Galátinu lɛ́ 2:1-21

  • Pɔ́lu yi mɔ mɛsɛ́dó ɖě lɛ́ ɖo Jeluzalɛ́mu (1-10)

  • Pɔ́lu gbɛ́ nǔ nú Piyɛ́ɛ (Sefási) (11-14)

  • Nǔɖiɖi kɛ́ɖɛ́ wɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖɔ ɖɔ mɛɖé nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ (15-21)

2  Ðo xwe 14 gúdo ɔ, un lɛ́vɔ́ yi Jeluzalɛ́mu, nyi kpó Baanabási kpó; un lɛ́ kplá Titu dó nyiɖée jí hwe ɔ nu.  Nǔɖexlɛ́mɛ ɖé gúdo wɛ un yi dɔ̌n, bɔ un xwlé wɛn ɖagbe e jlá akɔta ɖě lɛ́ wɛ un ɖe é nɔví lɛ́. Un wa mɔ̌ ɖo nǔglɔ́; amɔ̌, mɛ e è nɔ ɖó sísí ná tawun lɛ́ é nukɔn wɛ un wa mɔ̌ ɖe, bo ná dó ɖó gǎnjɛwú ɖɔ un kún ɖo wezun kán wɛ dó wǔvɔ́ ó, alǒ un kún kán wezun dó wǔvɔ́ ó.  Titu e kpó nyi kpó zɔn é tlɛ nyí Glɛ̌kinu có, mɛ ɖěbǔ ka ɖɔ ɖɔ é ɖó ná gbo ada dandan ǎ.  Amɔ̌, xó énɛ́ fɔ́n, ɖó nɔví-nyíjɛtɔ́ e lun byɔ́ agun ɔ mɛ lɛ́ é wútu. Yě lun byɔ́ agun ɔ mɛ amɛ̌ lɛ́ ɖɔhun, bo ná dó hɛn nǔ gblé dó mɛɖésúsíninɔ e sín vǐví mǐ nɔ ɖu, ɖo bǔ e mǐ ɖe xá Klísu Jezu é mɛ é wú, lobo ná dó sixú sɔ́ mǐ dó ɖó kannumɔ bǐ mlɛ́mlɛ́.  Mǐ lɔn bɔ yě ɖu ɖo mǐ jí ǎ, éǒ, cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé* lɔ ǎ, bónú mi ná dó sixú kpo ɖo nǔgbó wɛn ɖagbe ɔ tɔn zunfán wɛ gbánwúngbánwún.  Amɔ̌, yě mɛ énɛ́ lɛ́ e cí mɛ nukúnɖéjí lɛ́ ɖɔhun, bɔ è nɔ ɖó sísí ná tawun lɛ́ é ɔ, yě byɔ́ mì ɖɔ nyi ní wa nǔ yɔ̌yɔ́ ɖěvo ɖěbǔ ǎ. Ɛɛn, mɛ alɔkpa ɖěbǔ wɛ yě ná bo nyí ɖ’ayǐ ɔ, énɛ́ ɖo tají nú mì ǎ, ɖó é nyí nǔ e mɛɖé nyí ɖo wěxo é wɛ Mawu nɔ kpɔ́n ǎ.  Amɔ̌, yě mɔ ɖɔ è sɔ́ wɛn ɖagbe ɔ jíjlá mɛ e ma gbo ada ǎ lɛ́ é sín azɔ̌ d’así nú mì, lěe è zɔ́n Piyɛ́ɛ ɖɔ é ní jlá mɛ e gbo ada lɛ́ é gbɔn é ɖɔhun.  Ðó mɛ e ná nǔwúkpíkpé Piyɛ́ɛ bónú é ná wa mɛsɛ́dózɔ́ nú mɛ e gbo ada lɛ́ é jɛ́n lɛ́ ná nǔwúkpíkpé nyi lɔ, bónú má wa mɛsɛ́dózɔ́ nú mɛ e ɖo akɔta ɖě lɛ́ mɛ lɛ́ é.  Bɔ ée yě mɔ nǔ jɛ fɛ́nú e Mawu ná mì é wú é ɔ, Jaki, Sefási* kpó Jaan kpó, éé è nɔ kpɔ́n dó mɔ dotín agun ɔ tɔn lɛ́ é ná alɔ ɖisí nyi kpó Baanabási kpó, dó ɖe xlɛ́ ɖɔ mǐ kpó yě kpó ɖo nǔ ɖokpó ɔ lɛ́ gbé nya wɛ,* bónú mǐdɛɛ lɛ́ ná yi akɔta ɖě lɛ́ gɔ́n, lobɔ yědɛɛ lɛ́ ná yi mɛ e gbo ada lɛ́ é gɔ́n. 10  Nǔ ɖokpó e yě byɔ́ mǐ é wɛ nyí ɖɔ wamamɔnɔ lɛ́ sín nǔ ní ɖu ayi mɛ nú mǐ, bɔ nǔ e nyi lɔ dó gǎn syɛ́nsyɛ́n bo wa é nɛ́. 11  É ɖo mɔ̌ có, hwenu e Sefási* wá Antyɔ́ci é ɔ, un gbɛ́ nǔ n’i* tlɔlɔ, ɖó é ɖo wɛn ɖɔ é wa nǔ nyi do.* 12  Ðó cóbónú mɛ e gosín Jaki gɔ́n lɛ́ é ná wá ɔ, é ko ɖó jijɔ bo nɔ ɖu nǔ xá mɛ e ɖo akɔta ɖě lɛ́ mɛ lɛ́ é. Amɔ̌, hwenu e yě wá é ɔ, é ɖó mɔ̌ wiwa te bo jɛ zɔ nú yě, ɖó é ɖo xɛsi ɖi nú mɛ e nɔ jɛ hun dó adagbigbo jí lɛ́ é wɛ. 13  Jwifu e kpo lɛ́ é lɔ xo kpóɖó n’i ɖo yɛmɛnúwiwa énɛ́ mɛ, káká bɔ énɛ́ tlɛ wa nǔ dó Baanabási wú, bɔ é lɔ gɔ́ nú yě ɖo yɛmɛnúwiwa yětɔn mɛ. 14  Amɔ̌, hwenu e un mɔ ɖɔ yě kún ɖo nǔ wa sɔgbe xá nǔgbó wɛn ɖagbe ɔ tɔn wɛ ó é ɔ, un ɖɔ nú Sefási* ɖo yě bǐ nukúnmɛ ɖɔ: “Ényí hwɛ mɛ e nyí Jwifu é ɖo gbɛ zán wɛ akɔta ɖě lɛ́ ɖɔhun, bɔ é ma nyí Jwifu lɛ́ ɖɔhun ǎ ɔ, nɛ̌ a ka sixú byɔ́ mɛ ɖěɖěe ɖo akɔta ɖě lɛ́ mɛ lɛ́ é ɖɔ yě ní nɔ zán gbɛ sɔgbe xá walɔ Jwifu lɛ́ tɔn dandan gbɔn?” 15  Mǐ mɛ ɖěɖěe nyí Jwifu jiji, bo ma nyí hwɛhutɔ́ e gosín akɔta ɖě lɛ́ mɛ lɛ́ é ǎ é ɔ, 16  mǐ mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ é kún nyí Sɛ́n ɔ e mɛɖé nɔ nyi é wɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖɔ ɖɔ é nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ ó, loɔ, nǔɖiɖi e é ɖó nú Jezu Klísu é kɛ́ɖɛ́ wɛ nɔ zɔ́n. Énɛ́ wú ɔ, mǐ ɖi nǔ nú Klísu Jezu bónú è ná dó sixú ɖɔ ɖɔ mǐ nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́, ɖó nǔ e mǐ ɖi nú Klísu é wú, é nyí ɖó Sɛ́n ɔ e mǐ nɔ nyi é wú ǎ. Nǔgbó ɔ, è ná ɖɔ ɖɔ mɛ* ɖěbǔ nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́, ɖó é nɔ nyi Sɛ́n ɔ wútu ǎ. 17  Din ɔ, ényí hwenu e mǐ ɖo biba wɛ ɖɔ gbɔn Klísu gblamɛ ɔ, è ní ɖɔ ɖɔ mǐ nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ é ɔ, è lɛ́ mɔ hwe ɖokpó ɔ nu ɖɔ mǐ nyí hwɛhutɔ́ ɔ, xlɛ́xlɛ́ wɛ énɛ́ ɖe ɖɔ Klísu nɔ dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ní hu hwɛ a? Ðěbǔ ǎ! 18  Ényí un lɛ́vɔ́ gbá nǔ ɖěɖěe nyiɖésú ko gba hánnyá lɛ́ é ɔ, xlɛ́xlɛ́ wɛ un ɖe ɖɔ un nyí sɛ́ngbatɔ́ nɛ́. 19  Ðó ɖo Sɛ́n ɔ linu ɔ, un kú gbɔn Sɛ́n ɔ xwixwedó gblamɛ, bo ná dó sixú nɔ gbɛ bo sɛn Mawu. 20  È xwe mì dó atín ɔ wú xá Klísu. É sɔ́ nyí nyɛ wɛ ɖo gbɛ ǎ, loɔ, Klísu wɛ ɖo gbɛ bo ɖo bǔ xá mì. Nǔgbó ɔ, gbɛ e zán wɛ un ɖe din ɖo agbaza mɛ é ɔ, un ɖo zǐnzán wɛ sɔgbe xá nǔɖiɖi e un ɖó nú Vǐ Mawu tɔn e yí wǎn nú mì, bo sɔ́ éɖée jó dó ta ce mɛ é. 21  Un gbɛ́ fɛ́nú Mawu tɔn ǎ,* ɖó é nyí Sɛ́n ɔ xwixwedó wɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ hǔn, Klísu kú dó wǔvɔ́ nɛ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “ganxixo ɖokpó.”
È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Piyɛ́ɛ.
Alǒ “ɖo azɔ̌ wa ɖó kpɔ́ wɛ.”
È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Piyɛ́ɛ.
Alǒ “un húzú kpan nukɔn ɛ.”
Alǒ “é jɛxá hwɛɖónúmɛ.”
È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Piyɛ́ɛ.
Blǔju tɔn, “agbaza.”
Alǒ “Un xo fɛ́nú Mawu tɔn nyi kɛ́n ǎ.”