Mɛsɛ́dó 11:1-30

  • Piyɛ́ɛ ɖó gbe nú mɛsɛ́dó lɛ́ (1-18)

  • Baanabási kpó Sólu kpó yi Antyɔ́ci Silíi tɔn (19-26)

    • È ylɔ́ ahwanvú lɛ́ ɖɔ klisánwun azɔn nukɔntɔn ɔ (26)

  • Agabúsi ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ adɔ ná tɔ́n (27-30)

11  Din ɔ, mɛsɛ́dó lɛ́ kpó nɔví e ɖo Judée lɛ́ é kpó se ɖɔ mɛ e ɖo akɔta ɖě lɛ́ mɛ lɛ́ é lɔ yí xó Mawu tɔn.  Énɛ́ ɔ, ée Piyɛ́ɛ wá Jeluzalɛ́mu é ɔ, mɛ ɖěɖěe nɔ jɛ hun dó adagbigbo jí lɛ́ é jɛ xó mɔ ɖɔ dó wǔ tɔn jí,*  bo nɔ ɖɔ: “A yi mɛ e ma gbo ada ǎ lɛ́ é xwé bo ɖu nǔ xá yě.”  Ée yě ɖɔ mɔ̌ é ɔ, Piyɛ́ɛ jɛ nǔ lɛ́ tínmɛ nú yě jí hlɛ́nhlɛ́n bo ɖɔ:  “Ðɛ xo wɛ un ɖe ɖo toxo Jopée tɔn mɛ bo mɔ nǔmimɔ ɖé, hwenu e un ba nyiɖée kpo é; un mɔ bɔ nǔɖé cí lɛ̌ɛnkanvɔ ɖaxó ɖé ɖɔhun bo gosín jǐxwé jawě, bɔ è hɛn tó tɔn ɛnɛ lɛ́, lobɔ é wá káká gɔ̌n ce.”  Ée un kpɔ́n mɛ tlítlí é ɔ, un mɔ kanlin afɔ ɛnɛnɔ e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ é, gběkanlin lɛ́, kanlin e nɔ sá lɛ́ é kpó xɛ lɛ́ kpó.  Un lɛ́ se bɔ gbe ɖé ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Piyɛ́ɛ, sí te, hu, bo ɖu!’  Amɔ̌, un ɖɔ: ‘Gbeɖé kpɔ́n Aklúnɔ, ɖó nǔ e sɛ́n gbɛ́ é kpó nǔ e nyí nǔblíblí é kpó ɖě yi nu ce kpɔ́n ǎ.’  Gbe ɔ lɛ́ ɖi sín jǐxwé azɔn wegɔ́ ɔ bo yí gbe ɖɔ: ‘Nǔ e Mawu ko slá wǔ ná lɛ́ é ɔ, ma sɔ́ ɖɔ ɖɔ sɛ́n gbɛ́ nǔ énɛ́ lɛ́ ɖě ó.’ 10  Gbe ɔ lɛ́ ɖɔ xó nú mì azɔn atɔngɔ́ ɔ, bɔ énɛ́ gúdo ɔ, è lɛ́ kɔ nú nǔ lɛ́ bǐ yi jǐxwé. 11  Gɔ́ ná ɔ, hwenɛ́nu pɛ́ɛ́ ɔ, súnnu atɔn ɖo te ɖo xwé e gbe mǐ ɖe é nukɔn, bɔ è sɛ́ yě dó gbě ce mɛ sín Sezalée. 12  Énɛ́ ɔ, gbigbɔ ɔ ɖɔ nú mì ɖɔ má xwedó yě, bo ma xo nǔ kpɔ́n ɖěbǔ ó. Nɔví súnnu ayizɛ́n élɔ́ lɛ́ lɔmɔ̌ ka xwedó mì, bɔ mǐ byɔ́ nya ɔ sín xwégbe. 13  “É ɖɔ nú mǐ ɖɔ émí mɔ wɛnsagun ɖé ɖo te ɖo xwé émítɔn gbe, bɔ é ɖɔ nú émí ɖɔ: ‘Sɛ́ mɛ dó Jopée bónú yě ní yi ylɔ́ Sinmɔ́ɔ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Piyɛ́ɛ é wá nú we. 14  É ná ɖɔ nǔ ɖěɖěe hwi kpó mɛ e ɖo xwé towe gbe lɛ́ é bǐ kpó ná wa, bo ná mɔ hwlɛngán é nú we.’ 15  Amɔ̌, hwenu e un jɛ xó ɖɔ jí é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ jɛ te dó yě jí lěe é jɛ te dó mǐ lɔ jí ɖo bǐbɛ́mɛ gbɔn é. 16  Ée nǔ nyí mɔ̌ é ɔ, un flín Aklúnɔ sín xó; é nɔ ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ: ‘Jaan sɔ́ sin dó bló batɛ́mu nú mɛ, amɔ̌ midɛɛ lɛ́ ɔ, gbigbɔ mímɛ́ wɛ è ná sɔ́ dó bló batɛ́mu nú mi.’ 17  Énɛ́ wú ɔ, ényí Mawu ná nǔ e é ná mǐ mɛ e ɖi nǔ nú Aklúnɔ Jezu Klísu lɛ́ é vɔ̌nu é yě lɔmɔ̌ ɔ, mɛ̌ nyɛ ka nyí bo ná sú ali dó* Mawu?” 18  Ée yě se xó énɛ́ lɛ́ é ɔ, yě sɔ́ dɔn nǔ xá Piyɛ́ɛ ɖě ǎ,* bo kpa susu nú Mawu bo ɖɔ: “Ényí mɔ̌ hǔn, Mawu hun hwɛvɛ́númɛ* e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ gbɛ é sín ali nú mɛ e ɖo akɔta ɖě lɛ́ mɛ lɛ́ é lɔmɔ̌ nɛ́.” 19  Ée è hu Etyɛ́ni gúdo é ɔ, yě lɛ́ jɛ ya dó nú nǔɖitɔ́ ɖěvo lɛ́ jí. Énɛ́ wú ɔ, mɛ e gba kpé lɛ́ é yi káká Fenisíi, Cíplu kpó Antyɔ́ci kpó. Amɔ̌, Jwifu lɛ́ kɛ́ɖɛ́ wɛ yě jlá wɛn ɖagbe ɔ. 20  É ɖo mɔ̌ có, Cíplunu kpó Silenɛ́ɛnu kpó ɖé lɛ́ ɖo yě mɛ, bo wá Antyɔ́ci, bɔ yě jɛ xó ɖɔ nú mɛ e nɔ dó Glɛ̌kigbe lɛ́ é jí, bo nɔ jlá wɛn ɖagbe e kúnkplá Aklúnɔ Jezu é yě. 21  Gɔ́ ná ɔ, alɔ Jexóva tɔn ɖo kpɔ́ xá yě, bɔ mɛ gěgé húzú nǔɖitɔ́, bo lílɛ́ jɛ Aklúnɔ li jí. 22  Xó yětɔn jɛ mɛ e ɖo agun Jeluzalɛ́mu tɔn mɛ lɛ́ é tó mɛ, bɔ yě sɛ́ Baanabási dó káká Antyɔ́ci. 23  Ée é jɛ dɔ̌n, bo mɔ fɛ́nú Mawu tɔn é ɔ, xomɛ hun i, bɔ é jɛ wǔsyɛ́n dó lanmɛ nú yě bǐ jí ɖɔ yě ní tɛ́ dó Aklúnɔ wú kpó ayi yětɔn bǐ kpó. 24  Ðó mɛ ɖagbe wɛ n’i, bɔ gbigbɔ mímɛ́ ɖo jǐ tɔn, lobɔ nǔɖiɖi tɔn syɛ́n. Énɛ́ zɔ́n bɔ mɛ wɔ̌búwɔ́bú ɖé ɖi nǔ nú Aklúnɔ. 25  Énɛ́ wú ɔ, é yi Táasi bo ba Sólu gbɔn fí bǐ. 26  Ée é mɔ ɛ é ɔ, é kplá ɛ wá Antyɔ́ci. Énɛ́ ɔ, yě kplé ɖó kpɔ́ xá agun ɔ xɔ xwe ɖokpó blěbú, bo kplɔ́n nǔ gěgé ahwan ɔ. Gɔ́ ná ɔ, Antyɔ́ci wɛ è ylɔ́ ahwanvú lɛ́ ɖɔ klisánwun ɖe azɔn nukɔntɔn ɔ, sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn. 27  Hwenɛ́nu ɔ, gbeyíɖɔ ɖé lɛ́ gosín Jeluzalɛ́mu bo wá Antyɔ́ci. 28  Mɛ ɖokpó nɔ nyí Agabúsi ɖo yě mɛ bo sí te, bɔ gbigbɔ mímɛ́ sísɛ́ ɛ, bɔ é ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ adɔ ɖaxó ɖé ɖo nǎ tɔ́n wɛ ɖo ayǐkúngban ɔ bǐ jí; nǔ ka nyí mɔ̌ nǔgbó ɖo Klódu hwenu. 29  Énɛ́ wú ɔ, ahwanvú lɛ́ wá gbeta ɔ kɔn bo ná hɛn sɔ nɔví e nɔ nɔ Judée lɛ́ é, sɔgbe xá nǔ e yě mɛ ɖokpó ɖokpó sixú ná é. 30  Yě wa mɔ̌ nǔgbó, bo sɛ́ nǔ e yě xo kplé lɛ́ é dó mɛxó agun tɔn lɛ́ gbɔn Baanabási kpó Sólu kpó jí.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “jɛ nǔ dɔn xá ɛ jí.”
Alǒ “cí ali jí nú.”
Blǔju tɔn, “yě cí xwíí.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.