Matíe 14:1-36

  • È gbo ta Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ (1-12)

  • Jezu ná nǔɖuɖu mɛ 5 000 (13-21)

  • Jezu ɖi zɔnlin gbɔn xu jí (22-33)

  • Jezu gbɔ azɔn nú mɛ ɖo Jenɛzalɛ́ti (34-36)

14  Ðo hwenɛ́nu ɔ, tokpɔngán* Elódu* se nǔ e Jezu wa lɛ́ é,  bo ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ ɖɔ: “Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ wɛ. È fɔ́n ɛ sín kú, énɛ́ wú wɛ é ɖó hlɔ̌nhlɔ́n bo nɔ wa nǔ énɛ́ lɛ́.”  Elódu ko wlí Jaan ɖ’ayǐ bo dó wlɔ ɛ, lobo sɔ́ ɛ dó gan mɛ, ɖó Elodiadi, nɔví tɔn Filípu si ɔ wú.  Ðó Jaan nɔ ɖo ɖiɖɔ n’i wɛ ɖɔ: “É sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ a ní da ɛ ǎ.”  É ba ná hu i có, é ɖo xɛsi ɖi nú ahwan ɔ wɛ, ɖó yě nɔ mɔ Jaan dó mɔ gbeyíɖɔ.  Amɔ̌, hwenu e è ɖo jijizánxwe Elódu tɔn ɖu wɛ é ɔ, vǐ nyɔ̌nu Elodiadi tɔn ɖú we ɖo jǒnɔ lɛ́ nukɔn. We tɔn nyɔ́ Elódu nukúnmɛ káká  bɔ é d’akpá bo xwlé nǔ d’é jí ɖɔ émí ná ná ɛ nǔ ɖěbǔ e é ná byɔ́ émí é.  Énɛ́ ɔ, nɔ tɔn kplɔ́n nǔ i, bɔ é ɖɔ: “Nǎ Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ sín ta mì dó gannúgbɛ́jɛ́ mɛ.”  Nǔ énɛ́ dɔn axɔ́sú ɔ dó aluwɛ mɛ có, ɖó nǔ e é xwlé lɛ́ é kpó mɛ e ɖo nǔ ɖu xá ɛ wɛ lɛ́ é kpó* wútu ɔ, é ɖe gbe ɖɔ è ní ná ɛ Jaan sín ta. 10  Énɛ́ wú ɔ, é sɛ́ mɛ dó bɔ è yi gbo ta Jaan ɖo gankpá mɛ. 11  È sɔ́ ta tɔn dó gannúgbɛ́jɛ́ mɛ, bo zé nú ɖyɔ̌vǐ ɔ, bɔ é sɔ́ yi jó nú nɔ tɔn. 12  Nukɔnmɛ ɔ, ahwanvú Jaan tɔn lɛ́ wá, bo sɔ́ cyɔ tɔn, bo yi ɖi; énɛ́ gúdo ɔ, yě wá bo wlí nǔ e jɛ lɛ́ é ɖɔ nú Jezu. 13  Ée Jezu se mɔ̌ é ɔ, é byɔ́ tɔjíhún mɛ, bo gosín fínɛ́ ɖidó fí e jɛ zɔ é, bo ná dó nɔ éɖokpónɔ. Amɔ̌, ée ahwan ɔ se mɔ̌ é ɔ, yě gosín toxo lɛ́ mɛ, bo zɔn afɔ xwedó è. 14  Ée é wá agě jí é ɔ, é mɔ ahwan ɖaxó ɖé, bɔ nǔ yětɔn blá wǔ n’i, lobɔ é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ e ɖo yě mɛ lɛ́ é. 15  Amɔ̌, ée gbadanu su é ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ wá gɔ̌n tɔn bo ɖɔ: “Fí élɔ́ jɛ zɔ, bɔ ganmɛ ka ko yi tawun; nyi ahwan ɔ bónú yě ná yi gletoxo lɛ́ mɛ, bo yi xɔ nǔ ɖu yěɖésúnɔ.” 16  Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “É byɔ́ ɖɔ yě ní yi ǎ; midɛɛ lɛ́ ní ná yě nǔɖé bónú yě ní ɖu.” 17  Yě ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Mǐ ɖó nǔɖé ɖo fí zɛ wɔ̌xúxú atɔ́ɔ́n kpó hweví we kpó wú ǎ.” 18  É ɖɔ: “Mi bɛ́ yě wá fí nú mì.” 19  Bɔ é byɔ́ ahwan ɔ ɖɔ yě ní jínjɔ́n gběhan lɛ́ jí. Énɛ́ gúdo ɔ, é sɔ́ wɔ̌xúxú atɔ́ɔ́n lɛ́ kpó hweví we lɛ́ kpó, bo kpɔ́n jǐxwé, bo byɔ́ nyɔ̌ná dó yě jí, bɔ ée é fɛ́n wɔ̌xúxú lɛ́ gúdo é ɔ, é bɛ́ nú ahwanvú lɛ́, bɔ yě má nú ahwan ɔ. 20  Énɛ́ ɔ, yě bǐ ɖu nǔ bo gɔ́ xo, bɔ yě bɛ́ wɔ̌xúxú fínfɛ́n e kpo lɛ́ é, bɔ xasun 12 gɔ́. 21  Súnnu 5 000 mɔ̌ wɛ ɖu nǔ; è ka xa nyɔ̌nu lɛ́ kpó vǐ kpɛví lɛ́ kpó ǎ. 22  Énɛ́ gúdo tlóló ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ yě ní byɔ́ tɔjíhún ɔ mɛ, bo jɛ nukɔn nú émí ɖidó agě ɖě ɔ jí, hwenu e émí ná ɖo ahwan ɔ nyi wɛ é. 23  Ée é nyi ahwan ɔ gúdo é ɔ, é xá só jí, bo ná nɔ éɖokpónɔ lobo xo ɖɛ. Hwenu e ablu dó é ɔ, é kpo ɖo fínɛ́ éɖokpónɔ. 24  Din ɔ, tɔjíhún ɔ ko ɖo mɛ̌tlu kanweko mɔ̌kpán* dó agě, bo ɖo xwi ɖí xá aslɔkɛ́ lɛ́ wɛ, ɖó yě ɖo jɔhɔn kpé wɛ wútu. 25  Amɔ̌, ayǐtéhɔ̌nnu mɔ̌* ɔ, é ɖi zɔnlin gbɔn xu ɔ jí ja gɔ̌n yětɔn. 26  Hwenu e ahwanvú lɛ́ mɔ ɛ ɖo zɔnlin ɖi gbɔn xu ɔ jí wɛ é ɔ, ayi yětɔn gba dó, bɔ yě ɖɔ: “Dlɔ̌ kú wɛ mǐ ɖe a?” Bɔ xɛsi jɛ yě jí, bɔ yě sú xó. 27  Jezu ka ɖɔ nú yě tlóló ɖɔ: “Mi kpankɔ́n! Nyi wɛ; mi ma ɖi xɛsi ó.” 28  Piyɛ́ɛ yí gbe n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, ényí hwi wɛ hǔn, ɖe gbe nú mì bónú má ɖi zɔnlin gbɔn sin ɔ jí wá gɔ̌n towe.” 29  Jezu ɖɔ: “Wǎ!” Énɛ́ wú ɔ, Piyɛ́ɛ jɛ te sín tɔjíhún ɔ mɛ, bo ɖi zɔnlin gbɔn sin ɔ jí ɖidó Jezu gɔ́n. 30  Amɔ̌, ée é mɔ bɔ jɔhɔn ɔ ɖo nyinyi wɛ syɛ́nsyɛ́n é ɔ, xɛsi jɛ jǐ tɔn. Bɔ ée é jɛ syɔ́syɔ́ jí é ɔ, é sú xó bo ɖɔ: “Aklúnɔ, hwlɛ̌n mì!” 31  Tlóló ɔ, Jezu dlɛ́n alɔ bo nya ɛ wlí, lobo ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǔɖiɖi kpɛvínɔ, étɛ́wú a ka xo nǔ kpɔ́n?” 32  Ée yě byɔ́ tɔjíhún ɔ mɛ gúdo é ɔ, jɔhɔn ɔ hwihwɛ́. 33  Énɛ́ gúdo ɔ, mɛ e ɖo tɔjíhún ɔ mɛ lɛ́ é ɖe kɔ́* n’i bo ɖɔ: “Vǐ Mawu tɔn wɛ a nyí nǔgbó.” 34  Bɔ yě d’asá xu ɔ, bo wá Jenɛzalɛ́ti yíkúngban jí. 35  Ðó mɛ e ɖo fínɛ́ lɛ́ é tuun i céɖécéɖé wútu ɔ, yě sɛ́ wɛn dó to e lɛ́ lɛ̌ dó fínɛ́ lɛ́ é bǐ mɛ, bɔ mɛ lɛ́ kplá mɛ e ɖo azɔn jɛ wɛ lɛ́ é bǐ wá n’i. 36  Bɔ yě sa vo n’i ɖɔ émí ní vɛ́ ɖ’alɔ awu tɔn aga tɔn ɔ sín kɛyɛ wú kpowun. Énɛ́ ɔ, yě mɛ e ɖ’alɔ wú lɛ́ é bǐ sín azɔn gbɔ mlɛ́mlɛ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “tetláki.” Axɔ́ví e nɔ sɔ́ Dadá Hlɔ̌ma tɔn sín afɔ ɖó te ɖo xá ɖé mɛ é.
Énɛ́ wɛ nyí, Elódu Antipási. Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “kpó mɛ e jínjɔ́n távo tó xá ɛ lɛ́ é kpó.”
Blǔju tɔn, “sitádi mɔ̌kpán.” Sitádi ɖokpó nɔ bló mɛ̌tlu 185.
Blǔju tɔn, “ɖo ganxixo ɛnɛgɔ́ ɔ mɛ.” Énɛ́ wɛ nyí, gan atɔn mɛ zǎnzǎn mɔ̌ káká jɛ gan ayizɛ́n mɛ zǎnzǎn mɔ̌.
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”