Matíe 27:1-66

  • È jó Jezu nú Pilátu (1, 2)

  • Judási dó kan kɔ nú éɖée (3-10)

  • Jezu ɖo Pilátu nukɔn (11-26)

  • È cá nú Jezu ɖo agbawungba (27-31)

  • È xwe Jezu nyi atín wú ɖo Gɔlugɔ́ta (32-44)

  • Kú Jezu tɔn (45-56)

  • È ɖi Jezu (57-61)

  • È sú yɔdo ɔ gbánwúngbánwún bo cɔ́ (62-66)

27  Ée é jɛ zǎnzǎn é ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó bǐ kplé, bo ná ɖe wě dó Jezu wú lobo ná hu i.  Ée yě blá ɛ gúdo é ɔ, yě kplá ɛ yi jó nú tokpɔngán Pilátu.  Énɛ́ gúdo ɔ, ée Judási e sa Jezu é mɔ ɖɔ è ɖó kú hwɛ n’i é ɔ, é vɛ́ n’i, bɔ é lɛ́ kɔ nú kpatágankwɛ́ 30 lɛ́ nú vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó,  lobo ɖɔ: “Xomɛvɔ́nɔ* e un sa é ɔ, hwɛ wɛ un hu.” Yě ɖɔ: “Étɛ́ ka kan mǐdɛɛ lɛ́ ɖ’é mɛ? Hwi wɛ énɛ́ kan!”  Énɛ́ wú ɔ, é nyi kpatágankwɛ́ lɛ́ dó tɛ́npli ɔ mɛ bo ɖidó. Énɛ́ gúdo ɔ, é yi dó kan kɔ nú éɖée.  Amɔ̌, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ bɛ́ kpatágankwɛ́ lɛ́ bo ɖɔ: “É sɔgbe xá sɛ́n bónú è ní bɛ́ ɖó fí e è nɔ kplé akwɛ́ lɛ́ ɖó ɖo tɛ́npli ɔ mɛ é ǎ, ɖó hun e è kɔn nyi ayǐ é sín akwɛ́ wɛ.”  Ée yě ɖe wě ɖó kpɔ́ gúdo é ɔ, yě sɔ́ akwɛ́ ɔ dó xɔ zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé sín gle ná bo ná nɔ ɖi jǒnɔ lɛ́ dó fínɛ́.  Énɛ́ wɛ zɔ́n bɔ è nɔ ylɔ́ gle énɛ́ ɖɔ Kanjɔgle káká jɛ égbé.  Mɔ̌ mɛ ɔ, xó élɔ́ e è ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ Jelemíi jí é jɛnu: “Yě bɛ́ kpatágankwɛ́ 30 lɛ́, énɛ́ wɛ nyí, akwɛ́ e Izlayɛ́li ví ɖé lɛ́ yí gbe bo ná xɔ nya ɔ yí é, 10  bo sɔ́ dó xɔ zɛ̌nmɛtɔ́ ɔ sín gle ná, sɔgbe xá nǔ e Jexóva ko zɔ́n mì é.” 11  Din ɔ, Jezu ɖo tokpɔngán ɔ nukɔn, bɔ tokpɔngán ɔ kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Hwi wɛ nyí axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn ɔ a? Jezu yí gbe ɖɔ: “Énɛ́ a ɖɔ pɛ́ɛ nɛ́.” 12  Amɔ̌, hwenu e vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó ɖo hwɛ dó è wɛ é ɔ, é kɛ nu ǎ. 13  Énɛ́ ɔ, Pilátu ɖɔ: “A se hwɛ tobutóbú e dó we wɛ yě ɖe é ǎ cé?” 14  Amɔ̌, é gbɔ d’é mɛ n’i ǎ, bɔ é kpácá tokpɔngán ɔ tawun. 15  Ðo Dǐndínwáyixwe ɖokpó ɖokpó hwenu ɔ, tokpɔngán ɔ ko ɖó walɔ bo nɔ ɖe gantɔ́ ɖěbǔ e ahwan ɔ ba é nyi te. 16  Ðo hwenɛ́nu ɔ, gantɔ́ ɖokpó ɖo gankpá ɔ mɛ bɔ mɛ bǐ tuun i, bɔ è nɔ ylɔ́ ɛ ɖɔ Balabási. 17  Énɛ́ wú ɔ, ée ahwan ɔ kplé é ɔ, Pilátu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mɛ ɖětɛ́ mi ba ɖɔ má ɖe nyi te nú mi, Balabási alǒ Jezu e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Klísu é?” 18  Ðó Pilátu mɔ ɖɔ wǔhwinhwan* wɛ zɔ́n bɔ yě jó è. 19  Gɔ́ ná ɔ, hwenu e é ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo fí e ɖɔ hwɛ ɔ ɖe wɛ yě ɖe é ɔ, asi tɔn sɛ́ wɛn d’è bo ɖɔ: “Ma ɖó nu ɖěbǔ ɖo nya nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ énɛ́ sín xó mɛ ó, ɖó un se wǔvɛ́ tawun ɖo dlɔ̌ mɛ égbé ɖó éyɛ́ wú.” 20  Amɔ̌, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó sísɛ́ ahwan ɔ bónú é ní byɔ́ ɖɔ è ní ɖe Balabási nyi te bo hu Jezu. 21  Tokpɔngán ɔ yí gbe nú yě ɖɔ: “Mɛ ɖětɛ́ mi ba ɖɔ má ɖe nyi te nú mi ɖo yě mɛ we lɛ́ mɛ? Yě ɖɔ: “Balabási.” 22  Pilátu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Bɔ étɛ́ un ka ɖó ná wa nú Jezu e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Klísu é?” Yě mɛ bǐ ɖɔ: “Xwe è nyi atín wú!” 23  É ɖɔ: “Étɛ́wú? Nǔ nyanya tɛ́ é ka wa?” É ɖɔ mɔ̌ có, yě lɛ́ sú xó syɛ́nsyɛ́n d’é jí bo nɔ ɖɔ: “Xwe è nyi atín wú!” 24  Ée Pilátu mɔ ɖɔ gǎndídó émítɔn lɛ́ kún ɖo nǔ ɖagbe ɖě ná wɛ ó, bɔ hunnyahunnya ɖo fínfɔ́n wɛ é ɔ, é sɔ́ sin bo klɔ́ alɔ tɔn lɛ́ ɖo ahwan ɔ nukɔn, lobo ɖɔ: “Un mɛ́ ɖo hun nya élɔ́ tɔn mɛ. Midɛɛ lɛ́ wɛ é kan.” 25  Ée é ɖɔ mɔ̌ é ɔ, togun ɔ bǐ yí gbe n’i ɖɔ: “Hun tɔn ní nɔ kɔ nú mǐ, bo nɔ kɔ nú vǐ mǐtɔn lɛ́.” 26  Énɛ́ ɔ, é ɖe Balabási nyi te nú yě, amɔ̌, é ɖɔ bɔ è sɔ́ lanbá dó xo Jezu ná, lobo sɔ́ ɛ dó alɔ mɛ nú yě bónú yě ní xwe è nyi atín wú. 27  Sɔ́ja tokpɔngán ɔ tɔn lɛ́ kplá Jezu yi tokpɔngán ɔ sín hɔnmɛ, bo kplé ahwankpá ɔ blěbú lɛ́ lɛ̌ dó è. 28  Bɔ ée yě ɖe awu n’i gúdo é ɔ, yě dó awu ɖaxó vɔvɔ cɛ́cɛ́ ɖé n’i. 29  Yě sɔ́ wun dó lɔn axɔ́súgbákún ná, bo sɔ́ xwe n’i, lobo sɔ́ fántín dó alɔ tɔn ɖisí ɔ mɛ. Yě jɛ kpo ɖo nukɔn tɔn bo cá n’i, lobo nɔ ɖɔ: “Kú dó lěhwenu,* Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn!” 30  Yě tún atán dó wǔ tɔn, bo yí fántín ɔ lobo jɛ zinzin dó ta n’i jí. 31  Ée yě cá n’i gúdo é ɔ, yě wá ɖe awu ɖaxó ɔ sín kɔ n’i bo sɔ́ awu tɔn lɛ́* dó n’i. Énɛ́ gúdo ɔ, yě kplá ɛ ɖidó bo ná yi xwe è nyi atín wú. 32  Ée yě ɖo yiyi wɛ é ɔ, yě mɔ nya Silenɛ́ɛnu ɖé bɔ é nɔ nyí Sinmɔ́ɔ. Yě hɛn nya énɛ́ gǎnnugǎnnu bónú é ná hɛn yatín* Jezu tɔn. 33  Ée yě wá fí e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Gɔlugɔ́ta, tínmɛ tɔn wɛ nyí Takágo tɛnmɛ é ɔ, 34  yě ná ɛ vɛ̌ɛn e è cáká kpó nǔ vǐvɛ́ ɖé kpó é bo ɖɔ é ní nu, amɔ̌, ée é dó ɖɛ̌ gúdo é ɔ, é gbɛ́ ɖɔ émí kún ná nu ó. 35  Ée yě xwe è nyi atín ɔ wú é ɔ, yě nyi akɔ dó awu tɔn aga tɔn lɛ́ bo má, 36  lobo jínjɔ́n fínɛ́ bo ɖo cícɔ́ ɛ wɛ. 37  Yě lɛ́vɔ́ wlán hwɛ e è dó è é ɖó ta tɔn nu, bo ɖɔ: “Jezu Axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn ɔ ɖíe.” 38  Gɔ́ ná ɔ, è xwe ajotɔ́ we nyi atín wú ɖo akpá tɔn; mɛ ɖokpó ɖo ɖisí tɔn xwé, bɔ mɛ ɖokpó ɖo amyɔ tɔn xwé. 39  Bɔ mɛ ɖěɖěe ɖo wǐwá yi wɛ lɛ́ é nɔ zun i, bo nɔ húnhún ta, 40  lobo nɔ ɖɔ: “Hwi mɛ e ɖɔ émí ná mu tɛ́npli ɔ, bɔ ɖo azǎn atɔn vlamɛ ɔ, émí ná vɔ́ gbá é ɔ, hwlɛ̌n hwiɖée gán bó! Ényí vǐ Mawu tɔn jɛ́n a nyí hǔn, jɛ te sín yatín* ɔ jí!” 41  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́, sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó lɔmɔ̌ jɛ cícá n’i jí, bo nɔ ɖɔ: 42  “É hwlɛ́n mɛ ɖěvo lɛ́; é ka sixú hwlɛ́n éɖée ǎ! Ényí Axɔ́sú Izlayɛ́li tɔn jɛ́n é nyí hǔn, ní bo jɛ te din sín yatín* ɔ jí, énɛ́ ɔ, mǐ ná ɖi nǔ n’i. 43  É gán jɛ Mawu wú; Mawu ní bo hwlɛ́n ɛ din, ényí nǔ tɔn nyɔ́ nukún Tɔn mɛ ɔ nɛ́; ɖó é ɖɔ: ‘Un nyí Vǐ Mawu tɔn.’” 44  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, ajotɔ́ e è xwe nyi atín wú ɖo akpá tɔn lɛ́ é lɔmɔ̌ tlɛ ɖo zunzun i wɛ. 45  Sín gan 12 mɛ hwemɛ mɔ̌* káká jɛ gan atɔn mɛ hwemɛ mɔ̌* ɔ, ablu dó ɖo ayǐ ɔ bǐ jí. 46  Ðo gan atɔn mɛ hwemɛ mɔ̌ ɔ, Jezu sú xó tlílí bo ɖɔ: “Eli, Eli, lama sabakitáni?” Tínmɛ tɔn wɛ nyí: “Mawu ce, Mawu ce, étɛ́wú a ka jó mì dó?” 47  Ée mɛ e ɖo te ɖo fínɛ́ lɛ́ é ɖé lɛ́ se mɔ̌ é ɔ, yě jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Nya élɔ́ ɖo Elíi ylɔ́ wɛ.” 48  Bɔ tlóló ɔ, mɛ ɖokpó ɖo yě mɛ, bo dó wezun yi zé xumɛtekan, lobo nylɔ́ dó vɛ̌ɛn sinvɛ́sinvɛ́ mɛ, bo zé slɔ́ fántín nu, lobo ná ɛ bónú é ní nu. 49  Loɔ, mɛ e kpo lɛ́ é ɖɔ: “Jǒ è dó! Mǐ ní kpɔ́n ɖɔ Elíi ná wá hwlɛ́n ɛ a jí.” 50  Jezu lɛ́vɔ́ sú xó syɛ́nsyɛ́n, bɔ gbɔjɛ tɔn xwɛ.* 51  Énɛ́ ɔ, xɔmɛgbovɔ tɛ́npli ɔ tɔn* vún ɖó we, sín aga wá do, bɔ ayǐkúngban dán wǔ, lobɔ awǐnnya lɛ́ zɛ. 52  Yɔdo lɛ́ hun, bɔ mɛ mímɛ́ e ko kú* lɛ́ é gěgé sín cyɔ tɔ́n, 53  (bɔ hwenu e è fɔ́n Jezu gúdo é ɔ, mɛ e gosín yɔdo lɛ́ tɛ́ntin lɛ́ é byɔ́ toxo mímɛ́ ɔ mɛ), bɔ mɛ gěgé mɔ. 54  Amɔ̌, ée sɔ́jakanwekogán ɔ kpó mɛ e kpó é kpó ɖo Jezu cɔ́ wɛ lɛ́ é kpó mɔ ayǐkúngban dán wǔ ɔ kpó nǔ e ɖo jijɛ wɛ lɛ́ é kpó é ɔ, xɛsi ɖaxó ɖé jɛ yě jí bɔ yě ɖɔ: “Vǐ Mawu tɔn wɛ é nyí nǔgbó.” 55  Gɔ́ ná ɔ, nyɔ̌nu e ko xwedó Jezu sín Galilée bo ná d’alɔ ɛ lɛ́ é gěgé ɖo fínɛ́, bo ɖo nǔ e ɖo jijɛ wɛ lɛ́ é kpɔ́n sɛ́dó wɛ; 56  Mali Magidálanu ɔ, Mali e nyí Jaki kpó Jozée kpó sín nɔ é, kpó vǐ súnnu Zebeɖée tɔn lɛ́ sín nɔ kpó ɖo yě mɛ. 57  Din ɔ, ɖo hwelɛ́kɔ bǐ ɔ, nya dɔkunnɔ Alimatée tɔn ɖé wá, è nɔ ylɔ́ ɛ ɖɔ Jozɛ́fu, bɔ éɖésú ko húzú ahwanvú Jezu tɔn. 58  Nya énɛ́ yi Pilátu gɔ́n bo byɔ́ ɛ cyɔ Jezu tɔn. Énɛ́ ɔ, Pilátu ɖe gbe ɖɔ è ní sɔ́ n’i. 59  Jozɛ́fu zé cyɔ ɔ, bo bú lɛ̌ɛnkanvɔ fɛ́ɖɛ́fɛ́ɖɛ́ mímɛ́ ɖé dó, 60  lobo sɔ́ yi ɖó yɔdo tɔn yɔ̌yɔ́ e é kún dó só xomɛ é mɛ. É blí awǐnnya ɖaxó ɖokpó dó yɔdo ɔ nu, bɔ énɛ́ gúdo ɔ, é ɖidó. 61  Amɔ̌, Mali Magidálanu ɔ kpó Mali ɖě ɔ kpó kpo ɖo fínɛ́, bo jínjɔ́n ayǐ ɖo yɔdo ɔ nukɔn. 62  Ayǐhɔ́ngbe tɔn, ɖo gbɔjɛzángbe* ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó kplé ɖó kpɔ́ ɖo Pilátu nukɔn, 63  bo ɖɔ: “Mɛɖaxó, mǐ flín nǔ e mɛblɛ́ɖutɔ́ énɛ́ ɖɔ hwenu e é kpo ɖo gbɛ é, é ɖɔ: ‘Azǎn atɔn gúdo ɔ, un ná fɔ́n.’ 64  Énɛ́ wú ɔ, ɖe gbe ɖɔ è ní cɔ́ yɔdo ɔ káká jɛ azǎn atɔngɔ́ ɔ gbe, bónú ahwanvú tɔn lɛ́ ní ma wá bo fin i sɔ́, lobo ɖɔ nú togun ɔ ɖɔ: ‘È ko fɔ́n ɛ sín mɛkúkú lɛ́ mɛ!’ ó. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, mɛblɛ́blɛ́ gǔdo tɔn énɛ́ ná nylá hú nukɔntɔn ɔ.” 65  Pilátu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi kplá sɔ́ja élɔ́ lɛ́ yi, bo cɔ́ yɔdo ɔ ganjí lěe mi kpé wú gbɔn é.” 66  Énɛ́ wú ɔ, yě sɔ́ awǐnnya dó sú yɔdo ɔ gbánwúngbánwún, bo fɔ sɔ́ja lɛ́ ɖ’é kɔn bo ná dó cɔ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “Nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ sín hun.”
Alǒ “mɛnújlójló.”
Alǒ “Mǐ kan xwé byɔ́.”
Alǒ “awu tɔn aga tɔn lɛ́.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Blǔju tɔn, “ganxixo ayizɛ́ngɔ́ ɔ mɛ.”
Blǔju tɔn, “ganxixo tɛ́nnɛgɔ́ ɔ mɛ.”
Alǒ “bo bɔnu.”
Avɔ énɛ́ wɛ gbo Tɛn mímɛ́ bǐ ɔ ɖó vo nú Tɛn mímɛ́ ɔ.
Blǔju tɔn, “d’amlɔ.”
Blǔju tɔn, “Nǔsísɔ́ ɔ gúdo.”