Matíe 4:1-25

  • Awǒvi tɛ́n Jezu kpɔ́n (1-11)

  • Jezu jɛ Mawuxó jlá jí ɖo Galilée (12-17)

  • Jezu ylɔ́ ahwanvú nukɔntɔn lɛ́ (18-22)

  • Jezu jlá Mawuxó, kplɔ́n nǔ mɛ, bo lɛ́ gbɔ azɔn nú mɛ (23-25)

4  Énɛ́ gúdo ɔ, gbigbɔ ɔ* kplá Jezu yi gbětótló mɛ, bónú Awǒvi ná tɛ́n ɛ kpɔ́n.  Ée é blá nu nú kéze 40 zǎn 40 gúdo é ɔ, xovɛ́ sin i.  Bɔ Mɛtɛ́nkpɔ́ntɔ́ ɔ sɛkpɔ́ ɛ bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Ényí Vǐ Mawu tɔn jɛ́n a nyí hǔn, ɖɔ nú awǐnnya élɔ́ lɛ́ ɖɔ yě ní húzú wɔ̌xúxú.”  Amɔ̌, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “È ko wlán ɖɔ: ‘Nǔɖuɖu kɛ́ɖɛ́ wɛ nɔ hɛn mɛ ɖó gbɛ ǎ, loɔ, xó e nɔ tɔ́n sín Jexóva nu mɛ é bǐ wɛ nɔ hɛn mɛ ɖó gbɛ.’”  Énɛ́ gúdo ɔ, Awǒvi kplá ɛ yi toxo mímɛ́ ɔ mɛ, bo sɔ́ ɛ ɖó tɛ́npli ɔ ta,*  lobo ɖɔ n’i ɖɔ: “Ényí Vǐ Mawu tɔn jɛ́n a nyí hǔn, lɔ̌n jɛ te, ɖó è ko wlán ɖɔ: ‘É ná ɖe gbe nú wɛnsagun tɔn lɛ́ dó ta towe mɛ,’ lobɔ: ‘Yě ná hɛn we dó alɔ yětɔn lɛ́ mɛ, bónú a ní má klɛ́n afɔ dó awǐnnya ɖěbǔ wú ó.’”  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “È lɛ́vɔ́ wlán ɖɔ: ‘A ɖó ná tɛ́n Jexóva Mawu towe kpɔ́n ǎ.’”  Awǒvi lɛ́ kplá ɛ yi só ɖaxó e yi jǐ tawun é ɖé jí, bo xlɛ́ ɛ axɔ́súɖuto gbɛ ɔ tɔn lɛ́ bǐ kpó susu yětɔn kpó.  Lobo ɖɔ n’i ɖɔ: “Ényí a jɛ kpo bo sɛn mì azɔn ɖokpó kpowun ɔ, un ná ná we nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ.” 10  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Bǔ dó mì, Satáan! Ðó è ko wlán ɖɔ: ‘Jexóva Mawu towe wɛ a ɖó ná sɛn, lobɔ éɖokpónɔ géé wɛ a ɖó ná wa sinsɛnzɔ́ mímɛ́ ná.’” 11  Énɛ́ gúdo ɔ, Awǒvi jó è dó, bɔ wɛnsagun lɛ́ wá bo jɛ alɔ dó é jí. 12  Din ɔ, ée é se ɖɔ è wlí Jaan é ɔ, é gosín fínɛ́ bo yi Galilée. 13  Gɔ́ ná ɔ, ée é gosín Nazalɛ́ti é ɔ, é wá cí Kafaanawúmu ɖo xu ɔ tó ɖo Zabulɔ́ɔn kpó Nɛfutáli kpó sín xá lɛ́ mɛ, 14  bónú nǔ élɔ́ e gbeyíɖɔ Ezayíi ɖɔ é ná dó jɛnu: 15  “Galilée akɔta lɛ́ tɔn, Zabulɔ́ɔn to kpó Nɛfutáli to kpó, éé ɖo xu sín ali ɔ jí ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ sín gbadahwe jí lɛ́ mi! 16  Togun e jínjɔ́n ablu mɛ é mɔ wěziza ɖaxó ɖé, bɔ mɛ ɖěɖěe jínjɔ́n xá e mɛ yɛtɛn kú tɔn cyɔ́n lɛ́ é ɔ, wěziza hɔ́n dó yě jí.” 17  Bɛ́sín hwenɛ́nu ɔ, Jezu jɛ mawuxó jlá jí bo nɔ ɖɔ: “Hwɛ mitɔn lɛ́ ní vɛ́ nú mi,* ɖó Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn ko sɛkpɔ́.” 18  Ée é ɖo zɔnlin ɖi gbɔn Galilée xu ɔ tó wɛ é ɔ, é mɔ nɔví nɔví we, Sinmɔ́ɔ, ée è nɔ ylɔ́ ɖɔ Piyɛ́ɛ é, kpó nɔví tɔn Andlé kpó, bɔ yě ɖo ɖɔ nyi dó xu ɔ mɛ wɛ, ɖó hwehutɔ́ wɛ nú yě. 19  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi xwedó mì, un ná bló bɔ mi ná nɔ wlí gbɛtɔ́ lɛ́ hweví wlí wɛ mi ɖe ɖɔhun.” 20  Tlóló ɔ, yě jó ɖɔ yětɔn lɛ́ dó bo xwedó è. 21  Ée é gosín fínɛ́ bo ɖidó é ɔ, é mɔ nɔví nɔví we ɖěvo, Jaki Zebeɖée ví ɔ kpó nɔví tɔn Jaan kpó. Tɔjíhún mɛ wɛ yě ɖe kpó tɔ́ yětɔn kpó, bo ɖo ɖɔ yětɔn lɛ́ blóɖó wɛ, bɔ é ylɔ́ yě. 22  Tlóló ɔ, yě jó tɔjíhún ɔ kpó tɔ́ yětɔn kpó dó bo xwedó è. 23  Énɛ́ gúdo ɔ, é yi gbɔn Galilée gbé ɔ bǐ jí, bo nɔ ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖo kplɔ́ngbasá lɛ́, nɔ jlá wɛn ɖagbe Axɔ́súɖuto ɔ tɔn, lobo nɔ ɖo azɔn tɛnmɛ tɛnmɛ bǐ kpó wɔ̌nzɔn tɛnmɛ tɛnmɛ bǐ kpó gbɔ wɛ ɖo togun ɔ tɛ́ntin. 24  È se xó tɔn gbɔn Silíi gbé ɔ bǐ jí, bɔ mɛ lɛ́ kplá mɛ e ɖo azɔn tɛnmɛ tɛnmɛ jɛ wɛ, bo ɖo wǔvɛ́ tɛnmɛ tɛnmɛ se wɛ lɛ́ é bǐ wá gɔ̌n tɔn, lobo lɛ́ kplá mɛ e jí awǒvi lɛ́ ɖe lɛ́ é, mɛ e nɔ kú adǐngbe lɛ́ é kpó mɛ e xwe ayǐsó lɛ́ é kpó wá gɔ̌n tɔn, bɔ é gbɔ azɔn nú yě. 25  Énɛ́ ɔ, ahwan ɖaxó ɖé gosín Galilée, Dekapɔ́lu,* Jeluzalɛ́mu, Judée kpó Judɛ́ɛn tɔ ɔ sín akpá ɖě ɔ xwé kpó bo xwedó è.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Énɛ́ wɛ nyí, gbigbɔ Mawu tɔn.
Alǒ “fí e yi jǐ hú bǐ ɖo tɛ́npli ɔ ta é.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”
Alǒ “Toxo Wǒ lɛ́ gbéjí.”