Jaan 18:1-40

  • Judási sa Jezu (1-9)

  • Piyɛ́ɛ xú hwǐ mɛ (10, 11)

  • È kplá Jezu yi Anási gɔ́n (12-14)

  • Piyɛ́ɛ gbɛ́ Jezu azɔn nukɔntɔn ɔ (15-18)

  • Jezu ɖo Anási nukɔn (19-24)

  • Piyɛ́ɛ gbɛ́ Jezu azɔn wegɔ́ ɔ, bo lɛ́ gbɛ́ ɛ azɔn atɔngɔ́ ɔ (25-27)

  • Jezu ɖo Pilátu nukɔn (28-40)

    • “Axɔ́súɖuto ce nyí gbɛ élɔ́ tɔn ǎ” (36)

18  Ée Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, é kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó d’asá tɔdo Sedlɔ́n tɔn, bo ɖidó jikpá ɖé mɛ.  Judási e ɖo nǎ sa ɛ wɛ é lɔ tuun fínɛ́, ɖó hwɛhwɛ wɛ Jezu kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó ko nɔ kplé ɖo fínɛ́.  Judási kplá sɔ́jagbɛ́ta ɖé gɔ́ nú tɛ́nplicɔ́tɔ́ e vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó sɛ́ dó lɛ́ é wá; yě hɛn zohwín, zogbɛ́n kpó alyánnú kpó.  Ðó Jezu tuun nǔ e ɖo nǎ gbo è wɛ lɛ́ é bǐ wútu ɔ, é sɛ yi nukɔn bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mɛ̌ ba wɛ mi ka ɖe?”  Yě yí gbe n’i ɖɔ: “Jezu Nazalɛ́tinu ɔ.” É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nyɛ wɛ.” Judási e ɖo nǎ sa ɛ wɛ é lɔ ka ɖo yě mɛ.  Amɔ̌, ée Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nyɛ wɛ” é ɔ, yě jó agɔ yi gǔdo bo j’ayǐ.  É lɛ́vɔ́ kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Mɛ̌ ba wɛ mi ka ɖe?” Yě ɖɔ: “Jezu Nazalɛ́tinu ɔ.”  Jezu yí gbe ɖɔ: “Un ɖɔ nú mi ɖɔ nyɛ wɛ. Énɛ́ wú ɔ, ényí nyɛ ba wɛ mi ɖe hǔn, mi jó mɛ élɔ́ lɛ́ dó bónú yě ní yi.”  Nǔ nyí mɔ̌ bónú xó e é ɖɔ é ní dó jɛnu, é wɛ nyí ɖɔ: “Un hɛn mɛ e a ná mì lɛ́ é ɖokpó vɔ́vɔ́ bú ǎ.” 10  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ ka ɖó hwǐ ɖokpó. É sún hwǐ ɔ, bo xú mɛsɛntɔ́ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tɔn, lobo kpa tó tɔn ɖisíxwé tɔn ɔ. Malukúsi wɛ mɛsɛntɔ́ ɔ nɔ nyí. 11  Amɔ̌, Jezu ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Sɔ́ hwǐ ɔ dó akún mɛ. Un ɖó ná nu kɔ́fu e Tɔ́ ɔ ná mì é ǎ cé?” 12  Énɛ́ ɔ, sɔ́ja lɛ́, sɔ́jakanwekogán ɔ kpó tɛ́nplicɔ́tɔ́ e Jwifugán lɛ́ sɛ́ dó é kpó wlí Jezu* bo blá ɛ. 13  Yě kplá ɛ yi Anási gɔ́n jɛ nukɔn, ɖó é wɛ nyí asitɔ́ nú Kayífu, éé nyí vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó xwe énɛ́ xwe é. 14  Kayífu wɛ nyí mɛ e kplɔ́n nǔ Jwifugán lɛ́ ɖɔ, ényí mɛ ɖokpó kú dó togun ɔ tamɛ ɔ, é ná ɖó le nú yě hú gǎn é. 15  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ kpó ahwanvú ɖěvo kpó ka ɖo Jezu xwedó wɛ. Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tuun ahwanvú énɛ́, bɔ é kpó Jezu kpó yi vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ sín kɔ́xota, 16  amɔ̌, Piyɛ́ɛ ɖo te ɖo hɔntogbó ɔ jí* ɖo kɔ́xo. Énɛ́ ɔ, ahwanvú ɖě ɔ e vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tuun é tɔ́n, bo yi ɖɔ xó nú mɛsɛntɔ́ nyɔ̌nu hɔnjínɔtɔ́ ɔ, lobo kplá Piyɛ́ɛ byɔ́ xwé ɔ gbe. 17  Énɛ́ gúdo ɔ, mɛsɛntɔ́ nyɔ̌nu ɔ ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Hwi lɔ ɖo nya énɛ́ sín ahwanvú lɛ́ mɛ ǎ cé?” É ɖɔ: “Un ɖo yě mɛ ǎ.” 18  Ðó jɔhɔn gbɛ́ wútu ɔ, mɛsɛntɔ́ lɛ́ kpó tɛ́nplicɔ́tɔ́ lɛ́ kpó flɔ́ akán bo ɖo te lɛ́ lɛ̌ dó, lobo ɖo myɔ xú wɛ. Piyɛ́ɛ lɔ ɖo te xá yě bo ɖo myɔ xú wɛ. 19  Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán ɔ kan nǔ byɔ́ Jezu dó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó nǔkplɔ́nmɛ tɔn kpó wú. 20  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Un ɖɔ xó nú gbɛ ɔ ɖo agbawungba. Hwebǐnu wɛ un kplɔ́n nǔ mɛ ɖo kplɔ́ngbasá kpó tɛ́npli mɛ kpó, fí e Jwifu lɛ́ nɔ kplé ɖe é; un ɖɔ nǔ ɖěbǔ ɖo nǔglɔ́ ǎ. 21  Étɛ́wú a ka ɖo nǔ kanbyɔ́ mì wɛ? Kan nǔ byɔ́ mɛ ɖěɖěe se xó e un ɖɔ nú yě lɛ́ é. Yě mɛ énɛ́ lɛ́ tuun xó e un ɖɔ lɛ́ é.” 22  Ée Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, tɛ́nplicɔ́tɔ́ e ɖo te ɖo fínɛ́ lɛ́ é ɖokpó gba nukúnmɛ n’i, bo ɖɔ: “Mɔ̌ wɛ a ná yí gbe nú vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán ɔ gbɔn a?” 23  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Ényí nǔɖé wɛ un ɖɔ nyi do hǔn, ɖɔ nǔ e un ɖɔ nyi do é nú mì; amɔ̌, ényí xójɔxó wɛ nyí xó e un ɖɔ é hǔn, étɛ́wú a ka xo mì?” 24  Jezu kpo ɖo blǎblá jí mɔ̌, bɔ Anási nyi i sɛ́ dó vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó Kayífu gɔ́n. 25  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ ka ɖo te fínɛ́ bo ɖo myɔ xú wɛ. Bɔ yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Hwi lɔ ɖo ahwanvú tɔn lɛ́ mɛ ǎ cé?” É ka gbɛ́ bo ɖɔ: “Un ɖo yě mɛ ǎ.” 26  Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ sín mɛsɛntɔ́, éé nyí hɛ̌nnumɔ nya e Piyɛ́ɛ kpa tó ná é tɔn é ɖɔ: “Un mɔ hwi kpó é kpó ɖo jikpá ɔ mɛ ǎ cé?” 27  É ɖo mɔ̌ có, Piyɛ́ɛ lɛ́vɔ́ gbɛ́, bɔ tlóló ɔ, kokló kɔ́ así. 28  Énɛ́ gúdo ɔ, yě kplá Jezu sín Kayífu gɔ́n yi tokpɔngán ɔ sín hɔnmɛ zǎnzǎn tɛɛn. Amɔ̌, yěɖésúnɔ byɔ́ tokpɔngán ɔ sín hɔnmɛ ǎ, ɖó yě jló ná hɛn yěɖée blí bónú Dǐndínwáyixwe ɔ ɖuɖu ná gló yě ǎ. 29  Énɛ́ wú ɔ, Pilátu wá gɔ̌n yětɔn ɖo kɔ́xo ɔ ta bo ɖɔ: “Hwɛ tɛ́ dó nya élɔ́ wɛ mi ka ɖe?” 30  Yě yí gbe n’i ɖɔ: “Ényí nya élɔ́ ma nyí nǔwanyidotɔ́* ǎ ɔ, mǐ ná kplá ɛ wá jó nú we ǎ.” 31  Énɛ́ ɔ, Pilátu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Miɖésúnɔ ní kplá ɛ bo yi ɖɔ hwɛ xá ɛ sɔgbe xá sɛ́n mitɔn.” Jwifugán lɛ́ ka ɖɔ n’i ɖɔ: “É sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ mǐ ní hu mɛ ɖěbǔ ǎ.” 32  Nǔ nyí mɔ̌ bónú xó e Jezu ɖɔ dó kú alɔkpa e kú gbé é ja é wú é ní dó jɛnu. 33  Pilátu ka lɛ́ kɔ yi hɔn ɔ mɛ bo ylɔ́ Jezu, lobo ɖɔ n’i ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn ɔ a?” 34  Jezu yí gbe ɖɔ: “Linlin hwiɖésúnɔ tɔn lɛ́ wɛ zɔ́n bɔ a ɖo mɔ̌ kanbyɔ́ mì wɛ a, alǒ mɛ ɖěvo lɛ́ wɛ ɖɔ xó ce nú we?” 35  Pilátu yí gbe ɖɔ: “A tuun ɖɔ un kún nyí Jwifu ó. Akɔta hwiɖésúnɔ tɔn kpó vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó wɛ jó we nú mì. Étɛ́ a ka wa?” 36  Jezu yí gbe ɖɔ: “Axɔ́súɖuto ce nyí gbɛ élɔ́ tɔn ǎ. Ényí Axɔ́súɖuto ce ko nyí gbɛ élɔ́ tɔn wɛ ɔ, ahwanvú ce lɛ́ ná ko fun ahwan bónú è ma jó mì nú Jwifu lɛ́ ó. Amɔ̌, Axɔ́súɖuto ce nyí gbɛ élɔ́ tɔn ǎ.” 37  Énɛ́ ɔ, Pilátu ɖɔ n’i ɖɔ: “Hǔn, axɔ́sú wɛ a nyí nɛ́ hǔn?” Jezu yí gbe ɖɔ: “É nɛ́ ɖɔ wɛ a ɖe pɛ́ɛ́ nɛ́. Nǔ e wú è ji mì bɔ un wá gbɛ ɔ mɛ é wɛ nyí ɖɔ, má ɖe kúnnu nú nǔgbó ɔ. Mɛ e nyí nǔgbó ɔ tɔn é bǐ nɔ ɖótó gbe ce.” 38  Pilátu ɖɔ n’i ɖɔ: “Étɛ́ ka nyí nǔgbó ɔ?” Ée é ɖɔ mɔ̌ é ɔ, é lɛ́vɔ́ tɔ́n bo wá yi mɔ Jwifugán lɛ́ bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Un mɔ hwɛ ɖě ɖo kɔ n’i ǎ. 39  Gɔ́ ná ɔ, sɔgbe xá walɔ mitɔn ɔ, un ɖó ná ɖe mɛ ɖokpó nyi te nú mi ɖo Dǐndínwáyixwe ɔ hwenu. Énɛ́ wú ɔ, mi ba ɖɔ má ɖe Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn nyi te nú mi a?” 40  Yě lɛ́vɔ́ sú xó bo ɖɔ: “Ma ɖe nya énɛ́ nyi te ó, ɖe Balabási nyi te.” Ajotɔ́ axánsúnxó wɛ Balabási ka nyí.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖ’alɔ Jezu jí.”
Alǒ “xwé ɔ linu.”
Alǒ “dǎnúwatɔ́.”