Matíe 25:1-46

  • FÍ ÐIÐE KLÍSU TƆN SÍN WUNTUN (1-46)

    • Nǔjlɛ́dónǔwú dó ɖyɔ̌vǐ ɖo alɔjí wǒ lɛ́ wú (1-13)

    • Nǔjlɛ́dónǔwú dó taláan lɛ́ wú (14-30)

    • Lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ kpó gbɔ̌ lɛ́ kpó (31-46)

25  “Gɔ́ ná ɔ, è sixú jlɛ́ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn ɔ dó ɖyɔ̌vǐ ɖo alɔjí wǒ, éé zé zogbɛ́n yětɔn lɛ́ bo tɔ́n, lobo xwe asisúnɔ ɔ kpé gbé lɛ́ é wú.  Mɛ atɔ́ɔ́n ɖo yě mɛ bo nyí xlonɔ, bɔ mɛ atɔ́ɔ́n nyí ayiɖotenánɔ.*  Xlonɔ lɛ́ zé zogbɛ́n yětɔn lɛ́ bo ka hɛn ami dó yěɖée jí ǎ,  loɔ, ayiɖotenánɔ lɛ́ zé zogbɛ́n yětɔn lɛ́ bo lɛ́ hɛn ami dó go yětɔn lɛ́ mɛ.  Ðó asisúnɔ ɔ ɖo lǐnlín wɛ wútu ɔ, yě bǐ jɛ kɔmlɔgɔ́ sa jí bo d’amlɔ.  Ðo zǎnxwete ɔ, è se xósúsú ɖé: ‘Asisúnɔ ɔ ɖíe ja è! Mi tɔ́n bo yi kpé è.’  Énɛ́ ɔ, ɖyɔ̌vǐ ɖo alɔjí lɛ́ bǐ fɔ́n bo bló zogbɛ́n yětɔn lɛ́ ɖó.  Xlonɔ lɛ́ ɖɔ nú ayiɖotenánɔ lɛ́ ɖɔ: ‘Mi ná mǐ ami mitɔn kpɛɖé, ɖó zogbɛ́n mǐtɔn lɛ́ ko ɖo nǎ cí wɛ.’  Ayiɖotenánɔ lɛ́ yí gbe nú yě bo ɖɔ: ‘Ényí mǐ ná mi ɔ, bóyá é sixú nɔ ma kpé mǐ mɛ bǐ. É nyɔ́ wa hǔn, mi yi mɛ e nɔ sa lɛ́ é gɔ́n, bo jɛ miɖésúnɔ tɔn.’ 10  Ée yě tɔ́n bo yi jijɛ gbé é ɔ, asisúnɔ ɔ wá. Ðyɔ̌vǐ ɖo alɔjí e ko ɖo gbesisɔmɛ lɛ́ é xwedó asisúnɔ ɔ byɔ́ xɔ e mɛ è ɖo alɔwlíwlígɔ́ ɔ ɖu ɖe wɛ é, bɔ è sú hɔn ɔ. 11  Énɛ́ gúdo ɔ, ɖyɔ̌vǐ ɖo alɔjí e kpo lɛ́ é lɔ wá, bo nɔ ɖɔ: ‘Aklúnɔ, aklúnɔ, hun hɔn nú mǐ!’ 12  É yí gbe nú yě ɖɔ: ‘Má ɖɔ nǔgbó nú mi, un tuun mi ǎ.’ 13  “Énɛ́ wú ɔ, mi nɔ acéjí, ɖó mi tuun azǎn ɔ ǎ, mi ka lɛ́ tuun gan ɔ mɛ ǎ. 14  “È sixú lɛ́ jlɛ́ Axɔ́súɖuto ɔ dó nya e jló ná yi to ɖěvo mɛ, bo ylɔ́ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́, lobo sɔ́ nǔɖókan tɔn lɛ́ dó así nú yě é wú. 15  É zé taláan* atɔ́ɔ́n nú mɛ nukɔntɔn ɔ, we nú mɛ wegɔ́ ɔ, bo zé ɖokpó nú mɛ atɔngɔ́ ɔ. É zé nú mɛ ɖokpó ɖokpó sɔgbe xá nǔwúkpíkpé tɔn, lobo ɖidó tomɛ. 16  Tlóló ɔ, mɛ e è zé taláan atɔ́ɔ́n ná é ɖidó, bo sɔ́ dó wa ajɔ̌ ná, lobo ɖu atɔ́ɔ́n ɖěvo sín le. 17  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, mɛ e è zé we ná é ɖu we ɖěvo sín le. 18  Amɔ̌, mɛsɛntɔ́ e è zé ɖokpó géé ná é yi bo kun do, lobo sɔ́ gǎn tɔn sín akwɛ́* hwlá d’é mɛ. 19  “Hwenu gěgé gúdo ɔ, mɛsɛntɔ́ énɛ́ lɛ́ sín gǎn ɔ wá, bo jló ná gbéjé nǔ e yě sɔ́ akwɛ́ tɔn dó wa ná lɛ́ é kpɔ́n. 20  Énɛ́ ɔ, mɛ e è zé taláan atɔ́ɔ́n ná é wá, bo hɛn taláan atɔ́ɔ́n ɖěvo lɛ́ wá gɔ́ ná, lobo ɖɔ: ‘Gǎn ce, taláan atɔ́ɔ́n wɛ a sɔ́ d’así nú mì. Kpɔ́n! Un ɖu atɔ́ɔ́n sín le d’é jí.’ 21  Gǎn tɔn ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A bló ɖó ganjí, mɛsɛntɔ́ ɖagbe gbejínɔtɔ́! A nɔ gbejí ɖo nǔ kpɛɖé kɔn. Un ná sɔ́ we ɖó nǔ gěgé nu. Bo j’awǎ xá mì.’ 22  Énɛ́ gúdo ɔ, mɛ e è zé taláan we ná é wá, bo ɖɔ: ‘Gǎn ce, taláan we wɛ a sɔ́ d’así nú mì. Kpɔ́n! Un ɖu we sín le d’é jí.’ 23  Gǎn tɔn ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A bló ɖó ganjí, mɛsɛntɔ́ ɖagbe gbejínɔtɔ́! A nɔ gbejí ɖo nǔ kpɛɖé kɔn. Un ná sɔ́ we ɖó nǔ gěgé nu. Bo j’awǎ xá mì.’ 24  “Gǔdo mɛ ɔ, mɛsɛntɔ́ e è zé taláan ɖokpó ná é wá bo ɖɔ: ‘Gǎn ce, un tuun ɖɔ mɛ syɛ́nsyɛ́n wɛ a nyí, bo nɔ ya nǔ ɖo fí e a ma dó nǔ ɖe ǎ é, lobo nɔ xo nǔkún kplé ɖo fí e a ma fún ɖe ǎ é. 25  Énɛ́ wú ɔ, xɛsi ɖi mì, bɔ un yi hwlá taláan towe dó kɔ́ glɔ́. Kpɔ́n! Nǔ towe ɖíe.’ 26  Gǎn tɔn yí gbe n’i ɖɔ: ‘Mɛsɛntɔ́ nyanya fɔnlínnɔ, a tuun ɖɔ un nɔ ya nǔ ɖo fí e un ma dó nǔ ɖe ǎ é, bo nɔ xo nǔkún kplé ɖo fí e un ma fún ɖe ǎ é, kabǐ? 27  É nyɔ́, ényí nǔ nyí mɔ̌ ɔ, a ɖó ná ko sɔ́ akwɛ́* ce ɖó akwɛ́sɛxwetɛn, bɔ ényí un wá ɔ, un ná yí akwɛ́ ce kpó akwɛ́ví kpó. 28  “‘Énɛ́ wútu ɔ, mi yí taláan ɔ sín así tɔn, bo sɔ́ jó nú mɛ e ɖó taláan wǒ é. 29  Ðó mɛ ɖěbǔ e ɖó nǔ é ɔ, è ná ná ɛ d’é jí, bɔ é ná túnflá ɖo así tɔn. Amɔ̌, mɛ e ma ɖó nǔ ǎ é ɔ, è ná yí nǔ e é tlɛ ko ɖó é sín así tɔn. 30  Mi nyi mɛsɛntɔ́ nǔvɔ́nɔ ɔ dó ablu mɛ ɖo kɔ́xo. Fínɛ́ wɛ é ná ya avǐ bo ná ɖu aɖǔkún ɖe.’ 31  “Hwenu e Gbɛtɔ́ví ɔ ná wá ɖo susu tɔn mɛ, é kpó wɛnsagun lɛ́ bǐ kpó é ɔ, hwenɛ́nu ɔ, é ná jínjɔ́n axɔ́súzinkpo tɔn susunɔ ɔ jí. 32  È ná xo akɔta lɛ́ bǐ kplé ɖó nukɔn tɔn, bɔ é ná ɖe gbɛtɔ́ lɛ́ ɖě ɖó vo nú ɖě, lěe lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ nɔ ɖe lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ ɖó vo nú gbɔ̌ lɛ́ gbɔn é ɖɔhun. 33  É ná bɛ́ lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ ɖó ɖisí tɔn xwé, bo ná bɛ́ gbɔ̌ lɛ́ ɖó amyɔ tɔn xwé. 34  “Énɛ́ gúdo ɔ, Axɔ́sú ɔ ná ɖɔ nú mɛ ɖěɖěe ɖo ɖisí tɔn xwé lɛ́ é ɖɔ: ‘Mi wá, mi mɛ e jí Tɔ́ ce ko kɔn nyɔ̌ná dó lɛ́ é, bo ɖu gǔ Axɔ́súɖuto e è ko sɔ́ nǔ ná ɖ’ayǐ nú mi sín hwenu e è ɖó gbɛ ɔ ayǐ é* tɔn. 35  Ðó xovɛ́ sin mì, bɔ mi ná mì nǔɖuɖu. Kɔ xú mì, bɔ mi ná mì sin. Un nyí jǒnɔ, bɔ mi yí mì. 36  Un ɖo mɛ̌,* bɔ mi ná avɔ mì. Un jɛ azɔn, bɔ mi kpé nukún dó wǔ ce. Un ɖo ganxó, bɔ mi wá ba mì kpɔ́n.’ 37  Énɛ́ ɔ, nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ lɛ́ ná yí gbe n’i ɖɔ: ‘Aklúnɔ, hwetɛ́nu mǐ ka mɔ we ɖo xovɛ́ bo ná we nǔɖuɖu? Alǒ, hwetɛ́nu kɔ ka xú we, bɔ mǐ mɔ bo ná we sin? 38  Hwetɛ́nu mǐ ka mɔ we bɔ a nyí jǒnɔ, bɔ mǐ yí we? Alǒ, hwetɛ́nu mǐ ka mɔ we ɖo mɛ̌ bo ná avɔ we? 39  Hwetɛ́nu mǐ ka mɔ we ɖo azɔn jɛ wɛ alǒ ɖo ganmɛ, bɔ mǐ ba we kpɔ́n?’ 40  Axɔ́sú ɔ ná yí gbe nú yě ɖɔ: ‘Má ɖɔ nǔgbó nú mi, nǔ ɖěbǔ e mi wa nú mɛ e hwe hú gǎn ɖo nɔví ce élɔ́ lɛ́ mɛ é ɖokpó é ɔ, nyɛ wɛ mi wá ná.’ 41  “Énɛ́ gúdo ɔ, é ná ɖɔ nú mɛ ɖěɖěe ɖo amyɔ tɔn xwé lɛ́ é ɖɔ: ‘Mi sɛ yi zɔ nú mì, mi mɛ e è ko dónu lɛ́ é, bo yi jɛ myɔ mavɔmavɔ e è sɔ́ nǔ ná nú Awǒvi kpó wɛnsagun tɔn lɛ́ kpó é mɛ. 42  Ðó xovɛ́ sin mì, mi ka ná nǔɖuɖu mì ǎ. Kɔ xú mì, mi ka ná sin mì ǎ. 43  Un nyí jǒnɔ, mi ka yí mì ǎ. Un ɖo mɛ̌, mi ka ná avɔ mì ǎ. Un jɛ azɔn bo lɛ́ nɔ ganmɛ, mi ka kpé nukún dó wǔtu ce ǎ.’ 44  Énɛ́ ɔ, yě lɔ ná ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Aklúnɔ, hwetɛ́nu mǐ ka mɔ we bɔ a ɖo xovɛ́, alǒ kɔ xú we, alǒ a nyí jǒnɔ, alǒ a ɖo mɛ̌, alǒ a jɛ azɔn, alǒ a ɖo ganxó, bɔ mǐ ma dó alɔ we ǎ?’ 45  Bɔ é ná ɖɔ nú yě ɖɔ: ‘Má ɖɔ nǔgbó nú mi, nǔ ɖěbǔ e mi gɔn wiwa nú mɛ e hwe hú gǎn ɖo mɛ élɔ́ lɛ́ mɛ é ɖokpó é ɔ, nyɛ wɛ mi gɔn wiwa ná.’ 46  È ná sú mɛ énɛ́ lɛ́ sín kún dó* káká sɔ́yi, amɔ̌, nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ lɛ́ ná mɔ gbɛ mavɔmavɔ.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “nǔnywɛ́tɔ́.”
Taláan Glɛ̌ki tɔn ɖokpó nɔ bló kilóo 20,4. Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Blǔju tɔn, “kpatágan.”
Blǔju tɔn, “kpatágan.”
Énɛ́ wɛ nyí, sín hwenu e è dó kún Adámu kpó Ɛvu kpó sín vǐ lɛ́ tɔn é.
Xókwín Glɛ̌kigbe tɔn ɔ sín tínmɛ sixú nyí “ɖo awu kléwún ɖé mɛ; ɖo awu do tɔn kɛ́ɖɛ́ mɛ”; é nyí godé alǒ mɛ̌ jɔgbe dandan ǎ.
Énɛ́ wɛ nyí, sín gbɛ ɔ mɛ. Blǔju tɔn, “È ná sɛ́n mɛ énɛ́ lɛ́ síin; È ná ɖe ala nú mɛ énɛ́ lɛ́.”