Jaan 19:1-42

  • È sɔ́ lanbá dó xo Jezu, bo lɛ́ cá ɛ ko (1-7)

  • Pilátu lɛ́vɔ́ kan nǔ byɔ́ Jezu (8-16a)

  • È xwe Jezu nyi atín wú ɖo Gɔlugɔ́ta (16b-24)

  • Tuto e Jezu bló dó nɔ tɔn tamɛ é (25-27)

  • Kú Jezu tɔn (28-37)

  • È ɖi Jezu (38-42)

19  Énɛ́ gúdo ɔ, Pilátu ɖɔ ɖɔ è ní kplá Jezu, bo sɔ́ lanbá dó xo è ná.  Sɔ́ja lɛ́ sɔ́ wun dó lɔn axɔ́súgbákún ná, bo sɔ́ xwe n’i lobo dó awu vɔvɔ e wi d’é mɛ é n’i.  Yě nɔ sɛkpɔ́ ɛ, bo nɔ ɖɔ: “Kú dó lěhwenu,* Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn!” Yě nɔ lɛ́ gba nukúnmɛ n’i.  Pilátu lɛ́vɔ́ tɔ́n, bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi ɖótó! Un ná kplá ɛ tɔ́n nú mi, bónú mi ní dó sixú tuun ɖɔ un kún mɔ hwɛ ɖě ɖo kɔ n’i ó.”  Énɛ́ ɔ, Jezu tɔ́n; axɔ́súgbákún e è sɔ́ wun dó lɔn ná é ɖo ta tɔn, bɔ awu vɔvɔ e wi d’é mɛ é ɖo kɔ n’i. Pilátu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Nya ɔ ɖíe!”  Amɔ̌, ée vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tɛ́nplicɔ́tɔ́ lɛ́ kpó mɔ ɛ é ɔ, yě sú xó ɖɔ: “Xwe è nyi atín wú! Xwe è nyi atín wú!” Pilátu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Miɖésúnɔ ní kplá ɛ, bo xwe è nyi atín wú, ɖó un mɔ hwɛ ɖě ɖo kɔ n’i ǎ.”  Jwifu lɛ́ yí gbe n’i ɖɔ: “Mǐ ɖó sɛ́n ɖokpó, bɔ sɔgbe xá sɛ́n énɛ́ ɔ, é jɛxá kú, ɖó é ɖɔ ɖɔ émí nyí vǐ Mawu tɔn.”  Hwenu e Pilátu se xó e ɖɔ wɛ yě ɖe é ɔ, xɛsi lɛ́ ɖi i d’é jí,  bɔ é lɛ́vɔ́ lɛ́ kɔ yi hɔn ɔ mɛ, bo ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Fítɛ́ a ka gosín?” Jezu ka ná ɛ xósin ɖě ǎ. 10  Énɛ́ ɔ, Pilátu ɖɔ n’i ɖɔ: “Tin wɛ a tin d’é mɛ nú mì a? A tuun ɖɔ un ɖó acɛ bo ná ɖe we nyi te, alǒ bo ná xwe we nyi atín wú ǎ cé?” 11  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Ényí Mawu ma ko ná acɛ we wɛ ǎ ɔ, a ná ɖó acɛ kwín ɖokpó dó jǐ ce ǎ. Énɛ́ wú wɛ mɛ e jó mì nú we é ɔ, hwɛ ɖo kɔ n’i hú gǎn.” 12  Ðó hwɛjijɔ énɛ́ wú ɔ, Pilátu kpo ɖo lěe é ná bló gbɔn, bo ɖe è nyi te é ba wɛ, amɔ̌, Jwifu lɛ́ sú xó ɖɔ: “Ényí a ɖe nya énɛ́ nyi te hǔn, a nyí xɔ́ntɔn Sezáa tɔn ǎ. Mɛ ɖěbǔ e ɖɔ ɖɔ émí nyí axɔ́sú é ɔ, Sezáa wɛ é klán gbe xá.” 13  Ée Pilátu se xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, é kplá Jezu tɔ́n, bo jínjɔ́n hwɛɖiɖɔzinkpo jí ɖo fí e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Awǐnnyatítɛ́, bo ka nɔ ylɔ́ ɖɔ Gabáta ɖo Ebléegbe mɛ é. 14  Nǔsísɔ́ nú Dǐndínwáyixwe ɔ sín azǎn gbe ka wɛ; bɔ gan 12 hwemɛ tɔn mɔ̌ ɖo xixo* wɛ. Énɛ́ ɔ, Pilátu ɖɔ nú Jwifu lɛ́ ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Axɔ́sú mitɔn ɖíe!” 15  Amɔ̌, yě sú xó ɖɔ: “Hu i! Hu i! Xwe è nyi atín wú!” Pilátu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Má xwe axɔ́sú mitɔn nyi atín wú wɛ a?” Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ yí gbe ɖɔ: “Mǐ ɖó axɔ́sú ɖě zɛ Sezáa wú ǎ.” 16  Énɛ́ ɔ, é sɔ́ ɛ dó alɔ mɛ nú yě, bónú yě ní xwe è nyi atín wú. Bɔ yě kplá Jezu ɖidó. 17  Jezu ɖíɖá yatín* tɔn, bo tɔ́n, bo ɖidó fí e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Takágo tɛnmɛ, bo nɔ ylɔ́ ɖɔ Gɔlugɔ́ta ɖo Ebléegbe mɛ é. 18  Yě xwe Jezu nyi atín wú ɖo fínɛ́, gɔ́ nú súnnu we ɖěvo lɛ́; mɛ ɖě ɖo ɖisí tɔn xwé, mɛ ɖě ɖo amyɔ tɔn xwé, bɔ éyɛ́ ɖo tɛ́ntinmɛ. 19  Pilátu lɛ́vɔ́ wlán nǔ ɖokpó, bo sɔ́ dó yatín* ɔ tanu. Nǔwlánwlán ɔ ɖɔ: “Jezu Nazalɛ́tinu, Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn.” 20  Jwifu gěgé wɛ xa nǔwlánwlán énɛ́, ɖó fí e è xwe Jezu nyi atín wú ɖe é sɛkpɔ́ toxo ɔ, bɔ è ka lɛ́ wlán dó Ebléegbe, Latɛ́ɛngbe kpó Glɛ̌kigbe kpó mɛ. 21  Jwifu lɛ́ sín vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ ka ɖɔ nú Pilátu ɖɔ: “Ma wlán: ‘Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn’ ó, loɔ, wlǎn ɖɔ é ɖɔ: ‘Un nyí Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn.’” 22  Pilátu yí gbe ɖɔ: “Nǔ e un ko wlán é ɔ, un wlán wɛ.” 23  Din ɔ, ée sɔ́ja lɛ́ xwe Jezu nyi atín wú gúdo é ɔ, yě zé awu tɔn aga tɔn lɛ́, bo má ɖó ɛnɛ, bɔ sɔ́ja ɖokpó ɖokpó yí, lobɔ yě lɛ́ sɔ́ awu tɔn do tɔn ɔ. Amɔ̌, awu do tɔn ɔ ɖó titɔkpa ǎ, lɔn wɛ è lɔn sín aga wá do. 24  Énɛ́ wú ɔ, yě ɖɔ nú yěɖée lɛ́ ɖɔ: “Mǐ ní ma vún ó, é nyɔ́ wa ɔ, mǐ ní nyi akɔ dó, bo ná dó tuun mɛ e tɔn é ná nyí é.” Nǔ nyí mɔ̌, bónú nǔwlánwlán mímɛ́ élɔ́ ní dó jɛnu: “Yě má awu ce lɛ́ ɖo yěɖée lɛ́ tɛ́ntin, bo nyi akɔ dó nǔzínzán ce lɛ́.” Sɔ́ja lɛ́ ka wa nǔ énɛ́ lɛ́ nǔgbó. 25  Jezu sín nɔ kpó nɔ tɔn nɔví nyɔ̌nu kpó ɖo te ɖo yatín* Jezu tɔn kpá; Mali éé nyí asi Klopási tɔn é kpó Mali Magidálanu ɔ kpó lɔ ɖo fínɛ́. 26  Énɛ́ ɔ, ée Jezu mɔ nɔ tɔn kpó ahwanvú e é yí wǎn ná é kpó ɖo te sɛkpɔ́ fínɛ́ é ɔ, é ɖɔ nú nɔ tɔn ɖɔ: “Nyɔ̌nu, vǐ towe ɖíe!” 27  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú ɔ ɖɔ: “Nɔ towe ɖíe!” Bɔ bɛ́sín hwenɛ́nu ɔ, ahwanvú ɔ yí i dó xwé éɖésúnɔ tɔn gbe. 28  Énɛ́ gúdo ɔ, ée Jezu tuun ɖɔ nǔ lɛ́ bǐ ko fó din é ɔ, é ɖɔ: “Kɔ xú mì,” bónú nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ní dó jɛnu. 29  Zɛ̌n ɖokpó ka ɖo fínɛ́, bɔ vɛ̌ɛn sinvɛ́sinvɛ́ gɔ́. Énɛ́ ɔ, mɛ e ɖo te ɖo fínɛ́ lɛ́ é ɖé lɛ́ nylɔ́ xumɛtekan dó vɛ̌ɛn sinvɛ́sinvɛ́ ɔ mɛ, bo sɔ́ ɖó izɔ́pu* sín kpo ɖé nu, lobo dlɛ́n dó nu tɔn. 30  Ée Jezu dó vɛ̌ɛn sinvɛ́sinvɛ́ ɔ nu é ɔ, é ɖɔ: “Nǔ bǐ fó!” Bo dó kɔ do, lobɔ gbɔjɛ tɔn xwɛ.* 31  Ðó Nǔsísɔ́ sín azǎn gbe wɛ wútu ɔ, bónú cyɔ lɛ́ ní ma nɔ yatín lɛ́ wú ɖo gbɔjɛzángbe ó, ɖó gbɔjɛzángbe énɛ́ nyí gbɔjɛzán ɖaxó ɖé wútu ɔ, Jwifu lɛ́ byɔ́ Pilátu ɖɔ è ní gba afɔxú nú mɛ e è xwe nyi atín wú lɛ́ é, bo ɖe cyɔ yětɔn lɛ́ síin. 32  Énɛ́ ɔ, sɔ́ja lɛ́ wá, bo gba afɔxú nya nukɔntɔn e è xwe nyi atín wú ɖo Jezu kpá é tɔn lɛ́, lobo lɛ́ gba nya wegɔ́ ɔ lɔ tɔn lɛ́. 33  Amɔ̌, ée yě wá Jezu gɔ́n é ɔ, yě mɔ ɖɔ é ko kú, énɛ́ wú ɔ, yě gba afɔxú tɔn lɛ́ ǎ. 34  Sɔ́ja lɛ́ ɖokpó ka sɔ́ hwǎn adaja mɛ n’i, bɔ tlóló ɔ, hun kpó sin kpó wá yi. 35  Ahwanvú e mɔ nǔ énɛ́ lɛ́ é ɖe kúnnu ná, bɔ kúnnuɖiɖe tɔn ka nyí nǔgbó. É tuun ɖɔ nǔ e émí ɖɔ lɛ́ é nyí nǔgbó, bónú mi lɔmɔ̌ ní dó sixú ɖi nǔ. 36  Nǔgbó ɔ, nǔ énɛ́ lɛ́ jɛ, bónú nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ní dó jɛnu. É wɛ nyí ɖɔ: “È ná gba* xú tɔn lɛ́ ɖokpó vɔ́vɔ́ ǎ.” 37  Gɔ́ ná ɔ, nǔwlánwlán mímɛ́ ɖěvo ɖɔ: “Yě ná kpɔ́n mɛ e yě sɔ́ hwǎn é.” 38  Ée nǔ énɛ́ lɛ́ jɛ gúdo é ɔ, Jozɛ́fu Alimatéenu, éé nyí ahwanvú Jezu tɔn, bo ma ka ɖe mɔ̌ xlɛ́ ǎ, ɖó é ɖo xɛsi ɖi nú Jwifugán lɛ́ wɛ wútu é yi kanbyɔ́ Pilátu ɖɔ émí sixú ɖe cyɔ Jezu tɔn síin a jí, bɔ Pilátu ná gbe è. Énɛ́ ɔ, é wá, bo ɖe cyɔ ɔ síin. 39  Nya e wá gɔ̌n tɔn azɔn nukɔntɔn ɔ zǎnmɛ, bo nɔ nyí Nikodɛ́mu é lɔ wá, bo hɛn mǐla kpó alowɛ́si kpó e è cáká* é, b’ɛ da kilóo 30 mɔ̌. 40  Énɛ́ ɔ, yě sɔ́ cyɔ Jezu tɔn, bo bú lɛ̌ɛnkanvɔ e mɛ nǔhwɛ́nkún ɖe é dó, sɔgbe xá cyɔɖiɖi sín walɔ Jwifu lɛ́ tɔn. 41  Jikpá ɖé ka ɖo fí e è xwe è nyi atín wú ɖe é. Yɔdo yɔ̌yɔ́ ɖokpó ɖo jikpá ɔ mɛ, bɔ è ko sɔ́ mɛɖé d’é mɛ kpɔ́n ǎ. 42  Ðó Nǔsísɔ́ sín azǎn Jwifu lɛ́ tɔn wɛ, bɔ yɔdo ɔ sɛkpɔ́ fínɛ́ wútu ɔ, yě sɔ́ Jezu ɖó fínɛ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “Mǐ kan xwé byɔ́.”
Blǔju tɔn, “ganxixo ayizɛ́ngɔ́ ɔ mɛ mɔ̌.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “lobo bɔnu.”
Alǒ “wɛ́n.”
Alǒ vlafo, “mlí.”