Mɛsɛ́dó 5:1-42

  • Ananiyási kpó Safíla kpó (1-11)

  • Mɛsɛ́dó lɛ́ bló nǔjíwǔ gěgé (12-16)

  • È wlí mɛsɛ́dó lɛ́ dó gan mɛ, bɔ è ɖe yě tɔ́n (17-21a)

  • È lɛ́ kplá mɛsɛ́dó lɛ́ wá Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn (21b-32)

    • ‘Mawu wɛ mǐ ɖó ná se tónú ná, é nyí gbɛtɔ́ ǎ’ (29)

  • Wěɖexámɛ Gamaliyɛ́li tɔn (33-40)

  • Wɛn ɖagbe ɔ jíjlá gbɔn xwégbe xwégbe (41, 42)

5  Nya ɖé ka tíin, bo nɔ nyí Ananiyási, bɔ é kpó asi tɔn Safíla kpó sa ayǐkúngban.  Amɔ̌, é sɛ akwɛ́ ɔ ɖě xwe dó nǔglɔ́, bɔ asi tɔn tuun. É sɔ́ éé kpo é wá, bo sɔ́ nú mɛsɛ́dó lɛ́.  Piyɛ́ɛ ka ɖɔ: “Ananiyási, étɛ́wú a ka lɔn bɔ Satáan sísɛ́ we, bɔ a ɖó adingban nú gbigbɔ mímɛ́, bo sɛ ayǐkúngbankwɛ́ ɔ ɖě xwe dó nǔglɔ́?  Ayǐkúngban énɛ́ ɔ, towe wɛ ǎ cé? Bɔ ée a sa é ɔ, a ɖó acɛ bo ná sɔ́ akwɛ́ ɔ dó wa nǔ e jló we é ǎ cé? Étɛ́wú a ka lin dó ayi mɛ, bo ná wa nǔ mɔ̌hun? É nyí gbɛtɔ́ wɛ a ɖó adingban ná ǎ, loɔ, Mawu wɛ a ɖó adingban ná.”  Ée Ananiyási se xó énɛ́ lɛ́ é ɔ, é j’ayǐ bo kú. Bɔ xɛsi ɖaxó ɖé jɛ mɛ e se xó énɛ́ lɛ́ é bǐ jí.  Énɛ́ ɔ, dɔ̌nkpɛvú e ɖo fínɛ́ é ɖé lɛ́ sí te, bo bú avɔ dó è, lobo sɔ́ ɛ yi ɖi.  Ganxixo atɔn mɔ̌ gúdo ɔ, asi tɔn wá. É ka tuun nǔ e jɛ é ǎ.  Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðɔ nú mì, akwɛ́ élɔ́ wɛ mi mɛ we lɛ́ sa ayǐkúngban ɔ yí a?” É ɖɔ: “Ɛɛn, nabí e mǐ sa yí é nɛ́.”  Énɛ́ ɔ, Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Étɛ́wú mi mɛ we lɛ́ ka ɖó gbe kpɔ́, bo ná tɛ́n gbigbɔ mímɛ́ Jexóva tɔn kpɔ́n? Kpɔ́n! Mɛ e yi ɖi asú towe lɛ́ é ko ɖo hɔn ɔ tá, yě ná sɔ́ hwi lɔ yi.” 10  Tlóló ɔ, é j’ayǐ ɖo nukɔn tɔn bo kú. Ée dɔ̌nkpɛvú lɛ́ wá é ɔ, yě mɔ cyɔ tɔn, bo sɔ́ ɛ, lobo yi ɖi i dó asú tɔn kpá. 11  Énɛ́ wú ɔ, xɛsi ɖaxó ɖé jɛ agun ɔ bǐ kpó mɛ ɖěɖěe se xó énɛ́ lɛ́ é bǐ kpó jí. 12  Gɔ́ ná ɔ, mɛsɛ́dó lɛ́ kpo ɖo nǔjíwǔ kpó nǔdabaɖa kpó gěgé bló wɛ ɖo togun ɔ tɛ́ntin; yě bǐ nɔ kplé ɖó kpɔ́ ɖo Salomɔ́ɔ sín agba jí. 13  Nǔgbó ɔ, mɛ ɖěvo ɖěbǔ kpankɔ́n bo xo kpóɖó nú yě ǎ; é ɖo mɔ̌ có, togun ɔ nɔ ɖo susu xɔ nú yě wɛ. 14  Gɔ́ ná ɔ, mɛ e ɖi nǔ nú Aklúnɔ lɛ́ é fɔ́n bo ɖo jijɛjí wɛ, bo sukpɔ́ tawun, súnnu kpó nyɔ̌nu kpó bǐ. 15  Yě tlɛ nɔ kplá azinzɔnnɔ lɛ́ wá ali ɖaxó lɛ́ jí, bo nɔ sɔ́ yě ɖó zan kpɛví kpɛví lɛ́ jí, bónú Piyɛ́ɛ ɖo wǐwá yi wɛ ɔ, yɛ tɔn ní dó sixú gbɔn yě mɛ ɖé lɛ́ jí vɔ́vɔ́. 16  Gɔ́ ná ɔ, mɛ ɖěɖěe ɖo toxo e lɛ́ lɛ̌ dó Jeluzalɛ́mu lɛ́ é mɛ lɛ́ é nɔ nyi ahwan wá, bo nɔ kplá mɛ e ɖo azɔn jɛ wɛ lɛ́ é kpó mɛ e gbigbɔ nyanya lɛ́ ɖo ya dó ná wɛ lɛ́ é kpó wá, bɔ è nɔ gbɔ azɔn nú yě bǐ. 17  Amɔ̌, wǔhwinhwan sísɛ́ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ kpó mɛ e ɖo kpɔ́ xá ɛ, bo ɖo sinsɛngbɛ́ta Saduseɛn lɛ́ tɔn mɛ lɛ́ é bǐ kpó, bɔ yě sí te, 18  bo wlí mɛsɛ́dó lɛ́,* lobo bɛ́ yě dó gankpá toxo ɔ tɔn mɛ. 19  Loɔ, ɖo zǎn ɔ mɛ ɔ, wɛnsagun Jexóva tɔn hun gankpá ɔ sín hɔn lɛ́, bo kplá yě tɔ́n, lobo ɖɔ: 20  “Mi yi tɛ́npli ɔ mɛ, bo kpo ɖo xó gbɛ tɔn ɔ bǐ ɖɔ nú mɛ lɛ́ wɛ.” 21  Ée yě se xó énɛ́ é ɔ, yě byɔ́ tɛ́npli ɔ mɛ zǎnzǎn tɛɛn, bo jɛ nǔ kplɔ́n mɛ jí. Ée vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ kpó mɛ e ɖo kpɔ́ xá ɛ lɛ́ é kpó wá é ɔ, yě ylɔ́ Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn sín hǎgbɛ́ lɛ́ kpó tomɛxó Izlayɛ́li ví lɛ́ tɔn lɛ́ blěbú kpó kplé, lobo sɛ́ mɛ dó gankpá ɔ mɛ, bónú è ná yi kplá mɛsɛ́dó lɛ́ wá nú yě. 22  Amɔ̌, ée sɔ́ja lɛ́ jɛ dɔ̌n é ɔ, yě mɔ yě ɖo gankpá ɔ mɛ ǎ. Énɛ́ wú ɔ, yě lɛ́ kɔ bo wá ɖó gbe, 23  bo ɖɔ: “Mǐ mɔ gankpá ɔ ɖo súsú, bɔ è dó gan mɛ, lobɔ gantɔ́cɔ́tɔ́ lɛ́ ɖo te ɖo hɔn lɛ́ jí. Amɔ̌, ée è hun é ɔ, mǐ mɔ mɛ ɖěbǔ ɖ’é mɛ ǎ.” 24  Ée tɛ́nplicɔ́tɔ́ lɛ́ sín gǎn kpó vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó bǐ se xó énɛ́ lɛ́ é ɔ, nǔ e mɛ énɛ́ ná wá tɔ́n kɔ dó é bú vo dó yě. 25  Amɔ̌, mɛɖé wá, bo ɖó gbe nú yě ɖɔ: “Mɛ e mi bɛ́ dó ganmɛ lɛ́ é ɖo te ɖo tɛ́npli ɔ mɛ, bo ɖo nǔ kplɔ́n mɛ lɛ́ wɛ.” 26  Énɛ́ ɔ, tɛ́nplicɔ́tɔ́ lɛ́ sín gǎn kpó sɔ́ja tɔn lɛ́ kpó yi kplá mɛsɛ́dó lɛ́ wá, yě ka wa mɔ̌ kpó zǐngídi kpó ǎ, ɖó yě ɖo xɛsi ɖi wɛ ɖɔ togun ɔ táá nyi awǐnnyaglo dó hu émí. 27  Ée yě kplá mɛsɛ́dó lɛ́ wá é ɔ, yě sɔ́ yě ɖó te ɖo Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn. Énɛ́ ɔ, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ kan xó byɔ́ yě, 28  bo ɖɔ: “Mǐ ko dó sɛ́n nú mi syɛ́nsyɛ́n ɖɔ mi ní ma sɔ́ nɔ kplɔ́n nǔ mɛ ɖo nyǐkɔ énɛ́ mɛ ɖě ó ǎ cé? Mi ɖíe ka ko bló bɔ nǔkplɔ́nmɛ mitɔn gba kpé Jeluzalɛ́mu è! Bɔ mi lɛ́ kán ɖ’é jí, bo ná bló bɔ nya énɛ́ sín hun ná nɔ kɔ nú mǐ.” 29  Piyɛ́ɛ kpó mɛsɛ́dó ɖě lɛ́ kpó ka yí gbe ɖɔ: “Mawu wɛ nyí gǎn e mǐ ɖó ná se tónú ná é, é nyí gbɛtɔ́ ǎ. 30  Mawu tɔ́gbó mǐtɔn lɛ́ tɔn fɔ́n Jezu, ée mi xwe nyi atín* wú bo hu é. 31  Mawu sɔ́ mɛ énɛ́ su ɖo ɖisí tɔn xwé, bɔ é nyí Afɔsɔ́ɖótetɔ́gán bo lɛ́ nyí Mɛhwlɛ́ngántɔ́, bónú hwɛ Izlayɛ́li ví lɛ́ tɔn lɛ́ ní dó sixú vɛ́ nú yě,* lobonú è ní sɔ́ hwɛ yětɔn lɛ́ kɛ yě. 32  Mǐ nyí kúnnuɖetɔ́ nǔ énɛ́ lɛ́ tɔn. Gbigbɔ mímɛ́ ɔ lɔmɔ̌ nyí kúnnuɖetɔ́ ná. Gbigbɔ mímɛ́ énɛ́ wɛ Mawu ná mɛ ɖěɖěe é nyí gǎn ná, bɔ yě nɔ se tónú n’i lɛ́ é.” 33  Ée yě se mɔ̌ é ɔ, xomɛ sin yě tawun, bɔ yě jló ná hu yě. 34  Amɔ̌, Falizyɛn e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Gamaliyɛ́li é sí te ɖo Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn ɔ, bo ɖe gbe ɖɔ è ní ɖe mɛsɛ́dó lɛ́ tɔ́n nú hwenu kpɛɖé; sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ e togun ɔ bǐ nɔ ɖó sísí ná tawun é ɖé wɛ n’i. 35  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Izlayɛ́li ví è mi, mi cɔ́ miɖée dó nǔ e lin ná wa nú nya énɛ́ lɛ́ wɛ mi ɖe é wú. 36  Ði kpɔ́ndéwú ɔ, jɛ nukɔn nú azǎn élɔ́ lɛ́ ɔ, Tedási fɔ́n gǔ, bo ɖɔ ɖɔ émí nyí mɛ nukúnɖéjí, bɔ súnnu 400 mɔ̌ xo kpóɖó nú gbɛ̌ta tɔn. Amɔ̌, è hu i, bɔ mɛ ɖěɖěe ɖo xwixwedó è wɛ lɛ́ é bǐ gba dó, lobɔ tuto yětɔn cifo. 37  Éyɛ́ wá yi ɔ, Judási Galiléenu ɔ fɔ́n gǔ, hwenu e è ɖo nyǐkɔ dó wěma mɛ wɛ é, bo dɔn mɛɖé lɛ́ bɔ yě xwedó è. Nya énɛ́ lɔ sín kún sú dó, bɔ mɛ ɖěɖěe ɖo xwixwedó è wɛ lɛ́ é bǐ gba dó. 38  Énɛ́ wú ɔ, ɖo ninɔmɛ élɔ́ mɛ ɔ, má ɖɔ nú mi, mi ma dó nu nya énɛ́ lɛ́ sín xó mɛ ó, mi jó yě dó. Ðó ényí tuto énɛ́ alǒ azɔ̌ énɛ́ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ́ gɔ́n wɛ é gosín ɔ, é ná sú dó; 39  amɔ̌, ényí Mawu gɔ́n wɛ é gosín ɔ, mi ná kpé wú bo sú dó ǎ. Mi cɔ́ miɖée, é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, é sixú wá nyí ɖɔ Mawu ɖésúnɔ wɛ mi tɔ́n ahwan.” 40  Énɛ́ ɔ, yě xwedó wěɖexámɛ tɔn, bo ɖɔ bɔ è kplá mɛsɛ́dó lɛ́ wá, lobo xo yě, bo dó sɛ́n nú yě ɖɔ yě ní ma sɔ́ ɖɔ xó ɖo Jezu nyíkɔ mɛ ɖě ó. Énɛ́ gúdo ɔ, yě jó mɛsɛ́dó lɛ́. 41  Énɛ́ ɔ, yě tɔ́n sín Hwɛɖɔxɔsá ɖaxó Jwifu lɛ́ tɔn ɔ kpó awǎjijɛ kpó, ɖó Mawu jɔ wǔ yě bɔ è dó winnyá yě ɖó nyǐkɔ Jezu tɔn wú. 42  Ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe ɔ, yě nɔ yi tɛ́npli ɔ mɛ, bo nɔ lɛ́ gbɔn xwégbe xwégbe, lobo nɔ ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ, bo nɔ ɖo wɛn ɖagbe e kúnkplá Klísu Jezu é jlá wɛ magbokɔ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖ’alɔ mɛsɛ́dó lɛ́ jí.”
Alǒ “kpo.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”