2 Timɔtée 3:1-17

  • Hwenu e syɛ́n lɛ́ é ɖo azǎn gǔdó gúdo tɔn lɛ́ mɛ (1-7)

  • Xwedó kpɔ́ndéwú Pɔ́lu tɔn tlélé (8-13)

  • ‘Tɛ́ dó nǔ e a kplɔ́n lɛ́ é wú’ (14-17)

    • Mawu wɛ sɔ́ Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ e wlán lɛ́ é (16)

3  Amɔ̌, tuun ɖɔ ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn lɛ́ mɛ ɔ, hwenu e syɛ́n bo vɛ́ wǔ bɔ è ná ɖí xwi xá lɛ́ é ná tíin.  Ðó gbɛtɔ́ lɛ́ ná nɔ nyí cejɛ́nnábínɔ,* yě ná nɔ yí wǎn nú akwɛ́, yě ná nɔ jlá ajɔ̌ nú yěɖée, yě ná nɔ yí go, yě ná nɔ nylá nu, yě ná nɔ tlí tó nú mɛjitɔ́ yětɔn lɛ́, yě ná nɔ dó alɔgúdokpɛ́ nú mɛ, yě ná nɔ nɔ gbejí ǎ,  yě ná nɔ ɖó wǎnyíyí jɔwámɔ tɔn ɖěbǔ ǎ, yě ná nɔ ba ná ɖó gbe kpɔ́ ǎ, yě ná nɔ dó ji mɛ, yě ná nɔ ɖu ɖo yěɖée jí ǎ, yě ná nɔ nylá hun, yě ná nɔ yí wǎn nú ɖagbewiwa ǎ,  yě ná nɔ sa mɛ ɖu, yě ná nɔ syɛ́n ta, yě ná nɔ yí go zɛ xwé wú, yě ná nɔ yí wǎn nú gbɛɖuɖu hú ɖɔ yě ní yí wǎn nú Mawu,  yě nɔ nyí gbejínɔnúmawutɔ́ ɖo nukúnta, bo ka nɔ gbɛ́ hlɔ̌nhlɔ́n gbejíninɔ nú Mawu tɔn ɔ; lɛ̌ kɔ sín mɛ énɛ́ lɛ́ gúdo.  Mɛɖé lɛ́ ɖo mɛ énɛ́ lɛ́ mɛ bo nɔ lun byɔ́ xwé lɛ́ gbe, yě nɔ blɛ́ nyɔ̌nu e ma ɖó gǎn ǎ bɔ hwɛgban ɖo kɔ ná, lobɔ jlǒ vovo lɛ́ nɔ dɔn yě lɛ́ é, lobo nɔ wlí yě dó mɔ mɛ;  nyɔ̌nu énɛ́ lɛ́ nɔ ɖo nǔ kplɔ́n wɛ hwebǐnu, amɔ̌, yě nɔ kpé wú gbeɖé bo nɔ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó nǔgbó ɔ wú ǎ.  Lěe Janɛ́si kpó Janblɛ́si kpó klán gbe xá Mɔyízi gbɔn é ɖɔhun ɔ, mɛ énɛ́ lɛ́* lɔ nɔ ɖo gbe klán xá nǔgbó ɔ wɛ. Mɛ mɔ̌hun lɛ́ sín linlin blí bǐ mlɛ́mlɛ́, bɔ nǔ yětɔn nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ, ɖó yě nɔ ɖi zɔnlin sɔgbe xá nǔɖiɖi ɔ ǎ wútu.  É ɖo mɔ̌ có, yě ná yi nukɔn hú mɔ̌ ǎ, ɖó taɖunɔnúwiwa yětɔn ná jɛ wě vaan nú mɛ bǐ, lěe é nyí gbɔn nú súnnu we énɛ́ lɛ́ é. 10  Amɔ̌ hwɛ ɔ, a tɛ́ dó nǔ élɔ́ lɛ́ wú gbánwúngbánwún: nǔkplɔ́nmɛ ce, lěe un nɔ zán gbɛ gbɔn é, nǔ e gbé nya wɛ un ɖe é, nǔɖiɖi ce, suúluɖíɖó ce, wǎnyíyí ce, didɛ ce; 11  a mɔ nǔ jɛ yadónúmɛ kpó wǔvɛ́ kpó e un ɖí xwi xá ɖo Antyɔ́ci, Ikoniyɔ́mu kpó Lisítli kpó é wú. Un dɛ ɖo yadónúmɛ énɛ́ lɛ́ nu bɔ Aklúnɔ hwlɛ́n mì sín bǐ mɛ. 12  Nǔgbó ɔ, mɛ ɖěɖěe jló ná zán gbɛ kpó gbejíninɔ nú Mawu kpó ɖo bǔ e yě ɖe xá Klísu Jezu é mɛ lɛ́ é bǐ ɔ, è ná dó ya nú yě lɔ. 13  Amɔ̌, mɛ nyanya lɛ́ kpó mɛdídá lɛ́ kpó fɔ́n ɔ, yě ná nɔ ɖo nǔ nyanya wa d’é jí wɛ, yě ná nɔ ɖo mɛ blɛ́ wɛ, bɔ è ná nɔ ɖo yě lɔ blɛ́ wɛ. 14  Amɔ̌ hwɛ ɔ, tɛ́ dó nǔ e a kplɔ́n, bɔ è bló lobɔ a kú d’é jí, bo ɖi nǔ ná lɛ́ é wú, ɖó a tuun mɛ e kplɔ́n nǔ énɛ́ lɛ́ we lɛ́ é. 15  Sín hwenu e a ɖo vǔ é wɛ a ko tuun Nǔwlánwlán mímɛ́ e sixú zɔ́n bɔ a ná nyɔ́nǔi, lobo mɔ hwlɛngán gbɔn nǔɖiɖi ɖíɖó nú Klísu Jezu gblamɛ lɛ́ é. 16  Mawu wɛ sɔ́ Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ e wlán lɛ́ é; é nyɔ́ bónú è ná sɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ, dó gbɛ́ nǔ nú mɛ, dó jlá nǔ lɛ́ ɖó, dó kplɔ́n lěe è ná nɔ wa nǔ e sɔgbe é gbɔn é mɛ, 17  bónú mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn ní dó sixú kpé nǔ wú bǐ mlɛ́mlɛ́, lobonú nǔ e é ná wa azɔ̌ ɖagbe bǐ ná é bǐ ná ɖo así tɔn.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “yí wǎn nú yěɖokpónɔ.”
Énɛ́ wɛ nyí, mɛ e nɔ lun byɔ́ xwé lɛ́ gbe lɛ́ é.