Jaan 2:1-25

  • È wlí alɔ ɖo Kana; è sɔ́ sin dó húzú vɛ̌ɛn (1-12)

  • Jezu nya mɛ sín tɛ́npli ɔ mɛ (13-22)

  • Jezu nɔ mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖo gbɛtɔ́ xomɛ é wú (23-25)

2  Azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ gbe ɔ, è ɖo alɔwlíwlígɔ́ ɖé ɖu wɛ ɖo Kana ɖo Galilée, bɔ Jezu sín nɔ ɖo tɛn tɔn mɛ.  È ylɔ́ Jezu kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó lɔmɔ̌ dó alɔwlíwlígɔ́ ɔ domɛ.  Ée vɛ̌ɛn ja vivɔ gbé é ɔ, Jezu sín nɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Yě sɔ́ ɖó vɛ̌ɛn ɖě ǎ.”  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Nyɔ̌nu, étɛ́ ka ɖu nyi kpó hwi kpó ɖ’é mɛ?* Gan ce ko xo ǎ.”  Nɔ tɔn ka ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ lɛ́ ɖɔ: “Mi bló nǔ ɖěbǔ e é ná ɖɔ nú mi é.”  Sinzɛ́n e è sɔ́ awǐnnya dó bló é ayizɛ́n ka ɖo fínɛ́, lěe sɛ́n wǔsláslá tɔn Jwifu lɛ́ tɔn byɔ́ gbɔn é, bɔ ɖokpó ɖokpó sixú hɛn sinjlɛ́nú* we alǒ atɔn.  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi dun sin dó zɛ̌n lɛ́ mɛ bónú yě ní gɔ́.” Énɛ́ ɔ, yě dun sin dó zɛ̌n lɛ́ mɛ, bɔ yě gɔ́ flélé.  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi wún kpɛɖé bo sɔ́ yi jó nú mɛ e ɖo nukún kpé dó alɔwlíwlígɔ́ ɔ wú wɛ é.” Bɔ yě wún yi jó n’i.  Mɛ e ɖo nukún kpé dó alɔwlíwlígɔ́ ɔ wú wɛ é dó sin e è ko sɔ́ dó húzú vɛ̌ɛn é ɖɛ̌. É tuun fí e vɛ̌ɛn ɔ gosín é ǎ (mɛsɛntɔ́ e wún sin ɔ lɛ́ é ka tuun). Énɛ́ wú ɔ, é ylɔ́ asisúnɔ ɔ, 10  bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Vɛ̌ɛn ɖagbe ɔ wɛ mɛ bǐ nɔ ɖe tɔ́n jɛ nukɔn, bɔ ényí mɛ lɛ́ nu ahan mú ɔ, yě nɔ wá ɖe éé ma nyɔ́ sɔmɔ̌ ǎ é tɔ́n. Hwɛ ka sɛ vɛ̌ɛn ɖagbe ɔ xwe káká jɛ din.” 11  Kana wɛ Jezu wa mɔ̌ ɖe ɖo Galilée. Nǔjíwǔ nukɔntɔn e é bló é nɛ́. É ɖe susu tɔn xlɛ́, bɔ ahwanvú tɔn lɛ́ ɖi nǔ n’i. 12  Énɛ́ gúdo ɔ, éyɛ́, nɔ tɔn, nɔví tɔn lɛ́ kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó yi Kafaanawúmu. Amɔ̌, yě nɔ fínɛ́ nú azǎn gěgé ǎ. 13  Din ɔ, Dǐndínwáyixwe Jwifu lɛ́ tɔn sɛkpɔ́, bɔ Jezu yi Jeluzalɛ́mu. 14  É mɔ nyibúsatɔ́ lɛ́, lɛ̌ngbɔ́satɔ́ lɛ́ kpó ahwannɛ́satɔ́ lɛ́ kpó ɖo tɛ́npli ɔ mɛ, bo lɛ́ mɔ akwɛ́cɛ́tɔ́ lɛ́ ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo zinkpo yětɔn lɛ́ jí. 15  Énɛ́ ɔ, ée é sɔ́ kan dó bló bǎ ná gúdo é ɔ, é nya lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ kpó nyibú lɛ́ kpó tɔ́n sín tɛ́npli ɔ mɛ, gɔ́ nú mɛ e ɖo yě sa wɛ lɛ́ é bǐ. É kɔn akwɛ́ akwɛ́ɖyɔ́tɔ́ lɛ́ tɔn nyi gbě, bo flí távo yětɔn lɛ́ xwe. 16  Bo ɖɔ nú ahwannɛ́satɔ́ lɛ́ ɖɔ: “Mi ɖe nǔ élɔ́ lɛ́ sín fí! Mi ma sɔ́ sɔ́ Tɔ́ ce xwé dó ɖó ajɔ̌xwé* ɖě ó.” 17  Ahwanvú tɔn lɛ́ flín ɖɔ è ko wlán ɖɔ: “Wǎnyíyí e un ɖó nú xwé towe é ná cí myɔ e ɖo jiji wɛ é ɖɔhun ɖo ayi ce mɛ.” 18  Jwifu lɛ́ ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Wuntun tɛ́ a ka sixú ɖe xlɛ́ mǐ, dó xlɛ́ ɖɔ émí ɖó acɛ bo ná wa nǔ énɛ́ lɛ́?” 19  Jezu yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi mu tɛ́npli élɔ́. Un ná vɔ́ gbá ɖo azǎn atɔn vlamɛ.” 20  Énɛ́ ɔ, Jwifu lɛ́ ɖɔ: “Xwe 46 wɛ è sɔ́ ɖó te bo gbá tɛ́npli élɔ́, bɔ hwɛ ka ná vɔ́ gbá ɖo azǎn atɔn vlamɛ a?” 21  Amɔ̌, agbaza tɔn wɛ nyí tɛ́npli e xó ɖɔ wɛ é ɖe é. 22  Énɛ́ ɔ, hwenu e è fɔ́n Jezu sín kú é ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ flín ɖɔ é ko nɔ ɖɔ mɔ̌ ɖ’ayǐ, bɔ yě ɖi nǔ nú nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ kpó nǔ e Jezu ko ɖɔ é kpó. 23  É ɖo mɔ̌ có, hwenu e é ɖo Jeluzalɛ́mu é ɔ, é bló nǔjíwǔ gěgé ɖo Dǐndínwáyixwe ɔ hwenu. Ée mɛ lɛ́ mɔ mɔ̌ é ɔ, yě mɛ gěgé ɖi nǔ n’i. 24  Jezu ka ɖeji dó yě wú mlɛ́mlɛ́ ǎ, ɖó é tuun yě bǐ. 25  Gɔ́ ná ɔ, é ɖó hudó mɛɖé tɔn bónú é ná tínmɛ nǔɖé n’i dó gbɛtɔ́ wú ǎ, ɖó é mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖo gbɛtɔ́ xomɛ é wú.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Xógbe ɖé wɛ bo nɔ xlɛ́ ɖɔ è kún yí gbe nú nǔɖé ó. Xókwín “nyɔ̌nu” e é zán é ɖe mɛmasí xlɛ́ ǎ.
Sinjlɛ́nú ɔ, é cí ɖɔ bǎti wɛ, bɔ ɖokpó nɔ bló lǐtli 22.
Alǒ “axi.”