Skip to content

Káti Mɛ E Xó Biblu Ðɔ lɛ É Tɔn Lɛ

Kplɔ́n nǔ dó mɛ e a yí wǎn na hugǎn ɖò Biblu mɛ lɛ é wu. Yǐ, zǐn, nyɛ̌ ɖó we, bo sɛ̀ ɖokpo ɖokpo xwè. Xò bǐ kplé!

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.