Mɛsɛ́dó 17:1-34

  • Pɔ́lu kpó Silási kpó ɖo Tɛsaloníki (1-9)

  • Pɔ́lu kpó Silási kpó ɖo Belée (10-15)

  • Pɔ́lu ɖo Atɛ́ni (16-22a)

  • Xó e Pɔ́lu ɖɔ ɖo Aleopáji lɛ́ é (22b-34)

17  Din ɔ, yě gbɔn Anfipolísi kpó Apolóni kpó, bo wá Tɛsaloníki; kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ́ tɔn ɖokpó ɖo fínɛ́.  Lěe é ko nyí walɔ Pɔ́lu tɔn gbɔn é ɔ, é byɔ́ kplɔ́ngbasá ɔ, bɔ nú gbɔjɛzángbe atɔn ɔ, é zán Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ dó jlɛ́ xó dó xó wú xá mɛ e ɖo fínɛ́ lɛ́ é.  É tínmɛ ɖɔ é ɖo dandan ɖɔ Klísu ɔ ní ji ya, bónú è ní lɛ́ fɔ́n ɛ sín mɛkúkú lɛ́ mɛ; é zán Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ dó ɖe énɛ́ xlɛ́; é nɔ ɖɔ: “Jezu e sín xó jlá mi wɛ un ɖe é wɛ nyí Klísu énɛ́.”  Nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ, mɛɖé lɛ́ ɖo yě mɛ bo húzú nǔɖitɔ́, bo xo kpóɖó nú Pɔ́lu kpó Silási kpó; mɔ̌ jɛ́n Glɛ̌kinu e nɔ sɛn Mawu lɛ́ é wɔ̌búwɔ́bú ɖé kpó nyɔ̌nu nukúnɖéjí nabí ɖé kpó lɔ wa nǔ gbɔn é nɛ́.  Amɔ̌, Jwifu ɖé lɛ́ jɛ wǔ hwan jí, bo xo mɛdídá e nɔ ɖo flúflú kpé wɛ ɖo axi mɛ é ɖé lɛ́ kplé, bɔ yě nyi ahwan bo jɛ hunnyahunnya dɔn byɔ́ toxo ɔ mɛ jí. Yě byɔ́ Jazɔ́ɔn xwégbe gǎnnugǎnnu, bo ɖo biba wɛ ɖɔ è ní ɖe Pɔ́lu kpó Silási kpó tɔ́n nú ahwan ɔ.  Ée yě ma mɔ yě ǎ é ɔ, yě dɔn Jazɔ́ɔn kpó nɔví ɖé lɛ́ kpó yi gǎn toxo ɔ tɔn lɛ́ nukɔn, bo sú xó ɖɔ: “Súnnu e dɔn hunnyahunnya dó gbɛ ɔ bǐ mɛ lɛ́ é wá fí élɔ́ lɔ,  bɔ Jazɔ́ɔn yí yě dó xwégbe. Súnnu énɛ́ lɛ́ bǐ wɛ nɔ wa nǔ e nɔ gba gbeta Sezáa tɔn lɛ́ é; yě nɔ ɖɔ ɖɔ axɔ́sú ɖěvo tíin bo nyí Jezu.”  Hwenu e ahwan ɔ kpó gǎn toxo ɔ tɔn lɛ́ kpó se xó énɛ́ lɛ́ é ɔ, ayi yětɔn gba dó;  bɔ ée Jazɔ́ɔn kpó mɛ ɖě lɛ́ kpó sú akwɛ́ e gǎn toxo ɔ tɔn lɛ́ kán nú yě é gúdo é ɔ, yě jó yě bɔ yě yi. 10  Zǎn kú tlóló é ɔ, nɔví lɛ́ sɛ́ Pɔ́lu kpó Silási kpó dó Belée. Ée yě jɛ dɔ̌n é ɔ, yě yi kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ́ tɔn. 11  Mɛ énɛ́ lɛ́ ɖo gbesisɔmɛ bá kplɔ́n nǔ hú Tɛsaloníkinu lɛ́, ɖó yě yí xó ɔ kpó akpakpa sɔ́ mɛ ɖaxó kpó, bo nɔ kíjé Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ tɛ́nwín lɛnwín gbe bǐ gbe, bo ná kpɔ́n ɖɔ nǔ e émí se lɛ́ é ka nyí nǔgbó a jí. 12  Énɛ́ wú ɔ, yě mɛ gěgé húzú nǔɖitɔ́, mɔ̌ jɛ́n nyɔ̌nu Glɛ̌kinu nukúnɖéjí nabí ɖé, gɔ́ nú súnnu ɖé lɛ́ húzú nǔɖitɔ́ é nɛ́. 13  Amɔ̌, ée Jwifu e ɖo Tɛsaloníki lɛ́ é se ɖɔ Pɔ́lu ɖo xó Mawu tɔn jlá wɛ ɖo Belée lɔmɔ̌ é ɔ, yě wá bo fɔ́n hun dó jǐ nú ahwan ɔ. 14  Énɛ́ ɔ, nɔví lɛ́ yá wǔ nyi Pɔ́lu sɛ́dó xuwa jí, amɔ̌, Silási kpó Timɔtée kpó cí fínɛ́. 15  É ɖo mɔ̌ có, mɛ ɖěɖěe xwedó Pɔ́lu lɛ́ é kplá ɛ káká wá Atɛ́ni, bɔ ée Pɔ́lu ɖɔ nú yě ɖɔ yě ní ɖɔ nú Silási kpó Timɔtée kpó ɖɔ yě ɖó ná yá wǔ wá émí gɔ́n gúdo é ɔ, yě ɖidó. 16  Hwenu e Pɔ́lu ɖo te kpɔ́n yě ɖo Atɛ́ni é ɔ, xomɛ sin i tawun, ɖó é mɔ bɔ vodún gɔ́ toxo ɔ mɛ wútu. 17  Énɛ́ wú ɔ, é jɛ xó jlɛ́ dó xó wú xá Jwifu lɛ́ kpó mɛ ɖěvo e nɔ sɛn Mawu lɛ́ é kpó jí ɖo kplɔ́ngbasá ɔ, bɔ ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe ɔ, é nɔ lɛ́ wa mɔ̌ ɖo axi ɔ mɛ xá mɛ ɖěbǔ e é mɔ é. 18  Amɔ̌, tamɛ-núkplɔ́nmɛtɔ́ Epikilyɛn* kpó Sitoyisyɛn* kpó ɖé lɛ́ jɛ nǔ dɔn xá ɛ jí, bɔ yě mɛ ɖé lɛ́ nɔ ɖɔ: “Étɛ́ nǔwláɖɔtɔ́ élɔ́ ka jló ná ɖɔ?” Yě mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ ɖɔ: “É cí ɖɔ nǔmɛsɛn to ɖěvo mɛ tɔn lɛ́ jlá wɛ é ɖe ɖɔhun.” Yě ɖɔ mɔ̌, ɖó é ɖo wɛn ɖagbe e ɖɔ xó dó Jezu kpó fínfɔ́n sín kú kpó wú é jlá wɛ wútu. 19  Énɛ́ wú ɔ, yě wlí i, bo dɔn ɛ yi Aleopáji,* bo ɖɔ: “A sixú ná mǐ mɔjɛmɛ dó nǔ yɔ̌yɔ́ énɛ́ e kplɔ́n mɛ wɛ a ɖe é wú a? 20  Ðó nǔ e ɖɔ wɛ a ɖe lɛ́ é nyí nǔ yɔ̌yɔ́ nú mǐ, bɔ mǐ ba ná tuun tínmɛ nǔ énɛ́ lɛ́ tɔn.” 21  Nǔgbó ɔ, Atɛ́ninu lɛ́ kpó jǒnɔ e nɔ nɔ* fínɛ́ lɛ́ é kpó bǐ sɔ́ nɔ zán gbɔjɛhwenu yětɔn nú nǔ ɖěvo zɛ xó ɖiɖɔ, alǒ xó sise dó nǔ yɔ̌yɔ́ lɛ́ wú wú ǎ. 22  Pɔ́lu sí te ɖo Aleopáji ɔ tɛ́ntin bo ɖɔ: “Atɛ́ninu lɛ́ è mi, un mɔ ɖɔ ɖo nǔ lɛ́ bǐ mɛ ɔ, é cí ɖɔ mi nɔ ɖó sísí e gɔ́ngɔ́n é nú nǔmɛsɛn lɛ́ hú lěe mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ wa gbɔn é.* 23  Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e un ɖo wǐwá yi wɛ, bo ɖo nǔ e nyí nǔ mímɛ́ nú mi lɛ́ é* kpɔ́n wɛ céɖécéɖé é ɔ, un tlɛ mɔ vɔ̌sákpe ɖokpó, bɔ è wlán d’é jí ɖɔ: ‘Mawu e è ma tuun ǎ é tɔn.’ Énɛ́ wú ɔ, nǔ e sɛn wɛ mi ɖe ɖo manywɛ́ mɛ é sín xó jlá mi wɛ un ɖe. 24  Mawu e bló gbɛ ɔ kpó nǔ e ɖ’é mɛ lɛ́ é bǐ kpó, bo nyí Aklúnɔ jǐxwé kpó ayǐkúngban kpó tɔn é, nɔ nɔ tɛ́npli e è sɔ́ alɔ dó bló lɛ́ é mɛ ǎ; 25  mɔ̌ jɛ́n é ma nɔ ɖó nukún ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ́ ní dó alɔ émí cí nǔ ɖɔ nǔɖé wɛ hudó è ɖɔhun ǎ é nɛ́, ɖó éɖésúnɔ wɛ ná gbɛ, funfún kpó nǔ bǐ kpó gbɛtɔ́ lɛ́ bǐ. 26  Gbɛtɔ́ ɖokpó jí wɛ é gbɔn bo ɖó akɔta lɛ́ bǐ ayǐ bónú yě ná kpé ayǐkúngban ɔ bǐ nukúnmɛ, é ɖó hwenu lɛ́ bo lɛ́ ɖó dogbó lɛ́ nú fí e gbɛtɔ́ lɛ́ ná nɔ é, 27  bónú yě ná ba Mawu. Ényí yě dó gǎn bo ná mɔ ɛ ɔ, yě sixú mɔ ɛ nǔgbó. Nú è ka ná ɖɔ xó jɔ xó ɔ, é lín dó ɖokpó ɖokpó mǐtɔn ǎ. 28  Ðó é wɛ zɔ́n bɔ mǐ ɖo gbɛ, nɔ dán wǔ, bo lɛ́ tíin. Xólómílómíwlántɔ́ miɖésúnɔ tɔn ɖé lɛ́ tlɛ ɖɔ: ‘Ðó vǐ* tɔn lɛ́ wɛ mǐ lɔ nyí.’ 29  “Énɛ́ wú ɔ, ɖó mǐ nyí vǐ* Mawu tɔn lɛ́ wútu ɔ, mǐ ɖó ná lin ɖɔ Mawu cí siká, kpatágan, kabǐ awǐnnya, alǒ nǔ e gbɛtɔ́ lɛ́ lin tamɛ bo wa alɔlyɛnzɔ́ dó bló é ɖɔhun ǎ. 30  Nǔgbó ɔ, ɖ’ayǐ ɔ, Mawu tin dó manywɛ́ mɛ ninɔ mɔ̌hun; amɔ̌ din ɔ, é ɖo ɖiɖɔ nú gbɛtɔ́ lɛ́ bǐ wɛ ɖo fí lɛ́ bǐ ɖɔ hwɛ yětɔn lɛ́ ɖó ná vɛ́ nú yě.* 31  Ðó é ko sɔ́ azǎn e jí é lin bo ná ɖɔ hwɛ jlɔ́jlɔ́ xá ayǐkúngban ɔ bǐ, gbɔn mɛ e é ko sɔ́ é gblamɛ é, lobo ko ná gǎnjɛwú tɔn gbɛtɔ́ lɛ́ bǐ, gbɔn mɛ énɛ́ fínfɔ́n sín kú gblamɛ.” 32  Ée yě se fínfɔ́n sín kú mɛkúkú lɛ́ tɔn sín xó é ɔ, yě mɛ ɖé lɛ́ jɛ kiko è jí; mɛ ɖěvo lɛ́ ka ɖɔ: “Mǐ ná lɛ́ wá se xó ɖo nu towe dó énɛ́ wú.” 33  Énɛ́ ɔ, Pɔ́lu gosín yě gɔ́n, 34  amɔ̌, mɛɖé lɛ́ xo kpóɖó n’i bo húzú nǔɖitɔ́. Denísi e nyí hwɛɖɔtɔ́ ɖokpó ɖo hwɛɖɔxɔsá Aleopáji tɔn é kpó nyɔ̌nu e nɔ nyí Damalísi é kpó, gɔ́ nú mɛ ɖěvo lɛ́ ɖo yě mɛ énɛ́ lɛ́ mɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Gbɛ̌ta ɖé wɛ bo nɔ xwedó tamɛ-núkplɔ́nmɛtɔ́ Épicure. Yě nɔ ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ ɖó ná ɖu gbɛ sín vǐví titewungbe tɔn.
Gbɛ̌ta ɖé wɛ bo nɔ xwedó tamɛ-núkplɔ́nmɛtɔ́ Zénon. Yě nɔ ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ ɖó ná zán gbɛ sɔgbe xá linlin éɖésúnɔ tɔn, bɔ wǔvɛ́ kpó awǎjijɛ kpó kún ɖó ná nɔ ɖɔ nǔtí n’i ó.
Só kpɛví ɖé wɛ bo ɖo Atɛ́ni hwexónu tɔn, bɔ hwɛɖɔxɔsá ɖaxó ɔ nɔ ɖɔ hwɛ ɖo fí énɛ́ lɔ.
Alǒ “ɖi sa wá.”
Alǒ “mi nyí sinsɛnnɔ hú mɛ ɖěvo lɛ́.”
Alǒ “nǔ e mi nɔ sɛn lɛ́ é.”
Alǒ “kúnkan.”
Alǒ “kúnkan.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ “Hwɛvɛ́númɛ.”