Jaan 11:1-57

  • Lazáa kú (1-16)

  • Jezu dó gbɔ nú Mata kpó Mali kpó (17-37)

  • Jezu fɔ́n Lazáa sín kú (38-44)

  • È blá gbě bo na hu Jezu (45-57)

11  Din ɔ, nya e nɔ nyí Lazáa é ɖo azɔn jɛ wɛ; Betaníinu wɛ. Fínɛ́ wɛ nyí gletoxo Mali kpó nɔví nyɔ̌nu tɔn Mata kpó tɔn.  Mali énɛ́ wɛ kɔn nǔsáwǔ wǎnɖagbenɔ dó afɔ Aklúnɔ tɔn lɛ́ jí, bo dɔn ɖa tɔn dó súnsún ná; nɔví súnnu tɔn Lazáa wɛ ɖo azɔn jɛ wɛ.  Énɛ́ wú ɔ, nɔví nyɔ̌nu Lazáa tɔn lɛ́ sɛ́ wɛn dó Jezu, bo ɖɔ: “Aklúnɔ, xɔ́ntɔn towe vívɛ́ná ɔ ɖo azɔn jɛ wɛ.”  Amɔ̌, ée Jezu se xó énɛ́ é ɔ, é ɖɔ: “Azɔn élɔ́ ɔ, é nyí kú jí wɛ é ná fó dó ǎ, loɔ, susu wɛ é ná nyí nú Mawu, bónú è ná dó sixú kpa susu nú Vǐ Mawu tɔn gbɔn yɛkan tɔn mɛ.”  Jezu ka yí wǎn nú Mata kpó nɔví nyɔ̌nu tɔn kpó, kpódó Lazáa kpán.  É ɖo mɔ̌ có, hwenu e é se ɖɔ Lazáa ɖo azɔn jɛ wɛ é ɔ, é lɛ́ nɔ fí e é ɖe é xɔ azǎn we gɔ́ ná.  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú lɛ́ ɖɔ: “Mi nú mǐ ní lɛ́ yi Judée.”  Ahwanvú lɛ́ ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ̌si,* agaɖanu din jɛ́n Judéenu lɛ́ jló ná nyi awǐnnya dó hu we, bɔ dɔ̌n wɛ a ko lɛ́ xwe din a?”  Jezu ka yí gbe ɖɔ: “Ganxixo 12 wɛ ɖo kéze ɖokpó mɛ, kabǐ? Ényí mɛ ɖěbǔ ɖo zɔnlin ɖi wɛ kéze ɔ, é nɔ klɛ́n afɔ dó nǔ ɖě wú ǎ, ɖó wěziza nɔ zɔ́n bɔ é nɔ mɔ nǔ. 10  Amɔ̌, ényí mɛ ɖěbǔ ɖo zɔnlin ɖi wɛ zǎnmɛ ɔ, é nɔ klɛ́n afɔ, ɖó wěziza ɖo mɛ énɛ́ mɛ ǎ.” 11  Ée é ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, é ɖɔ gɔ́ ná ɖɔ: “Xɔ́ntɔn mǐtɔn Lazáa ɖo amlɔ dɔ́ wɛ, bɔ un xwe dɔ̌n bo ná yi fɔ́n ɛ.” 12  Ahwanvú lɛ́ ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, ényí amlɔ dɔ́ wɛ é ɖe hǔn, azɔn tɔn ná gbɔ.” 13  Amɔ̌, é kú ɖɔ wɛ Jezu ɖe. Yědɛɛ lɛ́ ka vɛdó ɖɔ é d’amlɔ bo ɖo gbigbɔjɛ́ wɛ ɖɔ wɛ é ɖe sín. 14  Énɛ́ wú ɔ, Jezu ɖɔ nyi wɛn nú yě ɖɔ: “Lazáa kú, 15  bɔ xomɛ hun mì ɖɔ un kún ɖo fínɛ́ ó, ɖó mi wú, bónú mi ná dó sixú ɖi nǔ. Amɔ̌, mi nú mǐ ní yi gɔ̌n tɔn.” 16  Énɛ́ wú ɔ, Tɔmáa e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Hǒxo é ɖɔ nú ahwanvú gbɛ̌ tɔn lɛ́ ɖɔ: “Mi nú mǐ lɔ ní yi, bo ná kú xá ɛ.” 17  Hwenu e Jezu wá é ɔ, é mɔ ɖɔ Lazáa ko ɖo yɔdo mɛ sín azǎn ɛnɛ ɖíe. 18  Betaníi ka lín dó Jeluzalɛ́mu ǎ, kilomɛ́tlu atɔn* mɔ̌ wɛ é ɖó dó è. 19  Bɔ Jwifu gěgé ko wá Mata kpó Mali kpó gɔ́n, bo ná dó gbɔ nú yě, ɖó nɔví súnnu yětɔn wú. 20  Hwenu e Mata se ɖɔ Jezu ja é ɔ, é ɖidó kpíkpé è gbé; amɔ̌, Mali ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo xwégbe. 21  Mata ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Aklúnɔ, ényí fí wɛ a ko ɖe ɔ, nɔví súnnu ce ná kú ǎ. 22  Có din ɖésú ɔ, un tuun ɖɔ a byɔ́ nǔ ɖěbǔ Mawu ɔ, é ná ná we.” 23  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nɔví súnnu towe ná fɔ́n.” 24  Mata ɖɔ n’i ɖɔ: “Un tuun ɖɔ é ná fɔ́n ɖo fínfɔ́n sín kú hwenu, ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn ɔ gbe.” 25  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí fínfɔ́n sín kú kpó gbɛ kpó. Mɛ e ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ nú mì é ná bo tlɛ kú ɔ, é ná fɔ́n wá gbɛ; 26  bɔ mɛ ɖěbǔ e ɖo gbɛ bo ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ nú mì é ná kú gbeɖé ǎ. A ɖi nǔ nú xó énɛ́ a?” 27  É ɖɔ n’i ɖɔ: “Ɛɛn, Aklúnɔ, un ɖi nǔ ɖɔ hwi wɛ nyí Klísu, Vǐ Mawu tɔn ɔ; hwi wɛ nyí mɛ e ɖó ná wá gbɛ ɔ mɛ é.” 28  Ée é ɖɔ xó énɛ́ gúdo é ɔ, é lɛ́ kɔ, bo ylɔ́ nɔví nyɔ̌nu tɔn Mali, bo ɖe kpá ɛ ɖɔ: “Mɛ̌si ɖo fí bo ɖo ylɔ̌ylɔ́ we wɛ.” 29  Ée Mali se mɔ̌ é ɔ, é yá wǔ sí te bo ɖidó gɔ̌n tɔn. 30  Jezu ko byɔ́ gletoxo ɔ mɛ ǎ; é kpo ɖo fí e Mata wá kpé è ɖe é. 31  Hwenu e Jwifu e ɖo kpɔ́ xá Mali ɖo xwé ɔ gbe, bo ɖo gbɔ dó n’i wɛ lɛ́ é mɔ bɔ é yá wǔ sí te bo tɔ́n é ɔ, yě xwedó è, bo vɛdó ɖɔ é xwe yɔdo ɔ kɔn, bo ná yi y’avǐ ɖo dɔ̌n wɛ sín. 32  Ée Mali wá fí e Jezu ɖe é, bo mɔ ɛ é ɔ, é jɛ kpo ɖo afɔ tɔn lɛ́ kɔn, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, ényí fí wɛ a ko ɖe ɔ, nɔví súnnu ce ná kú ǎ.” 33  Ée Jezu mɔ bɔ é ɖo avǐ ya wɛ, bɔ Jwifu e xwedó è wá lɛ́ é lɔ ɖo avǐ ya wɛ é ɔ, é wɛn azɔn, bɔ ayi tɔn gba dó. 34  É ɖɔ: “Fítɛ́ mi ka sɔ́ ɛ ɖó?” Yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, wǎ kpɔ́n.” 35  Ðasin wá yi dó Jezu. 36  Ée Jwifu lɛ́ mɔ mɔ̌ é ɔ, yě jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Mi kpɔ́n, é yí wǎn n’i tawun wɛ mɛ!” 37  Amɔ̌, yě mɛ ɖé lɛ́ ɖɔ: “Nya élɔ́ e hun nukún nú nya nukúntɔ́nnɔ ɔ é sixú bló bónú Lazáa gɔn kúkú ǎ cé?” 38  Ée Jezu lɛ́vɔ́ wɛn azɔn gúdo é ɔ, é wá yɔdo ɔ kɔn. Yɔdo ɖé wɛ bo ɖo só xomɛ, bɔ è blí awǐnnya nyi nu. 39  Jezu ɖɔ: “Mi blí awǐnnya ɔ síin.” Mata e nyí nɔví nyɔ̌nu mɛ e kú é tɔn é ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, é ná ko ɖo wǎn lun wɛ din, ɖó sín azǎn ɛnɛ ɖíe wɛ é ko kú.” 40  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Un ma ɖɔ nú we ɖɔ ényí a ɖi nǔ ɔ, a ná mɔ susu Mawu tɔn ǎ cé?” 41  Énɛ́ ɔ, yě blí awǐnnya ɔ síin. Bɔ Jezu kpɔ́n jǐ bo ɖɔ: “Tɔ́ ce, un dó kú nú we ɖɔ a se ɖɛ ce. 42  Nǔgbó ɔ, un tuun ɖɔ a nɔ se ɖɛ ce hwebǐnu; amɔ̌, ahwan e lɛ́ lɛ̌ dó mì ɖo fí é wú wɛ un ɖɔ mɔ̌, bónú yě ní dó sixú ɖi nǔ ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó.” 43  Ée é ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, é sú xó syɛ́nsyɛ́n bo ɖɔ: “Lazáa, tɔ́n!” 44  Mɛkúkú ɔ tɔ́n nǔgbó, bɔ avɔ e è lɛ́ dó afɔ tɔn lɛ́ kpó alɔ tɔn lɛ́ kpó é ɖo mɔ̌, bɔ ée è dó blá nukúnmɛ n’i ná é lɔ ɖo mɔ̌. Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi tún avɔ lɛ́ sín wǔ tɔn, bo jó è dó nú é ní yi.” 45  Énɛ́ wú ɔ, Jwifu ɖěɖěe wá Mali gɔ́n, bo mɔ nǔ e Jezu wa lɛ́ é gěgé ɖi nǔ n’i. 46  Yě mɛ ɖé lɛ́ ka yi mɔ Falizyɛn lɛ́, bo ɖɔ nǔ e Jezu wa é nú yě. 47  Énɛ́ wú ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó kplé Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn sín hǎgbɛ́ lɛ́, bo ɖɔ: “Étɛ́ mǐ ka ná wa din? Ðó nya élɔ́ ɖo nǔjíwǔ gěgé bló wɛ. 48  Ényí mǐ jó è dó bónú é ɖ’é wú mɔ̌ ɔ, yě bǐ ná ɖi nǔ n’i, bɔ Hlɔ̌manu lɛ́ ná wá bo ná yí nɔtɛn mímɛ́* mǐtɔn kpó akɔta mǐtɔn kpó.” 49  Mɛ ɖokpó ka ɖo yě mɛ, bo nɔ nyí Kayífu. É wɛ nyí vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó xwe énɛ́ xwe. É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi tuun nǔtí ǎ. 50  Mi mɔ din ɖɔ ényí mɛ ɖokpó kú dó togun ɔ tamɛ ɔ, é ná ɖó le nú mi hú ɖɔ è ní sú kún dó nú akɔta ɔ blěbú ǎ cé?” 51  É ka nyí linlin éɖésúnɔ tɔn lɛ́ wɛ zɔ́n bɔ é ɖɔ mɔ̌ ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, ɖó é nyí vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó xwe énɛ́ xwe wútu ɔ, é ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Jezu ná kú dó akɔta ɔ tamɛ. 52  É ka nyí ɖɔ é ná kú dó akɔta ɔ tamɛ kɛ́ɖɛ́ wɛ ǎ, loɔ, bo ná dó lɛ́ xo vǐ Mawu tɔn e fúnfún kpé lɛ́ é kplé, bɔ yě ná nyí ɖokpó. 53  Énɛ́ wú ɔ, bɛ́sín gbe énɛ́ gbe ɔ, yě blá gbě tɔn bo ná hu i. 54  É sín énɛ́ wú bɔ Jezu sɔ́ nɔ gbɔn agbawungba ɖo Jwifu lɛ́ tɛ́ntin ɖě ǎ. Loɔ, é gosín fínɛ́ bo ɖidó xá e sɛkpɔ́ gbětótló ɔ é mɛ, ɖo toxo e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Eflayímu é mɛ, lobo cí fínɛ́, é kpó ahwanvú lɛ́ kpó. 55  Din ɔ, Dǐndínwáyixwe Jwifu lɛ́ tɔn sɛkpɔ́, bɔ mɛ gěgé gosín gletoxo lɛ́ mɛ, bo yi Jeluzalɛ́mu jɛ nukɔn nú Dǐndínwáyixwe ɔ, bo ná mɔ tɛn dó slá wǔ, lěe Sɛ́n ɔ byɔ́ gbɔn é. 56  Yě ɖo Jezu ba wɛ, bɔ hwenu e yě ɖo te ɖo tɛ́npli ɔ mɛ é ɔ, yě nɔ ɖɔ nú yěɖée lɛ́ ɖɔ: “Étɛ́ mi ka lin? É ja xwe ɔ tɛnmɛ ǎ ka wɛ a?” 57  Amɔ̌, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó ko ɖe gbeta ɔ tɔ́n ɖɔ, ényí mɛ ɖěbǔ tuun fí e Jezu ɖe é hǔn, é ní wá ɖɔ, bónú yě ná dó sixú wlí i.*

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “Hlabi.”
Blǔju tɔn, “sitádi 15.” Sitádi ɖokpó nɔ bló mɛ̌tlu 185.
Énɛ́ wɛ nyí, tɛ́npli ɔ.
Alǒ “ɖ’alɔ jǐ tɔn.”