alǒ ayǐkúngban, alǒ nǔ ɖěvo ɖěbǔ ɖě ó. É nyɔ́ wa ɔ, mi nú “Ɛɛn” mitɔn ní nyí ɛɛn, bónú “Éǒ” mitɔn ní nyí éǒ, bónú Mawu ma wá ɖɔ hwɛ xá mi ó. 13  Mɛɖé ɖo wǔvɛ́ se wɛ ɖo mi mɛ a? Mi nú é ní xo ɖɛ. Mɛɖé ɖo awǎjijɛ mɛ ɖo mi mɛ wɛ a? Mi nú é ní ji ɖɛhan lɛ́. 14  Mɛɖé ɖo azɔn jɛ wɛ ɖo mi mɛ wɛ a? Mi nú é ní ylɔ́ mɛxó agun tɔn lɛ́ bónú yě ní xo ɖɛ n’i, bo kɔn ami dó ta n’i ɖo nyǐkɔ Jexóva tɔn mɛ. 15  Ðɛ e è xo kpó nǔɖiɖi kpó é ná zɔ́n bɔ azinzɔnnɔ ɔ* ná jɛ te, bɔ Jexóva ná sɔ́ ɛ sí te. Gɔ́ ná ɔ, ényí é hu hwɛ wɛ ɔ, è ná sɔ́ hwɛ tɔn lɛ́ kɛ ɛ. 16  Énɛ́ wú ɔ, mi nɔ ɖɔ hwɛ e mi hu lɛ́ é nú miɖée lɛ́ nyi wɛn, bo nɔ xo ɖɛ nú miɖée lɛ́, bónú è ná dó sixú gbɔ azɔn nú mi. Nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ sín vosisa nɔ w’azɔ̌ tawun.* 17  Elíi ɔ, gbɛtɔ́ wɛ é nyí mǐ bǐ ɖɔhun. É ɖo mɔ̌ có, hwenu e é xo ɖɛ vívɛ́ ɖɔ jǐ ní ma ja ó é ɔ, jǐ ja dó ayǐkúngban ɔ jí ǎ káká nú xwe atɔn sun ayizɛ́n. 18  Énɛ́ gúdo ɔ, é lɛ́ xo ɖɛ, bɔ jǐ ja, lobɔ ayǐkúngban ɔ ná sínsɛ́n. 19  Nɔví ce lɛ́ mi, ényí mɛɖé ɖo mi mɛ bo zɛ gbě sín nǔgbó li ɔ jí, bɔ mɛ ɖěvo lɛ́ kɔ n’i ɔ, 20  mi ní tuun ɖɔ mɛ ɖěbǔ e lɛ́ kɔ nú hwɛhutɔ́ ɖé sín nǔwanyido li jí é ná hwlɛ́n ɛ* ɖo kú sí, bo ná cyɔ́n nǔ dó hwɛ wɔ̌búwɔ́bú.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖɔ nǔvɛ́mɛwúxó.” Blǔju tɔn, “wɛn azɔn.”
Alǒ “nǔnyɔ̌nánɔ.”
Alǒ vlafo, “mɛ e nǔ cikɔ ná é.”
Blǔju tɔn, “nɔ ɖó hlɔ̌nhlɔ́n tawun hwenu e vosisa ɔ ɖo azɔ̌ wa wɛ é.”
Alǒ “lǐndɔ̌n tɔn.”