Matíe 24:1-51

 • FÍ ÐIÐE KLÍSU TƆN SÍN WUNTUN (1-51)

  • Ahwan, nǔɖuɖuhwedómɛ, ayǐkúngban dán wǔ (7)

  • È ná jlá wɛn ɖagbe ɔ (14)

  • Wǔvɛ́ ɖaxó ɔ (21, 22)

  • Wuntun Gbɛtɔ́ví ɔ tɔn (30)

  • Fígitín ɔ (32-34)

  • Lěe é nyí gbɔn ɖo Nɔwée hwenu é (37-39)

  • Mi nɔ acéjí (42-44)

  • Mɛsɛntɔ́ gbejínɔtɔ́ ɔ kpó mɛsɛntɔ́ nyanya ɖé kpó (45-51)

24  Ée Jezu ɖo tɛ́npli ɔ mɛ gosín wɛ é ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ sɛkpɔ́ ɛ bo ɖɔ n’i ɖɔ é ní kpɔ́n tɛ́npli ɔ blěbú.  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi mɔ nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ a? Má ɖɔ nǔgbó nú mi, é ɖo wɛn ɖɔ awǐnnya e ɖo fí lɛ́ é ɖě tlɛ ná kpo ɖo ɖě jí ǎ, bǐ wɛ è ná mu.”  Hwenu e é ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo Olívutín só ɔ jí é ɔ, ahwanvú lɛ́ sɛkpɔ́ ɛ ɖo nǔglɔ́ bo ɖɔ: “Ðɔ nú mǐ, hwetɛ́nu nǔ énɛ́ lɛ́ ka ná jɛ? Étɛ́ ka ná nyí wuntun fí ɖiɖe* towe kpó azǎn gǔdo gúdo tɔn gbɛ élɔ́ tɔn lɛ́* kpó tɔn?”  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi cɔ́ miɖée bónú mɛ ɖěbǔ ní ma flú mi ó,  ɖó mɛ gěgé ná sɔ́ nyǐkɔ ce bo ná xwetɔ́n, bo ná ɖɔ: ‘Nyi wɛ nyí Klísu ɔ,’ lobo ná flú mɛ gěgé.  Mi ná se ahwanfunfun sín zǐngídi ɖo fí e sɛkpɔ́ mi lɛ́ é, bo ná se ahwanfunfunxó ɖo fí e lín dó mi lɛ́ é. Mi ma nú ayi mitɔn gba dó ó, ɖó nǔ énɛ́ lɛ́ ɖó ná jɛ, amɔ̌, vivɔnu ɔ ko nɛ́ ǎ.  “Ðó akɔta ɖě ná tɔ́n ahwan ɖě, bɔ axɔ́súɖuto ɖě ná tɔ́n ahwan ɖě, nǔɖuɖu ná hwe dó mɛ, bɔ ayǐkúngban ná dán wǔ sín fí ɖé jɛ fí ɖěvo.  Nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ ɔ, bǐbɛ́ wǔvɛ́* lɛ́ tɔn wɛ.  “Gbɛtɔ́ lɛ́ ná jó mi bónú è ní dó ya nú mi, yě ná hu mi, akɔta lɛ́ bǐ ná gbɛ́ wǎn nú mi ɖó nyǐkɔ ce wú. 10  Gɔ́ ná ɔ, mɛ gěgé ná jó nǔɖiɖi yětɔn dó bo ná sa yěɖée lɛ́, lobo ná gbɛ́ wǎn nú yěɖée lɛ́. 11  Gbeyíɖɔ-nyíjɛtɔ́ gěgé ná wá xwetɔ́n bo ná flú mɛ gěgé; 12  bɔ ɖó sɛ́ngbigba ná ɖo jijɛjí wɛ wútu ɔ, wǎnyíyí mɛ gěgé tɔn ná fá. 13  Amɔ̌, mɛ e dɛ* káká jɛ vivɔnu é ɔ, è ná hwlɛ́n ɛ gán. 14  È ná jlá wɛn ɖagbe Axɔ́súɖuto ɔ tɔn gbɔn ayǐkúngban ɔ bǐ jí, bónú é ná nyí kúnnuɖiɖe nú akɔta lɛ́ bǐ, bɔ énɛ́ ɔ gúdo ɔ, vivɔnu ɔ ná wá. 15  “Énɛ́ wú ɔ, hwenu e mi ná mɔ nǔ e xyɔ́ wǔ bo nɔ vívá nǔ é, lěe gbeyíɖɔ Daniyɛ́li ko ɖɔ xó tɔn gbɔn é, ɖo fí mímɛ́ ɔ é ɔ, (nǔxatɔ́ ɔ ní ɖó ayi te), 16  mɛ e ɖo Judée lɛ́ é ní jɛ hinhɔn yi sókan mɛ jí. 17  Mɛ e ɖo xɔ ta é ní ma ɖɔ émí ná jɛ te bo bɛ́ nǔɖókan émítɔn lɛ́ sín xɔ ɔ mɛ ó. 18  Mɛ e ná ɖo gle mɛ é ní ma ɖɔ émí ná lɛ́ kɔ bo yi sɔ́ awu émítɔn aga tɔn ɔ ó. 19  Heelú nyɔ̌nu e ná ɖo xo lɛ́ é kpó éé ná ɖo anɔ̌ ná vǐ wɛ hwenɛ́nu lɛ́ é kpó! 20  Mi ní nɔ ɖo ɖɛ xo wɛ, bónú hwenu e mi ná hɔn dó é ní ma jɛ dó avivɔhwenu* alǒ gbɔjɛzángbe ó; 21  ɖó hwenɛ́nu ɔ, wǔvɛ́ ɖaxó ɖé ná tíin, bɔ mɔ̌hunkɔtɔn ko tíin kpɔ́n sín hwenu e gbɛ ɔ jɔ dó káká jɛ din é ǎ, mɔ̌hunkɔtɔn ɖě ka sɔ́ ná lɛ́ tíin gbeɖé ǎ. 22  Nǔgbó ɔ, nú è ma ɖe azǎn énɛ́ lɛ́ kpo ǎ ɔ, mɛ ɖěbǔ ná gán ɖ’é mɛ ǎ; amɔ̌, ɖó mɛ e è cyán lɛ́ é wútu ɔ, è ná ɖe azǎn énɛ́ lɛ́ kpo. 23  “Gɔ́ ná ɔ, ényí mɛ ɖěbǔ ɖɔ nú mi ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n! Klísu ɔ ɖíe ɖo fí è,’ alǒ: ‘É ɖíe ɖo dě è’ hǔn, mi ma ɖi nǔ ná ó. 24  Ðó Klísu-nyíjɛtɔ́ lɛ́ kpó gbeyíɖɔ-nyíjɛtɔ́ lɛ́ kpó ná xwetɔ́n bo ná bló nǔjíwǔ ɖaxó ɖaxó alɔkpa gěgé, bo ná dó sixú flú mɛ e è tlɛ cyán lɛ́ é, ényí é nyɔ́ bló ɔ nɛ́. 25  Éɖíe! Akpá wɛ un gba nú mi. 26  Énɛ́ wú ɔ, ényí mɛɖé ɖɔ nú mi ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n! É ɖo gbětótló mɛ’ hǔn, mi ma yi ó; ényí yě ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n! É ɖo xɔnɔnɔ mɛ’ hǔn, mi ma ɖi ó. 27  Ðó lěe jǐ nɔ kɛwun sín zǎnzǎnhwe jí bo nɔ hɔ́n káká yi gbadahwe jí gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ fí ɖiɖe* Gbɛtɔ́ví ɔ tɔn ná cí. 28  Fí ɖěbǔ e nǔkúkú ɖe é ɔ, fínɛ́ wɛ hɔ̌n* lɛ́ ná kplé ɖe. 29  “Ðo wǔvɛ́ azǎn énɛ́ lɛ́ tɔn gúdo tlóló ɔ, hwesivɔ́ ná d’ablu, sun sɔ́ ná ná wěziza tɔn ǎ, sunví lɛ́ ná flɛ́ sín jǐxwé, bɔ hlɔ̌nhlɔ́n e ɖo jǐnukúnsin lɛ́ é ná húnhún. 30  Énɛ́ ɔ, wuntun Gbɛtɔ́ví ɔ tɔn ná tɔ́n ɖo jǐnukúnsin, bɔ akɔta e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ é bǐ ná nɔ ná alě. Yě ná mɔ Gbɛtɔ́ví ɔ jawě ɖo akpɔ́kpɔ́ mɛ, kpó hlɔ̌nhlɔ́n kpó, kpódó susu ɖaxó kpán. 31  Kpɛn ná ɖɔ nǔ kpó xósúsú kpó, bɔ é ná sɛ́ wɛnsagun tɔn lɛ́ dó wɛ̌kɛ́zo ɛnɛ lɛ́ mɛ, bónú yě ná xo mɛ tɔn e è cyán lɛ́ é kplé sín fí e jǐnukúnsin bɛ́sín é káká yi fí e é kponu ɖó é. 32  “Din ɔ, nǔjlɛ́dónǔwú fígitín tɔn élɔ́ ní kplɔ́n nǔ mi: Ényí ala tɔn yɔ̌yɔ́ lɛ́ jɛ susu jí bo zɔ́n ama ɔ, mi nɔ tuun ɖɔ alǔun* ko sɛkpɔ́. 33  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, mi lɔmɔ̌ ɔ, ényí mi mɔ nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ hǔn, mi tuun ɖɔ é ko sɛkpɔ́ bo ɖo hɔn jí. 34  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, jijimɛ élɔ́ ná wá yi gbeɖé cóbónú nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ ná jɛ ǎ. 35  Jǐnukúnsin kpó ayǐkúngban kpó ná wá yi, amɔ̌, xó ce lɛ́ ná wá yi gbeɖé ǎ. 36  “Mɛ ɖěbǔ tuun azǎn ɔ kpó gan ɔ mɛ kpó ǎ; wɛnsagun e ɖo jǐxwé lɛ́ é tuun ǎ, Vǐ ɔ lɔ tuun ǎ, loɔ, Tɔ́ ɔ kɛ́ɖɛ́ wɛ tuun. 37  Ðó lěe é nyí gbɔn ɖo Nɔwée hwenu é ɔ, mɔ̌ wɛ fí ɖiɖe* Gbɛtɔ́ví ɔ tɔn lɔ ná cí. 38  Ðo hwe énɛ́ nu, jɛ nukɔn nú Sinvɔgbɛ ɔ ɔ, mɛ lɛ́ ɖo nǔ ɖu wɛ bo ɖo ahan nu wɛ, súnnu lɛ́ ɖo asi da wɛ, bɔ è ɖo nyɔ̌nu lɛ́ ná asú wɛ, káká jɛ gbe e gbe Nɔwée byɔ́ tɔjíhún ɔ mɛ é, 39  bɔ yě ɖó ayi ɖěbǔ nǔ e ɖo jijɛ wɛ é wú ǎ, káká bɔ Sinvɔgbɛ ɔ wá bo kplɔ́ yě bǐ yi. Lěe fí ɖiɖe Gbɛtɔ́ví ɔ tɔn ná cí é nɛ́. 40  Ðo hwenɛ́nu ɔ, súnnu we ná ɖo gle mɛ, bɔ è ná sɔ́ mɛ ɖokpó bo jó mɛ ɖě ɔ dó. 41  Nyɔ̌nu we ná ɖo nǔ li wɛ ɖo sé kɔn, bɔ è ná sɔ́ mɛ ɖokpó bo jó mɛ ɖě ɔ dó. 42  Énɛ́ wú ɔ, mi nɔ acéjí, ɖó mi tuun gbe e gbe Aklúnɔ mitɔn ná wá dó é ǎ. 43  “Nǔ ɖokpó ka ɖíe: Ényí xwétɔ́ ɖé tuun gan e mɛ ajotɔ́ ná wá dó é* wɛ ɔ, wunzɛn wɛ é ná nɔ bo ná lɔn nú è ná gba xwé tɔn ǎ. 44  Ényí mɔ̌ hǔn, mi lɔmɔ̌ ɔ, mi ní bo ɖo gbesisɔmɛ, ɖó gan e mɛ mi ma lin dó ǎ é wɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ná wá. 45  “Mɛ̌ ka nyí mɛsɛntɔ́ gbejínɔtɔ́ ayiɖotenánɔ* e gǎn tɔn sɔ́ ɖó mɛsɛntɔ́ xwé ɔ gbe tɔn lɛ́ nu, bónú é ná nɔ ná nǔɖuɖu yětɔn yě dó hwetɔnnu é tawun? 46  Awǎjijɛnɔ wɛ nyí mɛsɛntɔ́ énɛ́, ényí gǎn tɔn wá bo mɔ ɛ bɔ é ɖo mɔ̌ wa wɛ ɔ nɛ́! 47  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, é ná sɔ́ ɛ ɖó nǔɖókan tɔn lɛ́ bǐ nu. 48  “Amɔ̌, ényí mɛsɛntɔ́ énɛ́ nyí mɛsɛntɔ́ nyanya, bo ɖɔ dó ayi tɔn mɛ gbeɖé ɖɔ: ‘Gǎn ce ɖo hwenu gbɔ wɛ,’ 49  bo jɛ mɛsɛntɔ́ gbɛ̌ tɔn lɛ́ xo jí, jɛ nǔ ɖu xá ahannumúnɔ e dó ve lɛ́ é jí, lobo lɛ́ jɛ ahan nu xá yě jí ɔ, 50  mɛsɛntɔ́ énɛ́ sín gǎn ná wá gbe e gbe é ma ɖó nukún tɔn ǎ é kpó gan e mɛ é ma tuun ǎ é kpó, 51  bo ná sɔ́ tódɔnnúmɛ e syɛ́n hú bǐ é dó dɔn tó n’i, lobo ná xwe è dó yɛmɛnúwatɔ́ lɛ́ sín ahwan mɛ. Fínɛ́ wɛ é ná ya avǐ, bo ná ɖu aɖǔkún ɖe.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Blǔju tɔn, “wǔvɛ́ ajidonu tɔn.”
Alǒ “mɛ e ná dɛ.”
Ðo Izlayɛ́li ɔ, jǐ kpó laglási linfín kpó nɔ ja ɖo avivɔhwenu, b’ɛ nɔ zɔ́n bɔ tomɛyiyi nɔ vɛ́ wǔ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Hɔ̌n alɔkpa ɖé lɛ́ nɔ ɖu nǔkúkú lɛ́.
Ðo Izlayɛ́li ɔ, hwe énɛ́ nu wɛ atín lɛ́ nɔ wlí sɛ́.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “gan e mɛ ajotɔ́ ná wá dó ɖo zǎnmɛ é.”
Alǒ “nǔnywɛ́tɔ́.”