Matíe 3:1-17

  • Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ jlá Mawuxó (1-12)

  • Jezu bló batɛ́mu (13-17)

3  Ðo hwe énɛ́ nu ɔ, Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ wá, bo jlá mawuxó ɖo gbětótló Judée tɔn mɛ.  É nɔ ɖɔ: “Hwɛ mitɔn lɛ́ ní vɛ́ nú mi,* ɖó Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn ko sɛkpɔ́.”  Nǔgbó ɔ, Jaan énɛ́ xó wɛ gbeyíɖɔ Ezayíi ɖɔ gbɔn xó élɔ́ lɛ́ gblamɛ: “Gbe ɖé ɖo ɖiɖi wɛ sín gbětótló mɛ bo nɔ ɖɔ: ‘Mi bló ali Jexóva tɔn ɖó! Mi jlɔ́ ali tɔn lɛ́.’”  Awu e è sɔ́ lǎkúnmífún dó bló é wɛ Jaan nɔ dó, bo nɔ sin gǒjíblánú e è sɔ́ anyǔ dó bló é dó alin. Bɔkle kpó wǐin akú kpó wɛ é nɔ ɖu.  Ðo hwe énɛ́ nu ɔ, mɛ e ɖo Jeluzalɛ́mu kpó Judée kpó lɛ́ é, gɔ́ nú mɛ e ɖo to e lɛ́ lɛ̌ dó Judɛ́ɛn tɔ ɔ lɛ́ é bǐ mɛ lɛ́ é nɔ yi gɔ̌n tɔn,  bɔ é nɔ bló batɛ́mu nú yě* ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ mɛ. Yě nɔ lɛ́ ɖɔ hwɛ yětɔn lɛ́ ɖo agbawungba.  Ée é mɔ Falizyɛn lɛ́ kpó Saduseɛn lɛ́ kpó gěgé, bɔ yě wá batɛ́mu bló gbé é ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Jakpata kúnkan è mi, mɛ̌ ka gb’akpá nú mi ɖɔ mi ní hɔn nú xomɛsin Mawu tɔn e ja é?  Ényí mɔ̌ hǔn, mi ní ná sínsɛ́n e jɛxá hwɛvɛ́númɛ* é.  Mi ma jɛ ɖiɖɔ nú miɖée jí ɖɔ: ‘Ablaxámu wɛ nyí tɔ́ mǐtɔn’ ó. Ðó un ɖo ɖiɖɔ nú mi wɛ ɖɔ Mawu kpé wú, bo ná sɔ́ awǐnnya énɛ́ lɛ́ dó húzú vǐ nú Ablaxámu. 10  Asyɔ́ ko ɖo atín lɛ́ sín ɖɔ wú. Hǔn, atín ɖěbǔ e ma nɔ ná sínsɛ́n ɖagbe ǎ é ɔ, è ná sɛ́n ɛ bo ná sɔ́ nyi myɔ mɛ. 11  Nyɛ ɔ, un sɔ́ sin dó ɖo batɛ́mu bló nú mi wɛ, ɖó hwɛ mitɔn lɛ́ e vɛ́ nú mi é* wú. Amɔ̌, mɛ e jawě ɖo gǔdo ce é ɖó acɛ hú mì. Mɛɖé wɛ bɔ un jɛxá bo ná ɖe afɔkpa tɔn lɛ́ n’i ǎ. Mɛ énɛ́ ná sɔ́ gbigbɔ mímɛ́ kpó myɔ kpó dó bló batɛ́mu nú mi. 12  Pɛ́li tɔn e é nɔ dó fún nǔ ná é ɖo alɔ tɔn mɛ, bɔ é ná za nǔkúnsótɛn tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́, lobo ná kplé blěe tɔn lɛ́ dó agɔ̌ mɛ. Amɔ̌, fló lɛ́ ɔ, é ná sɔ́ myɔ e è ma sixú cí ǎ é dó fyɔ́ yě.” 13  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu gosín Galilée bo wá Jaan gɔ́n ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ nu, bónú é ná bló batɛ́mu n’i. 14  Amɔ̌, Jaan tɛ́n kpɔ́n bo ná gbɛ́ n’i, lobo ɖɔ: “Nyi wɛ ɖó ná wá gɔ̌n towe bɔ a ná bló batɛ́mu nú mì, lobɔ hwɛ ka wá gɔ̌n ce a?” 15  Jezu ka yí gbe n’i ɖɔ: “Vɛ̌ gbɔ ní tó nyí mɔ̌ hwɛ̌, ɖó é sɔgbe ɖɔ mǐ ní wa nǔ e nyí nǔ jlɔ́jlɔ́ é bǐ gbɔn mɔ̌.” Énɛ́ ɔ, Jaan yí gbe. 16  Ée Jezu bló batɛ́mu gúdo, bo tɔ́n sín sin ɔ mɛ tlóló é ɔ, jǐnukúnsin hun, bɔ é mɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖo te jɛ wɛ jawě jǐ tɔn ahwannɛ́ ɖɔhun. 17  Lobɔ gbe ɖé ɖi sín jǐxwé bo ɖɔ: “Vǐ súnnu ce vívɛ́ná ɔ ɖíe, xomɛ nɔ hun mì dó wǔtu tɔn.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”
Alǒ “nylɔ́ yě dó sin mɛ.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”