Matíe 26:1-75

  • Vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ lɛ́ blá gbě bo ná hu Jezu (1-5)

  • È kɔn nǔsáwǔ wǎnɖagbenɔ dó ta nú Jezu (6-13)

  • Dǐndínwáyixwe gǔdo tɔn e Jezu ɖu é kpó sa e è sa ɛ é kpó (14-25)

  • Jezu ɖó Aklúnɔ sín nǔɖuɖu ɔ ayǐ (26-30)

  • Jezu ɖɔ ɖɔ Piyɛ́ɛ ná gbɛ́ émí (31-35)

  • Jezu xo ɖɛ ɖo Jɛtisemaníi (36-46)

  • È wlí Jezu (47-56)

  • È ɖɔ hwɛ Jezu tɔn ɖo Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn (57-68)

  • Piyɛ́ɛ gbɛ́ Jezu (69-75)

26  Din ɔ, ée Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ bǐ kpé é ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ:  “Mi tuun ɖɔ ɖo azǎn atɔn gbe ɔ, è ná ɖu Dǐndínwáyixwe ɔ, bɔ è ná jó Gbɛtɔ́ví ɔ, bónú è ní xwe è nyi atín wú.”  Ðo hwenɛ́nu ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó kplé ɖo vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó Kayífu sín kɔ́xota,  bɔ yě nɔ kpɔ́ bo blá gbě, bo ná sɔ́ sísɛ́ ɖó nukɔn* dó wlí Jezu* lobo hu i.  Amɔ̌, yě nɔ ɖɔ: “É ná nyí ɖo xwe ɔ hwenu ǎ, bónú hunnyahunnya ní ma wá tíin ɖo togun ɔ mɛ ó.”  Hwenu e Jezu ɖo Betaníi, ɖo Sinmɔ́ɔ e ko jɛ gudu kpɔ́n é sín xwégbe é ɔ,  nyɔ̌nu ɖé hɛn nǔsáwǔ wǎnɖagbenɔ axivɛ́nú dó alubátlugo ɖé mɛ, bo sɛkpɔ́ ɛ, lobo jɛ kinkɔn dó ta n’i jí, hwenu e é ɖo nǔ ɖu wɛ* é.  Ée ahwanvú lɛ́ mɔ mɔ̌ é ɔ, xomɛ sin yě, bɔ yě ɖɔ: “Nǔhɛngú tɛ́ ka nɛ́?  È hɛn ɔ, è ná ko sa axivɛ́nú tɔn, bo ná akwɛ́ ɔ wamamɔnɔ lɛ́.” 10  Ðó Jezu tuun xó e ɖɔ wɛ yě ɖe é wútu ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo tíntɛ́nkpɔ́n wɛ, bo ná dó ayimɛya nú nǎwe ɔ? Nǔ ɖagbe wɛ é wa nú mì. 11  Ðó midɛɛ lɛ́ ɔ, wamamɔnɔ lɛ́ ɖo kpɔ́ xá mi tɛgbɛ, amɔ̌, nyɛ ná ɖo kpɔ́ xá mi tɛgbɛ ǎ. 12  Nǔsáwǔ wǎnɖagbenɔ énɛ́ e é sá dó agbaza ce wú é ɔ, nǔ wɛ é sɔ́ nú mì ɖ’ayǐ nú hwenu e è ná ɖi mì é. 13  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, fí ɖěbǔ e è ná jlá wɛn ɖagbe élɔ́ ɖe, ɖo gbɛ ɔ bǐ mɛ é ɔ, è ná nɔ ɖɔ nǔ e nyɔ̌nu élɔ́ wa é lɔ, bo ná dó flín i.” 14  Énɛ́ gúdo ɔ, mɛ e nɔ nyí Judási Isikaliɔ́ti, bo ɖo mɛsɛ́dó 12 lɛ́ mɛ é yi vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ gɔ́n, 15  bo ɖɔ: “Étɛ́ mi ka ná ná mì bónú má sa ɛ nú mi?” Yě d’akpá ɖɔ émí ná ná ɛ kpatágankwɛ́ 30. 16  Énɛ́ wú ɔ, sín hwenɛ́nu ɖidó ɔ, é nɔ ɖo ali ɖagbe e ná hun n’i, bɔ é ná sa ɛ é ba wɛ. 17  Ðo Wɔ̌xúxú e mɛ è ma dó tɔ́n ǎ é sín xwezán nukɔntɔn ɔ gbe ɔ, ahwanvú lɛ́ wá Jezu gɔ́n bo ɖɔ: “Fítɛ́ a ka jló ɖɔ mǐ ní sɔ́ nǔ ná bónú a ná ɖu Dǐndínwáyixwe sín nǔɖuɖu ɔ ɖe?” 18  É ɖɔ: “Mi yi mɛ lě gɔn ɖo toxo ɔ mɛ, bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mɛ̌si ɖɔ: “Hwenu e è ɖó nú mì é ko sɛkpɔ́; un ná ɖu Dǐndínwáyixwe ɔ xá ahwanvú ce lɛ́ ɖo xwé towe gbe.”’” 19  Énɛ́ ɔ, ahwanvú lɛ́ wa nǔ e Jezu ɖɔ nú yě lɛ́ é, bo sɔ́ nǔ nú Dǐndínwáyixwe ɔ. 20  Ée gbadanu su é ɔ, é jínjɔ́n távo tó xá ahwanvú 12 lɛ́. 21  Hwenu e yě ɖo nǔ ɖu wɛ é ɔ, é ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ ɖokpó ɖo mi mɛ, bo ná sa mì.” 22  Ée yě se mɔ̌ é ɔ, yě byɔ́ aluwɛ ɖaxó ɖé mɛ, bɔ yě mɛ ɖokpó ɖokpó jɛ kinkanbyɔ́ ɛ jí ɖɔ: “Aklúnɔ, nyɛ wɛ a?” 23  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mɛ e dó alɔ agbǎn ɖokpó ɔ mɛ xá mì é wɛ nyí mɛ e ná sa mì é. 24  Nǔgbó wɛ, Gbɛtɔ́ví ɔ ná kú lěe è ko wlán gbɔn ɖ’ayǐ dó wǔtu tɔn é. Amɔ̌, heelú mɛ e ná sa Gbɛtɔ́ví ɔ é! É ná ko nyɔ́ nú mɛ énɛ́ hú ɖɔ é ní gɔn gbɛ wá.” 25  Judási e ɖo nǎ sa ɛ wɛ é ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ̌si,* nyɛ wɛ a?” Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Énɛ́ a ɖɔ pɛ́ɛ nɛ́.” 26  Hwenu e yě kpo ɖo nǔ ɖu wɛ é ɔ, Jezu zé wɔ̌xúxú ɖokpó, bɔ ée é byɔ́ nyɔ̌ná d’é jí gúdo é ɔ, é fɛ́n, bo sɔ́ jó nú ahwanvú lɛ́ lobo ɖɔ: “Mi yí, bo ɖu. Élɔ́ nɔ te nú agbaza ce.” 27  É lɛ́ zé kɔ́fu ɖokpó, bo dó kú, lobo zé jó nú yě, bo ɖɔ: “Mi mɛ bǐ mi nu, 28  ɖó élɔ́ nɔ te nú ‘akɔjijɛ ɔ sín hun’ ce, ée è ná kɔn nyi ayǐ dó mɛ gěgé tamɛ nú sísɔ́kɛ hwɛ lɛ́ tɔn é. 29  Amɔ̌, má ɖɔ nú mi: Un sɔ́ ná nu vɛ̌ɛn élɔ́ ɖě gbeɖé ǎ, káká jɛ hwenu e un ná lɛ́ nu xá mi ɖo Axɔ́súɖuto Tɔ́ ce tɔn mɛ é.” 30  Énɛ́ gúdo ɔ, yě ji han dó kpa susu nú Mawu,* lobo wá tɔ́n bo yi Olívutín só ɔ jí. 31  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ðó nǔ e ná jɛ dó wǔtu ce é wú ɔ, mi mɛ bǐ wɛ ná klɛ́n afɔ ɖo zǎn élɔ́ mɛ, ɖó è ko wlán ɖɔ: ‘Un ná xú nǔ lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ ɔ, bɔ lɛ̌ngbɔ́ e ɖo lɛ̌ngbɔ́hwan ɔ mɛ lɛ́ é ná gba dó.’ 32  Amɔ̌, ée è ná fɔ́n mì sín kú gúdo é ɔ, un ná jɛ nukɔn nú mi yi Galilée.” 33  Piyɛ́ɛ ka yí gbe n’i bo ɖɔ: “Ényí mɛ ɖě lɛ́ bǐ ná bo tlɛ klɛ́n afɔ, ɖó nǔ e ná jɛ dó wǔ we é wú ɔ, nyɛ ná klɛ́n afɔ gbeɖé ǎ!” 34  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú we, ɖo zǎn élɔ́ mɛ ɔ, cóbónú kokló ná kɔ́ así ɔ, a ná ko gbɛ́ mì azɔn atɔn.” 35  Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Ényí é ná bo tlɛ byɔ́ ɖɔ má kú xá we ɔ, un ná gbɛ́ we gbeɖé ǎ.” Ahwanvú ɖě lɛ́ lɔmɔ̌ ɖɔ nǔ ɖokpó ɔ. 36  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu kpó ahwanvú lɛ́ kpó wá fí e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Jɛtisemaníi é, bɔ é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi jínjɔ́n fí, bónú má yi dɔ̌n bo xo ɖɛ.” 37  É kplá Piyɛ́ɛ kpó vǐ súnnu Zebeɖée tɔn we lɛ́ kpó. Hwenɛ́nu ɔ, é byɔ́ aluwɛ mɛ, bɔ ayi tɔn bǐ gba dó. 38  Énɛ́ ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Un* ɖo aluwɛ ɖaxó e nɔ kplá mɛ yi kú é mɛ. Mi nɔ fí, bo nɔ wunzɛn xá mì.” 39  Bɔ ée é sɛ yi nukɔn kpɛɖé é ɔ, é xwe agbɔ̌nnusú do, bo xo ɖɛ ɖɔ: “Tɔ́ ce, ényí é nyɔ́ bló hǔn, kɛnklɛ́n bo sɛ kɔ́fu élɔ́ dó zɔ nú mì. É ní ma ka nyí lěe nyɛ jló gbɔn é ó, loɔ, lěe hwɛ jló gbɔn é.” 40  É lɛ́ kɔ yi ahwanvú lɛ́ gɔ́n, bo mɔ bɔ yě ɖo amlɔ dɔ́ wɛ, lobo ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Mi tlɛ sixú nɔ wunzɛn xá mì nú ganxixo ɖokpó vɔ́vɔ́ ǎ wɛ a? 41  Mi nɔ wunzɛn, bo nɔ ɖo ɖɛ xo wɛ, lobo ma wá jɛ tɛ́nkpɔ́n mɛ ó. Nǔgbó ɔ, ayi gbɛtɔ́ tɔn ɖó jlǒ syɛ́nsyɛ́n, amɔ̌, agbaza ɖó gǎn ɖé ǎ.” 42  É lɛ́ ɖidó azɔn wegɔ́ ɔ, bo xo ɖɛ ɖɔ: “Tɔ́ ce, ényí é ma sixú nyɔ́ bló ɖɔ kɔ́fu élɔ́ ní sɛ dó zɔ nú mì bónú un ná gɔn nunu ǎ hǔn, jlǒ towe ní bo nyí wiwa.” 43  É lɛ́ wá bo mɔ bɔ yě ɖo amlɔ dɔ́ wɛ, ɖó nukún yětɔn lɛ́ kpɛn. 44  Énɛ́ ɔ, é jó yě dó, bo lɛ́ yi, bo xo ɖɛ azɔn atɔngɔ́ ɔ, lobo lɛ́ ɖɔ nǔ ɖokpó ɔ. 45  Énɛ́ gúdo ɔ, é lɛ́ kɔ wá ahwanvú lɛ́ gɔ́n, bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo amlɔ dɔ́ wɛ bo ɖo gbigbɔjɛ wɛ, ɖo gan lěhun mɛ? Mi kpɔ́n! Gan e mɛ è ná sa Gbɛtɔ́ví ɔ bo jó è nyi hwɛhutɔ́ lɛ́ sín alɔ mɛ é ko sɛkpɔ́. 46  Mi sí te bónú mǐ ní yi. Mi kpɔ́n! Mɛ e ná sa mì é ko sɛkpɔ́.” 47  Ée é kpo ɖo xó ɖɔ wɛ é ɔ, Judási e ɖo mɛsɛ́dó 12 lɛ́ mɛ é wá, bɔ ahwan ɖaxó e hɛn hwǐ kpó kpo kpó, bɔ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó sɛ́ dó é xwedó è. 48  Din ɔ, mɛ e jló ná sa ɛ é ko ná wuntun ɖé yě bo ɖɔ: “Mɛ ɖěbǔ e un ná kí si ná é ɔ, mɛ ɔ nɛ́; mi wlí i.” 49  É yi Jezu gɔ́n tlɔlɔ, bo ɖɔ: “Mɛ̌si,* kú dó gbada!” Lobo kí si n’i. 50  Amɔ̌, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nya ɛ, étɛ́ gbé a ka tɔ́n bo wá?” Énɛ́ ɔ, yě sɛkpɔ́ Jezu, bo wlí i, bá kplá ɛ yi. 51  Amɔ̌, mɛ e ɖo kpɔ́ xá Jezu lɛ́ é ɖokpó dlɛ́n alɔ, bo sún hwǐ, lobo xú mɛsɛntɔ́ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tɔn, bo kpa tó è. 52  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Lɛ̌ sɔ́ hwǐ towe ɖó tɛn tɔn mɛ, ɖó mɛ e sɔ́ hwǐ dó mɛ jí lɛ́ é bǐ wɛ ná kú hwǐ kú. 53  Alǒ, un sixú byɔ́ Tɔ́ ce ɖɔ é ní ná mì ahwankpá wɛnsagun lɛ́ tɔn 12 jɛjí ɖo tɛndo élɔ́ mɛ ǎ wɛ a vɛdó a? 54  É nyí mɔ̌ wɛ ɔ, nɛ̌ Nǔwlánwlán mímɛ́ e ɖɔ ɖɔ nǔ élɔ́ lɛ́ ɖó ná jɛ é ka ná jɛnu gbɔn?” 55  Ðo hwenɛ́nu ɔ, Jezu ɖɔ nú ahwan ɔ ɖɔ: “Ajotɔ́ wɛ nú mì bɔ mi hɛn hwǐ kpó kpo kpó bo wá wlǐwlí mì gbé a? Ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe wɛ un nɔ jínjɔ́n tɛ́npli ɔ mɛ bo nɔ ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ, có mi ka wlí mì ǎ. 56  Amɔ̌, nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ jɛ, bónú nǔwlánwlán* gbeyíɖɔ lɛ́ tɔn ní dó jɛnu.” Hwenɛ́nu ɔ, ahwanvú lɛ́ bǐ jó è dó, bo hɔn. 57  Mɛ ɖěɖěe wlí Jezu lɛ́ é kplá ɛ yi vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó Kayífu gɔ́n, fí e sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó ko xo yěɖée kplé ɖó é. 58  Amɔ̌, Piyɛ́ɛ kpo ɖo xwixwedó è wɛ, bo ka ɖo zɔ dó è ganjí, káká jɛ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ sín kɔ́xota. Bɔ ée é byɔ́ xwé ɔ gbe gúdo é ɔ, é jínjɔ́n mɛsɛntɔ́ xwé ɔ gbe tɔn lɛ́ kpá, bo ná kpɔ́n lěe nǔ lɛ́ ná yi gbɔn é. 59  Din ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn blěbú kpó ɖo kúnnu agɔ e yě ná ɖe dó Jezu wú lɛ́ é ba wɛ, bo ná mɔ tɛn dó hu i. 60  Kúnnuagɔɖetɔ́ gěgé wá có, yě ka mɔ ɖě ǎ. Nukɔnmɛ ɔ, mɛ we wá 61  bo ɖɔ: “Nya élɔ́ ɖɔ: ‘Un kpé wú bo ná mu tɛ́npli Mawu tɔn ɔ, bɔ azǎn atɔn vlamɛ ɔ, un ná vɔ́ gbá.’” 62  Énɛ́ ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ sí te, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “A ɖó xó ɖé bo ná ɖɔ ǎ é? A se hwɛ e dó we wɛ mɛ élɔ́ lɛ́ ɖe é ǎ cé?” 63  Jezu ka kɛ nu ǎ. Énɛ́ wú ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Un ɖe gbe nú we ɖɔ ényí hwi wɛ nyí Klísu, Vǐ Mawu tɔn ɔ hǔn, ɖɔ nú mǐ, bo xwlé nǔ ɖo Mawu gbɛɖe ɔ nukɔn!” 64  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Énɛ́ a ɖɔ pɛ́ɛ nɛ́. Amɔ̌, má ɖɔ nú mi: Bɛ́sín din ɔ, mi ná mɔ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo ɖisíxwé nú Mɛ hlɔ̌nhlɔ́nnɔ* ɔ, bo ná lɛ́ mɔ ɛ jawě ɖo akpɔ́kpɔ́ lɛ́ mɛ ɖo jǐnukúnsin.” 65  Énɛ́ ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ vún awu dó kɔ nú éɖée, bo ɖɔ: “É nylá nu! Mǐ lɛ́ ɖó hudó kúnnuɖetɔ́ tɔn wɛ a? Mi kpɔ́n! Miɖésú se nu e é nylá é. 66  Étɛ́ mi ka lin?” Yě yí gbe ɖɔ: “Kú wɛ jɛxá ɛ.” 67  Énɛ́ ɔ, yě tún atán dó nukúnmɛ n’i, bo dó akpotokwín i. Mɛ ɖěvo lɛ́ gba nukúnmɛ n’i, 68  bo nɔ ɖɔ: “Klísu, ɖe xlɛ́ mǐ ɖɔ émí nyí gbeyíɖɔ ɖé, bo ɖɔ mɛ e dó nǔ we é nú mǐ!” 69  Din ɔ, Piyɛ́ɛ ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo kɔ́xo ɔ ta, bɔ mɛsɛntɔ́ nyɔ̌nu ɖé wá gɔ̌n tɔn bo ɖɔ: “Hwi lɔ nɔ zɔn xá Jezu Galiléenu ɔ, kabǐ?” 70  Amɔ̌, é gbɛ́ ɖo yě bǐ nukɔn, bo ɖɔ: “Un mɔ do nú nǔ e xó ɖɔ wɛ a ɖe é ǎ.” 71  Ée é ɖidó hɔnnúwa ɔ sá é ɔ, nyɔ̌nuví ɖěvo ɖó ayi wǔtu tɔn, bo ɖɔ nú mɛ e ɖo fínɛ́ lɛ́ é ɖɔ: “Nya élɔ́ nɔ zɔn xá Jezu Nazalɛ́tinu ɔ.” 72  É lɛ́ gbɛ́, bo xwlé nǔ ɖɔ: “Un tuun nya énɛ́ ǎ!” 73  Hwenu kpɛɖé gúdo ɔ, mɛ e ɖo te ɖo fínɛ́ lɛ́ é wá, bo ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “É ɖo wɛn ɖɔ hwi lɔ ɖo yě mɛ, ɖó nú è ná ɖɔ xó jɔ xó ɔ, lěe a nɔ ɖɔ xó* gbɔn é ɖe we gba.” 74  Énɛ́ ɔ, é jɛ nu dó éɖée jí, bo xwlé nǔ ɖɔ: “Un tuun nya énɛ́ ǎ!” Bɔ tlóló ɔ, kokló kɔ́ así. 75  Piyɛ́ɛ flín nǔ e Jezu ko ɖɔ n’i é, énɛ́ wɛ nyí: “Cóbónú kokló ná kɔ́ así ɔ, a ná ko gbɛ́ mì azɔn atɔn.” Énɛ́ ɔ, é tɔ́n, bo y’avǐ vívɛ́ vívɛ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “zán ayi winniwínní.”
Alǒ “ɖ’alɔ Jezu jí.”
Alǒ “ayǐjínjɔ́n ɖo távo tó.”
Blǔju tɔn, “Hlabi.”
Alǒ “ji ɖɛhan lɛ́.”
Alǒ “Lǐndɔ̌n ce.”
Blǔju tɔn, “Hlabi.”
Alǒ “nǔwlánwlán mímɛ́.”
Blǔju tɔn, “ɖisíxwé hlɔ̌nhlɔ́n tɔn.”
Alǒ “ylɔ́ xókwín lɛ́.”