Skip to content

Kplɔ́n Vǐ Towe Lɛ

È zán xógbe e bɔkun lɛ é dó wlan tan elɔ lɛ, bo na dó d’alɔ mɛjitɔ́ lɛ bonu ye na kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ Biblu tɔn lɛ vǐ yetɔn lɛ. È sɔnǔ na bonu mɛjitɔ́ lɛ na xà ɖó kpɔ́ kpo vǐ yetɔn lɛ kpo.