Skip to content

Jehovah Kpò Ðò Xomɛnyínyɔ́ Ðexlɛ́ Wɛ

Kpɔ́n lee Jozɛfu ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ, cobo ka ɖè wanyiyi xlɛ́ Mawu kpo mɛ ɖevo lɛ kpo gbɔn é, gɔ́ nú lee é mɔ wanyiyi Jehovah tɔn ɖò mɛtɛnkpɔn tɔn lɛ bǐ mɛ gbɔn é. É jinjɔn Bǐbɛ̌mɛ 37:1-36; 39:1-47:12 jí.