Matíe 1:1-25

  • Kúnkan Jezu Klísu tɔn (1-17)

  • Lěe è ji Jezu gbɔn é (18-25)

1  Tan* Jezu Klísu,* éé nyí Davídi ví, bo lɛ́ nyí Ablaxámu ví é tɔn sín wěma:   Ablaxámu ji Izáki;Izáki ji Jakɔ́bu;Jakɔ́bu ji Judáa kpó nɔví tɔn lɛ́ kpó;   Judáa ji Pɛlɛ́si kpó Zeláxi kpó ɖo Tamáa xomɛ;Pɛlɛ́si ji Ɛslɔ́ni;Ɛslɔ́ni ji Hlamu;   Hlamu ji Aminadábu;Aminadábu ji Naxicɔ́ni;Naxicɔ́ni ji Salumɔ́ni;   Salumɔ́ni ji Bowózi ɖo Hlaxábu xomɛ;Bowózi ji Obɛ́di ɖo Hwliti xomɛ;Obɛ́di ji Jɛsée;   Jɛsée ji Davídi axɔ́sú ɔ.Davídi ji Salomɔ́ɔ ɖo asi Ulíi tɔn xomɛ;   Salomɔ́ɔ ji Hlobowámu;Hlobowámu ji Abíya;Abíya ji Asa;   Asa ji Jozafáti;Jozafáti ji Jolámu;Jolámu ji Oziyási;   Oziyási ji Jotámu;Jotámu ji Akázi;Akázi ji Ezekiyási;  10  Ezekiyási ji Manasée;Manasée ji Amɔ́ni;Amɔ́ni ji Joziyási; 11  Joziyási ji Jekoniyási kpó nɔví tɔn lɛ́ kpó, hwenu e è wlí Jwifu lɛ́ yi Babilɔ́nu é. 12  Ée è wlí Jwifu lɛ́ yi Babilɔ́nu gúdo é ɔ, Jekoniyási ji Calutiyɛ́li;Calutiyɛ́li ji Zolobabɛ́li; 13  Zolobabɛ́li ji Abiwúdi;Abiwúdi ji Eliyakímu; Eliyakímu ji Azɔ́ɔ; 14  Azɔ́ɔ ji Sadɔ́ki;Sadɔ́ki ji Akímu;Akímu ji Eliwúdi; 15  Eliwúdi ji Eleazáa;Eleazáa ji Matáan;Matáan ji Jakɔ́bu; 16  Jakɔ́bu ji Jozɛ́fu, Mali sín asú ɔ. Mali énɛ́ wɛ ji Jezu, ée è nɔ ylɔ́ ɖɔ Klísu é. 17  Hǔn, jijimɛ lɛ́ bǐ sín kplékplé ɖíe: Bɛ́sín Ablaxámu jí káká wá jɛ Davídi jí bló jijimɛ 14; bɛ́sín Davídi jí káká wá jɛ hwenu e è wlí Jwifu lɛ́ yi Babilɔ́nu é bló jijimɛ 14; bɛ́sín hwenu e è wlí Jwifu lɛ́ yi Babilɔ́nu é káká wá jɛ Klísu jí bló jijimɛ 14. 18  Amɔ̌, lěe è ji Jezu Klísu gbɔn é ɖíe: Hwenu e nɔ tɔn Mali kpo ɖo asixɔ́ntɔn nyí nú Jozɛ́fu wɛ é ɔ, é mɔ xo gbɔn gbigbɔ mímɛ́* sín nǔwiwa gblamɛ, jɛ nukɔn nú alɔwlíwlí yětɔn. 19  É ɖo mɔ̌ có, ɖó asú tɔn Jozɛ́fu nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ bo ma ba ná dó winnyá ɛ ɖo mɛ bǐ nukúnmɛ ǎ wútu ɔ, é lin ná gbɛ́ ɛ ɖo nǔglɔ́. 20  Amɔ̌, ée é lin nǔ énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, wɛnsagun Jexóva* tɔn xo dlɔ̌ ɛ, bo ɖɔ: “Jozɛ́fu, Davídi ví, xɛsi ní ma ɖi we dó asi towe Mali kpíkplá dó xɔsá wú ó, ɖó xo e é mɔ é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ sín nǔwiwa wɛ. 21  É ná ji vǐ súnnu ɖé, bɔ a ná sun nyǐ i ɖɔ Jezu,* ɖó é ná hwlɛ́n togun tɔn sín hwɛ tɔn lɛ́ mɛ.” 22  Nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ jɛ bónú xó e Jexóva ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ tɔn jí é ní dó jɛnu, é ɖɔ: 23  “Éɖíe! Ðyɔ̌vǐ ɖo alɔjí ɔ ná mɔ xo bo ná ji vǐ súnnu ɖé, bɔ yě ná ylɔ́ ɛ ɖɔ Emanuwɛ́li”; tínmɛ tɔn wɛ nyí: “Mawu ɖo kpɔ́ xá mǐ.” 24  Énɛ́ gúdo ɔ, Jozɛ́fu fɔ́n sín amlɔ mɛ, bo wa nǔ e wɛnsagun Jexóva tɔn ɖɔ n’i é, bo kplá asi tɔn dó xɔsá. 25  Amɔ̌, é ɖóxó xá ɛ káká cóbónú é ji vǐ ɔ ǎ. Gɔ́ ná ɔ, é sun nyǐ vǐ ɔ ɖɔ Jezu.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “Kúnkan.”
Alǒ “Mɛsíya ɔ; Mɛ e è sɔ́ é.”
Alǒ “hlɔ̌nhlɔ́n Mawu tɔn.”
Azɔn 237 wɛ nyǐkɔ Mawu tɔn Jexóva ɔ tɔ́n ɖo Nǔwlánwlán mímɛ́ Glɛ̌kigbe tɔn lɛ́ sín wěmafɔ lɛ́ mɛ ɖo Biblu élɔ́ mɛ. Fí nukɔntɔn e é tɔ́n ɖe é ɖíe.
É sɔgbe xá nyǐkɔ Ebléegbe tɔn Jecúwa, alǒ Jozuwée, bɔ tínmɛ tɔn nyí “Jexóva nyí hwlɛngán.”