Hlɔ̌manu lɛ́ 14:1-23

  • Mi ma nɔ ɖɔ hwɛ xá miɖée lɛ́ ó (1-12)

  • Mi ma nɔ wa nǔ e ná nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖěvo lɛ́ é ó (13-18)

  • Mi nɔ jɛ tagba bónú fífá kpó bǔninɔ kpó ná tíin (19-23)

14  Mi ní nɔ yí mɛ e sín nǔɖiɖi ma ɖó gǎn ǎ é, bo ma ka nɔ mɔ xó ɖɔ dó linlin e gbɔn vo nú mitɔn lɛ́ é* wú ó.  Mɛ e sín nǔɖiɖi lí dǒ é nɔ ɖu nǔ bǐ, mɛ e sín nǔɖiɖi ma ka ɖó gǎn ǎ é nɔ ɖu mǎ kɛ́ɖɛ́.  Mɛ e nɔ ɖu nǔ bǐ é ní ma nɔ kpɔ́n mɛ e ma nɔ ɖu nǔ bǐ ǎ é dó mɔ mɛ e ma nyí nǔɖéwanú ǎ é ó, bónú mɛ e ma nɔ ɖu nǔ bǐ ǎ é ní ma nɔ ɖɔ hwɛ xá mɛ e nɔ ɖu nǔ bǐ é ó, ɖó Mawu ko yí i.  Mɛ̌ a ka nyí bo ná ɖɔ hwɛ xá mɛsɛntɔ́ mɛ ɖěvo tɔn? Gǎn éɖésúnɔ tɔn wɛ ná ɖɔ ɖɔ é ɖo te, alǒ é j’ayǐ. É ka ná nɔ te, ɖó Jexóva hɛn ɔ, é ná bló bɔ é ná nɔ te.  Mɛ ɖě nɔ ɖɔ ɖɔ azǎn ɖě ɖo tají hú ɖěvo; mɛ ɖěvo ka nɔ ɖɔ ɖɔ azǎn lɛ́ bǐ wɛ nyí ɖokpó ɔ; mi nú mɛ ɖokpó ɖokpó ní kú dó linlin éɖésúnɔ tɔn jí mlɛ́mlɛ́.  Mɛ e nɔ kpɔ́n azǎn ɖě dó mɔ azǎn bǔnɔ é nɔ wa mɔ̌ dó wlí yɛ̌yi nú Jexóva. Gɔ́ ná ɔ, mɛ e nɔ ɖu nǔ bǐ é nɔ wa mɔ̌ dó wlí yɛ̌yi nú Jexóva, ɖó é nɔ dó kú nú Mawu; mɛ e ma nɔ ɖu nǔ bǐ ǎ é nɔ wa mɔ̌ dó wlí yɛ̌yi nú Jexóva, có é nɔ dó kú nú Mawu.  Nǔgbó ɔ, mǐ mɛ ɖěbǔ nɔ nɔ gbɛ nú mǐɖésúnɔ kɛ́ɖɛ́ ǎ, mǐ mɛ ɖěbǔ nɔ kú nú mǐɖésúnɔ kɛ́ɖɛ́ ǎ.  Ðó ényí mǐ ɖo gbɛ ɔ, mǐ ɖo gbɛ nú Jexóva, ényí mǐ kú ɔ, mǐ kú nú Jexóva. Énɛ́ wú ɔ, ényí mǐ ɖo gbɛ oo, mǐ kú oo, Jexóva tɔn wɛ mǐ nyí.  Ðó nǔ e wú Klísu kú bo lɛ́ wá gbɛ é wɛ nyí ɖɔ é ní dó sixú nyí Aklúnɔ nú mɛkúkú lɛ́ kpó mɛ e ɖo gbɛ lɛ́ é kpó bǐ. 10  Amɔ̌, étɛ́wú a ka nɔ ɖɔ hwɛ xá nɔví towe? Alǒ, étɛ́wú a ma ka nɔ ké ya nú nɔví towe ǎ? Mǐ mɛ bǐ wɛ ná nɔ te ɖo hwɛɖiɖɔzinkpo Mawu tɔn nukɔn. 11  Ðó è ko wlán ɖɔ: “Jexóva ɖɔ: ‘Un xwlé gbɛ nyiɖésúnɔ tɔn nú mi ɖɔ mɛ bǐ ná jɛ kpo nú mì, bɔ gbɛtɔ́ lɛ́ bǐ ná yí gbe ɖɔ nyi wɛ nyí Mawu.’” 12  Énɛ́ wú ɔ, mǐ mɛ ɖokpó ɖokpó wɛ ná ɖó gbe nǔ e mǐ wa lɛ́ é tɔn nú Mawu. 13  Hǔn, mi nú mǐ ní ma sɔ́ nɔ ɖɔ hwɛ xá mǐɖée lɛ́ ɖě ó, é nyɔ́ wa ɔ, mǐ ní kán ɖ’é jí bo ma wa nǔ e ná nyí afɔklɛ́nnú nú nɔví ɖé, alǒ zɔ́n bɔ é ná j’ayǐ é ɖěbǔ ó. 14  Un tuun bo lɛ́ kú d’é jí ɖo Aklúnɔ Jezu mɛ ɖɔ è ná ɖɔ ɔ, nǔ ɖěbǔ nyí nǔ blíblí ǎ; ényí mɛɖé kpɔ́n nǔɖé dó mɔ nǔ blíblí ɔ jɛ́n é nɔ nyí nǔ blíblí n’i. 15  Ðó ényí nǔ e ɖu wɛ a ɖe é nɔ ɖó wǔvɛ́ nú nɔví towe ɔ, a sɔ́ ɖo zɔnlin ɖi wɛ ɖo wǎnyíyí mɛ ǎ nɛ́. É ní ma sín nǔ e ɖu wɛ a ɖe é wú, bónú a sú kún dó nú mɛ e Klísu kú ná é ó. 16  Énɛ́ wú ɔ, ma lɔn nú è ní ɖɔ xó nyanya dó nǔ ɖagbe e a nɔ wa lɛ́ é wú ó. 17  Ðó Axɔ́súɖuto Mawu tɔn nyí nǔ e è nɔ ɖu é kpó nǔ e è nɔ nu é kpó sín xó ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, nǔjlɔ́jlɔ́wiwa, fífá kpó awǎjijɛ kpó, éé nɔ sín gbigbɔ mímɛ́ wú é sín xó wɛ. 18  Mɛ ɖěbǔ e nɔ wa mɛsɛntɔ́zɔ́ nú Klísu gbɔn mɔ̌ é ɔ, nǔ tɔn nɔ nyɔ́ Mawu kpó gbɛtɔ́ lɛ́ kpó nukúnmɛ. 19  Énɛ́ wú ɔ, mi nú mǐ ní nya nǔ e nɔ zɔ́n bɔ fífá nɔ tíin lɛ́ é kpó nǔ e nɔ bló bɔ è nɔ lí dǒ lɛ́ é kpó gbé. 20  Mi ma sɔ́ nɔ sú kún dó nú azɔ̌ Mawu tɔn ɖó nǔɖuɖu kpowun wútu ɖě ó. Nǔgbó ɔ, nǔɖuɖu lɛ́ bǐ wɛ mɛ́, amɔ̌, é nylá tawun ɖɔ è ní ɖu nǔɖé, bónú é ná nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖěvo. 21  É ná nyɔ́ hú gǎn ɖɔ a ní ma ɖu lan, nu vɛ̌ɛn, alǒ wa nǔ ɖěbǔ e ná zɔ́n bɔ nɔví towe ná klɛ́n afɔ é ó. 22  Nǔɖiɖi e a ɖó é ɔ, hɛn nú hwiɖée ɖo Mawu nukɔn. Awǎjijɛnɔ wɛ nyí mɛ e ma ɖɔ hwɛ xá éɖée ɖó nǔ e é yí gbe ná é wú ǎ é. 23  Amɔ̌, ényí é xo nǔ kpɔ́n bo ka ɖu ɔ, è ko ɖó hwɛ n’i, ɖó é zɔn dó nǔɖiɖi jí bo ɖu ǎ wútu. Nǔgbó ɔ, nǔ ɖěbǔ e è ma wa kpó nǔɖiɖi kpó ǎ é ɔ, hwɛ wɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ vlafo, “nǔ e nɔ ɖu ayi mɛ n’i lɛ́ é.”