1 Piyɛ́ɛ 5:1-14

  • Mi nyi lɛ̌ngbɔ́ Mawu tɔn lɛ́ (1-4)

  • Mi nɔ sɔ́ miɖée hwe, bo nɔ lɛ́ nɔ acéjí (5-11)

    • Mi zlɔ́n linkpɔ́n mitɔn lɛ́ bǐ dó Mawu jí (7)

    • Awǒvi cí kinnikínní e ɖo gbe dó wɛ é ɖɔhun (8)

  • Tasúnáxó (12-14)

5  Énɛ́ wú ɔ, ɖó nyi lɔ nyí mɛxó agun tɔn, bo nyí kúnnuɖetɔ́ wǔvɛ́ e Klísu mɔ lɛ́ é tɔn, lobo ɖó mǐmá ɖo susu e è ná wá ɖe xlɛ́ é mɛ wútu ɔ, un ɖo nǔ élɔ́ byɔ́* mɛxó agun tɔn e ɖo mi mɛ lɛ́ é wɛ vɛ́návɛ́ná:  Mi nyi lɛ̌ngbɔ́ Mawu tɔn e è sɔ́ d’así nú mi lɛ́ é, lobo nɔ kpé nukún dó yě wú ganjí. Mi nɔ wa mɔ̌ kpó jlǒ kpó ɖo Mawu nukɔn, é ní ma nyí gǎn wɛ è hú mi ó; é ní ma nyí ɖó wǎn yí nú afu wútu ó, loɔ, kpó akpakpa sɔ́ mɛ kpó;  Mi ma nɔ kp’acɛ gannaganna nú mɛ e nyí gǔ Mawu tɔn lɛ́ é ó, loɔ, mi ní nyí kpɔ́ndéwú nú lɛ̌ngbɔ́hwan ɔ.  Bɔ hwenu e è ná ɖe lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́gán ɔ xlɛ́ é ɔ, mi ná mɔ axɔ́súgbákún susunɔ e ma sixú cá ǎ é yí.  Ðo ali ɖokpó ɔ nu ɔ, dɔ̌nkpɛvú lɛ́ mi, mi ní nɔ hwíhwɛ́ miɖée dó súnnu e wa ɖaxó mi lɛ́ é* glɔ́. Amɔ̌, mi bǐ ní sɔ́ mɛɖéesɔ́hwe dó* ɖo nǔ e mi nɔ wa xá miɖée lɛ́ é mɛ, ɖó Mawu nɔ húzú kpan nukɔn goyítɔ́ lɛ́, loɔ, é nɔ ná fɛ́nú mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ́.  Énɛ́ wú ɔ, mi ní nɔ hwíhwɛ́ miɖée dó alɔ hlɔ̌nhlɔ́nnɔ Mawu tɔn glɔ́, bónú é ná sɔ́ mi su ɖo hwetɔnnu.  Mi zlɔ́n linkpɔ́n* mitɔn lɛ́ bǐ dó jǐ tɔn, ɖó nǔ mitɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i.  Mi zán nǔwúkpíkpé tamɛ linlin tɔn mitɔn, mi nɔ acéjí! Kɛntɔ́ mitɔn Awǒvi ɔ ɖo lɛ̌ lɛ́ wɛ kinnikínní e ɖo gbe dó wɛ é ɖɔhun, bo ɖo mɛ e é ná vún ɖu é ba wɛ.  Amɔ̌, mi húzú kpan nukɔn ɛ, bo lí dǒ ɖo nǔɖiɖi mɛ, lobo tuun ɖɔ kplékplé nɔví lɛ́ tɔn* mitɔn e ɖo gbɛ ɔ mɛ é lɔ ɖo wǔvɛ́ ɖokpó ɔ lɛ́ se wɛ. 10  Ényí mi ka se wǔvɛ́ nú hwenu kpɛɖé gúdo ɔ, Mawu fɛ́nú bǐ nɔ e ylɔ́ mi dó susu tɔn mavɔmavɔ ɔ mɛ, ɖó bǔ e mi ɖe xá Klísu é wútu é ɖésúnɔ ná kplɔ́n azɔ̌ mi mlɛ́mlɛ́. É ná bló bɔ mi ná lí dǒ, é ná bló bɔ mi ná ɖó hlɔ̌nhlɔ́n, é ná dó mi do nyi dodónú syɛ́nsyɛ́n jí. 11  Hlɔ̌nhlɔ́n ní nyí étɔn káká sɔ́yi. Amǐ. 12  Un wlán nǔɖé sɛ́dó mi gbɔn Siivɛ́ɛn,* éé un nɔ kpɔ́n dó mɔ nɔví súnnu gbejínɔtɔ́ é jí, bo ná dó sixú dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mi, lobo lɛ́ dó zǒgbe jí ɖɔ fɛ́nú Mawu tɔn nǔgbó ɔ nɛ́. Mi bo lí dǒ ɖ’é mɛ. 13  Nyɔ̌nu e ɖo Babilɔ́nu, bɔ è sɔ́ mi ɖɔhun é, dó gbe sɛ́dó mi, bɔ vǐ ce Maki lɔmɔ̌ dó gbe sɛ́dó mi. 14  Mi kí si nú miɖée dó dó gbe miɖée, dó ɖe wǎnyíyí mitɔn xlɛ́. Fífá ní nɔ kpɔ́ xá mi mɛ e ɖo bǔ xá Klísu lɛ́ é bǐ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “ɖo wě élɔ́ ɖe xá.”
Alǒ “mɛxó agun tɔn lɛ́.”
Blǔju tɔn, “sɔ́ mɛɖéesɔ́hwe sin dó alin.”
Alǒ “xɛsi; adohu adohu.”
Blǔju tɔn, “nɔvígbɛ́.”
È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Silási.