Matíe 22:1-46

  • Nǔjlɛ́dónǔwú dó alɔwlíwlígɔ́ ɔ wú (1-14)

  • Mawu kpó Sezáa kpó (15-22)

  • Nǔkanbyɔ́ dó fínfɔ́n sín kú wú (23-33)

  • Sɛ́n we e hú gǎn sɛ́n lɛ́ bǐ é (34-40)

  • Klísu ɔ, Davídi ví wɛ n’i a? (41-46)

22  Jezu lɛ́ zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ dó ɖɔ xó nú yě, bo ɖɔ:  “È sixú jlɛ́ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn ɔ dó axɔ́sú e ylɔ́ alɔwlíwlígɔ́ nú vǐ súnnu tɔn é wú.  É sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ dó bónú yě ná yi ylɔ́ mɛ e è ylɔ́ nú alɔwlíwlígɔ́ ɔ lɛ́ é, amɔ̌, yě ba bo ná wá ǎ.  É lɛ́ sɛ́ mɛsɛntɔ́ ɖěvo lɛ́ dó, bo ɖɔ: ‘Mi ɖɔ nú mɛ e è ylɔ́ lɛ́ é ɖɔ: “Un ko ɖa nǔɖuɖu ce, è ko hu nyibúsú ce kpó kanlin ce e dó jǒ lɛ́ é kpó, bɔ nǔ bǐ ko sɔgbe. Mi wá alɔwlíwlígɔ́ ɔ tɛnmɛ.”’  Amɔ̌, yě ké ya ná ǎ, bo tɔ́n yi nǔ ɖěvo lɛ́ wa gbé: mɛ ɖě ɖidó gle tɔn ta, bɔ mɛ ɖěvo ɖidó ajɔ̌ tɔn kɔn.  Amɔ̌, mɛ e kpo lɛ́ é wlí mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́, bo xo dǎka yě wú, lobo hu yě.  “Xomɛ sin axɔ́sú ɔ ɖésú, bɔ é sɛ́ ahwankpá tɔn lɛ́ dó, bɔ yě hu mɛhutɔ́ énɛ́ lɛ́ bo dó toxo yětɔn zo.  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ ɖɔ: ‘Alɔwlíwlígɔ́ ɔ ko sɔgbe, amɔ̌, mɛ e è ylɔ́ lɛ́ é ka jɛxá ǎ.  Énɛ́ wú ɔ, mi yi ali e tɔ́n sín toxo ɔ mɛ lɛ́ é jí, bo ylɔ́ mɛ ɖěbǔ e mi ná mɔ é wá alɔwlíwlígɔ́ ɔ tɛnmɛ. 10  Mɛsɛntɔ́ énɛ́ lɛ́ wa mɔ̌ nǔgbó bo tɔ́n yi ali lɛ́ jí, lobo xo mɛ e yě mɔ lɛ́ é bǐ kplé, mɛ nyanya kpó mɛ ɖagbe kpó bǐ; bɔ mɛ e ɖo nǔ ɖu wɛ* lɛ́ é gɔ́ xɔ e mɛ è ɖo alɔwlíwlí sín nǔwiwa lɛ́ bló ɖe wɛ é. 11  “Hwenu e axɔ́sú ɔ wá jǒnɔ lɛ́ kpɔ́n gbé é ɔ, nukún tɔn jɛ nya ɖokpó jí bɔ é dó alɔwlíwlíwu ǎ. 12  Énɛ́ wú ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Xɔ́ntɔn, nɛ̌ a ka wa gbɔn bo ma dó alɔwlíwlíwu ǎ bo wá xwetɔ́n ɖo fí?’ É sɔ́ tuun nǔ e é ná ɖɔ é ǎ. 13  Énɛ́ ɔ, axɔ́sú ɔ ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ ɖɔ: ‘Mi blá alɔ tɔn lɛ́ kpó afɔ tɔn lɛ́ kpó, bo sɔ́ ɛ nyi dó ablu mɛ ɖo kɔ́xota. Fínɛ́ wɛ é ná ya avǐ bo ná ɖu aɖǔkún ɖe.’ 14  “Ðó mɛ gěgé wɛ è ylɔ́, amɔ̌, mɛ kpɛɖé jɛ́n è ka sɔ́.” 15  Énɛ́ gúdo ɔ, Falizyɛn lɛ́ yi, bo blá gbě ɖó kpɔ́ bo ná dó ɖó mɔ bo wlí i ɖo xó tɔn lɛ́ mɛ. 16  Énɛ́ wútu ɔ, yě sɛ́ ahwanvú yětɔn lɛ́ kpó mɛ e ɖo toxóɖɔgbɛ́ Elódu tɔn mɛ lɛ́ é kpó dó è, bɔ yě ɖɔ: “Mɛ̌si, mǐ tuun ɖɔ a nɔ ɖɔ nǔgbó, bo nɔ kplɔ́n nǔgbó ɔ mɛ dó ali Mawu tɔn wú. A nɔ ba bo ná nyɔ́ ɖo gbɛtɔ́ sí ǎ, ɖó a nɔ kpɔ́n lěe mɛ lɛ́ ɖe ɖo wěxo é ǎ wútu. 17  Énɛ́ wú ɔ, ɖɔ nú mǐ, étɛ́ a ka lin? É sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ* è ní sú takwɛ́ Sezáa wɛ a, alǒ é sɔgbe ǎ?” 18  Amɔ̌, ɖó Jezu tuun lěe ayi yětɔn báɖá sɔ é wútu ɔ, é ɖɔ: “Yɛmɛnúwatɔ́ è mi, étɛ́wú mi ka ɖo tíntɛ́n mì kpɔ́n wɛ? 19  Mi xlɛ́ gankwɛ́ e è nɔ dó sú takwɛ́ é ɖokpó mì.” Yě sɔ́ deníye* ɖokpó wá n’i. 20  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ðiɖe mɛ̌ tɔn kpó nyǐkɔ mɛ̌ tɔn kpó ka ɖíe?” 21  Yě ɖɔ: “Sezáa tɔn wɛ.” Énɛ́ ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ényí mɔ̌ hǔn, mi sɔ́ nǔ e nyí Sezáa tɔn lɛ́ é jó nú Sezáa, bo sɔ́ nǔ e nyí Mawu tɔn lɛ́ é jó nú Mawu.” 22  Ée yě se mɔ̌ é ɔ, é jí wǔ nú yě, bɔ yě jó è dó bo ɖidó. 23  Ðo azǎn énɛ́ jí ɔ, Saduseɛn lɛ́ wá gɔ̌n tɔn. (Saduseɛn lɛ́ ɖi nǔ nú fínfɔ́n sín kú ǎ.) Yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: 24  “Mɛ̌si, Mɔyízi ɖɔ: ‘Ényí súnnu ɖé ma ɖó vǐ cóbó kú ǎ ɔ, nɔví tɔn ɖó ná sɔ́ asúkúsi ɔ da bo ná ɖó vǐ donu n’i. 25  Din ɔ, nɔví nɔví tɛ́nwe ɖé lɛ́ nɔ kpɔ́ xá mǐ ɖ’ayǐ. Mɛ nukɔntɔn ɔ da asi bo wá kú, é ka ɖó vǐ ɖě ǎ. Énɛ́ wútu ɔ, nɔví tɔn sɔ́ asúkúsi ɔ da. 26  Nǔ ɖokpó ɔ jɛ dó mɛ wegɔ́ ɔ kpó mɛ atɔngɔ́ ɔ kpó wú, káká jɛ mɛ tɛ́nwegɔ́ ɔ jí. 27  Gǔdo mɛ ɔ, nyɔ̌nu ɔ lɔ wá kú. 28  Ðo fínfɔ́n sín kú hwenu ɔ, mɛ̌ tɔn nyɔ̌nu ɔ ka ná nyí ɖo yě mɛ tɛ́nwe lɛ́ mɛ? É ɖíe ko nyí asi nú yě mɛ bǐ kpɔ́n è.” 29  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ali bú wɛ mi ɖe, ɖó mi tuun Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ ǎ, mi ka lɛ́ tuun hlɔ̌nhlɔ́n Mawu tɔn ǎ. 30  Ðó ɖo fínfɔ́n sín kú hwenu ɔ, súnnu lɛ́ ná da asi ǎ, è ka ná ná nyɔ̌nu lɛ́ asú ǎ, loɔ, yě ná cí wɛnsagun e ɖo jǐxwé lɛ́ é ɖɔhun. 31  Nú nǔ e kan fínfɔ́n sín kú mɛkúkú lɛ́ tɔn é ɔ, mi xa nǔ e Mawu ɖɔ nú mi é ǎ cé? É ɖɔ: 32  ‘Un nyí Mawu Ablaxámu tɔn, Mawu Izáki tɔn, Mawu Jakɔ́bu tɔn.’ É nyí Mawu mɛkúkú lɛ́ tɔn ǎ, loɔ, mɛ e ɖo gbɛ lɛ́ é tɔn wɛ.” 33  Ée ahwan ɔ se énɛ́ é ɔ, nǔkplɔ́nmɛ tɔn jí wǔ nú yě. 34  Ée Falizyɛn lɛ́ se ɖɔ é xwe Saduseɛn lɛ́ sín nu dó xɔ gúdo é ɔ, yě zɔn kpɔ́ bo wá gɔ̌n tɔn. 35  Bo ná dó tɛ́n ɛ kpɔ́n ɔ, mɛ ɖokpó ɖo yě mɛ bo tuun Sɛ́n ɔ ganjí, bo kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: 36  “Mɛ̌si, sɛ́n tɛ́ ka hú gǎn sɛ́n lɛ́ bǐ ɖo Mɔyízisɛ́n ɔ mɛ?” 37  É ɖɔ n’i ɖɔ: “‘A ɖó ná yí wǎn nú Jexóva Mawu towe kpó ayi towe bǐ kpó, kpó lǐndɔ̌n* towe bǐ kpó, kpó linlin towe bǐ kpó.’ 38  Sɛ́n e hú gǎn sɛ́n lɛ́ bǐ bo lɛ́ nyí nukɔntɔn ɔ é nɛ́. 39  Wegɔ́ ɔ ɖi nukɔntɔn ɔ, é wɛ nyí: ‘A ɖó ná yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖésúnɔ ɖɔhun.’ 40  Sɛ́n we énɛ́ lɛ́ jí wɛ Sɛ́n ɔ blěbú kpó nǔ e gbeyíɖɔ lɛ́ wlán lɛ́ é kpó jínjɔ́n.” 41  Ðó Falizyɛn lɛ́ kplé ɖó kpɔ́ ɖo fínɛ́ wútu ɔ, Jezu kanbyɔ́ yě ɖɔ: 42  “Étɛ́ mi ka nɔ lin dó Klísu ɔ wú? Mɛ̌ ví é ka nyí?” Yě yí gbe n’i ɖɔ: “Davídi ví wɛ.” 43  É kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Nɛ̌ ka gbɔn lo bɔ Davídi ylɔ́ ɛ ɖɔ Aklúnɔ, gbɔn gbigbɔ mímɛ́ gblamɛ, bo ɖɔ: 44  ‘Jexóva ɖɔ nú Aklúnɔ ce ɖɔ: “Jǐnjɔ́n ɖisí ce xwé káká jɛ hwenu e un ná bɛ́ kɛntɔ́ towe lɛ́ dó afɔ towe lɛ́ glɔ́ é”’? 45  Ényí Davídi ylɔ́ ɛ ɖɔ Aklúnɔ ɔ, nɛ̌ é ka sixú lɛ́ nyí vǐ tɔn gbɔn?” 46  Bɔ mɛ ɖěbǔ kpé wú bo ɖɔ xó ɖé dó yí gbe n’i ǎ. Bɛ́sín gbe énɛ́ gbe ɖidó ɔ, mɛ ɖěbǔ sɔ́ glá bo kan nǔ byɔ́ ɛ ǎ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “jínjɔ́n távo tó.”
Alǒ “É sɔgbe ɖɔ.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.