Skip to content

Biblu-Xà-Dó-Kan-Jí E Mɛ È Vlɛ́ Nǔ E Jɛ lɛ É Ðè É

Zǎn xóyidókanji elɔ lɛ e è sixu yí é dó dó nukún tan Biblu tɔn lɛ mɛ. Asánhún lɛ, han bǔnɔ lɛ, kpo tinmɛ lɛ kpo ɖ’emɛ. Tókúnɔgbe sín video lɛ lɔ ɖè.

Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbǎví e mɛ gbè lɛ ɖè é, bo zín Ba bá mɔ Biblu-xà-dó-kan-jí e mɛ è vlɛ́ nǔ e jɛ lɛ é ɖè é ɖěɖee ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é. Wlǎn xóta ɔ sín akpáxwé ɖé alǒ wema Biblu tɔn ɖé bá mɔ Biblu xixa ɖěɖee sɔgbe xá lɛ é.

 

XLƐ́