Jaan 7:1-52

  • Jezu ɖo Azavaxwe ɔ tɛnmɛ(1-13)

  • Jezu kplɔ́n nǔ mɛ ɖo xwe ɔ tɛnmɛ (14-24)

  • È ɖó linlin vovo lɛ́ dó Klísu wú (25-52)

7  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu nɔ ɖo Galilée gbɔn wɛ.* É jló ná wa mɔ̌ ɖo Judée ǎ, ɖó Jwifugán lɛ́ ɖo biba wɛ bo ná hu i.  Amɔ̌, Azavaxwe Jwifu lɛ́ tɔn ko sɛkpɔ́.  Énɛ́ wú ɔ, nɔví tɔn súnnu lɛ́ ɖɔ n’i ɖɔ: “Gosín fí bo yi Judée, bónú ahwanvú towe lɛ́ lɔmɔ̌ ní dó sixú mɔ nǔ e wa wɛ a ɖe lɛ́ é.  Ðó mɛ e ba ɖɔ è ní tuun émí ɖo agbawungba é ɖě nɔ wa nǔ ɖěbǔ ɖo nǔglɔ́ ǎ. Ðó a ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ wa wɛ wútu ɔ, ɖe hwiɖée xlɛ́ gbɛ ɔ.”  Nǔgbó ɔ, nɔví tɔn lɛ́ ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ n’i ǎ.  Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Hwe ɔ nu ko su nú mì ǎ, amɔ̌ midɛɛ lɛ́ ɔ, hwelɛ́bǐnu wɛ nyɔ́ nú mi.  Gbɛ ɔ ɖó hwɛjijɔ ɖěbǔ bo ná gbɛ́ wǎn nú midɛɛ lɛ́ ǎ, amɔ̌, é gbɛ́ wǎn nú nyɛ, ɖó un nɔ ɖe kúnnu dó wǔ tɔn ɖɔ nǔwiwa tɔn lɛ́ nylá.  Midɛɛ lɛ́ ní yi xwe ɔ domɛ; nyɛ ko xweyǐgbe do tɔn mɛ ǎ, ɖó hwe ɔ nu ko su nú mì bǐ mlɛ́mlɛ́ ǎ.”  Bɔ ée é ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ nú yě gúdo é ɔ, é cí Galilée. 10  Amɔ̌, ée nɔví tɔn lɛ́ ɖidó xwe ɔ domɛ gúdo é ɔ, é lɔmɔ̌ ɖidó do tɔn mɛ, ɖo nǔglɔ́. 11  Énɛ́ wú ɔ, Jwifu lɛ́ jɛ biba ɛ jí ɖo xwe ɔ tɛnmɛ, bo nɔ ɖɔ: “Fítɛ́ nya énɛ́ ka ɖe?” 12  Bɔ mɛ gěgé sɔ́ gbe dó do, bo nɔ ɖo xó ɖɔ dó wǔ tɔn wɛ ɖo ahwan ɔ mɛ. Mɛɖé lɛ́ nɔ ɖɔ: “Mɛ ɖagbe wɛ n’i.” Mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ ɖɔ: “É nyí mɛ ɖagbe ɖě ǎ. Ahwan ɔ flú wɛ é ɖe.” 13  Mɛ ɖěbǔ ka nɔ ɖɔ xó tɔn ɖo agbawungba ǎ, ɖó yě ɖo xɛsi ɖi nú Jwifugán lɛ́ wɛ. 14  Ée è ko ɖu xwe ɔ nú azǎn ɛnɛ mɔ̌ gúdo é ɔ, Jezu byɔ́ tɛ́npli ɔ mɛ bo jɛ nǔ kplɔ́n mɛ jí. 15  É kpácá Jwifugán lɛ́, bɔ yě ɖɔ: “Nya élɔ́ yi wěmaxɔmɛ* ǎ, bɔ nɛ̌ é ka wa gbɔn bo tuun Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́* sɔmɔ̌?” 16  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Nǔ e un nɔ kplɔ́n mɛ lɛ́ é nyí nyiɖésúnɔ tɔn ǎ, loɔ, mɛ e sɛ́ mì dó é tɔn wɛ. 17  Ényí mɛ ɖěbǔ ba ná wa jlǒ Mawu tɔn ɔ, nú Mawu gɔ́n wɛ nǔkplɔ́nmɛ ce lɛ́ gosín, alǒ nú linlin nyiɖésúnɔ tɔn lɛ́ wɛ un nɔ ɖɔ ɔ, mɛ ɔ ná tuun. 18  Mɛ ɖěbǔ e nɔ ɖɔ linlin éɖésúnɔ tɔn lɛ́ é ɔ, susu éɖésúnɔ tɔn ba wɛ é ɖe; amɔ̌, mɛ ɖěbǔ e nɔ ba susu mɛ e sɛ́ ɛ dó é tɔn é ɔ, nǔgbó wɛ mɛ énɛ́ nɔ ɖɔ, bo ka nɔ lɛ́ wa nǔ agɔ ɖěbǔ ǎ. 19  Mɔyízi ná mi Sɛ́n ɔ, kabǐ? Mi mɛ ɖěbǔ ka nɔ se tónú nú Sɛ́n ɔ ǎ. Étɛ́wú mi ka ɖo biba ná hu mì wɛ?” 20  Ahwan ɔ yí gbe ɖɔ: “Awǒvi ɖé wɛ ɖo jǐ towe. Mɛ̌ ka ɖo biba ná hu we wɛ?” 21  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Nǔ ɖokpó jɛ́n un wa, bɔ é kpácá mi bǐ. 22  Mi bo lin tamɛ dó nǔ élɔ́ jí: Mɔyízi ná mi adagbigbosɛ́n ɔ (é ka nyí ɖɔ Mɔyízi gɔ́n wɛ é gosín ǎ, loɔ, tɔ́gbó mitɔn lɛ́ gɔ́n wɛ é gosín) bɔ mi tlɛ nɔ gbo ada nú mɛ ɖo gbɔjɛzángbe. 23  Ényí mi nɔ gbo ada nú mɛ, é tlɛ nyí ɖo gbɔjɛzángbe, bo ná dó nyi Mɔyízisɛ́n ɔ ɔ, aniwú mi ka sin xomɛ dó mì sɔmɔ̌, ɖó azɔn e un gbɔ nú nya ɖé bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖo gbɔjɛzángbe é wú? 24  Mi ma sɔ́ nɔ kpɔ́n dó lěe è ɖe ɖo wěxo é wú dó ɖɔ hwɛ xá mɛ ɖě ó, loɔ, mi ní nɔ ɖɔ hwɛ jlɔ́jlɔ́.” 25  Énɛ́ gúdo ɔ, mɛ e nɔ nɔ Jeluzalɛ́mu é ɖé lɛ́ jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Nya e ba wɛ yě ɖe bo ná hu é nɛ́ ǎ cé? 26  Mi kpɔ́n! É ɖo xó ɖɔ wɛ ɖo agbawungba, yě ka ɖo nǔ ɖě ɖɔ n’i wɛ ǎ. Kabǐ gǎn lɛ́ wá mɔ nǔ jɛ wú céɖécéɖé ɖɔ nya énɛ́ wɛ nyí Klísu ɔ ka wɛ a? 27  É ɖo mɔ̌ có, mǐ tuun fí e nu nya énɛ́ nyí é; mɛ ɖěbǔ ma ka ná tuun fí e nu Klísu ɔ nyí é, hwenu e é ná wá é nɛ́.” 28  Énɛ́ gúdo ɔ, ée Jezu ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖo tɛ́npli ɔ mɛ é ɔ, é sú xó bo ɖɔ: “Mi tuun mì, bo lɛ́ tuun fí e nu un nyí é. Un wá gbeta ɔ kɔn bo wá nyiɖésúnɔ ǎ, loɔ, mɛ e sɛ́ mì dó é tíin nǔgbó; mi ka tuun i ǎ. 29  Un tuun i, ɖó afɔsɔ́ɖótetɔ́ tɔn wɛ nú mì, bɔ Éyɛ́ wɛ sɛ́ mì dó.” 30  Énɛ́ ɔ, yě jɛ biba jí bo ná wlí i, amɔ̌, alɔ yě ɖě tɔn jɛ wǔtu tɔn ǎ, ɖó gan tɔn ko xo ǎ. 31  Mɛ e ɖo ahwan ɔ mɛ lɛ́ é gěgé ka ɖi nǔ n’i, bo nɔ ɖɔ: “Klísu ɔ wá ɔ, é ná bló nǔjíwǔ gěgé. Nǔ e nya élɔ́ wa é pɛ́ɛ́ nɛ́ ǎ cé?” 32  Falizyɛn lɛ́ se bɔ ahwan ɔ sɔ́ gbe dó do, bo ɖo xó énɛ́ lɛ́ ɖɔ dó Jezu wú wɛ. Énɛ́ ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó sɛ́ sɔ́ja lɛ́ dó, bónú yě ná wlí i.* 33  Jezu ɖɔ nú togun ɔ ɖɔ: “Un ná lɛ́ nɔ kpɔ́ xá mi nú hwenu kpɛɖé cóbó ná yi Mɛ e sɛ́ mì dó é gɔ́n. 34  Mi ná ba mì, loɔ, mi ná mɔ mì ǎ, bɔ fí e un ná ɖe é ɔ, mi ná sixú wá ǎ.” 35  Énɛ́ wú ɔ, Jwifugán lɛ́ ɖɔ ɖo yěɖée lɛ́ tɛ́ntin ɖɔ: “Fítɛ́ lin ná yi wɛ nya énɛ́ ka ɖe, bɔ mǐ ma sɔ́ ná mɔ ɛ ǎ? Jwifu e gba kpé Glɛ̌kinu lɛ́ mɛ lɛ́ é gɔ́n lin ná yi wɛ é ka ɖe, bo ná kplɔ́n nǔ Glɛ̌kinu lɛ́ a? 36  Étɛ́ ɖɔ gbé é ka ja bo ɖɔ: ‘Mi ná ba mì, loɔ, mi ná mɔ mì ǎ, bɔ fí e un ná ɖe é ɔ, mi ná sixú wá ǎ’?” 37  Ðo azǎn gǔdo tɔn xwe ɔ tɔn, éé nyí azǎn tají hú gǎn ɔ é gbe ɔ, Jezu sí te bo sú xó ɖɔ: “Ényí kɔ xú mɛ ɖěbǔ hǔn, ní wá gɔ̌n ce, bo ná nu sin. 38  Mɛ ɖěbǔ e ɖi nǔ nú mì é ɔ, lěe nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ɖɔ gbɔn é ɔ, ‘sin e nɔ ná gbɛ mɛ é ná nɔ sa tɔ sín ayi gɔngɔn tɔn mɛ.’” 39  Gbigbɔ mímɛ́ ɔ, ée mɛ e ɖi nǔ n’i lɛ́ é ɖo nǎ mɔ yí wɛ é wú ɖɔ xó dó wɛ é ɖe bo ɖɔ mɔ̌. Yě ko mɔ yí ǎ, ɖó è ko sɔ́ Jezu su ǎ. 40  Mɛ e ɖo ahwan ɔ mɛ bo se xó énɛ́ lɛ́ é ɖé lɛ́ jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Nya élɔ́ wɛ nyí Gbeyíɖɔ ɔ nǔgbó.” 41  Mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ ɖɔ: “Nya élɔ́ wɛ nyí Klísu ɔ.” Mɛɖé lɛ́ ka nɔ ɖɔ: “Klísu ɔ ɖo Galilée ná tɔ́n sín wɛ ǎ, kabǐ? 42  Nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ɖɔ ɖɔ Klísu ɔ ná gosín kúnkan Davídi tɔn mɛ, bo ná nyí Bɛteleyɛ́mu, gletoxo Davídi tɔn mɛ nu ǎ cé?” 43  Énɛ́ wú ɔ, ahwan ɔ ɖó linlin vovo lɛ́ dó wǔtu tɔn. 44  Yě mɛ ɖé lɛ́ ka jló ná wlí i,* amɔ̌, yě mɛ ɖě sín alɔ jɛ wǔ tɔn ǎ. 45  Énɛ́ ɔ, sɔ́ja lɛ́ lɛ́ kɔ yi vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó gɔ́n. Yě kanbyɔ́ sɔ́ja lɛ́ ɖɔ: “Étɛ́wú mi ma ka kplá ɛ wá ǎ?” 46  Sɔ́ja lɛ́ yí gbe ɖɔ: “Mɛ ɖěbǔ ko ɖɔ xó gbɔn mɔ̌ kpɔ́n ǎ.” 47  Falizyɛn lɛ́ ka yí gbe nú yě ɖɔ: “É ko flú mi lɔmɔ̌ wɛ a? 48  Gǎn lɛ́ alǒ Falizyɛn lɛ́ ɖě ɖi nǔ n’i ǎ, kabǐ? 49  Amɔ̌, ahwan énɛ́ e ma tuun Sɛ́n ɔ ǎ é ɔ, mɛ ɖěɖěe è dónu lɛ́ é wɛ nú yě.” 50  Nikodɛ́mu e ko wá Jezu gɔ́n ɖ’ayǐ, bo ɖo Falizyɛn lɛ́ mɛ é ka ɖɔ nú yě ɖɔ: 51  “Sɔgbe xá Sɛ́n mǐtɔn ɔ, ényí è ma to ɖótó mɛɖé hwɛ̌, bo tuun nǔ e wa wɛ é ɖe é ǎ ɔ, è ɖó ná ɖó hwɛ n’i ǎ, kabǐ?” 52  Yě ka yí gbe n’i ɖɔ: “Galiléenu wɛ hwi lɔmɔ̌ nyí a? Kíjé Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́. A ná mɔ ɖɔ gbeyíɖɔ ɖě kún ɖo Galilée ná tɔ́n sín wɛ ó.”*

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “nɔ ɖo zɔnlin ɖi gbɔn Galilée wɛ.”
Énɛ́ wɛ nyí, wěmaxɔmɛ sinsɛngán lɛ́ tɔn.
Blǔju tɔn, “nǔwlánwlán lɛ́.”
Alǒ “ɖ’alɔ jǐ tɔn.”
Alǒ “ɖ’alɔ jǐ tɔn.”
Wěma Biblu tɔn ɖěɖěe è wlán kpó alɔ kpó bɔ yě dóxó hú gǎn bɔ è ɖeji dó yě wú lɛ́ é gěgé ɖe wěmafɔ 53 jɛ wěmata 8 wěmafɔ 11 sín mɛ.