Matíe 8:1-34

  • È gbɔ azɔn nú gudunɔ ɖé (1-4)

  • Nǔɖiɖi e sɔ́jakanwekogán ɖé ɖó é (5-13)

  • Jezu gbɔ azɔn nú mɛ gěgé ɖo Kafaanawúmu (14-17)

  • Nǔ e Jezu xwixwedó byɔ́ é (18-22)

  • Jezu hwíhwɛ́ jɔhɔn ɖaxó ɖé (23-27)

  • Jezu nya awǒvi lɛ́ dó aglǔza lɛ́ mɛ (28-34)

8  Ée é jɛ te sín só ɔ jí gúdo é ɔ, ahwan ɖaxó ɖé xwedó è.  Gudunɔ ɖé ka wá gɔ̌n tɔn, bo ɖe kɔ́* n’i, bo ɖɔ: “Aklúnɔ, ényí a jló ɔ, a hɛn ɔ, a ná bló bɔ un ná húzú mɛ mímɛ́.”  Énɛ́ ɔ, é dlɛ́n alɔ tɔn, bo y’agba wǔtu tɔn, lobo ɖɔ: “Un jló! Hǔzú mɛ mímɛ́.” Tlóló ɔ, gudu tɔn gbɔ n’i.  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Ma lɔn bo ɖɔ nú mɛ ɖěbǔ ó, loɔ, yi sɔ́ hwiɖée xlɛ́ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɔ, bo xwlé nǔníná e xó Mɔyízi ɖɔ é, bónú é ná nyí kúnnuɖiɖe nú yě.”  Ée é byɔ́ Kafaanawúmu toxo mɛ é ɔ, sɔ́jakanwekogán ɖé sɛkpɔ́ ɛ, bo jɛ vo sa n’i jí,  lobo ɖɔ: “Mɛɖaxó, mɛsɛntɔ́ ce xwe ayǐsó bo ɖo zan jí ɖo xwégbe, lobo ɖo wǔvɛ́ se wɛ baɖabaɖa.”  É ɖɔ n’i ɖɔ: “Nú un jɛ dɔ̌n ɔ, un ná gbɔ azɔn n’i.”  Sɔ́jakanwekogán ɔ ka yí gbe n’i ɖɔ: “Mɛɖaxó, un jɛxá nú a ná byɔ́ xwé ce gbe ǎ, vɛ̌ ko ɖe gbe ɖɔ azɔn ní gbɔ nú mɛsɛntɔ́ ce kpowun, énɛ́ ɔ, azɔn tɔn ná gbɔ.  Ðó nyi lɔ ɔ, mɛ e ɖo mɛ ɖěvo lɛ́ sín acɛ glɔ́ é wɛ nú mì, bɔ un ɖó sɔ́ja lɛ́ ɖo acɛ ce glɔ́. Nú un ɖɔ nú sɔ́ja élɔ́ ɖɔ: ‘Yi!’ ɔ, é nɔ yi, bɔ un ɖɔ nú mɛ ɖěvo ɖɔ: ‘Wǎ!’ ɔ, é nɔ wá, lobɔ un ɖe gbe nú kannumɔ ce ɖɔ: ‘Wa nǔ lě!’ ɔ, é nɔ wa.” 10  Ée Jezu se mɔ̌ é ɔ, é jí wǔ n’i bɔ é ɖɔ nú mɛ e ɖo xwixwedó è wɛ lɛ́ é ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ ɖěbǔ ɖo Izlayɛ́li bo ɖó nǔɖiɖi ɖaxó lěhun nú un mɔ ǎ. 11  Amɔ̌, má ɖɔ nú mi, mɛ gěgé ná gosín zǎnzǎnhwe jí kpó gbadahwe jí kpó bo ná wá jínjɔ́n távo tó xá Ablaxámu, Izáki kpó Jakɔ́bu kpó ɖo Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn mɛ; 12  bɔ è ka ná bɛ́ Axɔ́súɖuto ɔ sín vǐ lɛ́ nyi dó zǐnflú mɛ ɖo kɔ́xo. Fínɛ́ wɛ yě ná ya avǐ bo ná ɖu aɖǔkún ɖe.” 13  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu ɖɔ nú sɔ́jakanwekogán ɔ ɖɔ: “Yi. Nǔ e a byɔ́ kpó nǔɖiɖi kpó é ní bo nyí mɔ̌ nú we.” Bɔ azɔn gbɔ nú mɛsɛntɔ́ ɔ tlóló. 14  Ée Jezu wá Piyɛ́ɛ sín xwégbe é ɔ, é mɔ Piyɛ́ɛ sín asinɔ, bɔ é ɖó zozo bo ɖo ayǐmlɔ́mlɔ́. 15  Énɛ́ ɔ, é y’agba alɔ tɔn wú, bɔ zozo ɔ kɔ́n n’i, lobɔ é sí te bo jɛ jǒnɔ tɔn yí jí. 16  Amɔ̌, ée gbadanu su é ɔ, mɛ lɛ́ kplá mɛ e jí awǒvi lɛ́ ɖe é gěgé wá n’i; bɔ é ɖe gbe dó gbigbɔ nyanya lɛ́ bɔ yě tɔ́n, lobɔ é lɛ́ gbɔ azɔn nú mɛ e ɖo wǔvɛ́ se wɛ lɛ́ é bǐ, 17  bónú xó élɔ́ e è ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ Ezayíi jí é ní dó jɛnu: “Éɖésúnɔ ɖíɖá azɔn mǐtɔn lɛ́, bo dó kɔ wǔvɛ́ mǐtɔn lɛ́ mɛ.” 18  Ée Jezu mɔ ahwan e lɛ́ lɛ̌ dó è é ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ: “Mǐ ní yi agě ɖě ɔ jí.” 19  Bɔ sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé wá bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ̌si, un ná xwedó we yi fí ɖěbǔ e a ná yi é.” 20  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Ayǐsájɛ lɛ́ ɖó nu e mɛ yě nɔ nɔ é, bɔ xɛ lɛ́ ɖó adɔ̌, amɔ̌, Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó fí ɖěbǔ bo ná sɔ́ ta ɖó ǎ.” 21  Énɛ́ gúdo ɔ, ahwanvú ɖěvo ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, gbɔ nú má tó yi ɖi tɔ́ ce hwɛ̌.” 22  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Kpo ɖo xwixwedó mì wɛ, bo jó mɛkúkú lɛ́ dó bónú yě ní ɖi mɛkúkú yětɔn lɛ́.” 23  Énɛ́ gúdo ɔ, é byɔ́ tɔjíhún mɛ, bɔ ahwanvú tɔn lɛ́ xwedó è. 24  Din ɔ, jɔhɔn ɖaxó ɖé sí te ɖo xu ɔ jí, káká bɔ aslɔkɛ́ lɛ́ nɔ xo sin dó tɔjíhún ɔ mɛ; amɔ̌, é ɖo amlɔ dɔ́ wɛ. 25  Yě wá fɔ́n ɛ, bo ɖɔ: “Aklúnɔ, hwlɛ̌n mǐ, mǐ ɖo nǎ dɔn wɛ!” 26  Amɔ̌, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo xɛsi ɖi wɛ sɔmɔ̌,* nǔɖiɖi kpɛvínɔ è mi?” Énɛ́ gúdo ɔ, é sí te bo ɖe gbe dó jɔhɔn ɔ kpó xu ɔ kpó, bɔ fí bǐ cí tóó. 27  É jí wǔ nú ahwanvú lɛ́ káká bɔ yě ɖɔ: “Mɛ alɔkpa tɛ́ ka ɖíe? Jɔhɔn kpó xu kpó tlɛ nɔ se gbe n’i lá!” 28  Ée é jɛ agě ɖě ɔ jí ɖo Gadaláanu lɛ́ sín xá mɛ é ɔ, nya e jí awǒvi lɛ́ ɖe é we tɔ́n sín yɔdo lɛ́ tɛ́ntin bo wá kpé è. Yě nɔ xo adǎka tawun. É sín énɛ́ wú bɔ mɛ ɖěbǔ nɔ glá bo nɔ gbɔn ali énɛ́ ǎ. 29  Yě jɛ xó sú jí tlílí, bo ɖɔ: “Vǐ Mawu tɔn, étɛ́ mǐ kpó hwi kpó ka kpé dó? A wá fí bo ná dó ya nú mǐ jɛ nukɔn nú hwenu e è ɖó dó é wɛ a?” 30  Aglǔzahwan ɖaxó ɖé ɖo zɔ zaan dó yě, bo ɖo nǔ ba ɖu wɛ. 31  Énɛ́ ɔ, awǒvi lɛ́ jɛ vo sa n’i jí ɖɔ: “Ényí a nya mǐ tɔ́n hǔn, sɛ́ mǐ dó aglǔzahwan ɔ mɛ.” 32  Bɔ é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi yi!” Énɛ́ ɔ, yě tɔ́n bo byɔ́ aglǔza lɛ́ mɛ. Bɔ aglǔzahwan ɔ blěbú nyi agbo sín só ɔ nufɛ́nu kɔn nyi xu ɔ mɛ bo kú tɔ. 33  Aglǔzanyitɔ́ lɛ́ ka hɔn, bɔ ée yě yi toxo ɔ mɛ é ɔ, yě wlí nǔ lɛ́ bǐ ɖɔ, káká jɛ tan e kúnkplá nya e jí awǒvi lɛ́ ɖe lɛ́ é jí. 34  Bɔ mɛ e ɖo toxo ɔ mɛ lɛ́ é bǐ tɔ́n bo wá kpé Jezu, lobɔ ée yě mɔ ɛ é ɔ, yě sa vo n’i ɖɔ é ní gosín xá émítɔn mɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “wlí yɛ̌yi.”
Alǒ “Étɛ́wú ayi mitɔn ka gba dó.”