Matíe 12:1-50

  • Jezu, “Aklúnɔ gbɔjɛzán ɔ tɔn” (1-8)

  • È gbɔ azɔn nú nya alɔkúnánɔ ɖé (9-14)

  • Mɛsɛntɔ́ vívɛ́ná Mawu tɔn (15-21)

  • Jezu nɔ nya awǒvi lɛ́ gbɔn gbigbɔ mímɛ́ gblamɛ (22-30)

  • Hwɛhuhu e ma ɖó sɔ́kɛ ǎ é (31, 32)

  • È nɔ tuun atín ɖé gbɔn sínsɛ́n tɔn lɛ́ gblamɛ (33-37)

  • Wuntun e kúnkplá Jonási é (38-42)

  • Nǔ e nɔ jɛ hwenu e gbigbɔ nyanya ɖé lɛ́ kɔ wá é (43-45)

  • Jezu sín nɔ kpó nɔví lɛ́ kpó (46-50)

12  Ðo hwenɛ́nu ɔ, Jezu ɖo jinukúngle ɖé mɛ gbɔn wɛ ɖo gbɔjɛzángbe. Xovɛ́ sin ahwanvú tɔn lɛ́ bɔ yě jɛ jinukún lɛ́ ba jí, bo jɛ ɖuɖu jí.  Ée Falizyɛn lɛ́ mɔ mɔ̌ é ɔ, yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Kpɔ́n! Ahwanvú towe lɛ́ ɖo nǔ e ma sɔgbe xá sɛ́n ɖo gbɔjɛzángbe ǎ é wa wɛ.”  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi xa nǔ e Davídi wa, hwenu e xovɛ́ sin é kpó mɛ e ɖo kpɔ́ xá ɛ lɛ́ é kpó é ǎ cé?  É byɔ́ xwé Mawu tɔn gbe, bɔ yě ɖu wɔ̌xúxú e è xwlé Mawu lɛ́ é, é ka sɔgbe xá sɛ́n bónú éyɛ́ alǒ mɛ e ɖo kpɔ́ xá ɛ lɛ́ é ná ɖu ǎ, loɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ lɛ́ kɛ́ɖɛ́ wɛ ɖó ná ɖu. Mi xa mɔ̌ ǎ cé?  Alǒ mi xa ɖo Sɛ́n ɔ mɛ ɖɔ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ lɛ́ nɔ gba gbɔjɛzán sín sɛ́n ɔ ɖo tɛ́npli ɔ mɛ ɖo gbɔjɛzángbe lɛ́, có è ka nɔ mɔ hwɛ ɖé nú yě ǎ a cé?  Amɔ̌, un ɖo ɖiɖɔ nú mi wɛ ɖɔ mɛ e hú gǎn tɛ́npli ɔ é wɛ ɖo fí.  É ɖo mɔ̌ có, nú mi ko mɔ nukúnnú jɛ tínmɛ: ‘Nǔbláwǔkúnúmɛ ba wɛ un ɖe, é nyí vɔ̌sísá ǎ’ tɔn mɛ wɛ ɔ, mi ná ɖó hwɛ nú xomɛvɔ́nɔ lɛ́ ǎ.  Ðó Gbɛtɔ́ví ɔ, Aklúnɔ gbɔjɛzán ɔ tɔn wɛ é nyí.”  Ée é gosín fínɛ́ gúdo é ɔ, é yi kplɔ́ngbasá yětɔn. 10  Nya alɔkúnánɔ ɖé ka ɖo fínɛ́! Yě kanbyɔ́ Jezu ɖɔ: “É ka sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ è ní gbɔ azɔn nú mɛ ɖo gbɔjɛzángbe a?” Yě kan mɔ̌ byɔ́ ɛ bo ná mɔ tɛn dó dó hwɛ ɛ. 11  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ényí mi ɖó lɛ̌ngbɔ́ ɖokpó bɔ lɛ̌ngbɔ́ énɛ́ jɛ do mɛ ɖo gbɔjɛzángbe ɔ, mɛ̌ ka ɖo mi mɛ bo ma ná yi ɖe tɔ́n ǎ? 12  Gbɛtɔ́ ka xɔ akwɛ́ tawun hú lɛ̌ngbɔ́. Hǔn, é sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ è ní wa nǔ ɖagbe ɖo gbɔjɛzángbe.” 13  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú nya ɔ ɖɔ: “Dlɛ̌n alɔ towe.” Bɔ nya ɔ dlɛ́n alɔ ɔ, bɔ alɔ jɛ alɔ tɛnmɛ, bo cí ɖě ɔ ɖɔhun. 14  Amɔ̌, Falizyɛn lɛ́ tɔ́n, bo blá gbě tɔn bo ná hu i. 15  Ée Jezu wá tuun mɔ̌ é ɔ, é gosín fínɛ́. Mɛ gěgé ɖěvo lɛ́ xwedó è, bɔ é gbɔ azɔn nú yě bǐ. 16  Amɔ̌, é gbɛ́ nú yě syɛ́nsyɛ́n ɖɔ yě ní ma ɖɔ xó émítɔn nú mɛ ɖěvo lɛ́ ó. 17  Nǔ nyí mɔ̌, bónú nǔ e è ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ Ezayíi jí é ná dó jɛnu. É ɖɔ: 18  “Mi kpɔ́n! Mɛsɛntɔ́ ce e un sɔ́ é ɖíe, mɛ vívɛ́ná ce, éé wú xomɛ nɔ hun mì* dó é! Un ná sɔ́ gbigbɔ ce ɖó jǐ tɔn, bɔ nǔ e hwɛjijɔ nyí é ɔ, é ná bló b’ɛ ná za wě nú akɔta lɛ́. 19  É ná ɖɔ jlɛ ǎ, é ka ná sú xó ǎ, mɔ̌ jɛ́n mɛ ɖěbǔ ma ná se gbe tɔn ɖo ali ɖaxó lɛ́ jí ǎ é nɛ́. 20  É ná nyínyɛ́ fántín e ko tɔ é ɖěbǔ ǎ, é ka ná cí zogbɛ́nkan e ko ɖo azɔ si wɛ é ɖěbǔ ǎ, káká jɛ hwenu e é ná ɖó hwɛjijɔ ayǐ gbɔn fí bǐ é. 21  Nǔgbó ɔ, éyɛ́* wɛ akɔta lɛ́ ná ɖó nukún.” 22  Énɛ́ gúdo ɔ, è kplá nya e jí awǒvi ɖé ɖe, bɔ é tɔ́n nukún bo lɛ́ nyí ɖɛ̌kúnánɔ é ɖé wá n’i, bɔ é gbɔ azɔn n’i. Énɛ́ ɔ, nya ɖɛ̌kúnánɔ ɔ kpé wú bo ɖɔ xó lobo lɛ́ mɔ nǔ. 23  É jí wǔ tawun nú ahwan ɔ bǐ, bɔ yě jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Davídi Ví ɔ nɛ́ vlafo ǎ cé?” 24  Ée Falizyɛn lɛ́ se mɔ̌ é ɔ, yě ɖɔ: “Nya énɛ́ ɔ, Bɛluzebúlu,* awǒvi lɛ́ sín gǎn ɔ, wɛ nɔ ná ɛ hlɔ̌nhlɔ́n bɔ é nɔ dó nya awǒvi lɛ́ ná.” 25  Ðó é tuun linlin yětɔn lɛ́ wútu ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Axɔ́súɖuto e mɛ kínklán ɖe é bǐ sín kún wɛ ná sú dó, bɔ toxo e mɛ, alǒ xwé e gbe kínklán ɖe é ɖěbǔ ná nɔ te ǎ. 26  Ðo ali ɖokpó ɔ nu ɔ, ényí Satáan nya Satáan hǔn, é húzú kpan nukɔn éɖée nɛ́; nɛ̌ axɔ́súɖuto tɔn ka ná nɔ te gbɔn lo? 27  Gɔ́ ná ɔ, ényí Bɛluzebúlu wɛ nɔ ná hlɔ̌nhlɔ́n mì, bɔ un nɔ dó nya awǒvi lɛ́ ná ɔ, mɛ̌ ka nɔ ná hlɔ̌nhlɔ́n ahwanvú mitɔn lɛ́ bɔ yědɛɛ lɛ́ nɔ dó nya yě ná lo? Nǔ e wú yě wɛ nyí mɛ e ná wá ɖɔ hwɛ xá mi lɛ́ é nɛ́. 28  Amɔ̌, ényí gbigbɔ Mawu tɔn wɛ nɔ ná hlɔ̌nhlɔ́n mì, bɔ un nɔ dó nya awǒvi lɛ́ ná hǔn, Axɔ́súɖuto Mawu tɔn ko fyán mi nǔgbó. 29  Alǒ, nɛ̌ mɛɖé ka sixú byɔ́ nya hlɔ̌nhlɔ́nnɔ ɖé sín xwégbe gǎnnugǎnnu bo ná bɛ́ nǔɖókan tɔn lɛ́, ényí é ma to blá nya hlɔ̌nhlɔ́nnɔ ɔ jɛ nukɔn hwɛ̌ ǎ ɔ gbɔn? Mɔ̌ jɛ́n é ná to bló hwɛ̌ cóbó ná sixú vɔ xwé tɔn. 30  Mɛ ɖěbǔ e ma ɖo jǐ ce ǎ é klán gbe xá mì, bɔ mɛ ɖěbǔ e ma ɖo mɛ lɛ́ xo kplé xá mì wɛ ǎ é ɖo yě gba dó wɛ. 31  “Ðó hwɛjijɔ énɛ́ wú ɔ, má ɖɔ nú mi, è ná sɔ́ hwɛhuhu kpó nu nylánylá kpó alɔkpa bǐ kɛ gbɛtɔ́ lɛ́, amɔ̌, è ná sɔ́ nu nylánylá dó gbigbɔ ɔ wú kɛ mɛ ǎ. 32  Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛ ɖěbǔ e ná ɖɔ xó nyanya ɖé dó Gbɛtɔ́ví ɔ wú é ɔ, è ná sɔ́ kɛ ɛ; amɔ̌, mɛ ɖěbǔ e ná ɖɔ xó nyanya dó gbigbɔ mímɛ́ ɔ wú é ɔ, è ná sɔ́ kɛ ɛ ǎ, nǔ ná nyí mɔ̌ gbeɖé ɖo gbɛ* élɔ́ mɛ ǎ, mɔ̌ jɛ́n é ma ka ná lɛ́ nyí mɔ̌ ɖo gbɛ* e ja é mɛ ǎ é nɛ́. 33  “Ényí mi kpé nukún dó atín ɖé wú ɔ, é ná ná sínsɛ́n ɖagbe, amɔ̌, ényí mi ma kpé nukún dó atín ɖé wú ǎ ɔ, é ná ná sínsɛ́n ɖagbe ǎ. Sínsɛ́n e atín ɖé ná é wɛ nɔ ɖe xlɛ́ nyi wɛn ɖɔ atín ɔ nyí ɖagbe alǒ nyanya. 34  Jakpata kúnkan è mi, nɛ̌ mi ná nyí mɛ nyanya bo ka ná sixú ɖɔ nǔ ɖagbe lɛ́ gbɔn? Ðó nǔ e gɔ́ ayi mɛ é wɛ nu nɔ ɖɔ tɔ́n. 35  Gbɛtɔ́ ɖagbe ɔ, nǔ ɖagbe lɛ́ wɛ é nɔ ɖɔ, ɖó nǔ ɖagbe lɛ́ wɛ gɔ́ ayi tɔn mɛ. Amɔ̌, gbɛtɔ́ nyanya ɔ, nǔ nyanya lɛ́ wɛ é nɔ ɖɔ, ɖó nǔ nyanya lɛ́ wɛ gɔ́ ayi tɔn mɛ. 36  Má ɖɔ nú mi, gbɛtɔ́ lɛ́ ná ɖó xó e ma ɖó le ǎ, bɔ yě ɖɔ lɛ́ é bǐ sín gbe ɖo Hwɛɖɔzángbe; 37  ɖó xó e a ɖɔ lɛ́ é wɛ ná zɔ́n bɔ è ná ɖɔ ɖɔ a nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́, alǒ ɖó hwɛ nú we.” 38  Énɛ́ ɔ, sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé lɛ́ kpó Falizyɛn ɖé lɛ́ kpó yí gbe n’i ɖɔ: “Mɛ̌si, mǐ jló ná mɔ wuntun ɖé sín gɔ̌n towe.” 39  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Jijimɛ nyanya afɔdógbětɔ́* ɖé kpo ɖo wuntun ɖé ba wɛ, amɔ̌, è ná ɖe wuntun ɖěbǔ xlɛ́ ɛ zɛ wuntun e kúnkplá gbeyíɖɔ Jonási é wú ǎ. 40  Ðó lěe Jonási nɔ hweví ɖaxó ɔ xomɛ xɔ kéze atɔn zǎn atɔn gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpó ɔ wɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ná nɔ ayǐkúngban xomɛ xɔ kéze atɔn zǎn atɔn gbɔn é nɛ́. 41  Ninívunu lɛ́ ná fɔ́n sín kú ɖo hwɛɖiɖɔ ɔ hwenu xá jijimɛ élɔ́ bo ná ɖó hwɛ n’i, ɖó hwɛ yědɛɛ lɛ́ tɔn lɛ́ vɛ́ nú yě,* hwenu e Jonási jlá mawuxó ɔ yě é. Amɔ̌, mɛ e hú gǎn Jonási é wɛ ɖo fí. 42  Axɔ́sú nyɔ̌nu tofɔligbé tɔn ɔ ná fɔ́n sín kú ɖo hwɛɖiɖɔ ɔ hwenu xá jijimɛ élɔ́ bo ná ɖó hwɛ n’i, ɖó é gosín káká fí e ayǐkúngban ɔ kponu ɖó é bo ná dó ɖótó nǔnywɛ́ Salomɔ́ɔ tɔn. Amɔ̌, mɛ e hú gǎn Salomɔ́ɔ é wɛ ɖo fí. 43  “Ényí gbigbɔ nyanya ɖé tɔ́n sín mɛɖé jí ɔ, é nɔ gbɔn fí e sin ma ɖe ǎ lɛ́ é, bo nɔ ɖo fí e é ná nɔ é ba wɛ, lobo ka nɔ mɔ fí ɖěbǔ ǎ. 44  Énɛ́ gúdo ɔ, é nɔ ɖɔ: ‘Un ná lɛ́ kɔ yi xwé ce gbe fí e un gosín é.’ Bɔ nú é wá ɔ, é nɔ mɔ xwé ɔ ɖo vɔ̌, bɔ è ko za b’ɛ mɛ́, lobo lɛ́ b’acɔ́ ná bǐ. 45  Énɛ́ ɔ, é nɔ yi, bo nɔ kplá gbigbɔ e nylá hú éɖésúnɔ é tɛ́nwe ɖěvo dó éɖée jí, bɔ ényí yě byɔ́ xwé ɔ gbe gúdo ɔ, yě nɔ nɔ fínɛ́; lobɔ ninɔmɛ e mɛ nya énɛ́ nɔ wá nɔ ɖo gúdo mɛ é nɔ nylá hú bǐbɛ́mɛ tɔn ɔ. Lěe é ná nyí gbɔn nú jijimɛ nyanya élɔ́ lɔ é nɛ́.” 46  Hwenu e é kpo ɖo xó ɖɔ nú ahwan ɔ wɛ é ɔ, nɔ tɔn kpó nɔví tɔn lɛ́ kpó ɖo te ɖo kɔ́xo, bo ɖo biba ná ɖɔ xó n’i wɛ. 47  Énɛ́ wú ɔ, mɛɖé ɖɔ n’i ɖɔ: “Nɔ towe kpó nɔví towe lɛ́ kpó ɖo te ɖo kɔ́xo, bo ɖo biba ná ɖɔ xó nú we wɛ.” 48  É ka yí gbe nú mɛ e ɖɔ xó n’i é ɖɔ: “Mɛ̌ ka nyí nɔ ce? Mɛ̌ ka nyí nɔví ce lɛ́?” 49  Bɔ é dlɛ́n alɔ tɔn dó ahwanvú tɔn lɛ́, lobo ɖɔ: “Kpɔ́n! Nɔ ce kpó nɔví ce lɛ́ kpó ɖíe! 50  Ðó mɛ ɖěbǔ e nɔ wa jlǒ Tɔ́ ce e ɖo jǐxwé é tɔn é ɔ, mɛ énɛ́ wɛ nyí nɔví ce súnnu, nɔví ce nyɔ̌nu kpó nɔ ce kpó.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “lǐndɔ̌n ce.”
Blǔju tɔn, “nyǐkɔ tɔn.”
Satáan wɛ è nɔ ylɔ́ ɖɔ mɔ̌.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “gbejímanɔtɔ́.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”