Matíe 21:1-46

  • Jezu byɔ́ Jeluzalɛ́mu kpó ɖuɖéjí kpó (1-11)

  • Jezu nya mɛ sín tɛ́npli ɔ mɛ (12-17)

  • Jezu dó nu fígitín ɖé (18-22)

  • È dɔn nǔ xá Jezu dó acɛ e é ɖó é wú (23-27)

  • Nǔjlɛ́dónǔwú dó vǐ súnnu we wú (28-32)

  • Nǔjlɛ́dónǔwú dó glesi mɛhutɔ́ lɛ́ wú (33-46)

    • Awǐnnya zwe jí tɔn e è xo nyi kɛ́n é (42)

21  Ée yě sɛkpɔ́ Jeluzalɛ́mu bo wá Bɛtifajée ɖo Olívutín só ɔ jí gúdo é ɔ, Jezu sɛ́ ahwanvú we dó,  bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi yi gletoxo e mɔ sɛ́dó wɛ mi ɖe nɛ́ é mɛ, ényí mi jɛ dɔ̌n ɔ, mi ná mɔ tócí ɖé kpó tócíví ɖé kpó ɖo sinsin. Mi tún yě bo kplá yě wá nú mì.  Ényí mɛɖé ɖɔ xó ɖěbǔ nú mi hǔn, mi ɖɔ: ‘Aklúnɔ ɖó hudó yětɔn.’ Énɛ́ ɔ, é ná jó yě dó tlóló.”  Nǔ cí mɔ̌ bónú nǔ e è ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ ɔ jí é ní dó jɛnu, é wɛ nyí ɖɔ:  “Ðɔ nú vǐ nyɔ̌nu Sinyɔ́ɔ tɔn ɖɔ: ‘Axɔ́sú towe ɖíe ja gɔ̌n towe è, xomɛfátɔ́ wɛ é nyí, é xá tócí ɖé jí, ɛɛn, tócíví ɖé jí.’”  Énɛ́ ɔ, ahwanvú lɛ́ yi bo bló lěe Jezu ɖɔ gbɔn nú yě é.  Yě kplá tócí ɔ kpó vǐ tɔn kpó wá, bo tɛ́ awu aga tɔn yětɔn lɛ́ dó yě jí bɔ é jínjɔ́n jí.  Mɛ gěgé ɖo ahwan ɔ mɛ bo tɛ́ awu aga tɔn yětɔn lɛ́ dó ali ɔ jí, bɔ mɛ ɖěvo lɛ́ ɖo atínla lɛ́ sɛ́n wɛ bo ɖo títɛ́ dó ali ɔ jí wɛ.  Gɔ́ ná ɔ, ahwan e ɖo yiyi wɛ ɖo nukɔn tɔn é kpó mɛ ɖěɖěe xwedó è lɛ́ é kpó ɖo xó sú wɛ bo nɔ ɖɔ: “Mawu, mǐ ɖo vo sa nú we wɛ, hwlɛ̌n Davídi ví ɔ. Nǔ nyɔ́ nú mɛ e wá ɖo Jexóva nyíkɔ mɛ é! Hwlɛ̌n ɛ, mǐ ɖo vo sa nú we wɛ, hwi mɛ e ɖo jǐ aga é.” 10  Ée é byɔ́ Jeluzalɛ́mu é ɔ, toxo ɔ blěbú ɖo xó sú wɛ bo nɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ka nyí mɛ élɔ́?” 11  Ahwan ɔ nɔ ɖɔ: “Gbeyíɖɔ Jezu, éé gosín Nazalɛ́ti Galilée tɔn é wɛ.” 12  Jezu byɔ́ tɛ́npli ɔ mɛ, bo nya mɛ e ɖo nǔ sa wɛ ɖo tɛ́npli ɔ mɛ lɛ́ é kpó mɛ e ɖo nǔ xɔ wɛ ɖ’é mɛ lɛ́ é kpó bǐ tɔ́n, lobo flí akwɛ́ɖyɔ́tɔ́ lɛ́ sín távo kpó mɛ e ɖo ahwannɛ́ sa wɛ lɛ́ é sín zinkpo kpó xwe. 13  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “È ko wlán ɖɔ: ‘Xwé ce ɔ, ɖɛxwé wɛ è ná nɔ ylɔ́ ɖɔ,’ bɔ midɛɛ lɛ́ ka sɔ́ dó ɖó ajotɔ́ lɛ́ sín avatɛn ná.” 14  Gɔ́ ná ɔ, nukúntɔ́nnɔ lɛ́ kpó afɔkponɔ lɛ́ kpó wá gɔ̌n tɔn ɖo tɛ́npli ɔ mɛ bɔ é gbɔ azɔn nú yě. 15  Ée vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó mɔ nǔjíwǔ e é bló lɛ́ é, bɔ súnnuví lɛ́ ɖo xó sú wɛ ɖo tɛ́npli ɔ mɛ bo nɔ ɖɔ: “Mawu, mǐ ɖo vo sa nú we wɛ, hwlɛ̌n Davídi ví ɔ” é ɔ, xomɛ sin yě 16  bɔ yě ɖɔ n’i ɖɔ: “A se nǔ e ɖɔ wɛ yě ɖe é a?” Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ganjí. Mi xa xó élɔ́ kpɔ́n ǎ cé? É wɛ nyí ɖɔ: ‘A bló bɔ yɔkpɔ́vú lɛ́ kpó vǐ yɛ̌yɛ́ lɛ́ kpó kpa susu nú we.’” 17  Énɛ́ gúdo ɔ, é gosín toxo ɔ mɛ bo yi gletoxo Betaníi tɔn mɛ lobo dɔ́ fínɛ́. 18  Ayǐhɔ́ngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn e é lɛ́ kɔ ja toxo ɔ mɛ é ɔ, xovɛ́ sin i. 19  É mɔ fígitín ɖé sɛ́dó ɖo ali ɔ jí bo yi asá tɔn mɛ, amɔ̌, é mɔ nǔɖé ɖ’é jí zɛ ama lɛ́ wú ǎ, énɛ́ ɔ, é ɖɔ nú fígitín ɔ ɖɔ: “Sínsɛ́n ɖě ní ma sɔ́ nyɔ́ ɖo jǐ towe gbeɖé ó.” Bɔ fígitín ɔ mlú ɖa tlóló. 20  Ée ahwanvú lɛ́ mɔ mɔ̌ é ɔ, é kpácá yě bɔ yě ɖɔ: “Nɛ̌ nǔ ɔ ka nyí gbɔn bɔ fígitín ɔ mlú ɖa tlóló mɔ̌?” 21  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, ényí mi ɖó nǔɖiɖi bo ma xo nǔ kpɔ́n ǎ ɔ, nǔ e un bló nú fígitín ɔ é kɛ́ɖɛ́ wɛ mi ná bló ǎ, loɔ, ényí mi tlɛ ɖɔ nú só élɔ́ ɖɔ: ‘Hɔn hwiɖée sín fí bo yi jɛ xu mɛ’ ɔ, nǔ ná nyí mɔ̌. 22  Bɔ nǔ e mi ná xo ɖɛ bo byɔ́ lɛ́ é bǐ ɔ, ényí mi ɖó nǔɖiɖi ɔ, mi ná mɔ yí.” 23  Ée é wá tɛ́npli ɔ mɛ gúdo é ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó tomɛxó lɛ́ kpó wá gɔ̌n tɔn hwenu e é ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ é bo ɖɔ: “Acɛ tɛ́ a ka sɔ́ dó ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ bló ná wɛ? Mɛ̌ ka ná acɛ énɛ́ ɔ we?” 24  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Nyi lɔ ná kan nǔ ɖokpó byɔ́ mi. Ényí mi ɖɔ nú mì ɔ, énɛ́ ɔ, nyi lɔ ná ɖɔ acɛ e un sɔ́ dó ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ wa ná wɛ é nú mi: 25  Mɛ̌ ka sɛ́ Jaan dó ɖɔ é ní bló batɛ́mu nú mɛ? Mawu e ɖo jǐxwé é wɛ a alǒ gbɛtɔ́ lɛ́?” Yě jɛ ɖiɖɔ jí ɖo yěɖée tɛ́ntin ɖɔ: “Ényí mǐ ɖɔ: ‘Mawu e ɖo jǐxwé é wɛ’ ɔ, é ná ɖɔ nú mǐ ɖɔ: ‘Étɛ́wú mi ma ka ɖi nǔ n’i ǎ lo?’ 26  Amɔ̌, ényí mǐ ɖɔ: ‘Gbɛtɔ́ lɛ́ wɛ’ ɔ, mǐ ɖó ná ɖi xɛsi nú ahwan ɔ, ɖó yě bǐ wɛ nɔ kpɔ́n Jaan dó mɔ gbeyíɖɔ.” 27  Énɛ́ wú ɔ, yě yí gbe nú Jezu ɖɔ: “Mǐ tuun ǎ.” É ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nyi lɔ ɖo acɛ e un sɔ́ dó ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ wa ná wɛ é ná ɖɔ nú mi wɛ ǎ. 28  “Étɛ́ mi ka lin? Nya ɖé ɖó vǐ we. É yi mɛ nukɔntɔn ɔ gɔ́n bo ɖɔ: ‘Vǐ ce, yi w’azɔ̌ ɖo vǐwungbo ɔ mɛ égbé.’ 29  É yí gbe n’i ɖɔ: ‘Un xweyǐgbe ǎ,’ amɔ̌, é yá é ɔ, é vɛ́ n’i bɔ é yi vǐwungbo ɔ mɛ. 30  É sɛkpɔ́ vǐ wegɔ́ ɔ bo ɖɔ xó ɖokpó ɔ n’i. Éyɛ́ ɖɔ: ‘Daá,* un ná yi,’ amɔ̌, é sɔ́ yi ǎ. 31  Ðo vǐ we lɛ́ mɛ ɔ, mɛ̌ ka wa jlǒ tɔ́ tɔn tɔn?” Yě ɖɔ: “Mɛ nukɔntɔn ɔ.” Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ kpó tonyatɔ́ lɛ́ kpó ná byɔ́ Axɔ́súɖuto Mawu tɔn mɛ jɛ nukɔn nú mi. 32  Ðó Jaan wá mi gɔ́n bo xlɛ́ nǔjlɔ́jlɔ́wiwa sín ali ɔ mi, mi ka ɖi nǔ n’i ǎ. É ɖo mɔ̌ có, tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ kpó tonyatɔ́ lɛ́ kpó ɖi nǔ n’i. Mi tlɛ mɔ mɔ̌ có, nǔ e mi wa é vɛ́ nú mi bónú mi ɖi nǔ n’i ǎ. 33  “Mi ɖótó nǔjlɛ́dónǔwú ɖěvo: Nya ɖé tíin, glenɔ ɖé wɛ, bo ɖó vǐwungbo lobo dó kpá lɛ́ lɛ̌ dó. É lɛ́ kun vǐwunto ɖokpó nyi gle ɔ mɛ lobo lɛ́ mɛ atɔxwɛ ɖokpó nyi gle ɔ mɛ; énɛ́ gúdo ɔ, é xáya gle ɔ nú glesi lɛ́ bo yi tomɛ. 34  Ée hwenu e vǐwungbo ɔ ná sɛ́n dó é su é ɔ, é sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ dó glesi lɛ́, bónú yě ná yí sínsɛ́n éyɛ́tɔn lɛ́ wá n’i. 35  Amɔ̌, glesi lɛ́ wlí mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́, yě xo mɛ ɖě, bo hu mɛ ɖě, lobo nyi awǐnnya dó mɛ ɖě. 36  É lɛ́ sɛ́ mɛsɛntɔ́ ɖěvo lɛ́ dó, yědɛɛ lɛ́ sukpɔ́ hú gbɛ̌ta nukɔntɔn ɔ, amɔ̌, glesi lɛ́ lɛ́vɔ́ wa nǔ ɖokpó ɔ xá yě lɔ. 37  É wá sɛ́ vǐ súnnu tɔn dó gbɔn gǔdo bo ɖɔ: ‘Yě ná ɖó sísí nú vǐ súnnu ce.’ 38  Ée glesi lɛ́ mɔ vǐ súnnu ɔ é ɔ, yě ɖɔ ɖo yěɖée tɛ́ntin ɖɔ: ‘Gǔɖutɔ́ ɔ ɖíe. Mi wá bónú mǐ ní hu i bo ná yí gǔ tɔn.’ 39  Énɛ́ ɔ, yě wlí i bo dɔn ɛ sín vǐwungbo ɔ mɛ lobo hu i. 40  Énɛ́ wú ɔ, ényí vǐwunglenɔ ɔ wá ɔ, étɛ́ é ka ná wa nú glesi énɛ́ lɛ́?” 41  Yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðó yě nyí mɛ nyanya wútu ɔ, é ná sú kún yětɔn dó bǐ mlɛ́mlɛ́, bo ná xáya vǐwungbo ɔ nú glesi ɖěvo ɖěɖěe ná ná ɛ sínsɛ́n e nyí étɔn lɛ́ é dó hwetɔnnu é.” 42  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi xa xó élɔ́ ɖo Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ mɛ kpɔ́n ǎ cé? É wɛ nyí ɖɔ: ‘Awǐnnya e xɔmɛtɔ́ lɛ́ xo nyi kɛ́n é, wɛ wá húzú awǐnnya zwe jí tɔn tají ɔ. Jexóva gɔ́n wɛ awǐnnya énɛ́ gosín, bo jí wǔ ɖo nukún mǐtɔn mɛ.’ 43  Énɛ́ wú wɛ un ɖo ɖiɖɔ nú mi wɛ ɖɔ, è ná yí Axɔ́súɖuto Mawu tɔn sín mi sí, bo ná sɔ́ nú akɔta e ná ná sínsɛ́n tɔn lɛ́ é ɖé. 44  Gɔ́ ná ɔ, mɛ e ná jɛ awǐnnya énɛ́ jí é ná gba hánnyá. Bɔ mɛ ɖěbǔ e jí é ná jɛ é ɔ, é ná vó mɛ ɔ.” 45  Ée vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó Falizyɛn lɛ́ kpó se nǔjlɛ́dónǔwú tɔn lɛ́ é ɔ, yě mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ émí wú ɖɔ xó dó wɛ é ɖe. 46  Yě jló ná wlí i* có, yě ɖi xɛsi nú ahwan ɔ, ɖó ahwan ɔ nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ gbeyíɖɔ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “Mɛɖaxó.”
Alǒ “ɖ’alɔ jǐ tɔn.”