Matíe 15:1-39

  • Jezu ɖe aca gbɛtɔ́ tɔn lɛ́ gba (1-9)

  • Ayi mɛ wɛ nǔ e nɔ hɛn mɛ blí lɛ́ é nɔ gosín (10-20)

  • Nǔɖiɖi ɖaxó e nyɔ̌nu Fenisíinu ɔ ɖó é (21-28)

  • Jezu gbɔ azɔn gěgé (29-31)

  • Jezu ná nǔɖuɖu mɛ 4 000 (32-39)

15  Énɛ́ gúdo ɔ, Falizyɛn lɛ́ kpó sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó gosín Jeluzalɛ́mu wá Jezu gɔ́n, bo ɖɔ:  “Étɛ́wú ahwanvú towe lɛ́ ma ka nɔ xwedó hwɛndonúwiwa tɔ́gbó lɛ́ tɔn lɛ́ ǎ? Ði kpɔ́ndéwú ɔ, yě nɔ klɔ́ alɔ* yětɔn lɛ́ hwenu e yě ja nǔ ɖu gbé é ǎ.”  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka nɔ ɖó dó hwɛndonúwiwa mitɔn lɛ́ wú, bo ma nɔ xwedó sɛ́n Mawu tɔn ǎ?  Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Mawu ɖɔ: ‘Wlǐ yɛ̌yi nú tɔ́ towe kpó nɔ towe kpó.’ É lɛ́ ɖɔ: ‘Mɛ e ná zun tɔ́ tɔn alǒ nɔ tɔn* é ɔ, è ní hu i.’  Amɔ̌, midɛɛ lɛ́ ɖɔ: ‘Mɛ ɖěbǔ e ná ɖɔ nú tɔ́ tɔn alǒ nɔ tɔn ɖɔ: “Nǔ ɖěbǔ e un ɖó bɔ é sixú hɛn le wá nú we é ɔ, nǔníná wɛ bɔ un ko sɔ́ ɖó vo nú Mawu” é ɔ,  é sɔ́ byɔ́ dandan ɖɔ é ní wlí yɛ̌yi nú tɔ́ tɔn ǎ.’ Énɛ́ wú ɔ, mi xo xó Mawu tɔn ɔ nyi kɛ́n ɖó hwɛndonúwiwa mitɔn lɛ́ wú.  Yɛmɛnúwatɔ́ è mi, Ezayíi sín hwɛ jɔ hwenu e é ɖɔ xó élɔ́ ɖ’ayǐ dó mi wú é:  ‘Togun élɔ́ nɔ wlí yɛ̌yi nú mì ɖo nu, amɔ̌, ayi yětɔn lín dó mì tawun.  Yě ɖo sinsɛn mì wɛ dó wǔvɔ́, ɖó sɛ́n gbɛtɔ́ lɛ́ tɔn lɛ́ wɛ yě nɔ kplɔ́n mɛ.’” 10  Énɛ́ gúdo ɔ, é ylɔ́ ahwan ɔ ɖɔ yě ní sɛkpɔ́ émí, bo ɖɔ: “Mi ɖótó bo mɔ nukúnnú jɛ mɛ: 11  É nyí nǔ e byɔ́ gbɛtɔ́ nu mɛ é wɛ nɔ hɛn gbɛtɔ́ blí ǎ, loɔ, nǔ e tɔ́n sín gbɛtɔ́ nu mɛ é wɛ nɔ hɛn gbɛtɔ́ blí.” 12  Énɛ́ gúdo ɔ, ahwanvú lɛ́ wá bo ɖɔ n’i ɖɔ: “A ka tuun ɖɔ ée Falizyɛn lɛ́ se nǔ e a ɖɔ é ɔ, é nyí afɔklɛ́nnú* nú yě a?” 13  É yí gbe nú yě ɖɔ: “Atín ɖěbǔ e Tɔ́ ce jǐxwé tɔn ɔ ma tun ǎ é ɔ, è ná hɔn ɖɔ ná. 14  Mi wɔn ya nú yě. Alixlɛ́mɛtɔ́ nukúntɔ́nnɔ lɛ́ wɛ nú yě. Ényí nukúntɔ́nnɔ ɖé wá yi ɖo ali xlɛ́ nukúntɔ́nnɔ ɖěvo wɛ hǔn, yě mɛ we lɛ́ bǐ wɛ ɖo do mɛ ná jɛ wɛ nɛ́.” 15  Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Tínmɛ nǔjlɛ́dónǔwú ɔ nú mǐ.” 16  Bɔ é ɖɔ: “Mi lɔ ko mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ wɛ a? 17  Mi tuun ɖɔ nǔ ɖěbǔ e byɔ́ nu mɛ é nɔ gbɔn adɔgo mɛ, bɔ è nɔ wá yi ɖe kɔn nyi adado mɛ ǎ cé? 18  É ɖo mɔ̌ có, nǔ ɖěbǔ e tɔ́n sín nu mɛ é ɔ, ayi mɛ wɛ é nɔ gosín, bɔ nǔ énɛ́ lɛ́ wɛ nɔ hɛn gbɛtɔ́ blí. 19  Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ayi mɛ wɛ linlin nyanya lɛ́ nɔ gosín: mɛhuhu, afɔdógbě alǒ nyɔ̌nu ɖěvo biba, agalilɛ,* ajojija, kúnnuagɔɖiɖe, nunylánylá. 20  Nǔ e nɔ hɛn gbɛtɔ́ blí lɛ́ é nɛ́; alɔ ma klɔ́* cóbó ɖu nǔ wɛ nɔ hɛn gbɛtɔ́ blí ǎ.” 21  Ée Jezu gosín fínɛ́ é ɔ, é yi Tíi kpó Sidɔ́ɔn kpó sín xá mɛ. 22  Énɛ́ ɔ, nyɔ̌nu Fenisíinu ɖé gosín xá énɛ́ mɛ bo wá, bo sú xó ɖɔ: “Aklúnɔ, Davídi Ví, kú nǔbláwǔ nú mì. Vǐ nyɔ̌nu ce ɖo wǔvɛ́ se wɛ tawun ɖó awǒvi ɖé ɖo jǐ tɔn.” 23  Amɔ̌, é kɛ nu d’é mɛ n’i ǎ. Énɛ́ wú ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ sɛkpɔ́ ɛ, bo byɔ́ ɛ ɖɔ: “Ðɔ n’i ɖɔ é ní yi, ɖó é ɖo xó sú wɛ kpowun ɖo gǔdo mǐtɔn.” 24  É yí gbe nú yě ɖɔ: “Togun Izlayɛ́li tɔn e cí lɛ̌ngbɔ́ búbú ɖɔhun é kɛ́ɖɛ́ gɔ́n wɛ Mawu sɛ́ mì dó.” 25  Amɔ̌, nyɔ̌nu ɔ wá bo ɖe kɔ́* n’i lobo ɖɔ: “Aklúnɔ, d’alɔ mì!” 26  É ka yí gbe n’i ɖɔ: “É sɔgbe ɖɔ è ní sɔ́ nǔɖuɖu vǐ lɛ́ tɔn, bo nyi dó cukúví lɛ́ ǎ.” 27  Nyɔ̌nu ɔ ɖɔ: “Nǔgbó wɛ Aklúnɔ, amɔ̌, cukúví lɛ́ nɔ ɖu nǔɖuɖu e hlɛ́n kɔn nyi ayǐ sín távo mɛ e ɖó yě lɛ́ é tɔn jí lɛ́ é.” 28  Jezu ka yí gbe n’i ɖɔ: “Nyɔ̌nu, nǔɖiɖi towe d’agba tawun mɛ! Lěe a jló gbɔn é ɔ, ní bo nyí gbɔn mɔ̌ nú we.” Bɔ vǐ nyɔ̌nu tɔn sín azɔn gbɔ tlóló. 29  Ée Jezu gosín fínɛ́ é ɔ, é wá Galilée xu ɔ kpá, bɔ ée é xá só jí gúdo é ɔ, é jínjɔ́n fínɛ́. 30  Énɛ́ ɔ, ahwan ɖaxó ɖé sɛkpɔ́ ɛ, bo kplá afɔkponɔ lɛ́, alɔkponɔ lɛ́, nukúntɔ́nnɔ lɛ́, ɖɛ̌kúnánɔ lɛ́, kpó azinzɔnnɔ gěgé ɖěvo lɛ́ kpó wá, lobo zé yě ɖó afɔ tɔn lɛ́ kɔn, bɔ é gbɔ azɔn nú yě. 31  Ée ahwan ɔ mɔ bɔ ɖɛ̌kúnánɔ lɛ́ ɖo xó ɖɔ wɛ, alɔkponɔ lɛ́ ɖo ganjí jɛ wɛ, afɔkponɔ lɛ́ ɖo zɔnlin ɖi wɛ, bɔ nukúntɔ́nnɔ lɛ́ ɖo nǔ mɔ wɛ é ɔ, é jí wǔ nú yě, bɔ yě kpa susu nú Mawu Izlayɛ́li tɔn. 32  Amɔ̌, Jezu ylɔ́ ahwanvú tɔn lɛ́ bo ɖɔ: “Ahwan ɔ sín nǔ blá wǔ nú mì, ɖó é ko bló azǎn atɔn din bɔ yě ɖo fí xá mì, yě ka ɖó nǔ e yě ná ɖu é ɖě ǎ. Un ba ɖɔ yě ní ɖo xovɛ́ bónú má nyi yě ǎ, ɖó yě sixú ba yěɖée mɛ kpo ɖo alixo.” 33  Ahwanvú lɛ́ ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðo fí élɔ́ e jɛ zɔ é ɔ, fítɛ́ mǐ ka ná mɔ wɔ̌xúxú e ná kpé bɔ ahwan ɖaxó élɔ́ ná sixú ɖu nǔ bo gɔ́ xo é ɖe?” 34  Énɛ́ ɔ, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Wɔ̌xúxú nabí ka ɖo mi sí?” Yě ɖɔ: “Tɛ́nwe, kpó hweví kpɛví kpɛví kléwún ɖé kpó.” 35  Énɛ́ ɔ, ée é byɔ́ ahwan ɔ ɖɔ yě ní jínjɔ́n kɔ́mɛ gúdo é ɔ, 36  é zé wɔ̌xúxú tɛ́nwe lɛ́ kpó hweví lɛ́ kpó, bɔ ée é dó kú nú Mawu gúdo é ɔ, é fɛ́n yě bo jɛ sísɔ́ nú ahwanvú lɛ́ jí, bɔ ahwanvú lɛ́ má nú ahwan ɔ. 37  Yě bǐ ɖu nǔ bo gɔ́ xo, bɔ ahwanvú lɛ́ xo wɔ̌xúxú fínfɛ́n e kpo lɛ́ é kplé bɔ xasun ɖaxó tɛ́nwe gɔ́. 38  Súnnu 4 000 wɛ ɖu nǔ, è ka xa nyɔ̌nu lɛ́ kpó vǐ kpɛví lɛ́ kpó ǎ. 39  Gǔdo mɛ ɔ, ée é nyi ahwan ɔ gúdo é ɔ, é byɔ́ tɔjíhún mɛ bo wá Magadán sín xá mɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Énɛ́ wɛ nyí, yɛsu fifɔ sín alɔ klɔ́klɔ́.
Alǒ “ɖɔ xó nyanya lɛ́ dó tɔ́ tɔn alǒ nɔ tɔn wú.”
Alǒ “xomɛsin.”
Pɔnɛyíya ɖo Glɛ̌kigbe mɛ. Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Énɛ́ wɛ nyí, yɛsu fifɔ sín alɔ ma klɔ́.
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”