Jaki 3:1-18

  • È ní dé ɖɛ̌ (1-12)

    • Mɛ gěgé ɖó ná húzú nǔkplɔ́nmɛtɔ́ ǎ (1)

  • Nǔnywɛ́ e gosín jǐxwé é (13-18)

3  Nɔví ce lɛ́ mi, mi mɛ gěgé ɖó ná húzú nǔkplɔ́nmɛtɔ́ ǎ, ɖó mi tuun ɖɔ è ná ɖɔ hwɛ xá mǐ syɛ́nsyɛ́n.  Ðó mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ wa nǔ nyi do* hwɛhwɛ. Ényí mɛɖé ma nɔ wa nǔ nyi do ɖo xóɖiɖɔ mɛ ǎ ɔ, mɛ maɖóblɔ̌ wɛ é nyí, bo kpé wú bo ná lɛ́ ɖu ɖo agbaza tɔn blěbú jí.  Ényí mǐ nɔ dó gan nu nú sɔ́ lɛ́ dó bló bónú yě ná se tónú nú mǐ ɔ, mǐ nɔ lɛ́ xlɛ́ ali agbaza yětɔn blěbú.  Mi lɛ́ kpɔ́n nǔ dó tɔjíhún lɛ́ wú: yě d’agba tawun bɔ jɔhɔn syɛ́nsyɛ́n lɛ́ wɛ nɔ sísɛ́ yě có, zɛn* kpɛví títí ɖé wɛ nɔ xlɛ́ ali yě, yi fí ɖěbǔ e mɛ e ɖo hǔn ɔ kun wɛ é jló ná yi é.  Ðo ali ɖokpó ɔ nu ɔ, ɖɛ̌ nyí wǔjɔnú kpɛví agbaza tɔn ɖé, é ɖo mɔ̌ có, é nɔ flé nu zɛ xwé wú. Mi kpɔ́n lěe myɔ kpɛví ɖé ko kpé, bɔ zungbó ɖaxó ɖé ná wlí myɔ gbɔn é!  Ðɛ̌ ɔ, myɔ wɛ é nyí. Wǔjɔnú agbaza tɔn e nɔ wa nǔ nyanya bo nɔ hɛn agbaza ɔ blěbú blí é ɖé wɛ. É sixú sú kún dó nú gbɛzán mɛɖé tɔn. Jeyɛ́nu* ɖɔhun wɛ é cí, ɖó é sixú sú kún dó nú mɛ.  Ðó gběkanlin, xɛ, kanlin e nɔ sá é kpó nǔɖíɖó e ɖo xu mɛ é kpó tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ wɛ è sixú dé, bɔ gbɛtɔ́ lɛ́ ka nɔ dé yě nǔgbó.  Amɔ̌, gbɛtɔ́ ɖěbǔ sixú kpé wú bo dé ɖɛ̌ tɔn ǎ. È sixú kpé jǐ tɔn ǎ, é báɖá, aɖǐ e nɔ hu mɛ é wɛ gɔ́.  É wɛ mǐ nɔ sɔ́ dó kpa susu nú Jexóva, Tɔ́ ɔ ná, é wɛ mǐ ka nɔ lɛ́ sɔ́ dó dónu mɛ ɖěɖěe è dá “ɖo akpajlɛ́ Mawu tɔn mɛ” lɛ́ é ná. 10  Nu ɖokpó ɔ mɛ wɛ nyɔ̌ná kpó nudómɛ kpó nɔ zɛ hwɛ sín. Nɔví ce lɛ́ mi, é sɔgbe ɖɔ nǔ lɛ́ ní nɔ nyí gbɔn mɔ̌ ǎ. 11  Tɔjɔtɛn ɖé nɔ ná sin e víví é kpó sin e vɛ́ é kpó gbɔn ali ɖokpó ɔ nu ǎ, kabǐ? 12  Nɔví ce lɛ́ mi, fígitín sixú sɛ́n olívu ǎ, vǐwuntín ka sixú sɛ́n fígi ǎ, kabǐ? Mɔ̌ jɛ́n tɔjɔtɛn e vɛ́ jɛ é ɖé ma sixú ná sin víví ǎ é nɛ́. 13  Mɛ̌ ka nyí nǔnywɛ́tɔ́ kpó nukúnnúmɔjɛnǔmɛtɔ́ kpó ɖo mi mɛ? Mɛ énɛ́ ɖó ná ɖó walɔ ɖagbe e nɔ xlɛ́ ɖɔ é nɔ wa nǔ bǐ kpó xomɛfífá e nɔ tɔ́n sín nǔnywɛ́ mɛ é kpó é. 14  Amɔ̌, ényí wǔhwinhwan baɖabaɖa kpó gbemanɔkpɔ́ syɛ́nsyɛ́n sín linlin* kpó ɖo ayǐ mitɔn mɛ ɔ, mi ɖó ná nɔ flé nu ɖó nǔnywɛ́ mitɔn wú ǎ; ényí mi bló mɔ̌ ɔ, adingban wɛ é ná nyí. 15  Nǔnywɛ́ e gosín jǐxwé é nɛ́ ǎ; ayǐkúngban jí tɔn wɛ, kanlinjɔmɔ lɛ́ tɔn kpó Awǒvi tɔn kpó. 16  Ðó fí ɖěbǔ e wǔhwinhwan kpó gbemanɔkpɔ́* kpó ɖe é ɔ, nǔ hannyahannya wiwa kpó nǔ nyanya bǐ kpó ná lɛ́ ɖo fínɛ́. 17  Amɔ̌, nǔnywɛ́ e gosín jǐxwé é ɔ, nǔ mímɛ́ wɛ é tó nyí hwɛ̌, énɛ́ gúdo ɔ, é nɔ xo fífá kan, é ɖo jlɛ̌ jí, é ɖo gbesisɔmɛ bo ná se tónú, é nɔ kú nǔbláwǔ nú mɛ tawun, bo nɔ ná sínsɛ́n ɖagbe gěgé, é nɔ ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ ǎ, é nɔ wa yɛmɛnú ǎ. 18  Gɔ́ ná ɔ, mɛ e nɔ xo fífá kan lɛ́ é ɔ, fífá mɛ wɛ yě nɔ dó nǔ dó, bo nɔ ya sínsɛ́n nǔjlɔ́jlɔ́wiwa tɔn.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “klɛ́n afɔ.”
Nǔɖé wɛ bɔ tɔjíhúnkuntɔ́ lɛ́ nɔ zán dó xo sin dó akpá vovo xwé, bo nɔ lɛ́ dó xlɛ́ ali tɔjíhún ná.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ vlafo, “jlǒ cejɛ́nnábí tɔn.”
Alǒ vlafo, “jlǒ cejɛ́nnábí tɔn.”