1 Tɛsaloníkinu lɛ́ 5:1-28

  • Azǎn Jexóva tɔn sín wǐwá (1-5)

    • “Fífá tíin, bɔ ayi j’ayǐ!” (3)

  • Mi ní nɔ wunzɛn, bo lɛ́ zán nǔwúkpíkpé tamɛ linlin tɔn mitɔn (6-11)

  • Nǔ e Pɔ́lu byɔ́ Tɛsaloníkinu lɛ́ ɖɔ yě ní wa lɛ́ é (12-24)

  • Gbedómɛ gǔdo tɔn lɛ́ (25-28)

5  Din ɔ, nɔví lɛ́ mi, é byɔ́ ɖɔ è ní wlán nǔ sɛ́dó mi dó gan e mɛ nǔ énɛ́ lɛ́ ná jɛ dó é kpó hwenu e yě ná jɛ dó é kpó wú ǎ.  Ðó miɖésúnɔ tuun ganjí ɖɔ lěe ajotɔ́ nɔ wá zǎnmɛ gbɔn é ɖɔhun pɛ́ɛ́ wɛ azǎn Jexóva tɔn jawě.  Hwenu e yě ná ɖo ɖiɖɔ wɛ ɖɔ: “Fífá tíin, bɔ ayi j’ayǐ!” é ɔ, kún yětɔn ná sú dó tlóló ɖo ajijimɛ, lěe vǐnú nɔ jɛ xoxónɔ wa jí gbɔn é ɖɔhun, bɔ yě ná sún gló ɖo ali ɖěbǔ nu ǎ.  Amɔ̌ nɔví lɛ́, midɛɛ lɛ́ ɔ, mi ɖo ablu mɛ ajotɔ́ lɛ́ ɖɔhun, bónú azǎn ɔ ná wá fyán mi ǎ,  ɖó vǐ wěziza tɔn wɛ mi mɛ bǐ nyí, bo lɛ́vɔ́ nyí vǐ kéze tɔn. Mǐ nyí zǎn tɔn ǎ, mǐ ka lɛ́ nyí ablu tɔn ǎ.  Hǔn, mi bo nú mǐ ní ma d’amlɔ mɛ ɖě lɛ́ ɖɔhun ó, é nyɔ́ wa ɔ, mi nú mǐ ní nɔ wunzɛn, bo lɛ́ zán nǔwúkpíkpé tamɛ linlin tɔn mǐtɔn.  Ðó mɛ ɖěɖěe nɔ d’amlɔ lɛ́ é ɔ, zǎnmɛ wɛ yě nɔ d’amlɔ, bɔ mɛ ɖěɖěe nɔ nu ahan mú lɛ́ é ɔ, zǎnmɛ wɛ yě nɔ nu ahan mú.  Amɔ̌, mǐdɛɛ lɛ́ mɛ e nyí kéze tɔn é ɔ, mi nú mǐ ní nɔ zǎn nǔwúkpíkpé tamɛ linlin tɔn mǐtɔn, bónú nǔɖiɖi kpó wǎnyíyí kpó ní nyí ganwu bónú mǐ ní sɔ́ dó, lobonú nukún e ɖó hwlɛngán wɛ mǐ ɖe é ní nyí gangbákún bónú mǐ ní sɔ́ xwe,  ɖó é nyí bo ná dó dɔn tó nú mǐ wú wɛ Mawu sɔ́ mǐ ǎ, loɔ, bónú mǐ ní mɔ hwlɛngán gbɔn Aklúnɔ mǐtɔn Jezu Klísu gblamɛ wú wɛ. 10  É kú dó ta mǐtɔn mɛ bónú mǐ ná nɔ gbɛ xá ɛ, ényí mǐ ná bo ɖo wunzɛn alǒ ɖo amlɔ dɔ́ wɛ* ɔ nɛ́. 11  Énɛ́ wú ɔ, mi ní nɔ ná akɔ́nkpinkpan* miɖée lɛ́, bo nɔ bló bónú mi ní lí dǒ lěe mi ko ɖ’é wú gbɔn é. 12  Din ɔ, nɔví lɛ́ mi, mǐ ɖo byɔ̌byɔ́ mi wɛ ɖɔ mi ní nɔ ɖó sísí nú mɛ ɖěɖěe ɖo azɔ̌ syɛ́nsyɛ́n wa wɛ ɖo tɛ́ntin mitɔn, bo ɖo ali xlɛ́ mi wɛ ɖo Aklúnɔ mɛ, lobo ɖo wě ɖe xá mi wɛ lɛ́ é; 13  mi ní nɔ lɛ́ wlí yɛ̌yi ɖaxó nú yě kpó wǎnyíyí kpó, ɖó azɔ̌ yětɔn wútu. Mi ní nɔ nɔ fífá mɛ xá miɖée lɛ́. 14  Ðo alɔ ɖěvo mɛ ɔ, nɔví lɛ́ mi, mǐ ɖo byɔ̌byɔ́ mi wɛ ɖɔ mi ní nɔ gb’akpá nú* nǔhannyahannyawatɔ́ lɛ́, mi ní nɔ ɖɔ xó dó dó gbɔ nú mɛ e ɖó linkpɔ́n* lɛ́ é, mi ní nɔ d’alɔ mɛ e ma ɖó gǎn ǎ lɛ́ é, bo nɔ ɖó suúlu dó mɛ bǐ wú. 15  Mi ma lɔn bónú mɛ ɖěbǔ ní nɔ sɔ́ nǔ nyanya dó sú nǔ nyanya xɔ́ mɛ ɖěbǔ ó, é nyɔ́ wa ɔ, mi ní nɔ nya nǔ e ná nyí nǔ ɖagbe nú miɖée lɛ́, bo ná lɛ́ nyí nú mɛ ɖěvo lɛ́ bǐ é gbé hwebǐnu. 16  Mi ní nɔ j’awǎ hwebǐnu. 17  Mi ní nɔ xo ɖɛ hwebǐnu. 18  Mi ní nɔ dó kú ɖó nǔ lɛ́ bǐ wú. Nǔ e Mawu jló nú mi ɖo Klísu Jezu mɛ é nɛ́. 19  Mi ma cí myɔ gbigbɔ ɔ tɔn ó. 20  Mi ma nɔ dó vɛ̌ nú nǔɖɔɖayǐ lɛ́ ó. 21  Mi ní nɔ gbéjé nǔ lɛ́ bǐ kpɔ́n; mi ní nɔ tɛ́ dó nǔ e nyí nǔ ɖagbe é wú. 22  Mi ní nɔ nyi alɔ nú nǔnyanyawiwa alɔkpa bǐ. 23  Mawu fífánɔ ɔ ɖésúnɔ ní bló bónú mi ní nyí mɛ mímɛ́ bǐ mlɛ́mlɛ́. Mawu ní nya xɛ ɖo mi mɛ nɔví lɛ́ sín gbigbɔ,* lǐndɔ̌n* kpó agbaza kpó jí bónú blɔ̌ ɖěbǔ ní ma nɔ mi wú ɖo ali ɖěbǔ nu ó, káká jɛ fí ɖiɖe Aklúnɔ mǐtɔn Jezu Klísu tɔn hwenu. 24  Mɛ e ɖo mi ylɔ́ wɛ é ɔ, gbejínɔtɔ́ wɛ n’i, bɔ é ɖo wɛn ɖɔ é ná wa mɔ̌. 25  Nɔví lɛ́ mi, mi ní nɔ ɖo ɖɛ xo dó ta mǐtɔn mɛ wɛ. 26  Mi kí nɔví nɔví sín si nú nɔví lɛ́ bǐ dó dó gbe yě. 27  Un ɖo byɔ̌byɔ́ mi wɛ dó nǔjɔnǔ mɛ gbɔn Aklúnɔ gblamɛ ɖɔ mi ní xa wěmasɛ́dómɛ élɔ́ nú nɔví lɛ́ bǐ. 28  Fɛ́nú Aklúnɔ mǐtɔn Jezu Klísu tɔn ní nɔ kpɔ́ xá mi.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “kú.”
Alǒ “dó gbɔ nú.”
Alǒ “ɖe wě xá.”
Alǒ “awakanmɛ kú.”
Alǒ “jijɔ ɖagbe.”
Alǒ “gbɛ.” Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.