Jaan 21:1-25

  • Jezu tɔ́n dó ahwanvú tɔn lɛ́ jí (1-14)

  • Piyɛ́ɛ ɖɔ ɖɔ émí yí wǎn nú Jezu (15-19)

    • “Nǎ nǔɖuɖu lɛ̌ngbɔ́ví ce lɛ́” (17)

  • Sɔgúdo ahwanvú e Jezu yí wǎn é tɔn (20-23)

  • Tasúná (24, 25)

21  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu lɛ́ sɔ́ éɖée xlɛ́ ahwanvú lɛ́* ɖo Tibɛliyádi xu ɔ tó. Lěe é sɔ́ éɖée xlɛ́ yě gbɔn é ɖíe:  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ, Tɔmáa (ée è nɔ ylɔ́ ɖɔ Hǒxo é), Natanayɛ́li Kána Galilée tɔn nu ɔ, vǐ súnnu Zebeɖée tɔn lɛ́ kpó ahwanvú Jezu tɔn we ɖěvo lɛ́ kpó ɖo kpɔ́.  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ nú yě ɖɔ: “Un xwe hwe hu gbé.” Yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Mǐ ná xwedó we.” Yě tɔ́n bo byɔ́ tɔjíhún mɛ, amɔ̌, yě wlí nǔ ɖě zǎn énɛ́ mɛ ǎ.  É ɖo mɔ̌ có, ée ayǐ ɖo hǐnhɔ́n wɛ é ɔ, Jezu wá nɔ te ɖo agě ɔ jí, amɔ̌, ahwanvú lɛ́ tuun ɖɔ Jezu wɛ ǎ.  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Vǐ ce lɛ́ mi, mi ɖó nǔɖuɖu ɖé* a?” Yě yí gbe ɖɔ: “Éǒ!”  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi nyi ɖɔ ɔ dó ɖisíxwé nú tɔjíhún ɔ, énɛ́ ɔ, mi ná mɔ hweví wlí.” Énɛ́ wú ɔ, yě nyi ɖɔ ɔ, amɔ̌, yě kpé wú bo dɔn byɔ́ tɔjíhún ɔ mɛ ǎ, ɖó hweví lɛ́ sukpɔ́.  Énɛ́ ɔ, ahwanvú e Jezu yí wǎn ná é ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Aklúnɔ wɛ!” Ée Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ se ɖɔ Aklúnɔ wɛ é ɔ, é sɔ́ awu tɔn aga tɔn ɔ dó, bo lɔ́n byɔ́ xu ɔ mɛ, ɖó é ɖo awu kléwún ɖé mɛ.*  Amɔ̌, ahwanvú ɖě lɛ́ zɔn tɔjíhún ɔ mɛ, bo dɔn ɖɔ e hweví gɔ́ é wá, ɖó yě lín dó agě ǎ; mɛ̌tlu 90* mɔ̌ jɛ́n yě ɖe dó.  Ée yě wá agě jí é ɔ, yě mɔ myɔkán ɖo fínɛ́ bɔ hweví ɖ’é jí, yě lɛ́ mɔ wɔ̌xúxú ɖo fínɛ́. 10  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi fɔ hweví e mi wlí din lɛ́ é ɖě wá.” 11  Énɛ́ ɔ, Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ byɔ́ tɔjíhún ɔ mɛ, bo dɔn ɖɔ ɔ tɔ́n, bɔ hweví kloklo 153 ɖ’é mɛ. Yě sukpɔ́ mɔ̌ có, ɖɔ ɔ vún ǎ. 12  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi wá ɖu nǔ.” Ahwanvú lɛ́ ɖě ka glá bo kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ a ka nyí?” a jí ǎ, ɖó yě tuun ɖɔ Aklúnɔ wɛ. 13  Jezu sɔ́ wɔ̌xúxú bo ná yě; é lɛ́ wa nǔ ɖokpó ɔ nú hweví lɛ́. 14  Ée è fɔ́n Jezu sín kú gúdo é ɔ, azɔn atɔngɔ́ ɔ nɛ́ é tɔ́n dó ahwanvú lɛ́ jí nɛ́. 15  Ée yě ɖu nǔ ɔ fó é ɔ, Jezu ɖɔ nú Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ Jaan ví, a yí wǎn nú mì hú nǔ élɔ́ lɛ́ a?” É yí gbe n’i ɖɔ: “Ɛɛn, Aklúnɔ, a tuun ɖɔ un yí wǎn nú we.” Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎ nǔɖuɖu lɛ̌ngbɔ́ví ce lɛ́.” 16  É lɛ́ ɖɔ n’i azɔn wegɔ́ ɔ ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ Jaan ví, a yí wǎn nú mì a?” É yí gbe ɖɔ: “Ɛɛn, Aklúnɔ, a tuun ɖɔ un yí wǎn nú we.” Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Kpé nukún dó lɛ̌ngbɔ́ví ce lɛ́ wú.” 17  É ɖɔ n’i azɔn atɔngɔ́ ɔ ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ Jaan ví, a yí wǎn nú mì a?” Piyɛ́ɛ byɔ́ aluwɛ mɛ, ɖó Jezu kanbyɔ́ ɛ azɔn atɔngɔ́ ɔ ɖɔ: “A yí wǎn nú mì a?” Énɛ́ wú ɔ, é ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Aklúnɔ, a tuun nǔ bǐ; a tuun ɖɔ un yí wǎn nú we.” Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎ nǔɖuɖu lɛ̌ngbɔ́ví ce lɛ́. 18  Má ɖɔ nǔgbó nú we, hwenu e a ɖo wǐnnyáwínnyá mɛ é ɔ, hwiɖésúnɔ wɛ nɔ dó awu, bo nɔ ɖi zɔnlin yi fí e jló we é. Amɔ̌, hwenu e a ná kpo é ɔ, a ná dlɛ́n alɔ towe lɛ́, bɔ mɛ ɖěvo wɛ ná dó awu nú we, bo ná sɔ́ we yi fí e a ma ba ǎ é.” 19  É ɖɔ mɔ̌ dó dó gesí kú alɔkpa e Piyɛ́ɛ ná kú dó kpa susu nú Mawu é. Ée é ɖɔ mɔ̌ gúdo é ɔ, é ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Kpo ɖo xwixwedó mì wɛ.” 20  Piyɛ́ɛ lílɛ́ bo mɔ ahwanvú e Jezu yí wǎn ná é ɖo gǔdo yětɔn; ahwanvú énɛ́ wɛ nya dó Jezu sín akɔ́nnú ɖo gbadanu núɖuɖu ɔ hwenu bo ɖɔ: “Aklúnɔ, mɛ̌ ka ɖo nǎ sa we wɛ?” 21  Énɛ́ ɔ, ée Piyɛ́ɛ mɔ ɛ é ɔ, é ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Aklúnɔ, étɛ́ ka ná jɛ dó mɛ élɔ́ jí?” 22  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Ényí jlǒ ce wɛ nyí ɖɔ é ní kpo ɖo fí, káká jɛ hwenu e un ná wá é ɔ, étɛ́ ka kan we ɖ’é mɛ? Hwɛ ɔ, kpo ɖo xwixwedó mì wɛ.” 23  Énɛ́ ɔ, xó ɔ gba kpé nɔví lɛ́ tɛ́ntin ɖɔ ahwanvú énɛ́ kún ná kú ó. Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ ahwanvú énɛ́ kún ná kú ó ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, é ɖɔ: “Ényí jlǒ ce wɛ nyí ɖɔ é ní kpo ɖo fí, káká jɛ hwenu e un ná wá é ɔ, étɛ́ ka kan we ɖ’é mɛ?” 24  Ahwanvú e ɖe kúnnu nú nǔ énɛ́ lɛ́ é wɛ; é wɛ wlán nǔ énɛ́ lɛ́, bɔ mǐ tuun ɖɔ kúnnuɖiɖe tɔn nyí nǔgbó. 25  Nǔgbó ɔ, Jezu lɛ́ wa nǔ gěgé ɖěvo lɛ́, bɔ ényí è ko wlán bǐ tɛ́nwín lɛnwín wɛ ɔ, un ɖi ɖɔ gbɛ ɔ ɖésúnɔ kún ná sixú hɛn wěma mlámlá lɛ́ ó.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “tɔ́n dó ahwanvú lɛ́ jí.”
Alǒ “hweví ɖě.”
Blǔju tɔn, “ɖo mɛ̌.”
Blǔju tɔn, “awabá 200.”