Matíe 13:1-58

 • NǓJLƐ́DÓNǓWÚ LƐ́ DÓ AXƆ́SÚÐUTO Ɔ WÚ (1-52)

  • Nǔkúndótɔ́ ɔ (1-9)

  • Nǔ e wú Jezu zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ é (10-17)

  • Jezu tínmɛ nǔjlɛ́dónǔwú e é ná dó nǔkúndótɔ́ ɔ wú é (18-23)

  • Blěe lɛ́ kpó gběhan nyanya lɛ́ kpó (24-30)

  • Mutádi sín kwín kpó tɔ́n kpó (31-33)

  • Jezu zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ dó bló bɔ nǔɖɔɖayǐ lɛ́ jɛnu (34, 35)

  • Jezu tínmɛ nǔjlɛ́dónǔwú e é ná dó blěe lɛ́ kpó gběhan nyanya lɛ́ kpó wú é (36-43)

  • Dɔkun e ɖo hwlǎhwlá é kpó jɛ̌ xɔ akwɛ́ ɔ kpó (44-46)

  • Ðɔ ɖaxó ɔ (47-50)

  • Dɔkun yɔ̌yɔ́ lɛ́ kpó xóxó lɛ́ kpó (51, 52)

 • To Jezu tɔn mɛ nu lɛ́ ɖi nǔ n’i ǎ (53-58)

13  Gbe nɛ́ gbe ɔ, Jezu gosín xwégbe, bo yi jínjɔ́n xutó.  Ahwan ɖaxó ɖé sɛ kplé dó wǔ tɔn. Énɛ́ wú ɔ, é byɔ́ tɔjíhún ɖé mɛ, bo jínjɔ́n ayǐ hwenu e mɛ lɛ́ ɖo te ɖo xu ɔ tó é.  Énɛ́ gúdo ɔ, é zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ dó kplɔ́n nǔ gěgé yě; é ɖɔ: “Nǔkúndótɔ́ ɖé tɔ́n, bo ná yi dó nǔ.  Ée é ɖo nǔ dó wɛ é ɔ, nǔkún ɖé lɛ́ jɛ ali tó, bɔ xɛ lɛ́ wá bo cyán ɖu.  Ðěvo lɛ́ jɛ awǐnnyakan mɛ fí e kɔ́ gěgé ma ɖe ǎ é. Yě yá wǔ tɔ́n kun, ɖó kɔ́ sukpɔ́ ɖo fínɛ́ ǎ wú.  Amɔ̌, ée hwesivɔ́ wá hun é ɔ, yǒzo ɔ hú gǎn yě bɔ yě fyɔ́, ɖó yě dó ɖɔ dó ǎ wútu.  Ðěvo lɛ́ jɛ wunkan mɛ, bɔ wun lɛ́ su bo vun blá yě.  É ɖo mɔ̌ có, ɖěvo lɛ́ jɛ ayǐkúngban ɖagbe jí, bɔ yě jɛ sínsɛ́n ná jí; ɖě ná donu 100, ɖěvo ná donu 60, bɔ ɖěvo lɛ́ ná donu 30.  Mɛ e ɖó tó é ní bo ɖótó.” 10  Énɛ́ wú ɔ, ahwanvú lɛ́ wá bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Étɛ́wú a ka nɔ zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ dó ɖɔ xó nú yě?” 11  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Midɛɛ lɛ́ ɔ, è yí gbe nú mi, bɔ mi ná mɔ nukúnnú jɛ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn sín nǔbúdo lɛ́ mɛ, loɔ, è yí gbe tɔn nú yědɛɛ lɛ́ ǎ. 12  Ðó mɛ ɖěbǔ e ɖó nǔ é ɔ, è ná ná ɛ d’é jí, bɔ nǔ e é ɖó é ná túnflá; amɔ̌, mɛ ɖěbǔ e ma ɖó nǔ ǎ é ɔ, è ná yí nǔ e é tlɛ ko ɖó é sín así tɔn. 13  Énɛ́ wú wɛ un nɔ zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ dó ɖɔ xó nú yě; ɖó yě ɖo kpínkpɔ́n wɛ có, yě nɔ kpɔ́n dó wǔvɔ́, yě ɖo sise wɛ có, yě nɔ se dó wǔvɔ́, mɔ̌ jɛ́n yě ma nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ é nɛ́. 14  Nǔ e Ezayíi ɖɔ ɖ’ayǐ é wɛ ɖo jijɛnu wɛ dó yě wú. É ɖɔ: ‘Mi ná se nǔgbó, mi ka ná mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖo ali ɖěbǔ nu ǎ; mi ná kpɔ́n nǔgbó, mi ka ná mɔ ɖo ali ɖěbǔ nu ǎ. 15  Ðó togun élɔ́ sín ayi kú atli. Yě se, é ka ɖɔ nǔtí nú yě ǎ. Yě myɔ́ nukún yětɔn lɛ́ bo sú tó yětɔn lɛ́, bo ma wá kpé wú bo mɔ nǔ ɖó nukún yětɔn lɛ́ wú, lobo se nǔ ɖó tó yětɔn lɛ́ wú gbeɖé ó. Mɔ̌ mɛ ɔ, yě mɔ nukúnnú jɛ nǔ e byɔ́ ɖo yě sí wɛ è ɖe é mɛ ǎ, yě ka sɔ́ lɛ́ kɔ wá gɔ̌n ce bónú má gbɔ azɔn nú yě ǎ.’ 16  “Amɔ̌ midɛɛ lɛ́ ɔ, awǎjijɛnɔ wɛ nú mi, ɖó nukún mitɔn lɛ́ nɔ mɔ nǔ, bɔ tó mitɔn lɛ́ nɔ se nǔ. 17  Ðó má ɖɔ nǔgbó nú mi, gbeyíɖɔ gěgé kpó nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ gěgé kpó jló ná mɔ nǔ e mɔ wɛ mi ɖe lɛ́ é, yě ka mɔ ǎ, yě lɛ́ jló ná se nǔ e se wɛ mi ɖe lɛ́ é, yě ka se ǎ. 18  “Din ɔ, mi ɖótó nǔjlɛ́dónǔwú nya e dó nǔ é tɔn sín tínmɛ. 19  Nǔkún e jɛ ali tó é ɔ, mɛ e se Axɔ́súɖuto ɔ sín xó bo ma ka mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ é wɛ. Énɛ́ ɔ, mɛ nyanya ɔ wá, bo hɔn nǔ e è dó dó ayi tɔn mɛ é síin. 20  Nǔkún e jɛ awǐnnyakan mɛ é ɔ, mɛ e se xó ɔ bo yí gbe ná tlóló kpó awǎjijɛ kpó é wɛ. 21  É ɖo mɔ̌ có, xó ɔ dó ɖɔ do ɖo ayi tɔn mɛ ǎ, amɔ̌, é ɖi nǔ ná nú hwenu ɖé, bɔ ée wǔvɛ́ alǒ yadónúmɛ xwetɔ́n ɖó xó ɔ wútu gúdo é ɔ, é j’ayǐ tlóló. 22  Nǔkún e jɛ wunkan mɛ é ɔ, mɛ e se xó ɔ, bɔ adohu adohu gbɛ* élɔ́ tɔn kpó hlɔ̌nhlɔ́n mɛblɛ́blɛ́ tɔn dɔkun tɔn kpó ka vun blá xó ɔ, b’ɛ ma ná sínsɛ́n ǎ é wɛ. 23  Nǔkún e jɛ ayǐkúngban ɖagbe jí é ɔ, mɛ e se xó ɔ bo mɔ nukúnnú jɛ mɛ é wɛ. Éyɛ́ jɛ sínsɛ́n ná jí, ɖě ná donu 100, ɖěvo ná donu 60, bɔ ɖěvo lɛ́ ná donu 30.” 24  É lɛ́ ná nǔjlɛ́dónǔwú ɖěvo yě: “È sixú jlɛ́ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn dó nya e dó nǔkún ɖagbe dó gle tɔn mɛ é wú. 25  Hwenu e mɛ bǐ ɖo amlɔ dɔ́ wɛ é ɔ, kɛntɔ́ tɔn wá bo dó gběhan nyanya gbɔn blěe lɛ́ tɛ́ntin bo yi. 26  Ée blěe lɛ́ su bo ná sínsɛ́n gúdo é ɔ, gběhan nyanya lɛ́ lɔmɔ̌ jɛ wě. 27  Énɛ́ wú ɔ, glenɔ ɔ sín mɛsɛntɔ́ lɛ́ wá bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Gǎn, nǔkún ɖagbe wɛ a dó dó gle towe mɛ ǎ cé? Nɛ̌ ka gbɔn bɔ gběhan nyanya lɛ́ ɖ’é mɛ lo?’ 28  É ɖɔ nú yě ɖɔ: ‘Nya ɖé wɛ wa mɔ̌, kɛntɔ́ ɖé wɛ.’ Mɛsɛntɔ́ lɛ́ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ényí mɔ̌ hǔn, a jló ɖɔ mǐ ní yi bo hɔn yě síin a?’ 29  É ɖɔ: ‘Éǒ, mi táá wá yi ɖo gběhan nyanya lɛ́ hɔn wɛ, bo hɔn ɖɔ nú blěe lɛ́ lɔ. 30  Mi jó yě mɛ we lɛ́ bǐ dó bónú yě ní su ɖó kpɔ́ káká jɛ nǔkúnyiya hwenu. Énɛ́ ɔ, ɖo nǔkúnyiya hwenu ɔ, un ná ɖɔ nú nǔkúnyatɔ́ lɛ́ ɖɔ: Mi hɔn gběhan nyanya lɛ́ jɛ nukɔn bo blá yě ɖó sonu sonu bo dó zo; énɛ́ gúdo hǔn, mi xo blěe lɛ́ kplé dó agɔ̌ ce mɛ.’” 31  É lɛ́ ná nǔjlɛ́dónǔwú ɖěvo yě: “Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn cí mutádi sín kwín* e nya ɖé sɔ́ bo dó dó gle tɔn mɛ é ɖɔhun. 32  Atínkwín e wínní hú atínkwín lɛ́ bǐ é wɛ. Amɔ̌, hwenu e é su é ɔ, é gbló hú mǎ lɛ́ bǐ bo húzú atín. Énɛ́ ɔ, xɛ lɛ́ wá bo xo adɔ̌ nyi ala tɔn lɛ́ mɛ.” 33  É lɛ́ ná nǔjlɛ́dónǔwú ɖěvo yě: “Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn cí tɔ́n e nǎwe ɖé sɔ́ dó nya linfín nǔjlɛ́nú ɖaxó atɔn ná, bɔ linfín nyinya ɔ bǐ fɔ́n é ɖɔhun.” 34  Nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ wɛ Jezu zán dó ɖɔ nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ nú ahwan ɔ. Nǔgbó ɔ, é nɔ ɖɔ xó nú yě ma gɔn nǔjlɛ́dónǔwú ná ǎ, 35  bónú nǔ élɔ́ e è ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ ɔ jí é ní dó jɛnu: “Un ná hun nu ce bo ná zán nǔjlɛ́dónǔwú lɛ́ dó ɖɔ xó; un ná jlá nǔ ɖěɖěe ɖo hwlǎhwlá sín bǐbɛ́mɛ é.”* 36  Énɛ́ gúdo ɔ, é nyi ahwan ɔ, bo yi xwégbe. Ahwanvú tɔn lɛ́ wá gɔ̌n tɔn bo ɖɔ: “Tínmɛ nǔjlɛ́dónǔwú gběhan nyanya e ɖo blěe gle mɛ lɛ́ é tɔn nú mǐ.” 37  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mɛ e dó nǔkún ɖagbe ɔ é ɔ, Gbɛtɔ́ví ɔ wɛ; 38  gle ɔ, gbɛ ɔ wɛ. Nǔkún ɖagbe lɛ́ ɔ, Axɔ́súɖuto ɔ sín vǐ lɛ́ wɛ, amɔ̌, gběhan nyanya lɛ́ ɔ, mɛ nyanya ɔ sín vǐ lɛ́ wɛ, 39  bɔ kɛntɔ́ e dó yě é ɔ, Awǒvi wɛ. Nǔkúnyiya hwenu ɔ, azǎn gǔdo gúdo tɔn gbɛ élɔ́ tɔn lɛ́* wɛ, bɔ nǔkúnyatɔ́ lɛ́ nyí wɛnsagun lɛ́. 40  Hǔn, lěe è hɔn gběhan nyanya lɛ́ bo sɔ́ myɔ dó fyɔ́ yě ná gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ é ná nyí gbɔn ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn gbɛ élɔ́ tɔn lɛ́* mɛ. 41  Gbɛtɔ́ví ɔ ná sɛ́ wɛnsagun tɔn lɛ́ dó, bɔ yě ná ɖe nǔ e nɔ nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ lɛ́ é bǐ kpó mɛ e nɔ fɔ́n bo nɔ ɖo sɛ́n gba wɛ lɛ́ é bǐ kpó sín Axɔ́súɖuto tɔn mɛ, 42  bo ná bɛ́ yě dó myɔkpó e ɖo jiji wɛ hɛhɛ é mɛ. Fínɛ́ wɛ yě ná ya avǐ bo ná ɖu aɖǔkún ɖe. 43  Ðo hwenɛ́nu ɔ, nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ lɛ́ ná kɔ́n lánlán hwesivɔ́ ɖɔhun ɖo Axɔ́súɖuto Tɔ́ yětɔn tɔn mɛ. Mɛ e ɖó tó é ní bo ɖótó. 44  “Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn cí dɔkun e ɖo hwlǎhwlá ɖo gle ɖé mɛ, bɔ nya ɖé mɔ bo lɛ́vɔ́ sɔ́ hwlá é ɖɔhun. É víví n’i káká bɔ é yi bo sa nǔ e é ɖó lɛ́ é bǐ, bo xɔ gle énɛ́. 45  “Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn lɛ́ cí ajɔ̌tɔ́ tomɛyitɔ́ e ɖo jɛ̌ e xɔ akwɛ́ tawun lɛ́ é ba wɛ é ɖɔhun. 46  Ée é mɔ jɛ̌ e xɔ akwɛ́ tawun é ɖokpó é ɔ, é yi bo yá wǔ sa nǔ e é ɖó lɛ́ é bǐ, bo xɔ jɛ̌ énɛ́. 47  “Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn lɛ́ cí ɖɔ ɖaxó e è nyi dó xu mɛ, bɔ é wlí hweví tɛnmɛ tɛnmɛ é ɖɔhun. 48  Ée é gɔ́ é ɔ, hwehutɔ́ lɛ́ dɔn wá xu ɔ tó, bo jínjɔ́n ayǐ, lobo xo hweví e nyɔ́ lɛ́ é kplé dó xasun mɛ; amɔ̌, ée è ma sixú ɖu ǎ lɛ́ é ɔ, yě bɛ́ nyi gbě. 49  Lěe é ná nyí gbɔn ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn gbɛ élɔ́ tɔn lɛ́* mɛ é nɛ́. È ná sɛ́ wɛnsagun lɛ́ dó bɔ yě ná ɖe mɛ nyanya lɛ́ ɖó vo nú nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ lɛ́, 50  bo ná bɛ́ mɛ nyanya lɛ́ kɔn nyi myɔkpó e ɖo jiji wɛ hɛhɛ é mɛ. Fínɛ́ wɛ yě ná ya avǐ bo ná ɖu aɖǔkún ɖe.” 51  É kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Mi ka mɔ nukúnnú jɛ nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ mɛ a?” Yě yí gbe n’i ɖɔ: “Ɛɛn.” 52  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ðó mi mɔ nukúnnú jɛ mɛ wútu ɔ, mɛ̌si ɖěbǔ e è kplɔ́n nǔ dó Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn wú é cí xwénɔ e ɖe nǔ yɔ̌yɔ́ lɛ́ kpó nǔ xóxó lɛ́ kpó tɔ́n sín dɔkun tɔn lɛ́ mɛ é ɖɔhun.” 53  Ée Jezu ná nǔjlɛ́dónǔwú énɛ́ lɛ́ fó gúdo é ɔ, é gosín fínɛ́. 54  Ée é wá to éɖésúnɔ tɔn mɛ é ɔ, é jɛ nǔ kplɔ́n mɛ lɛ́ jí ɖo kplɔ́ngbasá yětɔn. É kpácá yě tawun bɔ yě ɖɔ: “Fítɛ́ nya élɔ́ ka ba nǔnywɛ́ énɛ́ sín? Mɛ̌ ka ná ɛ hlɔ̌nhlɔ́n bɔ é bló nǔjíwǔ élɔ́ lɛ́? 55  Atínkpatɔ́ ɔ sín vǐ nɛ́ ǎ cé? Nɔ tɔn wɛ è nɔ ylɔ́ ɖɔ Mali ǎ cé? Nɔví tɔn súnnu lɛ́ wɛ nyí Jaki, Jozɛ́fu, Sinmɔ́ɔ kpó Judási kpó ǎ cé? 56  Nɔví tɔn nyɔ̌nu lɛ́ bǐ kpó mǐ kpó jɛ́n ɖo fí ǎ cé? Bɔ fítɛ́ é ka ba nǔwúkpíkpé énɛ́ lɛ́ bǐ sín lo?” 57  Énɛ́ wú ɔ, yě gbɛ́ ɖɔ émí kún ná ɖi nǔ n’i ó.* Amɔ̌, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “È nɔ wlí yɛ̌yi nú gbeyíɖɔ ɖé ɖo fí bǐ. To éɖésúnɔ tɔn mɛ kpó xwé éɖésúnɔ tɔn gbe kpó jɛ́n nǔ ma nɔ nyí mɔ̌ ɖe ǎ.” 58  Énɛ́ wú ɔ, é bló nǔjíwǔ gěgé ɖo fínɛ́ ǎ, ɖó nǔ e yě ma ɖi ǎ é wú.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Atínkwín wínníwínní ɖé wɛ bɔ è nɔ mɔ ɖo Izlayɛ́li. É sixú su bo yi jǐ nú mɛ̌tlu 4 mɔ̌ lobo zɛ ala gěgé.
Alǒ vlafo, “hwenu e è ɖó gbɛ ɔ ayǐ é.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “é húzú afɔklɛ́nnú nú yě.”