Hlɔ̌manu lɛ́ 12:1-21

  • Mi ní xwlé agbaza mitɔn Mawu vɔ̌sánú gbɛɖe ɖɔhun (1, 2)

  • Nǔníná vovo, amɔ̌, agbaza ɖokpó (3-8)

  • Wěɖexámɛ dó klisánwun gbɛ zínzán adodwé ɔ wú (9-21)

12  Énɛ́ wú ɔ, nɔví lɛ́ mi, un ɖo vo sa nú mi wɛ gbɔn nǔbláwǔkúnúmɛ Mawu tɔn gblamɛ ɖɔ, mi ní xwlé agbaza mitɔn Mawu, vɔ̌sánú gbɛɖe e mɛ́, bɔ Mawu lɛ́ yí gbe ná é ɖɔhun; énɛ́ wɛ nyí sinsɛnzɔ́ mímɛ́ wiwa kpó nǔwúkpíkpé tamɛ linlin tɔn mitɔn kpó.  Gɔ́ ná ɔ, mi ma sɔ́ nɔ wa nǔ gbɛ* élɔ́ ɖɔhun ɖě ó, é nyɔ́ wa ɔ, mi jó Mawu dó nú é ní húzú linlin mitɔn, mɔ̌ mɛ ɔ, mi ná mɔ nǔ jɛ jlǒ Mawu tɔn wú; é nyɔ́ bɔ è sixú yí gbe ná, lobɔ nǔ bǐ lɛ́ vɔ ɖ’é wú.  Ðó gbɔn fɛ́nú e è ná mì é gblamɛ ɔ, un ɖo ɖiɖɔ nú mi mɛ ɖokpó ɖokpó wɛ ɖɔ mi ní ma nɔ mɔ miɖée zɛ nǔ e mi nyí é wú ó, é nyɔ́ wa ɔ, mi ní nɔ ɖó linlin e ɖo jlɛ̌ jí é sɔgbe xá nǔɖiɖi e Mawu ná* mi mɛ ɖokpó ɖokpó é.  Ðó lěe agbaza mǐtɔn ɖó wǔjɔnú gěgé, bɔ yě bǐ ma ka nɔ wa azɔ̌ ɖokpó ɔ ǎ gbɔn é ɔ,  mɔ̌ ɖokpó ɔ, mǐ sukpɔ́ có, mǐ nyí agbaza ɖokpó bo ɖo bǔ xá Klísu, amɔ̌, mǐ mɛ ɖokpó ɖokpó nyí wǔjɔnú agbaza ɔ tɔn lɛ́ bo cá dó mǐɖée lɛ́ wú.  Hǔn, ɖó nǔníná vovo wɛ mǐ ɖó sɔgbe xá fɛ́nú e è ná mǐ é wútu ɔ, ényí gbeyíɖɔzɔ́ wiwa tɔn wɛ hǔn, mi bo nú mǐ ní wa gbeyíɖɔzɔ́ sɔgbe xá nǔɖiɖi e mǐ ɖó é;  ényí sinsɛnzɔ́ ɖé wiwa tɔn wɛ hǔn, mi bo nú mǐ ní wa sinsɛnzɔ́ énɛ́; mɛ e nɔ kplɔ́n nǔ mɛ é ní bo nɔ kplɔ́n nǔ mɛ;  mɛ e nɔ dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mɛ* é ní bo nɔ dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mɛ;* mɛ e nɔ ná nǔ mɛ* é ní bo nɔ hun alɔ dó wa mɔ̌; mɛ e ɖo ali xlɛ́ mɛ wɛ é ní wa mɔ̌ kpó kanɖódónǔwú* kpó; mɛ e nɔ kú nǔbláwǔ nú mɛ é ní nɔ wa mɔ̌ kpó xomɛhunhun kpó.  Wǎnyíyí mitɔn ní ma nyí yɛmɛnúwiwa tɔn ó. Mi gbɛ́ wǎn nú nǔ e nyí nǔ nyanya é bo tɛ́ dó nǔ e nyí nǔ ɖagbe é wú. 10  Mi yí wǎn nú miɖée lɛ́ nɔví nɔví ɖɔhun, bo ɖó wǎnyíyí e gɔ́ngɔ́n é nú miɖée lɛ́. Mi ní nɔ jɛ nukɔn* bo nɔ wlí yɛ̌yi nú miɖée lɛ́. 11  Mi ní nyí azɔ̌syɛ́nsyɛ́nwatɔ́,* mi ma nyí fɔnlínnɔ ó.* Mi jó gbigbɔ mímɛ́ ɔ dó nú é ní bló bónú akpakpa ní nɔ sɔ́ mi. Mi ní nɔ wa azɔ̌ nú Jexóva kannumɔ ɖɔhun. 12  Mi ní nɔ j’awǎ ɖó nukúnɖíɖó mitɔn wú. Mi ní nɔ dɛ ɖo wǔvɛ́ lɛ́ nu. Mi ní nɔ ɖó kan dó ɖɛxixo wú. 13  Mi ní nɔ má nǔ e mi ɖó lɛ́ é xá mɛ mímɛ́ lɛ́, sɔgbe xá hudó yětɔn lɛ́. Mi ní nɔ yí mɛ. 14  Mi ní nɔ byɔ́ nyɔ̌ná dó mɛ e nɔ dó ya nú mi lɛ́ é jí; mi ní nɔ byɔ́ nyɔ̌ná dó mɛ jí, bo ma nɔ dó nu mɛ ó. 15  Mi ní nɔ j’awǎ xá mɛ e ɖo awǎ jɛ wɛ lɛ́ é; mi ní nɔ y’avǐ xá mɛ e ɖo avǐ ya wɛ lɛ́ é. 16  Mi ní nɔ ɖó linlin e mi nɔ ɖó dó miɖésúnɔ wú é ɖokpó ɔ dó mɛ ɖěvo lɛ́ wú; mi ma nɔ sɔ́ ayi mitɔn ɖó nǔ ɖaxó ɖaxó lɛ́ jí* ó, é nyɔ́ wa ɔ, mi ní nɔ ɖó linlin mɛɖéesɔ́hwe tɔn lɛ́. Mi ma nɔ mɔ miɖée dó mɔ nǔnywɛ́tɔ́ ó. 17  Mi ma sɔ́ nyanya dó sú nyanyaxɔ́ mɛ ɖěbǔ ó. Nǔ e mɛ bǐ nɔ lin ɖɔ é nyí nǔ ɖagbe é* ní nɔ ɖu ayi mɛ nú mi. 18  Mi wa nǔ e wú mi kpé é bǐ, bo nɔ fífá mɛ xá mɛ lɛ́ bǐ, nú é nyɔ́ bló ɔ nɛ́. 19  Mɛ vívɛ́ná ce lɛ́ mi, miɖésúnɔ ní ma nɔ ba hlɔn ó, é nyɔ́ wa ɔ, mi jó Mawu dó bónú é ní ɖe xomɛsin tɔn xlɛ́; ɖó è ko wlán ɖɔ: “‘Nyɛ wɛ nɔ ba hlɔn; un ná sú nǔ e è jɛxá é sín axɔ́ mɛ,’ wɛ Jexóva ɖɔ.” 20  É nyɔ́ wa ɔ, “ényí xovɛ́ sin kɛntɔ́ towe hǔn, nǎ nǔɖuɖu i; ényí kɔ xú i hǔn, nǎ sin i; ɖó ényí a ɖo mɔ̌ bló wɛ ɔ, é ná cí ɖɔ myɔkán kplé ɖó ta n’i wɛ a ɖe ɖɔhun.”* 21  Ma jó hwiɖée dó bónú nǔ nyanya ní ɖu ɖo jǐ towe ó, é nyɔ́ wa ɔ, nɔ wa nǔ ɖagbe dó ɖu ɖo nǔ nyanya jí.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “má nú.”
Alǒ “gb’akpá nú mɛ; ɖe wě xá mɛ.”
Alǒ “gb’akpá nú mɛ; ɖe wě xá mɛ.”
Alǒ “má nǔ xá mɛ.”
Alǒ “bǐbí ɖó dó azɔ̌ wú.”
Alǒ “ɖe afɔ nukɔntɔn ɔ.”
Alǒ “bǐbíɖódónǔwútɔ́; kanɖódónǔwútɔ́.”
Alǒ “Mi ní ma nɔ dán lɛjɛlɛjɛ ɖo azɔ̌ mitɔn kɔn ó.”
Alǒ “nya nǔ ɖaxó ɖaxó lɛ́ gbé.”
Alǒ “Nǔ e nyí nǔ ɖagbe ɖo mɛ bǐ nukúnmɛ é.”
Énɛ́ wɛ nyí, è ní bló bónú mɛ ɔ ní fá xomɛ, bo jó xomɛsin dó.”