Jaan 9:1-41

  • Jezu gbɔ azɔn nú nya e è ji nukúntɔ́nnɔ tɔn é (1-12)

  • Falizyɛn lɛ́ kan nǔ byɔ́ nya e Jezu gbɔ azɔn ná é (13-34)

  • Falizyɛn lɛ́ tɔ́n nukún (35-41)

9  Jezu wá xweyǐgbe, bo mɔ nya e è ji nukúntɔ́nnɔ tɔn é ɖé.  Ahwanvú tɔn lɛ́ kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌si,* ɖo nya élɔ́ kpó mɛjitɔ́ tɔn lɛ́ kpó mɛ ɔ, mɛ̌ ka hu hwɛ bɔ è ji nukúntɔ́nnɔ tɔn?”  Jezu yí gbe ɖɔ: “Nya élɔ́ hu hwɛ ǎ, mɛjitɔ́ tɔn lɛ́ lɔ ka hu hwɛ ǎ, loɔ, nǔ nyí mɔ̌, bónú gbɛtɔ́ lɛ́ ní dó sixú mɔ nǔwiwa Mawu tɔn lɛ́ ɖo ninɔmɛ tɔn mɛ.  Mǐ ɖó ná wa azɔ̌ Mɛ e sɛ́ mì dó é tɔn lɛ́ hwenu e kéze kpo ɖo te é; zǎn ko ɖo nǎ kú wɛ bɔ mɛ ɖěbǔ ná sixú wa azɔ̌ ǎ.  Ényí un ɖo gbɛ ɔ mɛ jɛ́n wɛ ɔ, nyi wɛ nyí wěziza gbɛ ɔ tɔn.”  Ée é ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, é tún atán dó kɔ́mɛ dó bló babá ná, bo sá dó nya ɔ sín nukún jí,  lobo ɖɔ n’i ɖɔ: “Yi fún nukúnmɛ ɖo sindo Silowée tɔn nu” (Silowée sín tínmɛ wɛ nyí “è sɛ́ dó”). Nya ɔ yi fún nukúnmɛ nǔgbó, bɔ ée é lɛ́ kɔ wá é ɔ, é ɖo nǔ mɔ wɛ.  Nɔzo tɔn lɛ́ kpó mɛ ɖěɖěe nɔ mɔ ɛ ɖ’ayǐ, bɔ é nɔ ɖo nǔ byɔ́ ɖu wɛ lɛ́ é kpó jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Nya e nɔ ɖo ayǐjínjɔ́n bo nɔ ɖo nǔ byɔ́ ɖu wɛ é ɖíe ǎ cé?”  Mɛɖé lɛ́ ɖɔ: “Nya ɔ wɛ.” Mɛ ɖěvo lɛ́ ɖɔ: “Éǒ, mɛɖimɛ wɛ.” Nya ɔ ka nɔ ɖɔ: “Nyɛ wɛ.” 10  Énɛ́ ɔ, yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Nɛ̌ é ka nyí gbɔn lo bɔ nukún towe lɛ́ hun?” 11  É yí gbe ɖɔ: “Nya e nɔ nyí Jezu é wɛ bló babá bo sá dó nukún jí nú mì, lobo ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Yi Silowée tɔ nu, bo fún nukúnmɛ.’ Énɛ́ ɔ, un yi bo fún nukúnmɛ, bɔ nukún ce lɛ́ hun.” 12  Ée é ɖɔ mɔ̌ é ɔ, yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Fítɛ́ nya énɛ́ ka ɖe?” É ɖɔ: “Un tuun ǎ.” 13  Yě kplá nya e nyí nukúntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ é yi Falizyɛn lɛ́ gɔ́n. 14  Azǎn e gbe Jezu ka bló babá ɔ, bo hun nukún tɔn lɛ́ n’i é ɔ, gbɔjɛzángbe wɛ. 15  Énɛ́ wú ɔ, Falizyɛn lɛ́ lɔ jɛ lěe nya ɔ sín nukún lɛ́ hun gbɔn é kanbyɔ́ ɛ jí. É ɖɔ nú yě ɖɔ: “É sá babá dó nukún ce lɛ́, bɔ un fún nukúnmɛ bo ka jɛ nǔ mɔ jí.” 16  Énɛ́ ɔ, Falizyɛn ɖé lɛ́ jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Nya énɛ́ gosín Mawu gɔ́n ǎ, ɖó é nɔ nyi gbɔjɛzán ɔ ǎ.” Mɛ ɖěvo lɛ́ ɖɔ: “Nɛ̌ mɛ e nyí hwɛhutɔ́ é ka sixú bló nǔjíwǔ mɔ̌hun lɛ́ gbɔn?” Énɛ́ ɔ, gbe yětɔn sɔ́ ɖo kpɔ́ ǎ. 17  Bɔ yě lɛ́vɔ́ ɖɔ nú nya nukúntɔ́nnɔ ɔ ɖɔ: “Ðó nukún towe lɛ́ wɛ é hun wútu ɔ, étɛ́ a ka lin dó wǔ tɔn?” Nya ɔ ɖɔ: “Gbeyíɖɔ wɛ n’i.” 18  É ɖo mɔ̌ có, nya e ɖo nǔ mɔ wɛ din é ɔ, Jwifugán lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ é ko nyí nukúntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ cóbó wá ɖo nǔ mɔ wɛ ǎ, káká bo ylɔ́ mɛjitɔ́ tɔn lɛ́, 19  bo kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Vǐ mitɔn ɖíe a? Nukúntɔ́nnɔ tɔn wɛ mi ji nǔgbó a? Nɛ̌ é ka nyí gbɔn lo bɔ é ɖo nǔ mɔ wɛ din?” 20  Mɛjitɔ́ tɔn lɛ́ yí gbe ɖɔ: “Ɛɛn, vǐ mǐtɔn wɛ, bɔ mǐ ji nukúntɔ́nnɔ tɔn. 21  Amɔ̌, lěe é nyí gbɔn bɔ é ɖo nǔ mɔ wɛ din é ɔ, mǐ tuun ǎ. Mǐ ka lɛ́ tuun mɛ e hun nukún n’i é ǎ. Mi kanbyɔ́ ɛ. É ko ɖó xwe ɖo ta. É wɛ ɖó ná ɖɔ xó dó éɖée nu.” 22  Mɛjitɔ́ tɔn lɛ́ ɖɔ mɔ̌, ɖó yě ɖo xɛsi ɖi nú Jwifugán lɛ́ wɛ, ɖó Jwifugán lɛ́ ko wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ ényí mɛ ɖěbǔ yí gbe ɖɔ Jezu nyí Klísu ɔ, è ná nya mɛ énɛ́ sín kplɔ́ngbasá ɔ. 23  Énɛ́ wú wɛ mɛjitɔ́ tɔn lɛ́ ɖɔ: “É ko ɖó xwe ɖo ta. Mi kan nǔ byɔ́ ɛ.” 24  Énɛ́ ɔ, yě lɛ́vɔ́ ylɔ́ nya e ko nyí nukúntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ é bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Kpa susu nú Mawu; mǐ tuun ɖɔ hwɛhutɔ́ wɛ nú nya énɛ́.” 25  É ɖɔ: “É tó nyí hwɛhutɔ́ kpó é gbɔ kpó ɔ, un tuun ǎ. Nǔ ɖokpó e un tuun é wɛ nyí ɖɔ un nyí nukúntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ, amɔ̌ din ɔ, un ɖo nǔ mɔ wɛ.” 26  Yě ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Étɛ́ é ka wa nú we? Nɛ̌ é ka hun nukún nú we gbɔn?” 27  É yí gbe nú yě ɖɔ: “Un ko ɖɔ nú mi ɖ’ayǐ, bɔ mi ka ɖótó ǎ. Étɛ́wú mi ka jló ná lɛ́vɔ́ se? Mi lɔ jló ná húzú ahwanvú tɔn lɛ́ wɛ a?” 28  Ée é ɖɔ mɔ̌ é ɔ, yě cá n’i bo ɖɔ: “Hwɛ wɛ nyí ahwanvú nya énɛ́ tɔn, amɔ̌ mǐdɛɛ lɛ́ ɔ, ahwanvú Mɔyízi tɔn wɛ nú mǐ. 29  Mǐ tuun ɖɔ Mawu ɖɔ xó nú Mɔyízi, amɔ̌, nya énɛ́ ɔ, mǐ tuun fí e é gosín é ǎ.” 30  Nya ɔ yí gbe nú yě ɖɔ: “É kpácá mì ɖɔ mi kún tuun fí e é gosín é ó, có é ka hun nukún nú mì. 31  Mǐ tuun ɖɔ Mawu kún nɔ ɖótó hwɛhutɔ́ lɛ́ ó, amɔ̌, ényí mɛɖé nɔ ɖó sísí e gɔ́ngɔ́n é nú Mawu, bo nɔ wa jlǒ tɔn ɔ, é nɔ ɖótó mɛ énɛ́. 32  Sín hwexónu ɔ, è se gbeɖé ɖɔ mɛ ɖěbǔ hun nukún nú mɛ e è ji nukúntɔ́nnɔ tɔn é ɖé kpɔ́n ǎ. 33  Nú nya énɛ́ ma gosín Mawu gɔ́n ǎ ɔ, é sixú wa nǔ ɖěbǔ ǎ.” 34  Yě ka yí gbe n’i ɖɔ: “Hwiɖésúnɔ bǐ wɛ è ji dó hwɛ mɛ, bɔ a ka wá ɖo nǔ kplɔ́n mǐdɛɛ lɛ́ wɛ a?” Bɔ yě nya ɛ tɔ́n! 35  Jezu se ɖɔ yě nya ɛ tɔ́n, bɔ ée é mɔ ɛ é ɔ, é ɖɔ: “A ɖi nǔ nú Gbɛtɔ́ví ɔ a?” 36  Nya ɔ yí gbe ɖɔ: “Mɛɖaxó, mɛ̌ ka nyí Gbɛtɔ́ví ɔ? Ðɔ nú mì bónú má ɖi nǔ n’i.” 37  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “A ko mɔ ɛ; nǔgbó ɔ, é wɛ nyí mɛ e ɖo xó ɖɔ xá we wɛ é.” 38  É ɖɔ: “Aklúnɔ, un ɖi nǔ nú we.” Lobo ɖe kɔ́* n’i. 39  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu ɖɔ: “Un wá gbɛ élɔ́ mɛ nú è ná ɖɔ hwɛ xá gbɛtɔ́ lɛ́, bónú mɛ e ma ɖo nǔ mɔ wɛ ǎ lɛ́ é ní mɔ nǔ, lobonú mɛ e ɖo nǔ mɔ wɛ lɛ́ é ní tɔ́n nukún.” 40  Falizyɛn e ɖo fínɛ́ lɛ́ é se xó énɛ́ lɛ́, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mǐ lɔ nyí nukúntɔ́nnɔ wɛ a?” 41  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ényí mi nyí nukúntɔ́nnɔ wɛ ɔ, hwɛ ɖěbǔ ná ɖo kɔ nú mi ǎ, amɔ̌ din ɔ, mi ɖɔ: ‘Mǐ ɖo nǔ mɔ wɛ.’ Énɛ́ wú ɔ, hwɛ mitɔn lɛ́ kpo ɖo kɔ nú mi.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “Hlabi.”
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”