Matíe 9:1-38

  • Jezu gbɔ azɔn nú ayǐsónɔ ɖé (1-8)

  • Jezu ylɔ́ Matíe (9-13)

  • Nǔkanbyɔ́ dó nubláblá wú (14-17)

  • Vǐ nyɔ̌nu Jayilɔ́si tɔn; nǎwe ɖé ɖ’alɔ awu aga tɔn Jezu tɔn wú (18-26)

  • Jezu gbɔ azɔn nú nukúntɔ́nnɔ kpó ɖɛ̌kúnánɔ kpó (27-34)

  • Jinukún ɖo kpɔ́ gégé, azɔ̌watɔ́ lɛ́ ka nyí kpɛɖé (35-38)

9  Énɛ́ wútu ɔ, ée é byɔ́ tɔjíhún ɔ mɛ é ɔ, é d’asá xu ɔ bo yi toxo éɖésúnɔ tɔn mɛ.  Mɛ lɛ́ sɔ́ nya ayǐsónɔ ɖé wá n’i, bɔ é ɖo ayǐmlɔ́mlɔ́ ɖo zan jí. Ée Jezu mɔ nǔɖiɖi yětɔn é ɔ, é ɖɔ nú ayǐsónɔ ɔ ɖɔ: “Vǐ ce, kpankɔ́n! È sɔ́ hwɛ towe lɛ́ kɛ we.”  Sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé lɛ́ ɖɔ nú yěɖée ɖɔ: “Nya élɔ́ ɖo nu nylá wɛ.”  Ðó Jezu tuun linlin yětɔn lɛ́ wútu ɔ, é ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo nǔ nyanya lɛ́ lin wɛ ɖo ayi mɛ?  ‘È sɔ́ hwɛ towe lɛ́ kɛ we’ ɖiɖɔ, alǒ: ‘Sí te bo ɖi zɔnlin’ ɖiɖɔ ɔ, ɖětɛ́ ka bɔ wǔ hú ɖě?  É ɖo mɔ̌ có, bónú mi ná dó tuun ɖɔ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó acɛ bo ná sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖo ayǐkúngban jí wútu ɔ, . . .” Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú ayǐsónɔ ɔ ɖɔ: “Sí te, sɔ́ zan towe, bo yi xwé.”  Énɛ́ ɔ, é sí te bo ɖidó xwégbe.  Ée ahwan ɔ mɔ mɔ̌ é ɔ, xɛsi jɛ yě jí, bɔ yě kpa susu nú Mawu, éé ná acɛ mɔ̌hun gbɛtɔ́ lɛ́ é.  Ée Jezu gosín fínɛ́ é ɔ, é mɔ nya e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Matíe é ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ sín azɔ̌xɔsá, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Xwedó mì.” Bɔ é sí te, bo xwedó è. 10  Nukɔnmɛ ɔ, ée Jezu ɖo nǔ ɖu wɛ* ɖo Matíe sín xwégbe é ɔ, tokwɛ́yítɔ́ kpó hwɛhutɔ́ kpó gěgé wá, bo jɛ nǔ ɖu xá é kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó jí.* 11  Amɔ̌, ée Falizyɛn lɛ́ mɔ mɔ̌ é ɔ, yě ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ: “Étɛ́wú mɛ̌si mitɔn ka ɖo nǔ ɖu xá tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ kpó hwɛhutɔ́ lɛ́ kpó wɛ?” 12  Ée Jezu se xó e ɖɔ wɛ yě ɖe é ɔ, é ɖɔ: “Mɛ e sín lanmɛ ɖo ganjí lɛ́ é ɖó hudó dotóo tɔn ǎ, amɔ̌, mɛ e ɖo azɔn jɛ wɛ lɛ́ é ɖó hudó tɔn. 13  Mi bo yi kplɔ́n tínmɛ xó élɔ́ lɛ́ tɔn: ‘Nǔbláwǔkúnúmɛ ba wɛ un ɖe, é nyí vɔ̌sísá ǎ.’ Ðó nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ lɛ́ ylɔ́ gbé wɛ un tɔ́n bo wá ǎ, loɔ, hwɛhutɔ́ lɛ́ wɛ.” 14  Énɛ́ gúdo ɔ, ahwanvú Jaan tɔn lɛ́ wá gɔ̌n tɔn bo kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mǐdɛɛ lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó nɔ ɖo nu blá wɛ. Bɔ étɛ́wú ahwanvú towe lɛ́ ma ka nɔ blá nu ǎ?” 15  Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Asisúnɔ ɔ sín xɔ́ntɔn lɛ́ ɔ, ényí asisúnɔ ɔ kpo ɖo kpɔ́ xá yě jɛ́n wɛ ɔ, yě ɖó hwɛjijɔ ɖěbǔ bo ná nɔ aluwɛ mɛ ǎ, kabǐ? Amɔ̌, gbe ɖokpó ná wá su bɔ è ná ɖe asisúnɔ ɔ sín gɔ̌n yětɔn, énɛ́ ɔ, yě ná blá nu. 16  Mɛ ɖěbǔ nɔ sɔ́ avɔxwɛ yɔ̌yɔ́ dó ɖɛ́ awu xóxó ná ǎ, ɖó avɔxwɛ yɔ̌yɔ́ ɔ ná dɔn awu ɔ, bɔ tlɛ́ntlɛ́nkpa ɔ ná lɛ́ nylá d’é jí. 17  Mɔ̌ jɛ́n è ma nɔ kɔn vɛ̌ɛn yɔ̌yɔ́ dó anyǔgo xóxó mɛ ǎ é nɛ́. Ényí è wa mɔ̌ ɔ, anyǔgo ɔ ná wú bɔ vɛ̌ɛn ɔ ná kɔn nyi gbě, lobɔ anyǔgo ɔ ná gblé. Amɔ̌, vɛ̌ɛn yɔ̌yɔ́ ɔ, anyǔgo yɔ̌yɔ́ mɛ wɛ è nɔ kɔn dó, bɔ nǔ we lɛ́ bǐ nɔ nɔ ganjí.” 18  Ée é ɖo xó énɛ́ lɛ́ ɖɔ nú yě wɛ é ɔ, gǎn ɖokpó sɛkpɔ́ ɛ bo ɖe kɔ́* n’i, lobo ɖɔ: “Vǐ nyɔ̌nu ce ɖó ná ko kú din, amɔ̌, wǎ ɖó alɔ jǐ tɔn, énɛ́ ɔ, é ná fɔ́n wá gbɛ.” 19  Jezu sí te, bɔ é kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó xwedó è. 20  Nǎwe ɖé ka ɖo hun ɖi wɛ sín xwe 12 ɖíe, bo sɛkpɔ́ Jezu gbɔn gǔdo, bo ɖ’alɔ awu tɔn aga tɔn ɔ sín kɛyɛ wú, 21  ɖó é nɔ ɖɔ nú éɖée ɖɔ: “Ényí un vɛ́ ko ɖ’alɔ awu tɔn aga tɔn ɔ wú kpowun ɔ, azɔn ce ná gbɔ.” 22  Ée Jezu lílɛ́ bo ɖ’ayi wǔtu tɔn é ɔ, é ɖɔ: “Kpankɔ́n, vǐ nyɔ̌nu ce! Nǔɖiɖi towe gbɔ azɔn nú we.” Tlóló ɔ, nǎwe ɔ sín azɔn gbɔ. 23  Din ɔ, ée Jezu wá gǎn ɔ sín xwégbe, bo mɔ kpetekúntɔ́ lɛ́ kpó ahwan ɔ kpó ɖo alě ná wɛ kpó xósúsú kpó é ɔ, 24  é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi tɔ́n sín fí, ɖó nyɔ̌nuví ɔ kú ǎ, loɔ, amlɔ dɔ́ wɛ é ɖe.” Bɔ yě jɛ cícá ɛ ko jí. 25  Ée ahwan ɔ tɔ́n tlóló é ɔ, é byɔ́ xɔ e mɛ nyɔ̌nuví ɔ ɖe é, bo hɛn alɔ tɔn, bɔ é sí te. 26  Nǔgbó ɔ, xó énɛ́ ɔ gba kpé xá ɔ bǐ mɛ. 27  Ée Jezu gosín fínɛ́ é ɔ, nukúntɔ́nnɔ we xwedó è, bo nɔ sú xó ɖɔ: “Davídi ví, kú nǔbláwǔ nú mǐ.” 28  Ée Jezu byɔ́ xwé ɖé gbe gúdo é ɔ, nukúntɔ́nnɔ lɛ́ wá gɔ̌n tɔn, bɔ é kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Mi ka ɖi nǔ ɖɔ un sixú hun nukún nú mi a?” Yě yí gbe n’i ɖɔ: “Ɛɛn, Aklúnɔ.” 29  Énɛ́ ɔ, é ɖ’alɔ nukún yětɔn lɛ́ wú, bo ɖɔ: “Ðó nǔ e mi ɖi é wútu ɔ, ní bo nyí mɔ̌ nú mi.” 30  Bɔ nukún yětɔn lɛ́ hun. Gɔ́ ná ɔ, Jezu dó sɛ́n nú yě syɛ́nsyɛ́n ɖɔ: “Mi ma lɔn nú mɛɖé se ó.” 31  Amɔ̌, ée yě tɔ́n gúdo é ɔ, yě ɖɔ xó tɔn gbɔn xá ɔ bǐ mɛ. 32  Ée yě ɖo fínɛ́ gosín wɛ é ɔ, mɛ lɛ́ kplá nya ɖɛ̌kúnánɔ e jí awǒvi ɖe é ɖé wá n’i; 33  bɔ ée é nya awǒvi ɔ sín ɖɛ̌kúnánɔ ɔ jí gúdo é ɔ, é ɖɔ xó. É jí wǔ nú ahwan ɔ, bɔ yě ɖɔ: “È ko mɔ nǔ lěhun kpɔ́n gbeɖé ɖo Izlayɛ́li ǎ.” 34  Amɔ̌, Falizyɛn lɛ́ ɖo ɖiɖɔ wɛ ɖɔ: “Awǒvi lɛ́ sín gǎn wɛ nɔ ná ɛ hlɔ̌nhlɔ́n bɔ é nɔ dó nya awǒvi lɛ́ ná.” 35  Jezu nɔ ɖo toxo lɛ́ kpó gletoxo lɛ́ kpó bǐ mɛ gbɔn wɛ, bo nɔ ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖo kplɔ́ngbasá yětɔn lɛ́, lobo nɔ ɖo wɛn ɖagbe Axɔ́súɖuto ɔ tɔn jlá wɛ; é nɔ lɛ́ ɖo azɔn tɛnmɛ tɛnmɛ kpó wɔ̌nzɔn tɛnmɛ tɛnmɛ kpó gbɔ wɛ. 36  Ée é mɔ ahwan ɔ é ɔ, nǔ yětɔn blá wǔ n’i, ɖó é mɔ ɖɔ è gbídí kɔ nú yě bo lɛ́ dó vɛ̌ nú yě* lɛ̌ngbɔ́ e ma ɖó lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɖě ǎ lɛ́ é ɖɔhun. 37  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ: “Nǔgbó ɔ, jinukún ɖo kpɔ́ gégé, azɔ̌watɔ́ lɛ́ ka nyí kpɛɖé. 38  Énɛ́ wú ɔ, mi sa vo nú Gǎn nǔkúnyiya tɔn ɔ bónú é ní sɛ́ azɔ̌watɔ́ dó jinukúngbo tɔn mɛ.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo tó.”
Alǒ “bo jínjɔ́n távo tó xá é kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó.”
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”
Blǔju tɔn, “ɖó è kɔ́n anyǔ nú yě bo lɛ́ gbɛ́ xó yětɔn.”