Jaan 10:1-42

 • Lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɔ kpó lɛ̌ngbɔ́kpó lɛ́ kpó (1-21)

  • Jezu wɛ nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɖagbe ɔ (11-15)

  • “Un lɛ́ ɖó lɛ̌ngbɔ́ ɖěvo lɛ́” (16)

 • Jwifu lɛ́ xo go Jezu ɖo tɛ́npli ɔ sísɔ́ d’alɔ mɛ nú Mawu sín xwe hwenu (22-39)

  • Jwifu gěgé gbɛ́ nǔ ɖi (24-26)

  • “Lɛ̌ngbɔ́ ce lɛ́ nɔ ɖótó gbe ce” (27)

  • Vǐ ɔ ɖo bǔ xá Tɔ́ ɔ (30, 38)

 • Mɛ e ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ gúdo lɛ́ é gěgé ɖi nǔ (40-42)

10  “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ e ma gbɔn hɔnlinu, bo byɔ́ lɛ̌ngbɔ́kpó ɔ mɛ ǎ, bo fán nǔ byɔ́ mɛ gbɔn fí ɖěvo é ɔ, ajotɔ́ wɛ nú mɛ énɛ́, bo lɛ́ nyí jaguda.  Amɔ̌, mɛ e gbɔn hɔnlinu byɔ́ mɛ é wɛ nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɔ.  Hɔnjínɔtɔ́ nɔ hun hɔn nú mɛ énɛ́, bɔ lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ nɔ ɖótó gbe tɔn. É nɔ ylɔ́ lɛ̌ngbɔ́ éɖésúnɔ tɔn lɛ́ sín nyǐkɔ, bo nɔ ɖe yě tɔ́n.  Ényí é ɖe lɛ̌ngbɔ́ e nyí étɔn lɛ́ é bǐ tɔ́n ɔ, é nɔ jɛ nukɔn nú yě, bɔ yě nɔ xwedó è, ɖó yě tuun gbe tɔn wútu.  Yě ná xwedó jǒnɔ ɖo ali ɖěbǔ nu ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, hɔn wɛ yě ná hɔn n’i, ɖó yě tuun jǒnɔ lɛ́ sín gbe ǎ wútu.”  Jezu ná nǔjlɛ́dónǔwú énɛ́ yě, amɔ̌, yě mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ nú yě wɛ é ɖe é mɛ ǎ.  Énɛ́ wú ɔ, Jezu lɛ́ ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, nyɛ wɛ nyí hɔn nú lɛ̌ngbɔ́ lɛ́.  Mɛ e sɔ́ nyǐkɔ ce ɖó nu bo wá lɛ́ é bǐ wɛ nyí ajotɔ́, bo lɛ́ nyí jaguda. Amɔ̌, lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ ɖótó yě ǎ.  Nyɛ wɛ nyí hɔn ɔ; è ná hwlɛ́n mɛ ɖěbǔ e ná gbɔn jǐ ce, bo ná byɔ́ lɛ̌ngbɔ́kpó ɔ mɛ é. Mɛ énɛ́ ná nɔ byɔ́ mɛ, bo ná nɔ tɔ́n. É ná mɔ nǔɖuɖu. 10  Ajotɔ́ nɔ tɔ́n nǔ ɖěvo gbé zɛ é ná fin nǔ, hu nǔ, bo sú kún dó nú nǔ wú ǎ. Amɔ̌, nyɛ wá bónú lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ ní dó sixú mɔ gbɛ; yě ní mɔ bónú é ní túnflá. 11  Nyɛ wɛ nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɖagbe ɔ; lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɖagbe nɔ sɔ́ gbɛ* tɔn jó dó lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ tamɛ. 12  Jokóxotɔ́ e ma nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ǎ, lobɔ lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ ma nyí étɔn ǎ é mɔ hla ja ɔ, é nɔ jó lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ dó bo nɔ hɔn, bɔ hla nɔ wlí ɖě, bɔ éé kpo lɛ́ é nɔ gba dó. 13  Ðó jokóxotɔ́ wɛ n’i, bɔ lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i ǎ wútu. 14  Nyɛ wɛ nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɖagbe ɔ. Un tuun lɛ̌ngbɔ́ ce lɛ́, bɔ lɛ̌ngbɔ́ ce lɛ́ tuun mì, 15  lěe Tɔ́ ɔ tuun mì, bɔ nyi lɔ tuun Tɔ́ ɔ gbɔn é ɖɔhun. Un sɔ́ gbɛ* ce jó dó lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ tamɛ. 16  “Un lɛ́ ɖó lɛ̌ngbɔ́ ɖěvo lɛ́ bɔ yě ɖo lɛ̌ngbɔ́kpó élɔ́ mɛ ǎ; un ɖó ná kplá yě lɔ wá lɛ̌ngbɔ́kpó ɔ mɛ, bɔ yě ná ɖótó gbe ce, lobɔ yě ná húzú lɛ̌ngbɔ́hwan ɖokpó, bo ná ɖó lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɖokpó. 17  Tɔ́ ɔ yí wǎn nú mì, ɖó un sɔ́ gbɛ* ce jó, bo ná dó sixú lɛ́ wá mɔ yí. 18  Mɛ ɖěbǔ xo gbɛ ce yí sín así ce ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, nyiɖésúnɔ wɛ jló bo sɔ́ jó. Un ɖó acɛ bo ná sɔ́ jó, bo ɖó acɛ bo ná lɛ́ wá mɔ yí. Tɔ́ ce wɛ ɖe gbe nú mì ɖɔ nyi ní wa mɔ̌.” 19  Xó énɛ́ e é ɖɔ lɛ́ é zɔ́n bɔ gbemanɔkpɔ́ lɛ́vɔ́ fɔ́n ɖo Jwifugán lɛ́ tɛ́ntin. 20  Mɛ gěgé ɖo yě mɛ bo nɔ ɖɔ: “Awǒvi ɖé wɛ ɖo jǐ tɔn, ta tɔn mɛ sɔgbe ǎ. Étɛ́wú mi ka ɖo tó ɖó è wɛ?” 21  Mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ ɖɔ: “Mɛ e jí awǒvi ɖé ɖe é nɔ ɖɔ xó gbɔn mɔ̌ ǎ. Awǒvi ɖé sixú hun nukún nú nukúntɔ́nnɔ lɛ́ ǎ, kabǐ?” 22  Hwenɛ́nu ɔ, è ɖo tɛ́npli ɔ sísɔ́ d’alɔ mɛ nú Mawu sín xwe ɖu wɛ ɖo Jeluzalɛ́mu. Avivɔhwenu* wɛ, 23  bɔ Jezu ɖo zɔnlin ɖi wɛ ɖo tɛ́npli ɔ mɛ, ɖo Salomɔ́ɔ sín agba jí. 24  Bɔ Jwifu lɛ́ xísí dó è bo jɛ ɖiɖɔ n’i jí ɖɔ: “Hwetɛ́nu a ka ná ɖɔ xójɔxó nú mǐ,* bɔ mǐ* ná gɔn nǔ xo kpɔ́n? Ényí hwi wɛ nyí Klísu ɔ hǔn, ɖɔ nyi wɛn nú mǐ.” 25  Jezu yí gbe nú yě ɖɔ: “Un ko ɖɔ nú mi, bɔ mi ka ɖi ǎ. Azɔ̌ e wa wɛ un ɖe ɖo Tɔ́ ce nyíkɔ mɛ lɛ́ é wɛ ɖo kúnnu ɖe nú mì wɛ. 26  Amɔ̌, mi ɖi nǔ ǎ, ɖó mi nyí lɛ̌ngbɔ́ ce lɛ́ ǎ wútu. 27  Lɛ̌ngbɔ́ ce lɛ́ nɔ ɖótó gbe ce; un tuun yě, bɔ yě nɔ xwedó mì. 28  Un nɔ ná yě gbɛ mavɔmavɔ, bɔ è ná sú kún dó nú yě gbeɖé ɖo ali ɖěbǔ nu ǎ, lobɔ mɛ ɖěbǔ ná xo yě yí sín alɔ ce mɛ ǎ. 29  Lɛ̌ngbɔ́ ɖěɖěe Tɔ́ ce ná mì lɛ́ é xɔ akwɛ́ hú nǔ ɖěvo lɛ́ bǐ, bɔ mɛ ɖěbǔ sixú xo yě yí sín Tɔ́ ɔ sín alɔ mɛ ǎ. 30  Nyi kpó Tɔ́ ɔ kpó nyí ɖokpó.”* 31  Jwifu lɛ́ lɛ́vɔ́ fɔ awǐnnya, bo ná nyi dó hu i. 32  Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Un ɖe azɔ̌ ɖagbe gěgé xlɛ́ mi ɖo Tɔ́ ɔ nyíkɔ mɛ. Azɔ̌ énɛ́ lɛ́ ɖětɛ́ wú wɛ mi ka jló ná nyi awǐnnya dó hu mì?” 33  Jwifu lɛ́ yí gbe n’i ɖɔ: “Mǐ jló ná nyi awǐnnya dó hu we, é nyí ɖó azɔ̌ ɖagbe ɖé wú ǎ, loɔ, nu e a nylá é wú wɛ; ɖó hwɛ mɛ e nyí gbɛtɔ́ é nɔ sɔ́ hwiɖée dó ɖó mawu ɖé.” 34  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “È wlán xó élɔ́ dó Sɛ́n mitɔn mɛ ǎ cé? É wɛ nyí ɖɔ: ‘Un ɖɔ: “Mawu lɛ́* wɛ mi nyí.”’ 35  Mǐ ka tuun ɖɔ è kún sixú dɔn nǔ gbɔn Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ jí ó. Ényí Mawu ylɔ́ mɛ ɖěɖěe xó tɔn ɖó hwɛ ná lɛ́ é ɖɔ ‘mawu lɛ́’ ɔ, 36  é ka sɔgbe ɖɔ mi ní ɖɔ nú nyɛ mɛ e Tɔ́ ɔ ɖe ɖó vo, bo sɛ́ dó gbɛ ɔ mɛ é ɖɔ: ‘A nylá nu,’ ɖó un ɖɔ: ‘Un nyí Vǐ Mawu tɔn’ wútu a? 37  Ényí un ma ɖo Tɔ́ ce sín azɔ̌ wa wɛ ǎ hǔn, mi ma ɖi nǔ nú mì ó. 38  Amɔ̌, ényí un ɖo azɔ̌ tɔn lɛ́ wa wɛ ɔ, mi na bo ma ɖi nǔ nú mì ǎ hǔn, mi ɖi nǔ ɖó azɔ̌ lɛ́ wú, bo ná mɔ tɛn dó tuun, bo lɛ́ kpo ɖo tuuntuun wɛ ɖɔ Tɔ́ ɔ ɖo bǔ xá mì, bɔ nyi lɔ ɖo bǔ xá Tɔ́ ɔ.” 39  Énɛ́ wú ɔ, yě lɛ́vɔ́ tɛ́n kpɔ́n bo ná wlí i, amɔ̌, é sún gló yě. 40  É lɛ́vɔ́ yi Judɛ́ɛn tɔ ɔ gúdo, fí e Jaan bló batɛ́mu nú mɛ ɖe jɛ nukɔn é, bo cí fínɛ́. 41  Bɔ mɛ gěgé wá gɔ̌n tɔn bo jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Jaan bló nǔjíwǔ ɖokpó vɔ́vɔ́ ǎ, amɔ̌, nǔ e é ɖɔ dó nya élɔ́ wú lɛ́ é bǐ wɛ nyí nǔgbó.” 42  Bɔ mɛ gěgé ɖi nǔ nú Jezu ɖo fínɛ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Ðo Izlayɛ́li ɔ, jǐ kpó laglási linfín kpó nɔ ja ɖo avivɔhwenu.
Alǒ “lǐndɔ̌n mǐtɔn.”
Alǒ “lǐndɔ̌n mǐtɔn.”
Alǒ “ɖo bǔ.”
Alǒ “Mɛ e cí Mawu ɖɔhun lɛ́ é.”