Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 4: Ajo ɔ, Nǔ Nyanya Wɛ

Nùkplɔnkplɔn 4: Ajo ɔ, Nǔ Nyanya Wɛ

Kalɛbu jló nǔ e ma nyí étɔn ǎ é. Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ wá gbeta ɖagbe ɔ kɔn?

Xóta élɔ́ lɛ́ lɔ sixú jɛjí nú we

NǓKPLƆ́NMƐ BIBLU TƆN LƐ́

Azɔ̌ lɛ́ nú yɔkpɔ́vú lɛ́

Zǎn ayiɖeɖayǐ sín azɔ̌ élɔ́ lɛ́ e jínjɔ́n Biblu jí é dó kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ́ lɛ́ vǐ towe lɛ́ ɖo gbigbɔ lixo.