Matíe 17:1-27

  • Jezu húzú ninɔmɛ (1-13)

  • Nǔɖiɖi e cí mutádi sín kwín ɖɔhun é (14-21)

  • Jezu lɛ́ ɖɔ ɖɔ émí ná kú (22, 23)

  • È sɔ́ akwɛ́ e è mɔ ɖo hweví nu mɛ é dó sú takwɛ́ ná (24-27)

17  Azǎn ayizɛ́n gúdo ɔ, Jezu kplá Piyɛ́ɛ, Jaki kpó nɔví tɔn Jaan kpó, bɔ yě xá só ɖaxó ɖé jí yěɖokpónɔ.  Bɔ é húzú ninɔmɛ ɖo nukɔn yětɔn; nukúnmɛ tɔn nɔ kɔ́n hwesivɔ́ ɖɔhun, bɔ awu tɔn aga tɔn lɛ́ nɔ kɔ́n* wěziza ɖɔhun.  Mɔyízi kpó Elíi kpó tɔ́n dó yě jí ɖo fínɛ́ bo ɖo xó ɖɔ ɖó kpɔ́ xá ɛ wɛ.  Bɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Aklúnɔ, fí élɔ́ e mǐ ɖe é nyɔ́ mɛ. Ényí a jló ɔ, ná gbá goxɔ atɔn ɖó fí, ɖokpó ná nyí towe, ɖokpó ná nyí Mɔyízi tɔn, bɔ ɖokpó ná nyí Elíi tɔn.”  Hwenu e é kpo ɖo xó ɖɔ wɛ é ɔ, akpɔ́kpɔ́ e ɖo kínkɔ́n wɛ é ɖé cyɔ́n yě, bɔ gbe ɖé ɖi sín akpɔ́kpɔ́ ɔ mɛ bo ɖɔ: “Vǐ súnnu ce vívɛ́ná ɔ ɖíe, xomɛ nɔ hun mì dó wǔtu tɔn, mi ɖótó è.”  Ée ahwanvú lɛ́ se mɔ̌ é ɔ, xɛsi ɖaxó ɖé jɛ yě jí, bɔ yě xwe agbɔ̌nnusú do.  Énɛ́ ɔ, Jezu sɛkpɔ́ yě bo ɖó alɔ yě wú lobo ɖɔ: “Mi sí te. Mi ma ɖi xɛsi ó.”  Ée yě zé ta dó jǐ é ɔ, yě sɔ́ mɔ mɛ ɖěbǔ zɛ Jezu ɖokpónɔ wú ǎ.  Hwenu e yě ɖo te jɛ sín só ɔ jí wɛ é ɔ, Jezu dó sɛ́n nú yě ɖɔ: “Mi ma ɖɔ nǔmimɔ ɔ sín xó nú mɛ ɖěbǔ cóbónú è ní fɔ́n Gbɛtɔ́ví ɔ sín kú ó.” 10  Amɔ̌, ahwanvú lɛ́ kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Étɛ́wú sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ ka nɔ ɖɔ ɖɔ Elíi ɖó ná tó wá hwɛ̌ lo?” 11  É ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Elíi ja nǔgbó bo ná jlá nǔ lɛ́ bǐ ɖó. 12  É ɖo mɔ̌ có, má ɖɔ nú mi, Elíi ko wá, yě ka tuun ɖɔ é wɛ ǎ, bo wa nǔ e jló yě lɛ́ é bǐ xá ɛ. Mɔ̌ ɖokpó ɔ, Gbɛtɔ́ví ɔ lɔ ná se wǔvɛ́ ɖo alɔ yětɔn mɛ.” 13  Énɛ́ ɔ, ahwanvú lɛ́ mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ sín xó ɖɔ nú émí wɛ é ɖe. 14  Hwenu e yě wá fí e ahwan ɔ ɖe é ɔ, nya ɖé sɛkpɔ́ ɛ, bo jɛ kpo ɖo nukɔn tɔn lobo ɖɔ: 15  “Aklúnɔ, kú nǔbláwǔ nú vǐ súnnu ce, ɖó é nɔ kú adǐngbe bɔ lěe é ɖe é nyɔ́ ɖěbǔ ǎ. É nɔ jɛ myɔ mɛ hwɛhwɛ bo nɔ lɛ́ jɛ sin mɛ hwɛhwɛ. 16  Un kplá ɛ wá nú ahwanvú towe lɛ́, yě ka kpé wú bo gbɔ azɔn n’i ǎ.” 17  Jezu ka yí gbe ɖɔ: “Jijimɛ gblégblé nǔmaɖitɔ́ è mi, káká jɛ hwetɛ́nu un ka ɖó ná nɔ kpɔ́ xá mi yi jɛ? Káká jɛ hwetɛ́nu un ka ɖó ná xwe nǔ mitɔn ɖɔ yi jɛ? Mi kplá ɛ wá fí nú mì.” 18  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu ɖe gbe dó awǒvi ɔ, bɔ é gosín nyaví ɔ jí, lobɔ azɔn tɔn gbɔ n’i tlóló. 19  Ahwanvú lɛ́ ka wá mɔ Jezu ɖo nǔglɔ́ bo ɖɔ: “Étɛ́wú mǐ ma ka kpé wú bo nya awǒvi ɔ ǎ?” 20  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nǔɖiɖi kpɛví e mi ɖó é wú wɛ. Ðó, má ɖɔ nǔgbó nú mi, ényí mi ɖó nǔɖiɖi bɔ é sɔ mutádi sín kwín* ɔ, mi ná ɖɔ nú só élɔ́ ɖɔ: ‘Sɛ tɛn sín fí bo jɛ dɔ̌n,’ bɔ é ná sɛ tɛn, lobɔ nǔ ɖěbǔ ná gló mi ǎ.” 21 * —— 22  Hwenu e yě kplé ɖó kpɔ́ ɖo Galilée é wɛ Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “È ɖo Gbɛtɔ́ví ɔ ná flú wɛ, bo ná jó è nyi gbɛtɔ́ lɛ́ sín alɔ mɛ, 23  bɔ yě ná hu i, lobɔ azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ gbe ɔ, è ná fɔ́n ɛ.” Énɛ́ ɔ, yě byɔ́ aluwɛ ɖaxó ɖé mɛ. 24  Ée yě wá Kafaanawúmu gúdo é ɔ, mɛ e nɔ cyán dlǎkumu* we* sín takwɛ́ lɛ́ é sɛkpɔ́ Piyɛ́ɛ bo ɖɔ: “Mɛ̌si mitɔn nɔ sú dlǎkumu we sin takwɛ́ ɔ ɖě ǎ wɛ a?” 25  É ɖɔ: “Ɛɛn.” Amɔ̌, ée é byɔ́ xwé ɔ gbe é ɔ, Jezu jɛ nukɔn bo ɖɔ xó n’i bo ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ, étɛ́ a ka lin? Mɛ ɖětɛ́ lɛ́ sí axɔ́sú ayǐkúngban ɔ jí tɔn lɛ́ ka nɔ yí dekwɛ́ lɛ́ alǒ takwɛ́ lɛ́ ɖe? Vǐ yětɔn lɛ́ sí wɛ a? Alǒ, jǒnɔ lɛ́ sí?” 26  Ée é ɖɔ: “Jǒnɔ lɛ́ sí wɛ,” é ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Hǔn, énɛ́ xlɛ́ ɖɔ vǐ lɛ́ kún ɖó ná sú takwɛ́ ó. 27  Amɔ̌, bónú mǐ ma wá nyí afɔklɛ́nnú nú yě ó wútu ɔ, yi xu jí, bo ɖó mlɛ, lobo sɔ́ hweví nukɔntɔn e a ná wlí é. Ényí a hun nu tɔn ɔ, a ná mɔ kpatágankwɛ́* ɖokpó ɖ’é mɛ. Sɔ́ bo yi sú takwɛ́ nyi kpó hwi kpó tɔn ná.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “húzú wěwé.”
Atínkwín wínníwínní ɖé wɛ bɔ è nɔ mɔ ɖo Izlayɛ́li. É sixú su bo yi jǐ nú mɛ̌tlu 4 mɔ̌ lobo zɛ ala gěgé.
È mɔ wěmafɔ élɔ́ ɖo Biblu ɖé lɛ́ mɛ, amɔ̌, è mɔ ɖo alɔnuwéma Glɛ̌kigbe tɔn hwexónu tɔn tají gěgé mɛ ǎ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Blǔju tɔn, “dlǎkumu weɖobǔ.”
Blǔju tɔn, “sitatɛ́ɛ,” è lin ɖɔ é wɛ nyí tetladlákumu; é bló dlǎkumu ɛnɛ.