Matíe 7:1-29

 • JEZU KPLƆ́N NǓ MƐ ÐO SÓ JÍ (1-27)

  • Mi ma sɔ́ nɔ ɖɔ hwɛ xá mɛ ɖě ó (1-6)

  • Mi ní nɔ ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ, biba wɛ, hɔn xúxú wɛ (7-11)

  • Sɛ́n siká tɔn ɔ (12)

  • Hɔntogbó kpɛví ɔ (13, 14)

  • È ná tuun yě gbɔn sínsɛ́n yětɔn lɛ́ gblamɛ (15-23)

  • Xɔ e è mɛ nyi awǐnnya jí é, xɔ e è mɛ nyi kɔ́gúdu mɛ é (24-27)

 • Nǔkplɔ́nmɛ Jezu tɔn jí wǔ nú ahwan ɔ (28, 29)

7  “Mi ma sɔ́ nɔ ɖɔ hwɛ xá mɛ ɖě ó, énɛ́ ɔ, è ná ɖɔ hwɛ xá mi lɔ ǎ;  ɖó lěe mi nɔ ɖɔ hwɛ xá mɛ gbɔn é wɛ è ná ɖɔ hwɛ xá mi lɔ gbɔn, bɔ nǔjlɛ́nú e mi nɔ dó jlɛ́ nǔ nú mɛ é wɛ è ná dó jlɛ́ nǔ nú mi lɔ.  Bɔ étɛ́wú a ka ɖo nǔywɛ́ e ɖo nukún nɔví towe tɔn jí é kpɔ́n wɛ, bo ma ka ɖó ayi atínkpo e ɖo nukún hwiɖésúnɔ tɔn jí é wú ǎ?  Alǒ, nɛ̌ atínkpo ka ná ɖo nukún hwiɖésúnɔ tɔn jí, bɔ a ka ná ɖɔ nú nɔví towe ɖɔ: ‘Gbɔ nú má ɖe nǔywɛ́ sín nukún towe jí’ gbɔn?  Yɛmɛnúwatɔ́! To ɖe atínkpo e ɖo nukún hwiɖésúnɔ tɔn jí é síin hwɛ̌, énɛ́ ɔ, a ná mɔ lěe a ná ɖe nǔywɛ́ e ɖo nukún nɔví towe tɔn jí é síin gbɔn é céɖécéɖé.  “Mi ma sɔ́ nǔ e nyí nǔ mímɛ́ lɛ́ é nú cukú lɛ́ ó, mi ma ka nyi jɛ̌ xɔ akwɛ́ mitɔn lɛ́ dó nukɔn nú aglǔza lɛ́ ó. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, yě sixú sɔ́ afɔ dó gbídí ná, bo ná lɛ́ kɔ wá tlɛ́n mi ɖu.  “Mi ní nɔ ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ, énɛ́ ɔ, è ná ná mi; mi ní nɔ ɖo biba wɛ, énɛ́ ɔ, mi ná mɔ; mi ní nɔ ɖo hɔn xúxú wɛ, énɛ́ ɔ, è ná hun nú mi;  ɖó mɛ ɖěbǔ e ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ é ná mɔ, bɔ mɛ ɖěbǔ e ɖo biba wɛ é ná mɔ, lobɔ mɛ ɖěbǔ e ɖo hɔn xúxú wɛ é ɔ, è ná hun n’i.  Nǔgbó ɔ, mɛ̌ ka ɖo mi mɛ, bɔ ényí vǐ tɔn byɔ́ ɛ wɔ̌xúxú ɔ, é ná ná ɛ awǐnnya? 10  Alǒ, ényí é byɔ́ ɛ hweví ɔ, é ná ná ɛ dan? 11  Énɛ́ wú ɔ, ényí midɛɛ mɛ e nyí hwɛhutɔ́ lɛ́ é tuun lěe mi ná ná nǔ ɖagbe lɛ́ vǐ mitɔn lɛ́ gbɔn é ɔ, Tɔ́ mitɔn e ɖo jǐxwé é tɔn zun kwínkwín má kwín! É ɖo wɛn ɖɔ é ná ná nǔ ɖagbe lɛ́ mɛ e nɔ ɖo byɔ̌byɔ́ ɛ wɛ lɛ́ é. 12  “Énɛ́ wútu ɔ, nǔ ɖěbǔ e mi ba ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ́ ní wa nú mi é ɔ, mi lɔ ɖó ná wa nú yě lɔ. Nǔgbó ɔ, nǔ e ɖɔ wɛ Sɛ́n ɔ kpó Gbeyíɖɔ lɛ́ kpó ɖe ɔ nɛ́. 13  “Mi gbɔn hɔntogbó kpɛví ɔ nu, ɖó hɔntogbó e nu è nɔ gbɔn bo nɔ yi dɔn ɔ d’agba, bɔ ali e è nɔ gbɔn yi é gbló, lobɔ mɛ gěgé wɛ ɖo gbingbɔn nu wɛ; 14  amɔ̌, hɔntogbó e nu è nɔ gbɔn bo nɔ yi gbɛ mɛ ɔ hwe, bɔ ali e è nɔ gbɔn yi é sóbwé, lobɔ mɛ kpɛɖé jɛ́n ɖo mimɔ wɛ. 15  “Mi cɔ́ miɖée dó gbeyíɖɔ adingbannɔ e nɔ wá mi gɔ́n bo nɔ ɖɔ ɖɔ émí nyí lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ é wú. Hla e jló ná tlɛ́n mi ɖu lɛ́ é wɛ yě nyí. 16  Sínsɛ́n yětɔn lɛ́ wɛ ná zɔ́n bɔ mi ná tuun yě. È nɔ gbɛ vǐwun alǒ fígi ɖo wunkan mɛ ǎ, kabǐ? 17  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, atín ɖagbe bǐ wɛ nɔ ná sínsɛ́n ɖagbe, bɔ atín nyanya bǐ nɔ ná sínsɛ́n nyanya. 18  Atín ɖagbe ɖé sixú ná sínsɛ́n nyanya ǎ, mɔ̌ jɛ́n atín nyanya ɖé ma sixú ná sínsɛ́n ɖagbe ǎ é nɛ́. 19  Atín ɖěbǔ e ma nɔ ná sínsɛ́n ɖagbe ǎ é ɔ, è nɔ sɛ́n bo nɔ sɔ́ nyi myɔ mɛ. 20  Nǔgbó ɔ, sínsɛ́n gbeyíɖɔ adingbannɔ énɛ́ lɛ́ tɔn lɛ́ wɛ ná zɔ́n bɔ mi ná tuun yě. 21  Mɛ ɖěɖěe nɔ ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Aklúnɔ, Aklúnɔ’ lɛ́ é bǐ wɛ ná byɔ́ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn mɛ ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, mɛ e nɔ wa jlǒ Tɔ́ ce e ɖo jǐxwé é tɔn é kɛ́ɖɛ́ wɛ ná byɔ́ mɛ. 22  Mɛ gěgé ka ná ɖɔ nú mì gbe nɛ́ gbe ɖɔ: ‘Aklúnɔ, Aklúnɔ, é ma nyí nyǐkɔ towe mɛ wɛ mǐ nyí gbeyíɖɔ ɖe, bo nya awǒvi lɛ́ ɖe, lobo lɛ́ bló nǔjíwǔ gěgé ɖe ǎ cé?’ 23  Bɔ un ná ɖɔ nú yě ɖɔ: ‘Un tuun mi kpɔ́n gbeɖé ǎ! Mi bú dó mi, sɛ́ngbatɔ́ è mi!’ 24  “Énɛ́ wú ɔ, mɛ ɖěbǔ e se xó ce énɛ́ lɛ́ bo bló ɖ’é jí é ná cí nya ayiɖotenánɔ e mɛ xɔ tɔn nyi awǐnnya jí é ɖɔhun. 25  Jǐ ja, bɔ tɔ ɖi sin, lobɔ jɔhɔn syɛ́nsyɛ́n nyi dó xɔ énɛ́, loɔ, é mu ǎ, ɖó awǐnnya jí wɛ è dó do nyi. 26  Mɛ ɖěbǔ e ka se xó ce énɛ́ lɛ́ bo ma bló ɖ’é jí ǎ é ná cí nya xlonɔ e mɛ xɔ tɔn nyi kɔ́gúdu mɛ é ɖɔhun. 27  Jǐ ja, bɔ tɔ ɖi sin, lobɔ jɔhɔn syɛ́nsyɛ́n nyi dó xɔ énɛ́, b’ɛ mu, lobo gba hánnyá.” 28  Ée Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ kpé é ɔ, nǔ e jɛ é wɛ nyí ɖɔ lěe é nɔ kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é jí wǔ nú ahwan ɔ tawun, 29  ɖó é kplɔ́n nǔ yě, mɛ e ɖó acɛ é ɖɔhun, é nyí sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ yětɔn lɛ́ ɖɔhun ǎ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é