Matíe 11:1-30

  • È kpa susu nú Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ (1-15)

  • È ɖó hwɛ nú jijimɛ e ma lɛ́ kɔ sín hwɛ tɔn lɛ́ gúdo ǎ é (16-24)

  • Jezu kpa susu nú Tɔ́ tɔn ɖó é nyɔ́ xomɛ dó mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ́ wú (25-27)

  • Agbanhɛnkpo Jezu tɔn nɔ fá kɔ nú mɛ (28-30)

11  Ée Jezu ɖɔ nǔ e ahwanvú tɔn 12 lɛ́ ɖó ná wa lɛ́ é nú yě fó é ɔ, é gosín fínɛ́ bo ná yi kplɔ́n nǔ mɛ lobo ɖɔ mawuxó ɖo toxo ɖěvo lɛ́ mɛ.  Amɔ̌, Jaan ɖo gankpá mɛ bo se azɔ̌ e wa wɛ Klísu ɔ ɖe lɛ́ é sín xó; énɛ́ ɔ, é sɛ́ ahwanvú tɔn lɛ́ dó,  bónú yě ní kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Mɛ e ɖó ná wá é a? Abǐ mǐ ɖó ná ɖó nukún mɛ ɖěvo?”  Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi yi bo ɖó nǔ e se wɛ mi ɖe lɛ́ é kpó nǔ e mɔ wɛ mi ɖe lɛ́ é kpó sín gbe nú Jaan:  Nukúntɔ́nnɔ lɛ́ ko ɖo nǔ mɔ wɛ, afɔkponɔ lɛ́ ɖo zɔnlin ɖi wɛ, è ɖo blǒbló wɛ bɔ gudunɔ lɛ́ ɖo mɛ mímɛ́ húzú wɛ, tókúnɔ lɛ́ ɖo nǔ se wɛ, è ɖo mɛkúkú lɛ́ fɔ́n wɛ, bo ɖo wɛn ɖagbe ɔ jlá wamamɔnɔ lɛ́ wɛ.  Awǎjijɛnɔ wɛ nú mɛ e ma klɛ́n afɔ bo j’ayǐ ɖó nyɛ wútu ǎ é.”  Ée ahwanvú Jaan tɔn lɛ́ wlí ali ɖidó é ɔ, Jezu jɛ Jaan xó ɖɔ nú ahwan ɔ jí bo ɖɔ: “Étɛ́ kpɔ́n gbé mi ka yi ɖo gbětótló mɛ? Fántín e jɔhɔn ɖo dǐndán wɛ é wɛ a?  Étɛ́ mi ka mɔ? Nya ɖé wɛ bo dó awu xɔ akwɛ́* lɛ́ a? Éǒ, mɛ e nɔ dó awu xɔ akwɛ́ lɛ́ é ɔ, axɔ́sú lɛ́ xwégbe wɛ yě ɖe.  Étɛ́wú mi ka yi dɔ̌n lo? Bo ná dó mɔ gbeyíɖɔ ɖé wú wɛ a? Ɛɛn, má ɖɔ nú mi, é hú gǎn gbeyíɖɔ flaflá tɔn. 10  Mɛ e wú è wlán nǔ élɔ́ dó é wɛ: ‘Éɖíe! Un ɖo wɛnsagun ce sɛ́ dó jɛ nukɔn nú we* wɛ, bɔ é ná jɛ nukɔn nú we bo ná bló ali towe ɖó!’ 11  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, ɖo mɛ e è ji ɖo nyɔ̌nu xomɛ lɛ́ é mɛ ɔ, è ko mɔ mɛ ɖěbǔ ɖo yě mɛ bónú é hú gǎn Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ ǎ, amɔ̌, mɛ e nyí mɛ kpɛví bǐ ɖo Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn mɛ é hú gǎn ɛ. 12  Sín hwenu e Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ bɛ́ azɔ̌ tɔn é káká jɛ din ɔ, Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn wɛ nyí nǔ e gbé mɛ lɛ́ nɔ nya majómájó é, bɔ yě mɛ e ɖo gbě tɔn nya wɛ majómájó lɛ́ é ka ɖo kpíkpéwú wɛ. 13  Ðó Gbeyíɖɔ lɛ́ kpó Sɛ́n ɔ kpó bǐ wɛ ɖɔ nǔ e ná jɛ lɛ́ é ɖ’ayǐ káká jɛ Jaan hwenu; 14  bɔ ényí mi gbɛ́ oo, mi lɔn oo, é wɛ nyí ‘Elíi e ɖó ná wá é.’ 15  Mɛ e ɖó tó é ní bo ɖótó ganjí. 16  “Mɛ̌ wú un ka ná jlɛ́ jijimɛ élɔ́ dó? É cí vǐ kpɛví ɖěɖěe ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo axi mɛ, bo sú xó ylɔ́ gbɛ̌ yětɔn lɛ́ é ɖɔhun. 17  Yě ɖɔ: ‘Mǐ kún kpete, mi ka ɖú we ǎ; mǐ ji nǔwamɛhan, mi ka ná alě ǎ.’* 18  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, Jaan wá bo nɔ ɖu nǔ ǎ, é ka nɔ lɛ́ nu vɛ̌ɛn ǎ; amɔ̌, mɛ lɛ́ nɔ ɖɔ: ‘Awǒvi ɖé wɛ ɖo jǐ tɔn.’ 19  Gbɛtɔ́ví ɔ ka wá bo nɔ ɖu nǔ lobo nɔ nu vɛ̌ɛn; amɔ̌, mɛ lɛ́ nɔ ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n! Nya énɛ́ ɔ, adɔtɔ́nɔ wɛ bo nɔ nu vɛ̌ɛn zɛ xwé wú, lobo nyí tokwɛ́yítɔ́ lɛ́ kpó hwɛhutɔ́ lɛ́ kpó sín xɔ́ntɔn.’ É ɖo mɔ̌ có, nǔ jlɔ́jlɔ́ e mɛɖé nɔ wa lɛ́ é wɛ nɔ ɖe xlɛ́ ɖɔ é nyɔ́nǔi.” 20  Énɛ́ gúdo ɔ, é jɛ hwɛ ɖó nú toxo e mɛ é bló nǔjíwǔ ɖe hú gǎn lɛ́ é jí, ɖó hwɛ yětɔn lɛ́ vɛ́ nú yě* ǎ: 21  “Heelú we, Kolazíin toxo! Heelú we, Bɛtisayída toxo! Ðó ényí Tíi kpó Sidɔ́ɔn kpó wɛ è ko bló nǔjíwǔ e è bló ɖo gɔ̌n mitɔn lɛ́ é ɖe ɔ, hwɛ yětɔn lɛ́ ná ko vɛ́ nú yě,* bɔ yě ná ko dó ati bo lɛ afín xóxó. 22  Amɔ̌, má ɖɔ nú mi, Hwɛɖɔzán ɔ ná bɔ wǔ nú Tíi kpó Sidɔ́ɔn kpó hú mi. 23  Kafaanawúmu è, hwɛ ɔ, è ná sɔ́ we dó jǐ káká yi jǐxwé vlafo wɛ a? Éǒ! Káká Yɔdo* mɛ wɛ a ná jɛ te dó. Ðó ényí Sodɔ́mu wɛ è ko bló nǔjíwǔ e è bló ɖo gɔ̌n towe lɛ́ é ɖe ɔ, é ná kpo ɖo te káká jɛ égbé. 24  Amɔ̌, má ɖɔ nú we, Hwɛɖɔzán ɔ ná bɔ wǔ nú Sodɔ́mu hú we.” 25  Ðo hwenɛ́nu ɔ, Jezu ɖɔ: “Tɔ́, Aklúnɔ jǐxwé kpó ayǐkúngban kpó tɔn, un ɖo susu kpa nú we wɛ ɖo agbawungba, ɖó a sɔ́ nǔ énɛ́ lɛ́ hwlá dó nǔnywɛ́tɔ́ lɛ́ kpó wěmasetɔ́ lɛ́ kpó, bo ka ɖe yě xlɛ́ vǐ kpɛví lɛ́. 26  Ɛɛn, Tɔ́ ce, ɖó lěe é nyɔ́ nukún towe mɛ gbɔn é nɛ́. 27  Tɔ́ ce sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ dó alɔ ce mɛ, bɔ mɛ ɖěbǔ tuun Vǐ ɔ mlɛ́mlɛ́ zɛ Tɔ́ ɔ wú ǎ; mɔ̌ jɛ́n mɛ ɖěbǔ ma tuun Tɔ́ ɔ mlɛ́mlɛ́ zɛ Vǐ ɔ kpó mɛ ɖěbǔ e Vǐ ɔ jló ná ɖe Tɔ́ ɔ xlɛ́ é kpó wú ǎ é nɛ́. 28  Mi wá gɔ̌n ce, mi mɛ e nǔ cikɔ ná, bɔ agban kpinkpɛn ɖo kɔ jí ná lɛ́ é bǐ, bónú má fá kɔ nú mi. 29  Mi sɔ́ agbanhɛnkpo ce ɖó kɔ bo kplɔ́n nǔ ɖo gɔ̌n ce, ɖó mɛfífá wɛ un nyí bo nyí mɛɖéesɔ́hwetɔ́ ɖo ayi mɛ, énɛ́ ɔ, mi* ná mɔ kɔ dó sa fún. 30  Ðó agbanhɛnkpo ce vɛ́ hɛn ǎ, bɔ agban ce fúɖá.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “avɔ ɖagbe ɖagbe.”
Blǔju tɔn, “nukɔn towe.”
Alǒ “mi ka xo akɔ́nnú mitɔn dó ná alě ǎ.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “lǐndɔ̌n mitɔn.”