Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Bo na dó sɔnǔ nú nǔkpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ ɔ ɔ, è bɛ́ nyɛ̌kɛ́n tɔ́nu 27,5 jɛji wá xóyidókanji-xɔsa Mount Ebo tɔn

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Nǔsisɔ nú Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2020 Tɔn “Jɛ Awǎ Hwebǐnu”! Sín Video Lɛ

Nǔsisɔ nú Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2020 Tɔn “Jɛ Awǎ Hwebǐnu”! Sín Video Lɛ

10 AOÛT 2020

Video kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ tɔn lɛ nɔ byɔ ayi mɛ nú mǐ, bo nɔ lɛ́ bló bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mǐtɔn dó nǔkplɔnmɛ Mawuxówema ɔ tɔn lɛ jí nɔ jɛji. Video 114 wɛ ɖò Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2020 Tɔn “Jɛ Awǎ Hwebǐnu”! sín tuto ɔ mɛ. Xóɖiɖɔ 43 e mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ lɛ é kpo alɔgɔtɔ́ yetɔn lɛ kpo xwlé mɛ lɛ é lɔ ɖò video enɛ lɛ mɛ. A ka ko kan gǎndidó kpo akwɛ nabi kpo e nǔsisɔ nú video enɛ lɛ byɔ é byɔ hwiɖée kpɔ́n à?

Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e gosin gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é 900 mɔ̌ wɛ zán hwenu yetɔn kpo hlɔnhlɔn yetɔn kpo dó d’alɔ bɔ è sɔnǔ nú tuto ɔ. Nú è lɛ́n bǐ kplé ɔ, ɖibla yì ganxixo 100 000 wɛ ye zán ɖò xwè we jɛji vlamɛ dó w’azɔ̌ ɔ. Ganxixo 70 000 e è zán dó fó nǔkpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ cɛju 76 tɔn Nɛɛmíi: “Awǎjijɛ Jehovah Tɔn Wɛ Nyí Ahohó Mitɔn” é lɔ ɖ’emɛ.

Lee a sixu ko lɛ́ dó nukúnmɛ kpɔ́n gbɔn é ɔ, é byɔ akwɛ gegě bonu è na kpé nukún dó mɛɖéezejotɔ́ lɛ wu, bo lɛ́ na ye azɔ̌wanú e sín hudo ye ɖó lɛ é kpo azɔ̌xɔsa e sín hudo ye ɖó bo na fó azɔ̌ ɔ bǐ lɛ é kpo.

Jared Gossman e nɔ w’azɔ̌ xá Azɔ̌xɔsa Xóyidókanji kpo Video kpo tɔn é ɖɔ: “Wěɖegbɛ́ Mɛkplɔnkplɔn tɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn jló tawun ɖɔ aca vovo lɛ kpo fí vovo lɛ kpo ni nɔ tɔ́n ɖò video mǐtɔn lɛ mɛ. Enɛ na ɖè lee kplékplé nɔví lɛ tɔn mǐtɔn ɖò bǔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ gbɔn é xlɛ́. Bo na dó kpé enɛ wu ɔ, gbɛ̌ta 24 ɖò tò vovo 11 mɛ wɛ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ ɖò tuto elɔ jí. É byɔ akwɛ gegě, tuto kpo alixlɛ́mɛ kpo bonu è na w’azɔ̌ enɛ ɖó kpɔ́ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.”

Nǔsisɔ nú video mǐtɔn lɛ nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ è ni zán azɔ̌wanú bǔnɔ lɛ, bo lɛ́ huzu nukúnmɛ nú fí ɖé ɖò ali bǔnɔ ɖé nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, bo na dó sɔnǔ nú Nɛɛmíi: “Awǎjijɛ Jehovah Tɔn Wɛ Nyí Ahohó Mitɔn” ɔ, è huzu nukúnmɛ nú fí ɖé lɛ ɖò xóyidókanji-xɔsa Mount Ebo tɔn e ɖò malin-malin dó Patterson, ɖò New York, États-Unis é. Hwenu e nɔví lɛ ɖò nǔ sɔ́ nú nǔkpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ ɔ wɛ bonu é na sɔgbe xá lee nǔ lɛ cí ɖò hwexónu é ɔ, bo na dó zán nǔnina lɛ ganji ɔ, ye sɔnǔ nú nǔ ɖěɖee fúɖá bo vlɛ́ dǒ Jeluzalɛmu tɔn hwexónu tɔn lɛ é. È zán xwlɛ e sín jǐ yiyi ɖó mɛtlu ayizɛ́n lɛ é, bo bú nǔ cifɔ́ɔn ɖɔhun dó, lobo wá fún sɛn dó bɔ ye cí dǒ ɖɔhun. È sixu sɛ̀ tɛn nú “dǒ” enɛ lɛ bonu ye na sɔgbe xá nǔkpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ ɔ sín akpáxwé vovo lɛ; enɛ zɔ́n bɔ azɔ̌wanú ɖěɖee sín hudo è ɖó lɛ é ɖekpo. É ɖò mɔ̌ có, ɖɔ̌la Amɛlika tɔn 100 000 mɔ̌ wɛ è zán dó sɔnǔ nú fí e è bló nǔkpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ ɔ ɖè é kɛɖɛ. *

Gǒflɛ́mɛ enɛ lɛ e mɛ mǐ mɔ nǔ jɛ é zɔ́n bɔ tuto kpléɖókpɔ́ ɖaxó xwè elɔ mɛ tɔn tɔn lɛ́ sù nukún mǐtɔn mɛ d’eji. Mǐ kúdeji ɖɔ gǎn tobutobu enɛ lɛ e è dó dó sɔnǔ nú tuto enɛ é na zɔ́n bɔ è na kpa susu nú Jehovah gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. É na cɛ nú mi ɖɔ mi zán donate.jw.org kpo wlɛnwín ɖevo lɛ kpo, bo hun alɔ dó na nǔ dó nɔ gudo nú azɔ̌ e mǐ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é.

^ akpá. 5 È ko sɔnǔ nú fí e è bló nǔkpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ Nɛɛmíi: “Awǎjijɛ Jehovah Tɔn Wɛ Nyí Ahohó Mitɔn” ɔ ɖè é cobɔ jɛmɛji Covid-19 ɔ jɛ nǔ gbà jí. È na nɔ sɛkpɔ́ mɛɖée tútútú ǎ sín xó ɔ ko bɛ́ azɔ̌ hwenɛnu ǎ.