Matíe 18:1-35

  • Mɛ e hú gǎn mɛ bǐ ɖo Axɔ́súɖuto ɔ mɛ é (1-6)

  • Afɔklɛ́nnú lɛ́ (7-11)

  • Nǔjlɛ́dónǔwú dó lɛ̌ngbɔ́ e bú é wú (12-14)

  • Lěe è ná lɛ́ kɔ nú nɔví mɛtɔn wá ali ɖagbe ɔ jí gbɔn é (15-20)

  • Nǔjlɛ́dónǔwú dó kannumɔ e ma sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ǎ é wú (21-35)

18  Ðo hwe énɛ́ nu ɔ, ahwanvú lɛ́ sɛkpɔ́ Jezu bo kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ ka nyí mɛ e hú gǎn mɛ bǐ ɖo Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn mɛ é?”  É ka ylɔ́ vǐ kpɛví ɖokpó, bo sɔ́ ɛ ɖó tɛ́ntin yětɔn,  lobo ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, ényí mi ma húzú jijɔ bǐ mlɛ́mlɛ́* bo cí vǐ kpɛví lɛ́ ɖɔhun ǎ ɔ, mi ná byɔ́ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn mɛ gbeɖé ǎ.  Énɛ́ wú ɔ, mɛ ɖěbǔ e ná sɔ́ éɖée hwe vǐ kpɛví élɔ́ ɖɔhun é wɛ ná nyí mɛ e hú gǎn mɛ bǐ ɖo Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn mɛ é;  bɔ mɛ ɖěbǔ e yí vǐ kpɛví lěhun ɖó nyǐkɔ ce wútu é, yí nyi lɔmɔ̌.  Amɔ̌, mɛ ɖěbǔ e ná nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖokpó ɖo mɛ kpɛví élɔ́ lɛ́ e ɖi nǔ nú mì é mɛ é ɔ, é ná kpɔ́n te n’i hú ɖɔ è ní sin sé ɖaxó* e tócí nɔ lílɛ́ é dó kɔ n’i, bo yi syɔ́ ɛ dó xuzan mɛ.  Heelú gbɛ ɔ, ɖó afɔklɛ́nnú tɔn lɛ́ wútu! Nǔgbó ɔ, afɔklɛ́nnú lɛ́ ná wá jɛ́n wɛ, amɔ̌, heelú mɛ e jí afɔklɛ́nnú ná gbɔn bo wá é!  Énɛ́ wú ɔ, ényí alɔ towe alǒ afɔ towe nyí afɔklɛ́nnú nú we hǔn, sɛ́n síin bo sɔ́ nyi gbě. É ná kpɔ́n te nú we ɖɔ a ní nyí alɔkponɔ alǒ afɔkponɔ bo mɔ gbɛ hú ɖɔ a ní ɖó alɔ we alǒ afɔ we, bɔ è ka ná sɔ́ we nyi dó zo mavɔmavɔ* mɛ.  Gɔ́ ná ɔ, ényí nukún towe nyí afɔklɛ́nnú nú we hǔn, ɖe síin bo sɔ́ nyi gbě. É ná kpɔ́n te nú we ɖɔ a ní ɖó nukún ɖokpó bo mɔ gbɛ hú ɖɔ a ní ɖó nukún we, bɔ è ka ná sɔ́ we nyi dó Jeyɛ́nu* myɔnɔ ɔ mɛ. 10  Mi cɔ́ miɖée bo ma gɔn ya ké nú mɛ kpɛví élɔ́ lɛ́ ɖokpó ó, ɖó má ɖɔ nú mi, wɛnsagun yětɔn e ɖo jǐxwé lɛ́ é ɖo Tɔ́ ce e ɖo jǐxwé é nukɔn tɛgbɛ. 11 * —— 12  “Étɛ́ mi ka lin? Ényí nya ɖé ɖó lɛ̌ngbɔ́ 100 bɔ ɖokpó bú ɔ, é ná jó 99 lɛ́ dó nyi só lɛ́ jí, bo yi ba ɖokpó e bú é ǎ cé? 13  Bɔ ényí é mɔ ɛ ɔ, má ɖɔ nǔgbó nú mi, é nɔ dó xomɛhunhun n’i hú 99 e ma bú ǎ lɛ́ é. 14  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, Tɔ́ ce* e ɖo jǐxwé é ba ɖěbǔ ɖɔ mɛ kpɛví élɔ́ lɛ́ ɖokpó vɔ́vɔ́ ní dɔn ǎ. 15  “Gɔ́ ná ɔ, ényí nɔví towe hu hwɛ dó we hǔn, yi mɔ ɛ bo ɖɔ nǔwanyido tɔn* n’i ɖo hwi kpó é kpó kɛ́ɖɛ́ tɛ́ntin. Ényí é se xó towe hǔn, a lɛ́ kɔ nú nɔví towe wá ali ɖagbe ɔ jí nɛ́. 16  Amɔ̌, ényí é ma ɖótó we ǎ hǔn, kplá mɛ ɖokpó alǒ mɛ we dó hwiɖée jí, bónú è ná dó sixú kú dó nǔ lɛ́ bǐ jí, ɖó kúnnuɖiɖe mɛ we alǒ mɛ atɔn tɔn wú. 17  Ényí é ma ɖótó yě ǎ hǔn, ɖɔ nú agun ɔ. Ényí é ma ɖótó agun ɔ lɔ ǎ hǔn, nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ nǔmaɖitɔ́* kpó tokwɛ́yítɔ́ kpó. 18  “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, nǔ ɖěbǔ e mi ná blá ɖo ayǐkúngban jí é ɔ, è ná ko blá ɖo jǐxwé, bɔ nǔ ɖěbǔ e mi ná tún ɖo ayǐkúngban jí é ɔ, è ná ko tún ɖo jǐxwé. 19  Gɔ́ ná ɔ, má ɖɔ nǔgbó nú mi, ényí mi mɛ e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ é we ɖó gbe kpɔ́ bo byɔ́ nǔ tají ɖěbǔ ɔ, Tɔ́ ce e ɖo jǐxwé é ná bló nú mi. 20  Ðó fí e mɛ we alǒ atɔn kplé ɖó kpɔ́ ɖe ɖo nyǐkɔ ce mɛ é ɔ, un ɖo fínɛ́ ɖo tɛ́ntin yětɔn.” 21  Énɛ́ gúdo ɔ, Piyɛ́ɛ wá bo kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Aklúnɔ, azɔn nabí nɔví ce ka ná hu hwɛ dó mì bɔ un ná sɔ́ kɛ ɛ? Azɔn tɛ́nwe wɛ a?” 22  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Má ɖɔ nú we, é nyí azɔn tɛ́nwe wɛ ǎ, loɔ, azɔn 77. 23  “Énɛ́ ɔ wú wɛ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn ɔ, è sixú sɔ́ jlɛ́ dó axɔ́sú ɖé wú. É ba ɖɔ kannumɔ émítɔn lɛ́ ní sú axɔ́ e yě ɖu dó émí lɛ́ é. 24  Ée é jɛ akwɛ́ tɔn lɛ́ cyán jí é ɔ, è kplá nya ɖé wá n’i bɔ éyɛ́ ɖu taláan* 10 000* dó è. 25  Amɔ̌, ɖó é ma sixú kpé wú bo sú axɔ́ e é ɖu é ǎ wútu ɔ, gǎn tɔn ɖe gbe ɖɔ è ní sa éyɛ́, asi tɔn, vǐ tɔn lɛ́ kpó nǔ e é ɖó lɛ́ é bǐ kpó, bo wá sú axɔ́ émí. 26  Énɛ́ ɔ, kannumɔ ɔ jɛ kpo bo ɖe kɔ́* n’i, lobo ɖɔ: ‘Ðǒ suúlu kpɛɖé kpɔ́n mì, un ná sú axɔ́ e un ɖu dó we é bǐ we.’ 27  Kannumɔ énɛ́ sín nǔ blá wǔ nú gǎn ɔ, bɔ é sɔ́ axɔ́ e é ɖu dó è é kɛ ɛ, lobo jó è dó bɔ é yi. 28  Amɔ̌, kannumɔ énɛ́ tɔ́n bo mɔ kannumɔ gbɛ̌ tɔn e ɖu deníye* 100 dó è é. É wlí i bo jɛ vɛ̌go tɔn fyɔ́n jí, bo nɔ ɖɔ: ‘Sú axɔ́ e a ɖu dó mì é bǐ mì.’ 29  Énɛ́ ɔ, kannumɔ gbɛ̌ tɔn ɔ jɛ kpo, bo jɛ vo sa n’i jí, bo nɔ ɖɔ: ‘Ðǒ suúlu kpɛɖé kpɔ́n mì, un ná sú axɔ́ e un ɖu dó we é we.’ 30  Amɔ̌, é jló ná ɖótó è ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, é yi, bo ɖɔ bɔ è sɔ́ ɛ dó gankpá mɛ, bónú é ná nɔ fínɛ́ káká jɛ hwenu e é ná sú axɔ́ e é ɖu dó è é fó é. 31  Ée kannumɔ gbɛ̌ tɔn lɛ́ mɔ nǔ e jɛ é ɔ, é kú wǔ nú yě tawun, bɔ yě yi wlí nǔ e jɛ lɛ́ é bǐ ɖɔ nú gǎn yětɔn. 32  Gǎn tɔn zɔ́n ɖɔ è ní ylɔ́ ɛ wá. Ée é wá é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Kannumɔ nyanya, un dɔn nǔ gbɔn axɔ́ e a ɖu dó mì é bǐ jí hwenu e a sa vo nú mì é. 33  Hwi lɔ ɖó ná ko kú nǔbláwǔ nú kannumɔ gbɛ̌ towe, lěe un kú nǔbláwǔ nú we gbɔn é ǎ cé?’ 34  Énɛ́ ɔ, xomɛ sin gǎn tɔn ɖésú, bɔ é sɔ́ ɛ dó alɔ mɛ nú gantɔ́cɔ́tɔ́ lɛ́ káká jɛ hwenu e é ná sú axɔ́ e é ɖu é bǐ fó dó é. 35  Ényí mi mɛ ɖokpó ɖokpó ma nɔ sɔ́ hwɛ kɛ nɔví tɔn kpó ayi bǐ kpó ǎ ɔ, mɔ̌ pɛ́ɛ wɛ Tɔ́ ce jǐxwé tɔn ɔ lɔ ná wa nǔ xá mi gbɔn.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖyɔ́.”
È nɔ zán sé mɔ̌hun ɖé dó glín blěe ná.
Énɛ́ ɖo gesí dó kún súsú dó nú mɛ káká sɔ́yi wɛ. Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Jeyɛ́nu.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Mt 17:21, tínmɛ e ɖo do é.
Alǒ vlafo, “mitɔn.”
Blǔju tɔn, “gbɛ́ nǔ.”
Blǔju tɔn, “mɛ e ɖo akɔta ɖě lɛ́ mɛ é.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Taláan kpatágan tɔn 10 000 bló deníye 60 000 000.
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.