Jaan 12:1-50

  • Mali kɔn nǔsáwǔ dó afɔ Jezu tɔn lɛ́ jí (1-11)

  • Jezu byɔ́ Jeluzalɛ́mu kpó ɖuɖéjí kpó (12-19)

  • Jezu ɖɔ ɖɔ émí ná kú (20-37)

  • Nǔ e Jwifu lɛ́ ma ɖi ǎ é zɔ́n bɔ nǔɖɔɖayǐ Ezayíi tɔn jɛnu (38-43)

  • Jezu wá bo ná hwlɛ́n gbɛ ɔ (44-50)

12  Dǐndínwáyixwe ɔ kpo azǎn ayizɛ́n é ɔ, Jezu wá Betaníi, fí e Lazáa e é fɔ́n sín kú é nɔ nɔ é.  Yě ɖa gbadanu núɖuɖu n’i ɖo fínɛ́, bɔ Mata ɖo ká sɛn wɛ; Lazáa ɖo mɛ e ɖo nǔ ɖu xá ɛ wɛ* lɛ́ é mɛ.  Mali ka sɔ́ nǔsáwǔ wǎnɖagbenɔ e è sɔ́ nǎa akú dó bló ná, bɔ é v’axi tawun é lǐtli vlɔ̌ mɔ̌, bo kɔn dó afɔ Jezu tɔn lɛ́ jí, lobo dɔn ɖa tɔn dó súnsún ná. Nǔsáwǔ ɔ sín wǎn gba kpé xɔ ɔ mɛ.  Amɔ̌, ahwanvú tɔn e nɔ nyí Judási Isikaliɔ́ti, bo ɖo nǎ sa ɛ wɛ é ɖɔ:  “Étɛ́wú è ma ka sa nǔsáwǔ énɛ́ yí deníye* 300, bo ná akwɛ́ ɔ wamamɔnɔ lɛ́ ǎ?”  Amɔ̌, é nyí wamamɔnɔ lɛ́ sín nǔ wɛ ɖu ayi mɛ n’i wɛ zɔ́n bɔ é ɖɔ mɔ̌ ǎ, loɔ, ajotɔ́ wɛ n’i; é wɛ nɔ hɛn akwɛ́gbá ɔ, bo nɔ ɖo akwɛ́ e è nɔ bɛ́ d’é mɛ lɛ́ é fin wɛ.  Jezu ka ɖɔ: “Mi jó è dó, bónú é ní wa mɔ̌ dó sɔ́ nǔ nú mì ɖ’ayǐ, nú gbe e gbe è ná ɖi mì é.  Ðó midɛɛ lɛ́ ɔ, wamamɔnɔ lɛ́ ɖo kpɔ́ xá mi tɛgbɛ. Amɔ̌, nyɛ ná ɖo kpɔ́ xá mi tɛgbɛ ǎ.”  Hwenɛ́nu ɔ, Jwifu lɛ́ sín ahwan ɖaxó ɖé se ɖɔ Jezu ɖo fínɛ́, bo wá. É ka nyí ɖó éyɛ́ kɛ́ɖɛ́ wú ǎ, loɔ, yě lɛ́ jló ná mɔ Lazáa e é fɔ́n sín kú é. 10  Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ blá sé bo ná hu Lazáa lɔmɔ̌, 11  ɖó éyɛ́ wú wɛ Jwifu gěgé nɔ yi Betaníi, bo nɔ ɖi nǔ nú Jezu. 12  Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ, ahwan ɖaxó e wá xwe ɔ tɛnmɛ é se ɖɔ Jezu ja Jeluzalɛ́mu. 13  Énɛ́ wú ɔ, yě fɔ děma, bo tɔ́n bo ná yi kpé è, lobo jɛ xó sú jí ɖɔ: “Mawu, mǐ ɖo vo sa nú we wɛ, hwlɛ̌n ɛ! Nǔ nyɔ́ nú mɛ e wá ɖo Jexóva nyíkɔ mɛ é! Nǔ nyɔ́ nú Izlayɛ́li xɔ́sú ɔ!” 14  Jezu mɔ tócí wínnyáwínnyá ɖé bo jínjɔ́n jí, lěe è ko wlán gbɔn ɖ’ayǐ é. É wɛ nyí ɖɔ: 15  “Vǐ nyɔ̌nu Sinyɔ́ɔ tɔn, ma ɖi xɛsi ó. Axɔ́sú towe ɖíe jínjɔ́n tócíví ɖé jí bo ja è!” 16  Ahwanvú tɔn lɛ́ mɔ nǔ jɛ nǔ énɛ́ lɛ́ mɛ tlóló ǎ. Amɔ̌, ée è sɔ́ Jezu su gúdo é ɔ, yě flín ɖɔ nǔ énɛ́ lɛ́ e è wa n’i é ɔ, è ko wlán ɖ’ayǐ dó wǔ tɔn. 17  Ahwan e ka ɖo kpɔ́ xá Jezu hwenu e é ylɔ́ Lazáa sín yɔdo ɔ mɛ, bo fɔ́n ɛ sín mɛkúkú lɛ́ mɛ é nɔ ɖo kúnnu ɖe n’i wɛ. 18  Énɛ́ lɔ wú wɛ ahwan ɔ tɔ́n bo ná yi kpé è, ɖó yě se ɖɔ é bló nǔjíwǔ énɛ́. 19  Énɛ́ wú ɔ, Falizyɛn lɛ́ ɖɔ ɖo yěɖée tɛ́ntin ɖɔ: “Mi ma mɔ ɖɔ mǐ kún ɖo nǔtí wú kpé wɛ ó a? Gbɛ ɔ bǐ nɛ́ ɖo xwixwedó è wɛ nɛ́.” 20  Glɛ̌kinu ɖé lɛ́ ka ɖo mɛ e tɔ́n Mawu sɛn gbé bo wá xwe ɔ tɛnmɛ lɛ́ é mɛ. 21  Yě sɛkpɔ́ Filípu e nyí Bɛtisayída Galilée tɔn nu é, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛɖaxó, mǐ jló ná mɔ Jezu.” 22  Filípu yi mɔ Andlé bo ɖɔ n’i. Bɔ Andlé kpó Filípu kpó yi mɔ Jezu bo ɖɔ n’i. 23  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Gan ɔ xo bɔ è ná sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ su. 24  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, ényí blěe sín kwín ɖé ma jɛ kɔ́mɛ bo kú ǎ ɔ, blěe sín kwín ɖokpó nyí wɛ jɛ́n é ná kpo ɖe; loɔ, ényí é kú ɔ, é ná ná sínsɛ́n gěgé. 25  Mɛ ɖěbǔ e yí wǎn nú gbɛ* tɔn é ná sú kún dó ná. Mɛ ɖěbǔ e ka gbɛ́ wǎn nú gbɛ* tɔn ɖo gbɛ élɔ́ mɛ é ná nya xɛ ɖ’é jí, bo ná dó mɔ gbɛ mavɔmavɔ. 26  Mɛ ɖěbǔ e jló ná nyí mɛsɛntɔ́ ce é ní xwedó mì, bɔ fí e un ɖe é ɔ, mɛsɛntɔ́ ce lɔ ná ɖo fínɛ́. Mɛ ɖěbǔ e jló ná nyí mɛsɛntɔ́ ce é ɔ, Tɔ́ ɔ ná wlí yɛ̌yi n’i. 27  Din ɔ, ayi ce gba dó. Étɛ́ un ka ná ɖɔ din? Tɔ́, hwlɛ̌n mì sín ninɔmɛ* élɔ́ mɛ. É ɖo mɔ̌ có, ninɔmɛ* élɔ́ wú wɛ un wá. 28  Tɔ́, sɔ́ nyǐkɔ towe su.” Bɔ gbe ɖé ɖi sín jǐxwé bo ɖɔ: “Un ko sɔ́ su, bo ka ná lɛ́ sɔ́ su.” 29  Ahwan e ɖo te ɖo fínɛ́ é se gbe ɔ, bo jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ jǐ wɛ dó gbe. Mɛ ɖěvo lɛ́ ɖɔ: “Wɛnsagun ɖé ɖɔ xó n’i.” 30  Jezu ka yí gbe ɖɔ: “Nyi wú wɛ gbe énɛ́ ɖi ǎ, loɔ, mi wú wɛ é ɖi. 31  È ɖo hwɛ ɖɔ xá gbɛ élɔ́ wɛ din, bɔ axɔ́sú gbɛ élɔ́ tɔn ɔ, è ná nya ɛ tɔ́n. 32  É ɖo mɔ̌ có, ényí è sɔ́ mì ɖó jǐ gúdo ɔ, un ná dɔn gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ́ bǐ wá gɔ̌n ce.” 33  É ɖo mɔ̌ ɖɔ wɛ bo ná dó xlɛ́ kú alɔkpa e ná kú wɛ é ɖe é. 34  Ahwan ɔ ka yí gbe n’i ɖɔ: “Mǐ se ɖo Sɛ́n ɔ mɛ ɖɔ Klísu ɔ ná nɔ gbɛ káká sɔ́yi. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ a ná ɖɔ ɖɔ è ɖó ná sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó jǐ? Mɛ̌ ka nyí Gbɛtɔ́ví énɛ́?” 35  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Wěziza ɔ ná nɔ tɛ́ntin mitɔn nú hwenu kpɛɖé gɔ́ ná. Mi ɖi zɔnlin hwenu e wěziza ɔ kpo ɖo tɛ́ntin mitɔn é, bónú ablu ma wá ɖó acɛ dó mi jí ó; mɛ ɖěbǔ e ɖo zɔnlin ɖi wɛ ɖo ablu mɛ é tuun fí e é xwe é ǎ. 36  Din e wěziza ɔ ɖo tɛ́ntin mǐtɔn é ɔ, mi ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ nú wěziza ɔ, bo ná dó sixú húzú vǐ wěziza tɔn lɛ́.” Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ bo gosín fínɛ́, lobo sɔ́ éɖée hwlá dó yě. 37  É bló nǔjíwǔ gěgé ɖo nukɔn yětɔn có, yě ka ɖi nǔ n’i ǎ, 38  bónú xó e gbeyíɖɔ Ezayíi ɖɔ é ní dó sixú jɛnu. É ɖɔ: “Jexóva, mɛ̌ ka ɖi nǔ nú xó e è se ɖo mǐ nu é? Mɛ̌ Jexóva ka ɖe hlɔ̌nhlɔ́n* tɔn xlɛ́?” 39  Ezayíi lɛ́ ɖɔ hwɛjijɔ e wú yě ma kpé wú bo ɖi nǔ ǎ é. É ɖɔ: 40  “É va nukún nú yě, bo bló bɔ ayi yětɔn syɛ́n, bónú yě ní ma mɔ nǔ ɖó nukún yětɔn lɛ́ wú, lobonú ayi yětɔn mɔ nukúnnú jɛ nǔ mɛ ó. Mɔ̌ mɛ ɔ, yě ná lɛ́ kɔ wá gɔ̌n ce, bónú má gbɔ azɔn nú yě ǎ.” 41  Ezayíi ɖɔ nǔ énɛ́ lɛ́, ɖó é mɔ susu Klísu tɔn, bo ɖɔ xó dó wǔtu tɔn. 42  É ɖo mɔ̌ có, mɛ gěgé ɖi nǔ n’i, káká jɛ acɛkpatɔ́ lɛ́ jí. Yě ka nɔ yí gbe ɖɔ émí ɖi nǔ n’i ǎ, ɖó Falizyɛn lɛ́ wútu, bónú è ma wá nya yě sín kplɔ́ngbasá ɔ ó; 43  ɖó yě yí wǎn nú susu e gbɛtɔ́ nɔ xɔ nú mɛ é hú susu e Mawu nɔ xɔ nú mɛ é. 44  Amɔ̌, Jezu sú xó bo ɖɔ: “Mɛ ɖěbǔ e ɖi nǔ nú mì é ɖi nǔ nú nyiɖokpónɔ ǎ, loɔ, é lɛ́ ɖi nǔ nú Mɛ e sɛ́ mì dó é; 45  bɔ mɛ ɖěbǔ e mɔ mì é mɔ Mɛ e sɛ́ mì dó é lɔ. 46  Un wá gbɛ ɔ mɛ bo cí wěziza ɖɔhun, bónú mɛ ɖěbǔ e ná ɖi nǔ nú mì é ní ma nɔ ablu mɛ ó. 47  Amɔ̌, ényí mɛ ɖěbǔ se xó ce lɛ́ bo ma bló ɖ’é jí ǎ ɔ, un nɔ ɖɔ hwɛ xá ɛ ǎ; ɖó un wá, bo ná ɖɔ hwɛ xá gbɛ ɔ ǎ, loɔ, bo ná dó hwlɛ́n gbɛ ɔ gán wú wɛ. 48  Mɛ ɖěbǔ e gbɛ́ mì bo ma yí xó ce lɛ́ ǎ é ɔ, nǔɖé ɖe bo ná ɖɔ hwɛ xá ɛ. Xó e un ɖɔ é wɛ ná ɖɔ hwɛ xá ɛ ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn ɔ gbe. 49  Ðó nǔ e jló nyiɖésúnɔ lɛ́ é wɛ un nɔ ɖɔ ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, Tɔ́ e sɛ́ mì dó é ɖésúnɔ wɛ zɔ́n nǔ e un ɖó ná ɖɔ é kpó nǔ e un ɖó ná kplɔ́n mɛ é kpó mì. 50  Bɔ un tuun ɖɔ nǔ e é zɔ́n é nɔ ná mɛ gbɛ mavɔmavɔ. Énɛ́ wú ɔ, nǔ ɖěbǔ e un nɔ ɖɔ é ɔ, lěe Tɔ́ ɔ ɖɔ nú mì gbɔn é wɛ un nɔ ɖɔ.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo tó xá ɛ.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Blǔju tɔn, “ganxixo.”
Blǔju tɔn, “ganxixo.”
Blǔju tɔn, “awa.”