Skip to content

Nǔ E Biblu Kplɔ́n Mì lɛ É

Zǎn nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ bɔ è sɔnǔ tɔn nú vǐ e ɖó xwè 3 alǒ hwe hú mɔ̌ é elɔ lɛ dó kplɔ́n vǐ towe lɛ.

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.