Skip to content

“Syɛnlǐn, Kpan Akɔ́n Bo Jɛ Azɔ̌ Jí”!

É nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖeji dó Jehovah wu bo na dó sixu kpannukɔn ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ. Kpɔ́n lee Davidi ɖè jiɖe e é ɖó dó Jehovah wu é xlɛ́ ɖò nǔwiwa tɔn lɛ mɛ gbɔn é.

É jinjɔn 1 Tan 28:1-20 kpo 1 Samuwɛli 16:1-23; 17:1-51 kpo jí